Profesjon og handlingsrom

Profesjon og barnevernets handlingsrom.

Forskningsgruppen Profesjon og barnevernets handlingsrom ble formelt etablert våren 2016, og er en av fire forskningsgrupper ved Institutt for barnevern og sosialt arbeid (IBSA).

Gruppen har femten faste medlemmer. Forskningsgruppens overordnede mål er å utvikle kunnskap om barnevernets utfordringer i velferdssamfunnet og om hvordan profesjonsutøvere møter utfordringene. Den tematiske satsningen kan sammenfattes i hvordan barnevernet ivaretar sitt samfunnsoppdrag, og derigjennom aktualiseres utfordringer knyttet til arbeidsoppgaver, organisasjon, ledelse og arbeidsmiljø i tjenesten. Fokus rettes også mot barn og unge som har behov for, og/eller mottar profesjonell støtte. Barnevernets handlingsrom defineres av både interne og eksterne aktører, noe som bidrar til at konteksten for samhandling er kompleks. Begrepet handlingsrom henspiller på både struktur og prosess slik at det dynamiske forholdet mellom struktur og handling løftes frem i forskningen. Det legges vekt på praksisnær forskning og en flerfaglig sammensetning i gruppen gir rom for at ulike perspektiver blir aktualisert i forskningen.Forskningsgruppen skal fungere som en arena for:

- Utvikling av forskningsprosjekter- Nettverksbygging nasjonalt og internasjonalt- Samarbeid med andre forskningsmiljøer- Arbeide for å øke ekstern finansiering- Økt produksjonen av poenggivende publikasjoner- Samarbeid med masterstudenter, stipendiater og vitenskapelig ansatte- Framlegging av arbeider i utvikling- Kompetanseoppbygging- Bidra til økt fokus på forskningsbasert undervisning 

Leder: Bente Lilljan Lind Kassah

Skip to main content