Arven etter Nansen: Mandat og deltakere

De fire store Universitetene i Tromsø, Trondheim, Bergen og Oslo, Universitetssenteret på Svalbard, Havforskningsinstituttet, Norsk Polarinstitutt og Meteorologisk institutt går sammen om å utvikle et sterkere samarbeid rundt for å bedre kunnskapsgrunnlaget i et område hvor mange forventer økt aktivitet.

Interimsstyret

Paul Wassmann (UiT), styreleder
Ole Jørgen Lønne (UNIS)
Alf Håkon Hoel (HI)
Nalan Koc (NP)
Ingrid Schjølberg (NTNU)
Øystein Hov (MET)
Nils Christian Stenseth (UiO)
Nils Gunnar Kvamstø (UiB)

 

Forskningsfartøyet Helmer Hanssen i isen
Foto: Rudi Caeyers

Bakgrunn

Klimaendringer og redusert isdekke i Barentshavet og Polhavet muliggjør i økende grad næringsvirksomhet i våre nordligste havområder. UiT Norges Arktiske Universitet, Universitetet i Bergen, Universitetet i Oslo, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Universitetssenteret på Svalbard AS , Meteorologisk Institutt, Norsk Polarinstitutt og Havforskningsinstituttet har med finansiering fra Kunnskapsdepartement utarbeidet en omforent forskningsplan: Arven etter Nansen. Formålet er grunnleggende studier av det sentrale og nordlige Barentshavet inn mot Polhavet, for å bidra til økt økosystemforståelse. Dette vil gi det kunnskapsmessige grunnlaget for forvaltningen av våre nordligste havområder i fremtiden.

Forskningsplanen ble overlevert Kunnskapsdepartementet i mars 2014.  De åtte forskningsinstitusjonene går nå videre med sikte på oppstart av Arven etter Nansen høsten 2016. Full feltinnsats vil være fra 2018 og avslutning i 2022.

Arven etter Nansen har en tentative økonomisk ramme på 800 millioner kroner og er tenkt finansiert og organisert gjennom et konsortium etter prinsipper som er beskrevet i  fagplanen.

Formål

For å videreføre arbeidet med sikte oppstart 2016 nedsetter de åtte institusjonene et interimsstyre, ledet av UiT. Hovedformålet for interimsstyret er å utarbeide en implementerings- og finansieringsplan for Arven etter Nansen.

Organisering

Interimsstyret skal ha representanter fra de åtte deltakerinstitusjonene og godkjenner sekretær for prosjektet.  Observatører kan inviteres inn. Interimsstyret kan, om nødvendig, oppnevne arbeidsgrupper.

Oppgaver

Interimsstyret har overordnet ansvar for utarbeidelse av implementerings- og finansieringsplanen, basert på faglig innhold og prinsipper for samarbeid og finansiering angitt i prosjektplanen av 13. mars 2014. 

Sentralt i arbeidet med implementeringsplanen er å sikre optimal utnyttelse av nasjonal og internasjonal infrastruktur for arktisk marin forskning. Det nye isgående forskningsfartøyet FF Kronprins Haakon er kjernen for feltbasert infrastruktur, sammen med andre forskningsfartøy (og observasjonsplattformer (SIOS, satellitter, AWI langtidsserie Hausgarten etc)). Et sentralt element er å sikre at relevant nasjonal og internasjonal kompetanse, infrastruktur og datamateriale blir anvendt kostnadseffektivt. Rekruttering av en ny generasjon polarforskere er også sentralt. 

Finansering av interimsstyrets arbeid 

Arbeidet med konkretisering av implementering og finansiering vil finansieres bl.a. gjennom relevante utlysninger i Norges forskningsråd og bidrag fra de åtte deltakende institusjonene. Tentative kostnadsramme for arbeidet er ca. 2.5 millioner kr  i 2015 og 2016.

Avslutning

Endelig plan for implementering og finansering legges frem for institusjonene senest 31.06.2016. 

 
Ansvarlig for siden: Paul Friedrich Wassmann
Sist oppdatert: 24.09.2019 08:59

NYHETER

The Economist: The Arctic Ocean. Awakening


HENDELSER


DELTAKERE

Vi går sammen om å utvikle et sterkere samarbeid og et bedre kunnskapsgrunnlag i et område hvor mange forventer økt aktivitet.

uib uio
ntnu unis
hi np
met.no

Prosjektet er finansiert av med støtte fra Kunnskapsdepartementet. Mer om deltakerne og mandatet til Arven etter Nansen.