Disputas - cand.psychol. Marte Ørbo

Cand.psychol. Marte Ørbo disputerer for ph.d.-graden i helsevitenskap og vil offentlig forsvare avhandlingen:

“Resuscitate the heart and remember the brain - A prospective observational study of cognitive outcome after Out-of- Hospital Cardiac arrest”

Kort sammendrag av avhandlingen:
Forskningsprosjektet undersøkte kognitive funksjoner, psykisk helse og helserelatert livskvalitet tre og tolv måneder etter hjertestans hos 48 deltakere. Noe under halvparten hadde ingen kognitive problemer og få rapporterte psykiske plager 3 og 12 måneder etter hjertestans. Alle hjertestansoverleverne som ble valgt ut for undersøkelsen fungerte godt i sitt dagligliv før hjertestans, og var psykisk og rimelig fysisk friske. Det var derfor noe overraskende at såpass mange hadde problemer. Vi fant ut at tiden fra hjertestans til pasienten våknet fra koma var assosiert med grad av kognitiv funksjonssvekkelse etter 3 måneder. Hjertestansoverlevere med dårligere kognitiv funksjon identifisert ved 3 måneder rapporterer mer fysiske, psykiske og sosiale hinder i sitt dagligliv. Liten endring ble funnet i resultatene fra 3 til 12 måneder. Kognitiv svikt identifisert ved 3 måneder reduserte sannsynligheten for å vende tilbake i jobb det første året etter hjertestans. Resultatene viser at flere hjertesansoverlevere har kognitive og emosjonelle problemer enn det vi visste om før vi begynte å følge dem opp systematisk. Parallelt med forskningsprosjektet er det derfor utviklet et oppfølgingstilbud til alle de som overlever prehospital hjertestans på UNN Tromsø.(Avhandlingen er tilgjengelig for utlån hos Seksjon for forskningstjenester frem til disputasdato)

Veiledere
Hovedveileder professor Audny Anke
Biveileder førsteamanuensis Torgil Riise Vangberg

Bedømmelseskomiteen
Professor Caroline van Heugten, Department of Psychiatry and Neuropsychology, Faculty of Health, Medicine and Life Sciences, Maastrich University, Netherlands – 1. Opponent
Associate professor Frank Becker, Department of Physical Medicine and Rehabilitation, Institute of Clinical Medicine, Faculty of Medicine, University of Oslo – 2. opponent
Professor Ellisiv Mathiesen, Institutt for klinisk medisin, Det helsevitenskapelige fakultet, UiT Norges arktiske universitet– leder av komité

Disputasleder
Professor Øivind Nilssen, Institutt for klinisk medisin, Det helsevitenskapelige fakultet, Universitetet i Tromsø – Norges arktiske universitet

Prøveforelesning over oppgitt emne holdes kl. 10:15, samme sted:
The International Classification of Functioning, Disability and Health – presentation of a theoretical framework and its use in rehabilitation exemplified by consequences of cardiac arrest”.

Få utskriftsvennlig versjon ved å trykke på denne
Informasjon
Når: 03. juni 2016 kl. 12.15–16.00
Hvor: Tabletten, Farmasi-bygget
Studiested: Tromsø
Målgruppe: alle