Disputas – cand.med Kjersti Daae Horvei


Cand.med Kjersti Daae Horvei disputerer for ph.d.-graden i helsevitenskap og vil offentlig forsvare avhandlingen:

“Immunopathology and DNase I in lupus nephritis - from mice to men”

Kort sammendrag av avhandlingen:

Systemisk lupus erytematosus (SLE) er en kronisk autoimmun sykdom der antistoffer angriper komponenter fra cellekjernen som DNA, og det dannes immunkomplekser som skaper inflammasjon i ulike organer. Lupusnefritt er nyreaffeksjonen av SLE, og rammer opp til 50% av pasientene. Immunkomplekser i glomeruli og i tubulointerstitiet kan medføre nyresvikt. Ved alvorlig lupusnefritt er endonukleasen DNase I nedregulert i nyrevevet. DNase I er viktig for å fjerne DNA etter celledød, og nivåer av DNase I i nyrene kan derfor påvirke immunisering og avleiring av immunkomplekser.

I den første artikkelen har vi karakterisert lupusnefritt i muse-lupusmodellen FcγRIIB-/-yaa. Vi ønsket også å undersøke om DNase I i nyrevev var nedregulert ved alvorlig lupusnefritt, i likhet med den tidligere studerte muse-lupusmodellen NZB/NZW F1. Vi fant tidlige inflammatoriske forandringer i FcγRIIB-/-yaa mus. Glomerulære immunkompleksnedslag var først til stede i mesangiet, og senere også i kapillærenes basalmembran. Ved alvorlig lupusnefritt var DNase I nedregulert i nyrevev.

I den andre artikkelen ønsket vi å undersøke om økte DNase I nivåer i nyrene kunne påvirke utviklingen av lupusnefritt i FcγRIIB-/-yaa mus. En transgen musemodell ble generert for å uttrykke DNase I konstant i nyrenes tubuliceller. Transgent DNase I var enzymatisk aktivt. Sammenlignet med ikke-transgene kontrollmus hadde transgene mus lavere nivå av anti-dsDNA antistoff i blodet, men utviklingen av lupusnefritt ble ikke påvirket.

I den tredje artikkelen undersøkte vi forholdet mellom DNase I nivåer i urin og i nyrevev, og den translasjonelle verdien av muse-lupusmodeller ved forskning på human lupusnefritt. Vi målte nivåer av DNase I i urin og nyrevev fra NZB/NZW F1 mus med ulike sykdomsstadier, og i urin og nyrevev fra pasienter med lupusnefritt. Nivåer av DNase I i urin gjenspeilet nivåer av DNase I i nyrevev, og nivåene var lavest ved den proliferative varianten av lupusnefritt hos både mus og mennesker. Urin-DNase I kan derfor utnyttes som en biomarkør for å fange opp pasienter som progredierer til en mer behandlingskrevende form av lupusnefritt. (Avhandlingen er tilgjengelig for utlån hos Seksjon for forskningstjenester frem til disputasdato)

Veiledere
Hovedveileder forsker Hege Lynum Pedersen
Biveileder professor Ole Petter Rekvik
Biveileder forsker Natalya Seredkina
Biveileder professor Tor Brynjar Stuge

Bedømmelseskomiteen
Professor Søren Jacobsen, University of Copenhagen, Danmark – 1. opponent
Dr. Markus Napirei, Ruhr-Universität Bochum, Tyskland – 2. opponent
Førsteamanuensis Gerd Berge, UiT – Norges arktiske universitet, Norge – leder av komité

Disputasleder
Professor Kristi Ytrehus, Institutt for medisinsk biologi, Det helsevitenskapelige fakultet, UiT – Norges arktiske universitet

Prøveforelesning over oppgitt emne holdes kl. 9.15, samme sted: “Humoral and cellular defense strategies in innate immunity in the context of systemic lupus erythematosus”

 

Få utskriftsvennlig versjon ved å trykke på denne
Informasjon
     
Når:
19.06.18 kl. 11:15 - 14:00
Hvor:
Tabletten, Farmasibygget
Studiested:
Tromsø
Målgruppe:
Alle