Barnevern og profesjonalisert omsorg

Barnevern og profesjonalisert omsorg.

Forskningsgruppen Barnevern og profesjonalisert omsorg ble formelt etablert våren 2016, og er en av fire forskningsgrupper ved Institutt for barnevern og sosialt arbeid (IBSA).

Gruppen har 14 medlemmer. Forskningsgruppens overordnede mål er å utvikle kunnskap om barnevernets utfordringer i velferdssamfunnet og om hvordan profesjonsutøvere møter utfordringene og ivaretar sitt samfunnsoppdrag i et samfunn preget av raske endringer og kulturellt mangfold. Barnevernets  mulighetsrom defineres av både de som arbeider i barnevernet og også av fagfolk fra andre etater og myndigheter på kommunalt, regionalt og statlig nivå. Dette gjør barnevernets  arbeidshverdag sammensatt og komplekst. Vi har en vid forståelse av barnevern. Tematisk omfatter aktivitetene forskning som utvikler kunnskap om hvordan lovverk og offentlige dokumenter forstås og hvordan problemforståelsen som utvikles preger valg av tiltak. Gjennom praksisnær forskning søker vi videre  å forstå den sosio-kulturelle kontekst barn og familier som kommer i kontakt med barnevernet inngår i. Sentrale tema i vår forskning er knyttet til  barns og familiers livssituasjon, sosial ulikhet, helse, vold, ettervern, samt barnevernets kompetanse, organisering, ledelse og problemløsning.  Gruppen er tverrfaglig sammensatt, noe som bidrar til at ulike perspektiver blir aktualisert, noe som er viktig for teoriutvikling og evalueringsprosjekter.          

 

Forskningsgruppen vil fungere som en arena for:

- Utvikling av nye forskningsprosjekter

- Nettverksbygging lokalt, nasjonalt og internasjonalt

- Forskningssamarbeid med andre fagmiljøer

- Arbeide for å øke ekstern finansiering

- Økt kvalitet og antall av publikasjoner

- Samarbeid med masterstudenter, stipendiater og vitenskapelig ansatte

- Framlegging av arbeider i utvikling

- Kompetanseoppbygging

- Bidra til den forskningsbaserte undervisningens kvalitet og relevans

 

Gruppas medlemmer er følgende:

Jon Arnesen

Agnete Bersvendsen (sekundær)

Grethe Borgerød

Tina Hansen

Robert Myrvang

Anne-Marith Rasmussen

Rita Øymo Solbakk 

Margrethe Tresselt

Kristina Lofnes

 

Stipendiater:

Anne Riise

Marie Nordvik

Bodil Olsvik

Anne-Berit Lorentsen

 

Leder: Bente L. Lind Kassah

 

Oversikt over forskningsprosjekter og kvalifiseringsløp

 

Navn

Tid til FOU   og stilling

Prosjekt

Jon Arnesen

30 % som førstelektor

- miljøarbeid og aktivitetsfag: tilrettelegging for ulike aktiviteter og opplevelser med sårbare og risikoutsatte barn og unge for å fremme deres vekst og utvikling

-artikkel basert på ny studie: «Samiske eventyr i aktivitetsfaget»

Agnete Bersvendsen

20 % FOU som lektor: søker PhD-stipend

artikkel i Norsk barnevern basert på masteroppgave om hvordan barn som vokste opp med vold i hjemmet forholdt seg til volden og kjempet for en voldsfri hverdag

Grethe M. Borgerød

20 % FOU som lektor

 

to kapitler i antologien Barnevernets handlingsrom som kommer i 2018:

-om ungdom og sosial støtte

-om voldhendelser rettet mot ansatte

Tina Hansen

20 % FOU som lektor, PhD:

Minoritetsbarn i norske fosterhjem: Artikkelskriving etter endt PHD-periode

Anne Riise

75 % PhD

PhD: Medvirkning   i ettervern – komparativ studie av medvirkning for ungdom og enslige mindreårige i ettervern

 

Forskningsprosjekt med NTNU Samfunnsforskning: «Ettervern – en god overgang til voksenlivet?», ferdigstilles i løpet av desember 2018

 

 

 

Anne-Berit Lorentsen

PhD: 50 % i 2015–2018

100 % i 2019

Hverdagslivets betydning for foreldre-praksis i familier med barnevernstiltak: Hvordan driver foreldre utviklingsstøtte ovenfor sine egne barn? Hvilken sammenheng er det mellom levekår, livssituasjon og hverdagslige   praksiser i familier med barnevernstiltak? Hva fremmer og hemmer foreldrenes hverdagslige praksiser med utgangs-punkt i deres livssituasjon og levekår? Undersøkelsens hensikt er å knytte sammen et familieperspektiv på hverdagslivets betydning for foreldrepraksisen, med fokus på hva som fremmer og hemmer foreldrenes hverdagslige praksiser med utgangs-punkt i   deres livssituasjon og levekår.

 

 

 

Marie Lindsjørn Nordvik

 

75% PhD

 

Barns rett til medbestemmelse i saker om   omsorgsovertakelse

Margrethe A. Tresselt

20 % FOU som lektor

--medforfatter på innlevert artikkel om "Teammøter i skolen - fra "logistikkmøter" til lærende møter?" til det   nordiske tidsskriftet FORSKNING OG FORANDRING

-artikkel om hvordan ungdommer/barn selv kan lage digitale fortellinger slik at deres historie blir hørt

-et utviklingsarbeid med Bradford College, der studentene har undersøkt praksis i Norge vs. praksis i England og lager felles digitale produkter

Bodil Severin Olsvik

100% PhD stipendiat

-skjønnets plass i utøvelse av praktisk   lederskap - et blikk på den kommunale barnevernslederen

Rita Øymo Solbakk

50 % Førstelektorløp

-kapitel i Barnevernets handlingsrom om ansatte i kommunal barneverntjeneste sin erfaring med ulike former for vold i arbeidssituasjonen, og hvordan dette   håndteres

-kapitel om barnevern og ledelse av det, barnevernets oppdrag satt opp mot   organisering av tjenesten

-utvikling av digitalt verktøy med rutiner til bruk i forbindelse med barneverntjenestens hjemmebesøk

Anne-Marith Rasmussen

20 % FOU som lektor, sluttføring av PHD etter endt PHD-periode

-ungdomskulturer i mangfoldige og multi-etniske miljøer