Faglig tilnærming

Forskergruppens fokus er inkludering og tilpasset opplæring. Dette er sentrale begreper både i barnehage og skole, hvor målet på begge arenaer er å skape et inkluderende opplæringsmiljø tilpasset for å utvikle de enkelte barn og unges evner og talenter.

Prinsippet om inkludering henger nøye sammen med prinsippet om likeverd og prinsippet om tilpasset opplæring. I tillegg er også prinsippet om tidlig innsats sentralt, hvor tidlig innsats kan innebære å sette inn tiltak på et tidlig tidspunkt i et barns liv, eller på et senere tidspunkt i opplæringsløpet når et problem oppstår eller avdekkes.

Likeverd innebærer en positiv diskriminering, eller en positiv særbehandling. Det vil si at likeverd i mange tilfeller betyr å gjøre noe ulikt for på den måten å skape et opplæringstilbud som har like stor verdi for alle barn og unge. Det betyr at barnehagen og skolen skal ha et tilbud for alle i en gitt alder, uavhengig av de evner og forutsetninger de har og uavhengig av barnets kjønn, etniske tilhørighet, religion mv. Opplæringstilbud som organiseres med utgangspunkt i faktorer som kjønn eller etnisitet kan forstås som en negativ diskriminering. For å skape likeverd må tiltak differensieres, et ansvar som ligger i hele opplæringskjeden.

Et tilbud i barnehage er valgfritt for foreldrene. I skolen er det i dag et prinsipp om at alle barn og unge skal ha et opplæringstilbud. Det er ingen unntak fra alle. Dette prinsippet forsterkes gjennom diskriminerings- og tilgjengelighetsloven, som pålegger skoler å tilrettelegge lærestedet og undervisningen slik at den er tilgjengelig for alle elever (§ 12). Dette pålegget gjelder også for barnehager. Søknader om opptak skal ikke avvises ut fra en bygningsmessig eller organisatorisk begrunnelse.

Unesco knytter beskrivelsen av inkludering til en opplæringssrettighet hvor målet er å stoppe alle former for negativ diskriminering og fremme sosial tilhørighet (Olsen, 2013). Dette gjennom et fokus på sårbare og marginale grupper, for på den måten å utvikle det fulle potensial hos hver enkelt elev. Inkludering blir i dette perspektivet ikke en statisk størrelse, men en prosess og et mål å arbeide mot. Slik sett kan begrepet inkludering gis et svært enkelt innhold: det dreier seg rett og slett om et likeverdig opplæringstilbud tilpasset alle barn og unge.

Inkludering er rammen for en likeverdig og tilpasset opplæring (Bachmann og Haug, 2006). På den måten får inkludering status som et overordnet prinsipp i skolen. Barn og unge har rett til en opplæring som er tilpasset deres evner og forutsetninger. Gjennom en slik tilpasning skapes et likeverdig tilbud. Inkludert i denne retten er prinsippet om et inkluderende læringsmiljø, noe som innebærer en opplevelse av tilhørighet og likeverd.

Tilpasset opplæring er ikke en individuell rett for det enkelte barn, men en plikt for virksomhetseier og personalet i barnehagen og skolen (NOU 2009:18). Kravet om tilpasset opplæring er ivaretatt gjennom opplæringslovens § 1-3 som sier at opplæringen skal tilpasses evnene og forutsetningene hos den enkelte elev. Dette er i utgangspunktet en umulig oppgave for barnehage- og grunnskolelærere og slik sett et uoppnåelig mål. Prinsippet om tilpasset opplæring må derfor betraktes som en ledestjerne for all opplæring, et ideal å strebe mot.

Tilpasset opplæring er et overordnet prinsipp, som omfatter både den ordinære opplæringen og spesialundervisningen. Ved å definere begrepet opplæring bredt, vil tilpasset opplæring omfatte en bevissthet i valg av metoder og lærestoff, men også i organiseringen av opplæringen. Skogen og Idsøe (2011) skriver at en tilpasset opplæring bygger på elevenes kunnskapsnivå, læringspotensial og læringsstil. I tillegg må opplæringen ivareta sosiale relasjoner og inkludering. Prinsippet om tilpasset opplæring bør slik sett ligge til grunn for alt som planlegges og gjennomføres i skolen – fra bygningsmasse til den enkelte lærers undervisning. Ved å ta hensyn til variasjonene i elevgruppen legges læringsmiljøet til rette for den enkelte.

Kilder:

  • Bachmann, K. og Haug, P. 2006. Forskning om tilpasset opplæring. Volda: Høgskolen i Volda.
  • NOU 2009:18. Rett til læring. Oslo: Kunnskapsdepartementet.
  • Olsen, M.H. 2013. En inkluderende skole? Oslo: Cappelen Damm Akademiske.
  • Skogen, K. og Idsøe, E.C. Våre evnerike barn. En utfordring for skolen. Oslo: Høyskoleforlaget