Mer om forskergruppen

UiT har som mål å bli internasjonalt ledende på praksisnær profesjonsforskning.

Den aksjonsrettede forskningsprofilen som miljøene som inngår i forskningsgruppa har utviklet de senere årene, har en sterk deltakerorientering. I praksis handler dette i stor grad om å involvere skoleledere og lærere i forskningsarbeidet og på den måten kvalifisere for bedre yrkesutøvelse. Denne profilen er verdsatt i de internasjonale nettverkene som vi deltar i og denne formen for praksisnær forskning skal utvikles videre gjennom de prosjektene som beskrives under. Dette er også i tråd med HSL-fakultetets ambisjoner om å styrke utdanningsforskningen knyttet til de nye lærerutdanningene.

Vi representerer miljøer som har arbeidet godt sammen i prosjekter og som har fokus på og ønske om å utvikle seg til såkalte KAM-miljøer, komplette akademiske miljøer. I det komplette ligger idealet om å være særlig gode både på forskning og undervisning og samhandling med samfunnet. Det siste momentet harmonerer godt med UiTs mål om å ha et klart samfunnsmandat og være en tydelig samfunnsaktør. Det betyr at vi prioriterer en forskningsprofil med tette relasjoner til praksisfeltet, dvs skoler og andre utdanningsinstitusjoner. Vi vil som forskningsgruppe søke å lære av andre forskningsgrupper og forskningsmiljøer som har dette fokuset, og vi vil utvikle oss som gruppe ut fra egen og andres erfaring med denne typen virksomhet.

Vi planlegger følgende tiltak kommende år:

Initiering og iverksetting av praksisnære forskningsprosjekter innenfor våre tema.

Vi har flere prosjekter under utarbeiding:

Leading and learning in ecologies of practice: Dette er et prosjekt utviklet i samarbeid med det internasjonale nettverket og der vi er i sluttfasen med en pilot ved to skoler. Foreløpige resultater legges fram på FoU-i-praksis-konferansen i Trondheim 10.mai med påfølgende publisering. Videre legges det fram på en konferanse i Melbourne i Australia i november. Målet er å søke eksterne midler til prosjektet ved utlysningen av Forskningsrådsprogrammet PraksisFoU i 2011.

Vurdering, læring og skoleutvikling: Prosjektet innbefatter 18 skoler i Sør-Troms. Prosjektmidler søkes gjennom utlysning fra Utdanningsdirektoratet høsten 2010.

PIL-prosjektet (praksis som integrerende element i lærerutdanningen): Et nasjonalt FoU-prosjekt (KD-finansiert) for å styrke samspillet mellom teori og praksis i lærerutdanningene. Ordinær prosjektperiode 2008-10, men Tromsø-prosjektet har søkt og fått tilleggsbevilgninger også for 2011

New Models for leadership development in higher education sector: Improved performance through appreciative leadership. Et prosjekt som har fått driftsmidler fra Forskningsrådets direktør for første fase og der søknad om forskningsmidler for hele prosjektet er sendt inn.

Interne forskningsseminarer: internt i forskergruppa: 8 internseminarer knyttet til utvikling av forskningsprosjektene.

For ILP-instituttet: Vi skal avholde to forskningsseminarer per semester. Disse har til hensikt å løfte fram problemstillinger og funn knyttet til de aktuelle prosjektene og invitere inn andre forskere som er interessert i de relaterte spørsmål.

Seminarene skal stimulere til økt publisering fra prosjektene.