Prosjekter

Her presenteres aktuelle prosjekter. For nærmere informasjon: Kontakt Arbeidshelse i Nord eller ansvarlig listet i artikkelen.

 

Phd-prosjekt «Helseplager og arbeid i kulde»

I januar startet Erlend H Farbu på en doktorgrad ved Arbeidshelse i Nord. Han er utdannet fysioterapeut og har en mastergrad fra Universitetet i Bergen. De siste fem årene har han jobbet som tilkomsttekniker og utdannet seg til maskiningeniør. 

I doktorgradsprosjektet sitt skal han undersøke sammenhengen mellom kalde omgivelser på arbeidsplassen og helsen. Kulde er assosiert med mange ulike helseplager, deriblant økt forekomst av muskel- og skjelettsmerter. Det finnes få studier, så det er vanskelig å trekke konklusjoner. I prosjektet skal han bruke data fra Tromsøundersøkelsen 6 og 7 (T6 og T7).

Den første delen av doktorgraden blir en tverrsnittstudie der Erlend, med data fra T6, skal beskrive hvilke helseplager ansatte som jobber i kalde omgivelser har og om det påvirker deres yteevne. Han skal også sammenligne om de som jobber i kalde omgivelser har mer muskel- og skjelettsmerter enn resten av befolkningen. Den andre delen av prosjektet omfatter longitudinale data.  Det skal undersøkes om eksponering for kalde omgivelser gjennom flere år fører til økt forekomst av muskel- og skjelettsmerter. Her vil det kobles data fra T6 og T7, samt Arbeidsgiver- og arbeidstakerregisteret. Den siste delen av prosjektet skal undersøke om de som jobber i kalde omgivelser har økt smertefølsomhet. Dette skal gjøres med data fra T6.

Erlends veiledere er Anje C Höper, Morten Skandfer og Tormod Brenn fra Institutt for Samfunnsmedisin (ISM) ved UiT Norges arktiske universitet, og det samarbeides med Tromsø pain study ved Folkehelseinstituttet. Magritt Brustad ved ISM og Tohr Nilsson fra Umeå universitet inngår også i gruppen som jobber med prosjektet.

Så vidt vi vet, vil dette prosjektet være det første som studerer kulde som eksponering over tid med hensyn til muskel- og skjelettsmerter og den første større studien angående arbeid i kulde og smertefølsomhet.

For nærmere informasjon, kontakt erlend.h.farbu@uit.no.

 

Nytt Forskningsprosjekt på HelseIArbeid

HelseIArbeid er en satsing på helsefremmende og forebyggende kunnskapsformidling på arbeidsplassen

Det er et nytt konsept som skal gi grunnlag for mestring og arbeidsdeltakelse. Satsingen omfatter helsefremmende og forebyggende kunnskapsformidling på arbeidsplassen («bedriftstiltak») og rask tilgang på individrettet tverrfaglig utredning og avklaring («individtiltak»). Muskel- og skjelettsmerter og lettere psykiske plager er de viktigste årsakene til sykmelding og uføretrygd i Norge. HelseIArbeid ønsker å gjøre en tidlig innsats overfor denne gruppen og forhindre at disse faller utenfor arbeidslivet.

Konseptet er basert på erfaringer fra iBedrift, du kan lese mer her.

iBedrift Troms har siden 2009 utført og videreutviklet tiltak på arbeidsplassen med mål om økt mestring og arbeidsdeltakelse. Tiltakene er nokså like konseptet til HelseIArbeid, og det har vært tett samarbeid mellom Fysikalsk/medisinsk avdeling ved Universitetssykehuset Nord-Norge og NAV Arbeidslivsenter Troms i alle år.

Forskningsprosjekt:

Arbeidshelse i Nord ved UiT Norges arktiske universitet fikk våren 2018 tildelt FoU-midler fra NAV for et prosjekt som skal evaluere bedriftstiltaket i konseptet HelseIArbeid. Prosjektet skal undersøke denne forebyggende intervensjonen som formidler kunnskap på arbeidsplassen. Prosjektgruppen ledes av Nils Fleten, overlege ved NAV og Førsteamanuensis ved UiT, og skal belyse følgende problemstillinger angående bedriftstiltaket i HelseIArbeid-konseptet:

- Gir tiltaket økt mestring og arbeidsdeltagelse?

- På hvilke måter virker det?

og

-  Hvordan kan tiltakene best implementeres?

Vi har valgt en blanding av kvalitative og kvantitative metoder der effekt skal bli analysert ved hjelp av en cluster-randomisert studie. Målet med prosjektet er å fremskaffe kunnskap om følgende temaer:

-  Fremmer samhandling mellom arbeids- og helsetjenesten mestring av helse og arbeidsdeltakelse på en kostnadseffektiv måte?

-   Hva er det som fremmer og hva er det som hemmer måloppnåelse?

Begge deler er nyttige for både NAV, arbeidsgivere, arbeidstakere, tjenesteytere og beslutningstagere. Resultatene vil ha betydelig overføringsverdi med hensyn til den planlagte nasjonale innføringen av konseptet HelseIArbeid.

Den forskningsbaserte evalueringen gjøres av postdoktor Tone Seppola-Edvardsen og en PhD-stipendiat med veiledning fra Institutt for samfunnsmedisin, og er forankret på Arbeidshelse i Nord. Tilknyttede forskere fra UiT er blant annet professor i helseøkonomi Jan Abel Olsen og professor i medisinsk antropologi, Mette Bech Risør.

 

Har du ideer til et prosjekt?

Kontakt Arbeidshelse i Nord!