Prosjekter

Gruppas medlemmer er tilknyttet ulike prosjekter.

Fem av gruppas medlemmer er knyttet til LAB-TEd (Learning, assessment and boundary crossing in teacher education) ved UiT Norges arktiske universitet og NTNU. Dette er et FoU-prosjekt finansiert av NFR, som involverer praksislærere, studenter og lærerutdannere/forskere. Prosjektet, som har aktivitetsteori som teoretisk utgangspunkt, retter seg mot utvikling av oppgavearbeidet i GLU og nye modeller for oppgaveveiledning og profesjonsrettede vurderingskriterier innen rammen av partnerskapet mellom de tre aktørene. Prosjektet involverer lærerutdanningsmiljøer ved UiT og NTNU og internasjonale samarbeidspartnere og avsluttes 31.12.2023.

 

To av gruppas medlemmer er involvert i RELEMAST-prosjektet (Relevant masterutdanning for lærere). Prosjektet følger lærere fra UiTs pilotering av grunnskolelærerutdanningen 1-7 og 5-10 (Pilot i Nord, PiN) ut i yrket og ser på hvordan kunnskapen fra masterutdanningen ivaretas og videreføres i yrket. Prosjektet, som startet i 2015 og går fram til 2022, har så langt vært uten finansiering. Prosjektet har generert store datamengder og ønsker en stipendiatstilling tilknyttet prosjektet. Prosjektets resultater vil kunne ha stor betydning for den videre utviklingen av lærerutdanningene både lokalt, nasjonalt og internasjonalt

 

Tre av gruppas medlemmer er med i TED-NET, et samarbeid mellom UiT, Berkeley university og Auckland university om utvikling av lærerutdanninger og nettverk finansiert av DIKU og ledet av Ove Gunnar Drageset.