Prosjekt Frafall

Prosjektmedarbeidere

UNN-DORIS K. BÆCK

Jeg jobber som professor i pedagogikk og som prosjektleder på Prosjekt Frafall. Min fagbakgrunn er innenfor sosiologi, pedagogikk og spesial-pedagogikk, med hovedfag og doktorgrad i sosiologi. Med forskningsinteresser knyttet til utdanningsforskning og ungdoms-forskning har jeg et interdisiplinært utgangspunkt og også metodisk liker jeg å ta i bruk ulike tilnærminger og metodiske teknikker for å finne svar på de empiriske problemstillingene jeg har satt meg fore å finne svar på. Tidligere har jeg jobbet med forskningsprosjekter blant annet om ungdoms utdannings - og yrkespreferanser, ungdoms forhold til hjemsted, foreldreinvolvering i skolen, og ungdoms opplevelse av arbeidsledighet. Innenfor disse forsknings-feltene har jeg blant annet vært opptatt av valghandlinger; hva er det som gjør at vi gjør de valg vi gjør – og kan vi i det hele tatt snakke om ‘valg’? Hvilke prosesser i det senmoderne påvirker hvem vi blir og hva vi velger? I hvilken grad spiller sted inn – og hva med sosial klasse og kjønn? Alle disse spørsmålene er sentrale i Prosjekt Frafall, og denne mixen av ulike forklaringsvariabler og innfallsvinkler gjør dette prosjektet utfordrende og spennende å jobbe med. De problemstillingene vi tar opp er dessuten viktige både for den enkelte elev og for de nordnorske samfunnene.

Unn-Doris K. Bæcks hjemmeside

GryPaulgaard.jpg (Bredde: 180px)

GRY PAULGAARD

Jeg er prosjektmedarbeider på Prosjekt Frafall og professor i pedagogikk.

Min fagbakgrunn er samfunnsvitenskapelig og kulturfaglig fundert, med hovedfag, doktorgrad og forskningsinteresser sterkt inspirert av den tverrfaglige orientering som har preget pedagogikkfaget ved Universitetet i Tromsø. Mye av min forskning faller innenfor feltet ungdomsforskning. Jeg har vært opptatt av å analysere erfaring og læring i ulike kontekster, i skole og arbeidsliv, i nære relasjoner blant familie og venner, i ungdomsmiljø og i lokalmiljø forøvrig. Dette har dannet utgangspunkt for studier av forhold knyttet til globalisering, stedstilhørighet og lokal identitet blant ungdom. Jeg har også gjort empiriske studier av ungdom som ikke har fullført videregående skole, med vekt på spørsmål om hvordan skoleinterne og skoleeksterne forhold kan bidra til ulike former for integrering og marginalisering. Empirisk har jeg beveget meg fra studie av nære og kjente omgivelser i Nord-Norge og mitt hjemfylke Finnmark, til mer ukjente områder i Barentsregionen, spesielt i Russland og i den senere tid også i Montana, USA. De problemstillingene vi tar opp i Prosjekt Frafall er også aktuelle for flere av disse områdene, spesielt der hvor det er betydelige regionale forskjeller når det gjelder frafall fra videregående skole.

Gry Paulgaards hjemmeside

ANDRÉ RONDESTVEDT

Jeg er stipendiat i pedagogikk knyttet til Prosjekt Frafall.

Mitt tema i doktorgradsarbeidet er “Frafallskompleksiteten ved de teknologiske yrkene innenfor fag- og yrkesopplæringen i Troms fylke. En studie rettet mot tiltak som kan øke gjennomføringsgraden i de teknologiske yrkene.” Hensikten er å få frem mer kunnskap om de tiltak som gjennomføres/kan gjennomføres og håndteringen av disse tiltakene, innenfor de rammene som er i skolen. Forskningsstrategien i arbeidet er aksjonsrettet/aksjonsforskning.
Min fagbakgrunn er som fagarbeider (mekaniker og maskinarbeider), ingeniør, pedagog/spesialpedagog (Teknikk og Industriell Produksjon) og jeg har en mastergrad i yrkespedagogikk. Mastergradsoppgaven min, Hvordan yrkesrette opplæringen for de elevene som ønsker å bli reparatører i lette kjøretøy på TIP Vg1? omhandler yrkesretting av opplæring i yrkesfaglig utdanning og var gjennomført med en aksjonsrettet strategi (aksjonsforskning).
Som pedagog/spesialpedagog innen teknologiske fag i videregående skole har jeg vært opptatt av temaet bortfall/lav gjennomføringsgrad og mestringskompetansen til elevene. De problemstillingene som tas opp i Prosjekt Frafall er viktige for den enkelte elev og for regionens fremtidige behov for arbeidskraft og utdanningsnivå.

VIBEKE ØIE

Jobbet som prosjektmedarbeider/forskerassistent knyttet til Prosjekt Frafall høst 2013-vår 2014. Hun er nå gått over i stilling som PhD-stipendiat ved Institutt for lærerutdanning og pedagogikk, UiT.

side 4_bilde1.jpg (Bredde: 180px) side4_bilde2.jpg (Bredde: 180px)Ansvarlig for siden: Bæck, Unn-Doris K.
Sist oppdatert: 17.09.2020 12:11