Disputas – Cand.med Aslak Johansen. Tittel på avhandlingen: "Persistent post-surgical pain: Prevalence, risk factors and pain mechanisms".

Cand.med. Aslak Johansen disputerer for ph.d.-graden i medisinske fag og vil offentlig forsvare avhandlingen:
Persistent post-surgical pain: Prevalence, risk factors and pain mechanisms


Kort sammendrag av avhandlingen:
I den 6. Tromsøundersøkelsen, en folkehelseundersøkelse i Tromsø kommune 2007-2008, svarte nesten 13.000 deltakere på spørsmål om langvarig smerte og kirurgi, og deres følsomhet for smerte ble undersøkt eksperimentelt. Et utvalg av deltakerne som hadde vært operert, ble fulgt opp 15-32 måneder senere med spørreskjema og undersøkelse av følsomhet for nøytrale og smertefulle stimuli. Vi fant at 18,3 % rapporterte moderat til alvorlig smerte i operasjonsområdet 3-36 måneder etter kirurgi. Av disse hadde de fleste samtidig langvarig smerte av andre årsaker. Da vi justerte statistisk for bidraget fra annen langvarig smerte, fant vi ingen sammenheng mellom smerte etter kirurgi og smertefølsomhet. Vi påviste en sterk statistisk sammenheng mellom langvarig smerte etter kirurgi og selvrapporterte forstyrrelser i følsomhet i operasjonsområdet. Dette kan indikere nerveskade som mulig bidragende årsak til smerten.
Med eksperimentelle metoder påviste vi imidlertid lokale endringer i følsomhet like hyppig hos individer med og uten langvarig smerte etter kirurgi. Nerveskade alene synes altså ikke å være tilstrekkelig som årsaksforklaring. (Avhandlingen er tilgjengelig for utlån hos Seksjon for forskningstjenester frem til disputasdato)

Veiledere
Seksjonsoverlege dr. med. Audun Stubhaug, Rikshospitalet – hovedveileder
Førsteamanuensis Henrik Schirmer, ISM – biveileder
Forsker Christopher Sivert Nielsen, Nasjonalt folkehelseinstitutt – biveileder
Overlege dr. med. Luis Romundstad, Rikshospitalet – biveileder

Bedømmelseskomiteen
Julie Bruce, PhD, Principal Research Fellow, Warwick Clinical Trials Unit, Warwick Medical School, The University of Warwick, Great Britain (1. Opponent).
Lone Nikolajsen, dr.med., klinisk Lektor, Institutt for klinisk medisin, Aarhus universitetshospital, Danmark (2. opponent).
Mads Gilbert, MD PhD, Klinikkoverlege/prof. Akuttmedisinsk klinikk, Universitetssykehuset Nord-Norge/ UiT Norges arktiske universitet (komiteleder).

Disputasleder
Førsteamanuensis Tormod Brenn, Institutt for samfunnsmedisin, UiT Norges arktiske universitet

Prøveforelesning over oppgitt emne holdes kl. 10.15, samme sted: "Post-surgical pain in a global perspective: can we contribute to alleviate unnecessary suffering?"

Når: 18.09.15 kl 12.15–15.00
Hvor: Store AUD, MH
Sted: Tromsø
Målgruppe: alle
Ansvarlig: Susanne Fomsgaard How
Legg i kalender