Formidling

 • Solheim, Stig H., Eiendomsvern og EMK P1-1. Plan- og bygningsrettskonferanse; 2018-04-03 - 2018-04-04
 • Solheim, Stig H., EMK P1-1 i norske domstoler. Forskergruppe/seminar; 2018-06-08
 • Solheim, Stig H., Feil og farlig om menneskerettighetsdom DN, Innlegg debatt. Dagens Næringsliv [Avis] 2018-09-21 
 • Solheim, Stig H., Grunnlovstolkning - nyere utviklingstrekk. Nordisk statsrettskonferanse; 2018-08-22 - 2018-08-24
 • Solheim, Stig H., Internasjonale menneskerettigheters gjennomslagskraft i norske domstoler. Fagkritisk rekke. Tromsø 2018. JSU Fagkritisk rekke.; 2018-10-30 
 • Solheim, Stig H., Konstitusjonelt eiendoms- og investeringsvern i Norge. Komparativt seminar.; 2018-10-18 
 • Solheim, Stig H., "Legitimerer press på prinsipper." Innlegg DN 27.09.18. Dagens Næringsliv [Avis] 2018-09-27 
 • Solheim, Stig H., ÅSA ELMEROT, Defining, Regulating and Balancing Rights: A Constitutional Law Study of Indigenous Peoples’ Rights to Land and Natural Resources in the Russian Federation, Juridiska institutionen, Uppsala universitet 2017. 298 s. Svensk Juristtidning 2018 (8)
 • Arntzen, Svein Kristian. Fiskeriforvaltning og handlingsrom. Presentasjon av forskning ved K.G. Jebsen-senter for havrett 2017-09-18 - 2017-09-18 2017
 • Pettersen, Egil Jens; Frostad, Magne. Hvor farlig er Nord-Korea?. (data) 2017
 • Frostad, Magne. The Kellogg-Briand Pact – nearing the 90th anniversary for the outlawing of war. (data) Kellogg College Blog 2017
 • Arntzen, Svein Kristian. Rådighet over fiskeressursene. Fiskeribladet Fiskaren 2016.s 16 - 16
 • Mehren, Nils; Frostad, Magne. Behov for nytt regelverk for å stoppe spionasje. (data) 2016
 • Arntzen, Svein Kristian. Regjeringen vil åpne for "tarefiskere" - Åpningen er innenfor loven. Fiskeribladet Fiskaren [Fagblad] 2016-01-29
 • Arntzen, Svein K. Departementet mot juridisk ekspert: Ikke grunnlovsstridig å lukke i kyst. Fiskeribladet Fiskaren 04.05.2015
 • Arntzen, Svein K. What’s Law got to Do With It - Om endring av fiskeriregimet i kjølvannet av Tveterås utvalget. Outreach seminar om rettslige retningslinjer og begrensninger ved endring av fiskeriregimet i kjølvannet av Tveterås-utvalget, UiT, 28.04.2015
 • Arntzen, Svein K. Just Let Sleeping Dogs Lie - Om forskjellsbehandlingen i kystfartøygruppen og Grunnloven paragraf 98. Outreach seminar om rettslige retningslinjer og begrensninger ved endring av fiskeriregimet i kjølvannet av Tveterås utvalget, UiT, 28.04.2015
 • Arntzen, Svein K. Grunnlovsstridig å lukke fisket. Fiskeribladet Fiskaren 27.04.2015
 • Lie, Markus H. erstatningsansvar for tredjemanns tap ved brudd på offentligrettslige plikter – en analyse og vurdering av Rt. 2015 s. 276. Foredrag på Alumnikonferansen ved Det juridiske fakultet 30.10.2015
 • Lie, Markus H. Det offentliges erstatningsansvar for uriktig myndighetsutøvelse. Foredrag holdt for Arbeidstilsynet i mai og for Advokatselskapet Advocatia i juni
 • Eidissen, Stig. – Norge må gjøre vesentlige endringer i reglene for foreldrepermisjon. Oppslag/intervju i Aftenposten. 18.08.2015. (http://www.aftenposten.no/nyheter/uriks/--Norge-ma-gjore-vesentlige-endringer-i-reglene-for-foreldrepermisjon-8129017.html)
 • Eidissen, Stig. EU-domstolen sikrer norsk pappaperm. Leserinnlegg til Minervanett 17.08.2015. (http://www.minervanett.no/eu-domstolen-sikrer-norsk-pappaperm/)
 • Frostad, Magne. Militærpolitiets etterforskning og Den europeiske menneskerettighetsdomstolens praksis. Seminar om militærpolitiet og krav til uavhengig etterforskning, Sessvollmoen. 22.09.2015
 • Frostad, Magne. Represalie- og kapersystemet: Fra antikken og frem til 1800-tallet. 2. Nordiske rettshistorikerdager, Oslo. 22.04.2015
 • Frostad, Magne. Norges væpnede utenlandsengasjement siden 1945. Medlemsmøte Youth Atlantic Treaty Association Norway, Tromsø. 16.03.2015
 • Frostad, Magne. The use of military force: Is it legal to use military force against peaceful protesters?. Ytringsfrihetens pris - Student peace price winner, Tromsø. 13.02.2015
 • Eidissen, Stig. IOC holder på privilegiene. Dagbladet 23.09.2014 (http://www.dagbladet.no/2014/09/23/kultur/meninger/debatt/oslo2022/ioc/35394823/)
 • Solheim, Stig H. Hva er en grunnlov? Lørdagsuniversitetet (Kulturhuset, Tromsø), 2014.
 • Solheim, Stig H. Eiendomsvern etter Grunnloven og EMK. Forum for plan- og bygningsrett, 2014.
 • Solheim, Stig H. Forlengelse av tomtefeste: EMDs dom og ny lovgivning, Advokatforeningen, Troms Krets, 2014.
 • Frostad, Magne; Solheim, Stig H. Kongeriket Norges Grundlov. Dagavisen Nordlys 20.05.2014, s. 3.
 • Frostad, Magne. Grunnloven og statsorganene: Før og nå. Medlemsmøte for Landsforeningen for offentlige pensjonister - Avd. Tromsø og omegn, 07.05.2014.
 • Frostad, Magne. Some thoughts on the Russian use of armed force i Ukraine. Arctic Review on Law and Politics 2014; Volum 5 (1) s. 144 - 147.
 • Martnes, Mona. Barns rett til forsvarlig levestandard. Innlegg på boligsosialkonferanse (Egersund), 28.04.2014.
 • Solheim, Stig H. Volstadsaken, Alumnikonferansen (Tromsø), 2013
 • Solheim, Stig H. Intervju om Voldstadsaken. NRK Møre, 2013.
 • Solheim, Stig H. Voldstadsaken. Forskerlunsj (Tromsø), 2013.
 • Solheim, Stig H. Eiendomsvern etter EMK P1-1. Sivilombudsmannen (Oslo), 2013.
 • Solheim, Stig H. Intervju/oppslag om ekspropriasjon til skibakke, NRK Troms, 2013.
 • Solheim, Stig H. Lindheimdommen. Nasjonalt doktorandseminar (Oslo), 2012.
 • Solheim, Stig H. EMK P1-1 og tomtefeste. Nasjonalt tingsrettsforum (Tromsø), 2012.
 • Solheim, Stig H. Bilaterale investeringsavtaler, Forskerlunsj (Tromsø), 2012.
 • Solheim, Stig H. Lindheimsaken, Forskerlunsj (Tromsø), 2012.
 • Solheim, Stig H. Tomtefestedommen fra Strasbourg, Bladet Tromsø, 2012.
 • Frostad, Magne. Enforcement of International Criminal Law and the Death Penalty - the European Regime Reconsidered. American Society of International Law - International Criminal Law Interest Group Newsletter "Accountability"; Winter 2010.
 • Arntzen, Svein K. Departementet mot juridisk ekspert: Ikke grunnlovsstridig å lukke i kyst. Fiskeribladet Fiskaren 04.05.2015
 • Arntzen, Svein K. What’s Law got to Do With It - Om endring av fiskeriregimet i kjølvannet av Tveterås utvalget. Outreach seminar om rettslige retningslinjer og begrensninger ved endring av fiskeriregimet i kjølvannet av Tveterås-utvalget, UiT, 28.04.2015
 • Arntzen, Svein K. Just Let Sleeping Dogs Lie - Om forskjellsbehandlingen i kystfartøygruppen og Grunnloven paragraf 98. Outreach seminar om rettslige retningslinjer og begrensninger ved endring av fiskeriregimet i kjølvannet av Tveterås utvalget, UiT, 28.04.2015
 • Arntzen, Svein K. Grunnlovsstridig å lukke fisket. Fiskeribladet Fiskaren 27.04.2015Lie, Markus H. erstatningsansvar for tredjemanns tap ved brudd på offentligrettslige plikter – en analyse og vurdering av Rt. 2015 s. 276. Foredrag på Alumnikonferansen ved Det juridiske fakultet 30.10.2015
 •  Lie, Markus H. Det offentliges erstatningsansvar for uriktig myndighetsutøvelse. Foredrag holdt for Arbeidstilsynet i mai og for Advokatselskapet Advocatia i juni
 • Eidissen, Stig. – Norge må gjøre vesentlige endringer i reglene for foreldrepermisjon. Oppslag/intervju i Aftenposten. 18.08.2015. (http://www.aftenposten.no/nyheter/uriks/--Norge-ma-gjore-vesentlige-endringer-i-reglene-for-foreldrepermisjon-8129017.html)
 • Eidissen, Stig. EU-domstolen sikrer norsk pappaperm. Leserinnlegg til Minervanett 17.08.2015. (http://www.minervanett.no/eu-domstolen-sikrer-norsk-pappaperm/)
 • Frostad, Magne. Militærpolitiets etterforskning og Den europeiske menneskerettighetsdomstolens praksis. Seminar om militærpolitiet og krav til uavhengig etterforskning, Sessvollmoen. 22.09.2015
 • Frostad, Magne. Represalie- og kapersystemet: Fra antikken og frem til 1800-tallet. 2. Nordiske rettshistorikerdager, Oslo. 22.04.2015
 • Frostad, Magne. Norges væpnede utenlandsengasjement siden 1945. Medlemsmøte Youth Atlantic Treaty Association Norway, Tromsø. 16.03.2015
 • Frostad, Magne. The use of military force: Is it legal to use military force against peaceful protesters?. Ytringsfrihetens pris - Student peace price winner, Tromsø. 13.02.2015