RiTE, Research in Teacher Education practices

I forskningsgruppa RITE konsentrerer vi oss om forskning i og på lærerutdanningene og spørsmål knyttet til hvordan profesjonsforståelsen og -kunnskapen dannes hos studenten, blir tatt videre inn i yrket og bidrar til en fortsettende profesjonsutvikling for den enkelte profesjonsutøver og for kollegiet. Gruppa vil videreføre ProTEds arbeid med utvikling av kunnskap knyttet til kvalitet i integrerte lærerutdanninger og innta et metaperspektiv på lærerutdanningenes kunnskapsbase. Gruppa fokuser også på samspillet mellom UH og skole for utvikling av utdanningskvalitet, kvalitet i overgangen mellom studier og yrke og partnerskapsdesign. Gruppa vil vektlegge praksisteorier.

Gruppa springer ut av den tidligere forskningsgruppa Skoleutvikling og utdanningsledelse, en forskningsgruppe som var etablert før fusjonen mellom UiT og Høgskolen i Tromsø i 2009. Denne gruppa er nå lagt ned og vi har etablert to nye grupper, en for skoleledelse og en for lærerutdanning. RiTE vil bygge videre på tradisjonen knyttet til skoleutvikling og aksjonsforskning og ta dette videre inn mot lærerutdanningsforskning og pågående forskningsprosjekter flere av medlemmene er del av. Gruppa vil også ivareta enkeltforskeres bidrag og ramme de inn i et felles løft for kunnskapsutvikling knyttet til lærerutdanningsfeltet i bred forstand. 

Lærerutdanningsforskning, er aktualisert gjennom regjeringens strategi for lærerutdanning og fokuset på partnerskap mellom universitet og skole (Kunnskapsdepartementet, 2017). Stadige lærerutdanningsreformer, både nasjonalt og internasjonalt, aktualiserer utvikling av kontinuitet i lærerutdanningsforskning, gruppas fokus på partnerskap mellom universitet og skole og overgangen fra studier til læreryrket. Målene for gruppa er satt for perioden 2020-2023, men vil justeres underveis.

I strategiene for UiT og HSL er det et mål å ha nasjonalt ledende lærerutdanninger. Innovative lærerutdanninger forutsetter en kontinuerlig utviklingen av utdanningenes kunnskapsgrunnlag. Det trengs et sterkt og synlig forskningsmiljø, med fokus på lærerutdanningenes innhold og utforming, på utvikling av utdanningene og overnasjonale trender og på relevansen for skolen. RiTE tar sikte på å fylle en slik rolle.

Gruppas medlemmer har til sammen et bredt spekter av nasjonale og internasjonale nettverk. Vi vil stimulere til økt samarbeid med eksterne samarbeidspartnere for konkrete resultater i form av forskningssøknader, artikler og antologier. Gruppa vil derfor jobbe aktivt for å involvere hverandre i de ulike nettverkene vi inngår i.

Nasjonalt: Nord universitet, NTNU, UiO

Internasjonale samarbeidspartnere: Åbo akademi, Helsingfors universitet, Göteborgs universitet, King’s college London, Monash university.

Internasjonale forskningsnettverk: PEP-nettverket (Pedagogy, Education and Praxis), NNAF (Nordisk nettverk for aksjonsforskning), CARN (Colaboratory action reasearch network)