Aktiviteter

Forskningsgruppen arrangerer konferanser, workshops, lesegrupper og andre aktiviteter.

 

Workshop #prestisjeUiT

Den andre inernasjonale konferansen i prosjektetet #prestisjeUiT vil finne sted i september 2020. Fokuset vil denne gangen være på STEM (Science, Technology, Engineering, and Mathematics). Ufyllende informasjon kommer.

 

Intern workshop

FemPhil planlegger å avholde en intern workshop 17. juni 2020 elektronisk på Skype eller Teams. Fokuset vil være "The Glossay Project", men vil også åpne for presentasjon av vitenskapelige artikler o. l. Utfyllende informasjon kommer.

 

Leseseminar over kvinner i filosofiene historie

Lesegruppen over kvinner i filosofiens historie alternerer våren 2020 mellom å lese kapiteler fra den nye antologien Feminist History of Philosophy: The Recovery and Evaluation of Women's Philosophical Thought (eds. Eileen O'Neill & Marcy P. Lascano. Dordrecht: Springer, 2019) og utdrag fra orginaltekster av ulike kvinnelige filsofer hentet fra The Essential Feminist Reader (ed. Estelle B. Freedman. New York: The Modern Library, 2007). Gruppen møtes omtrent en gang i uken, normalt sett onsdager kl 14.30-16.00. Seminarene finner sted på "Innsikten" (TEO-H1 1.542), men på grunn av korona-situasjonen er seminarene midlertidig flyttet til Skype. Alle interesserte er velkommen til å delta, ta kontakt med Fredrik Nilsen (fredrik.nilsen@uit.no).

 

 

Tidligere

 

Writing Retreat på Sommarøy

Forskningsgruppen drar på Writing Retreat til Sommarøy 22-24. januar 2020. Hensikten med arrangementet er å gi medlemmene anledning til å skrive på pågående artikler, utvikle nye prosjekter og selvsagt samles sosialt. Ansvarlig for arrangementet er forskningsgruppeleder Kjersti Fjørtoft.

 

Filosofiske Samtaler: Skarven 05. oktober 2019

Fredrik Nilsen holder filosofisk samtale om kvinner i filosofihistorien med særlig fokus på Elisabeth av Böhmen og hennes korrespondanse med Descartes. Arrangementet er åpent for alle interesserte.

(https://filosofiskesamtaler.blogspot.com/)

 

Workshop i prestisjeprosjektet

Forskningsgruppen i feminisitisk filosofi er partner i balanseprosjektet #prestisjeUiT. 23-24. september arrangeres det i denne forbindelse en internajonal workshop om kjønnsbalanse i akademia generelt og med en egen dag om kjønnsbalansen i filosofifaget spesielt. Flere av forskningsgruppens medlemmer holder presentasjon, samtidig som vi får besøk av to av våre gruppens tilknyttede partnere, Inga Bostad og Tove Pettersen. I tillegg kommer Elin Svenneby, som dessuten vil holde et forskningsseminar på IFF 25. september om sin nye bok om Iris Murdoch. Alle er hjertelig velkommen! 

 

Philosophy and Gender (E 0101)

Monday, Sept 23
 Chair: Kjersti Fjørtoft

12.15- 13.00: Tove Pettersen: Philosophy and feminism: On the relationship between (the lack of) gender perspectives and gender balance in the field of philosophy

13.15: 14.00: Inga Bostad: Gender balance as norm criticism, gender blindness and diversity in Norwegian philosophy

14.00- 14.20: Gender imbalance and philosophy - discussion (Plenary: Tove Pettersen and Inga Bostad)

 

14.20 – 14.40: coffee

 

Chair: Sigfrid Kjeldaas

14.40 - 15.10: Elin Svenneby: Ka Slags feminist e du? En pliktoppfyllende stipendiats memorarer

15.20 - 15.50: Fredrik Nilsen: Balanse i filosofiens historie

16.00 - 16.30:  Trine Antonsen: #Metoo in academia: On the relevance of MacKinnon's "Sexual Harassment in the Workplace"

 

Chair: Kjersti Fjørtoft

16.40 – 17.20: Kjønnsubalanse og filosofi – årsaker og virkemidler – felles diskusjon (Plenum: Elin Svenneby, Fredrik Nilsen, Trine Antonsen)

 

19:00: Dinner at Hildr

 

Equality and quality within academia (E 0101)

Tuesday, September. 24

 

09.00: Coffee

Chair Malin Rönnblom

09.10- 09.40: Kjersti Fjørtoft:  What is happening when we assess each other? Gender equality, epistemic injustice and micro inequality

09.50 – 10.30: Melina Duarte, Annamari Vitikainen, Maria Danielsen: Parenting in social welfare states: A backfire for academics in the tenure track

10.45- 11.30: Cathrine Egeland: Gender imbalance in the field of history

 

 11.30-12.30 Lunch

 

Chair: Annamari Vitikainen

12.30 - 13.00: Mervi Heikkinen: Capturing intersectional gendered excellence in science and technology

13.10 - 13.40: Malin Rönnblom: The difficulties to articulate problems in an era of bench marketing

13.40 - 14.00: Coffee

 

Chair: Melina Duarte

14.00 – 14.45 : Plenum: The culture of academia, gender equality and diversity

(Sigfrid Kjeldaas, Kjersti Fjørtoft, Cathrine Egeland, Malin Rönnblom)

 

15.00 – 15:45 Prestige project meeting: “What we have learned – what we wish to pursue” (E 0104)

 

Samarbeid med Filosofisk Filmklubb

FemPhil har inngått et samarbeid med Filosofisk Filmklubb ved UiT om å vise filmer om kvinnelige filosofer høsten 2019. Samarbeidet tjuvstatet i april med visning av filmen Lou Andreas-Salomé om Andreas-Salomés liv og kontakt med Paul Reé, Friedrich Nietzsche, Rainer Maria Rilke og Sigmund Freud. Utover høsten vil vi vise spillefilmen Hannah Arendt om Arendts dekning av rettsaken mot Adolf Eichmann, dokumentarfilmen Ayn Rand - A Sense of Life om Rands liv og vei fra komunismens Sovjetunionen til kapitalismens Amerika, Spillefilmen Violette om Violette DeLuc og hennes nære faglige relasjon til Simone de Beauvoir, og spillefilmen Agora om filosfen og matematikeren Hypatia av Alexandria. Alle interesserte er hjertelig velkommen. Ansavrlig for filmvisningene er Thea Isaksen (thea.isaksen@uit.no).

 

Leseseminar over kvinner i filosofiene historie

I lesegruppen over kvinner i filosofiens historie leser vi Mary Ellen Waithe (red.) sitt firebindsverk A History of Women Philosophers. Et viktig mål med denne lesegruppen er å bli kjent med kvinnelige tenkere i filosofihistorien, da de gjengse filosofihistorieverk stort sett etterlater seg inntrykket av at filosofi er - og har vært - en disiplin forbeholdt menn. Det finnes flere kvinner i filosofiens historie enn Hannah Arendt og Simone de Beauvoir, og mange av dem har spilt en avgjørende rolle ved å problematisere og utvikle teorier som vi ellers kjenner gjennom deres mannlige kolleger. Eksempler på dette er pytagoreeren Aesara av Lucania og hennes moralpsykologiske tredeling av sjelen i fornuft, temperament og begjær, en teori ettertiden primært forbinder med Platon, samt prinsesse Elisabeth av Böhmen som gjennom sin brevveksling med René Descartes, bidro til formuleringen av  det sentrale sinnsfilosofiske «sinn-kropp-problemet» (mind-body problem). Som et ledd i lesegruppens aktivitet arbeides det med å utarbeide leksikonartikler over kvinnelige filosofer til Store Norske Leksikon. Ansvarlige for lesegruppen er Fredrik Nilsen.

 

Workshop i feministisk filosofi

 

Tid: Torsdag 9. Mai 2019

Sted: TEO H1 1.512 “Oversikten”

 

Ordstyrer: Trine Antonsen

 09.15-10.30    Kjersti Fjørtoft           Epistemisk urett og implisitt bias – et spørsmål

om individuell moral eller politisk rettferdighet?

 10.45-12.00    Fredrik Nilsen             Sofie av Hannover og sinn-kropp-problemet

 

12.00-13.00    Lunsj

 

13.00-13.45    Gruppemøte (for FemPhil medlemmer)

 14.00-16.30    Film: Lou Andreas-Salomé: The audacity to be free (Rom: TEO H6 6.222

“Kino”). Innledning ved Fredrik Nilsen

 

Leseseminar over epistemisk urett

 

Lesegruppen i epistemisk urett fokuserer på et nylig utviklet område innenfor anvendt epistemologi og feministisk filosofi hvor hovedanliggende er relevansen og viktigheten av en bestemt epistemisk urett som kan ramme ulike marginaliserte sosiale grupper og individer. En epistemisk urett kan generelt beskrives som en urett som kan ramme deg i egenskap av å være besitter av kunnskap og epistemisk aktør. Dette kan forekomme enten fordi andre mennesker ikke tror på det du sier (testamentarisk urett). Særlig gjelder dette hvis grunnen til at de ikke tror deg er at du tilhører en sosialt marginalisert gruppe, for eksempel at du er kvinne eller tilhører en etnisk eller rasemessig minoritet som andre har en eller flere negative stereotypier i forhold til. En annen måte som du kan bli behandlet urettmessig på epistemisk sett er hvis du mangler visse grunnleggende begreper for å forstå din egen marginaliserte sosiale situasjon (hermeneutisk urett). Særlig gjelder dette hvis grunnen til at du mangler disse begrepene er at noen minoritetsgrupper ikke er tilstrekkelig sensitive overfor din situasjon når de utvikler de begrepene som dominerer kulturens forståelse av seg selv og andre. Det klassiske eksempelet på dette er majoritetskulturens – den mannlige gruppens – manglende utvikling av et begrep som seksuell trakassering – dette begrepet ble faktisk først utviklet av feministiske aktivitetsgrupper under den såkalte tredje feministiske bevegelsen – med det resultat at mange kvinner lenge ikke forstod og fortolket urettmessig seksuell oppmerksomhet som ofre for dårlig behandling innenfor et hierarkisk system av maktrelasjoner og dominans.

 

Utgangspunktet for lesegruppen er Miranda Frickers pionerarbeid om epistemisk urett, det vil si hennes bok Epistemic Injustice – Power and the Ethics of Knowing fra 2007, hvor hun analyserer dette fenomenet innenfor et dydsteoretisk epistemologisk rammeverk og samtidig plasserer det innenfor den større konteksten av feministisk filosofi. Planen vår er å grave dypere ned i diskusjonene av denne typen urettmessighet som har spredd seg til en rekke ulike områder i lys av Frickers bok. Vi vil særlig konsentrere oss om de problemer og diskusjoner som er relevante fra et feministisk filosofisk perspektiv. Ansvarlig for lesegruppen er Kerstin Reibold.

  

Workshop i feministisk filosofi, mandag 09.04.2018

FemPhil’s second workshop, April 9th 2018 at 1.512 Oversikten

 

First session

09.00 Coffee, Welcome

09.15 Heine A. Holmen: “The Sexed Death: Death Therapy as a Feminist Strategy”, second draft.

10.15 Kerstin Reibold: «Self-respect of the oppressed and self-respect of the entitled – is it possible to secure both?”

11.15 Tomasz Jarymowicz: “Protest and the Boundaries of a deliberative system”

 

12.00 Lunch

 

Second Session

13.15 Thea Isaksen: «Seksuell trakassering og epistemisk urett»

14.15 Trine Antonsen: «Seksuell trakassering og ansvar etter #metoo».

 

 

Filosofiske samtaler: Skarven 03. mars 2018

Trine Antonsen holder innlegg om sin forskning på seksuell trakasseing og #metoo på Skarven kl 11.15,
lørdag 3. mars. Arrangementet er gratis og åpent for alle. 

https://uit.no/tavla/artikkel/564355/filosofiske_samtaler_hva_har_metoo-kampanjen_vi

 

Feminist Philosophy Research Group: Workshop, 15. Desember 2017

Rom: 1.512 «Oversikten»

 

Første Sesjon (09.00-11.50)

Chair: Kjersti Fjørtoft

09.00-09.40 Annamari Vitikainen LGBT Refugee Issues

09.40-10.20 Tilian Snevoll Epistemic Injustice and Mental Health

10.20-10.30 Pause

10.30-11.10 Thea Isaksen Epistemic Injustice and Sexual Harassment

11.10-11.50 Trine Antonsen Sexual Harassment and #metoo

 

11.50-12.40 Lunsj

 

Andre Sesjon (12.40-15.30)

Chair: Trine Antonsen

12.40-13.20 Heine Holmen Sexed Death – Facing Death as a Feminist Strategy

13.20-14.00 Fredrik Nilsen Elisabeth av Böhmen og Artikuleringen av Sinn-Kropp-Problemet

14.00-14.10 Pause

14.10-14.50 Melina Duarte/ Maria Danielsen Parenting in the Welfare State: Backfiring for Academics in Tenure Tracks

14.50-15.30 Christopher Thompson UiT Data on Philosophy Enrolments, Dropouts, and the Gender Breakdown

 

Alle er velkommen. Deltakere som ønsker å være med på lunsj bes om å gi beskjed innen tirsdag 12. desember kl. 12.00 til Fredrik Nilsen (fredrik.nilsen@uit.no) eller Trine Antonsen (trine.antonsen@uit.no).