Disputas Master of Science Stine Bernitz

Målgruppe: studenter
Opprettet: 01.03.13 09:56

Doktorgradskandidat Master of Science Stine Bernitz disputerer for ph.d.-graden i medisinske fag og vil offentlig forsvare avhandlingen: “Differentiated birth care for low-risk women - Medical and economic perspectives”.

Disputasen avholdes den 8. mars kl. 12:15 på Undervisningssenteret, Welhavensgate 2, Sykehuset Østfold i Fredrikstad.

Kort sammendrag av avhandlingen:

Mellom 2006 og 2010 ble en randomisert studie gjennomført ved Sykehuset Østfold for å studere effektene av differensiert fødselsomsorg. Alle lavrisikokvinner som kom til rutineultralyd ved sykehuset i studieperioden ble invitert til å være med. De 1111 som sa seg villige til å delta, og som ved spontan fødselsstart fremdeles kunne klassifiseres som lavrisiko ble randomisert til en jordmorstyrt enhet, en normal enhet eller til en spesialenhet. Den operative forløsningsfrekvensen skiller seg ikke signifikant mellom de tre enhetene, derimot har kvinner som føder ved den jordmorstyrte enheten større sjanse til å føde uten intervensjoner som epidural bedøvelse og stimulering av rier. Det viser seg også at fødselsomsorg for lavrisikokvinner i en separat jordmorstyrt enhet er kostnadseffektivt dersom man beregner likt belegg ved enhetene. De førstegangsfødende deltagerne, uavhengig av fødeenhet, ble stimulert i en uventet høy frekvens, også uten at langsom fremgang var bekreftet.(Avhandlingen er tilgjengelig for utlån hos Seksjon for forskningstjenester frem til disputasdato)

Veiledere
Professor Pål Øian, IKM – hovedveileder
Professor II Leiv Sandvik, OUS – biveileder
Førsteamanuensis Ellen Blix, IKM - biveileder
 
Bedømmelseskomiteen
Forskningsleder Hanne Kjærgaard, Forskningsenheden for Kvinders og Børns Sundhed, Rigshospitalet, København – 1. opponent
Professor Bjørn Backe, Kvinne-barn senteret, St. Olavs Hospital, Trondheim – 2. opponent
Førsteamanuensis Tove Aminda Hanssen, Institutt for helse og omsorgsfag, Universitetet i Tromsø (leder)

Disputasleder
Professor Arthur Revhaug, Institutt for klinisk medisin, Det helsevitenskapelige fakultet, Universitetet i Tromsø

Prøveforelesning over oppgitt emne holdes kl. 10.15, samme sted: "En økende andel av de fødende blir forløst med keisersnitt, men det er store variasjoner mellom fødeavdelinger.  Hvordan kan jordmødre påvirke keisersnittsfrekvensen?”


Få utskriftsvennlig versjon ved å trykke på denne