Profesjon og barnevernets handlingsrom 2018

Profesjon og barnevernets handlingsrom.

Forskningsgruppen Profesjon og barnevernets handlingsrom ble formelt etablert våren 2016, og er en av fire forskningsgrupper ved Institutt for barnevern og sosialt arbeid (IBSA).

Gruppen har 13 medlemmer. Forskningsgruppens overordnede mål er å utvikle kunnskap om barnevernets utfordringer i velferdssamfunnet og om hvordan profesjonsutøvere møter utfordringene. Den tematiske satsingen handler om hvordan barnevernet ivaretar sitt samfunnsoppdrag. Vi undersøker utfordringer som er knyttet til arbeidsoppgaver, organisering, ledelse og arbeidsmiljø i barneverntjenesten. Fokus er også på barn og unge som har behov for, og/eller mottar profesjonell støtte. Barnevernets handlingsrom defineres av både de som arbeider i barnevernet og også av fagfolk fra andre etater og myndigheter på kommunalt, regionalt og statlig nivå. Dette gjør at handlingsrommet blir vanskelig og sammensatt. Med handlingsrom mener vi både styringen av barnevernet og det som skjer i barnevernets praksis. Slik vil vi løfte frem forholdet mellom struktur og handling i vår forskning. Vi er nær praksis og den flerfaglige sammensetningen i vår gruppe gir rom for at ulike perspektiver blir aktualisert og viktige i forskningen.

 

Forskningsgruppen vil fungere som en arena for:

- Utvikling av nye forskningsprosjekter

- Nettverksbygging lokalt, nasjonalt og internasjonalt

- Forskningssamarbeid med andre fagmiljøer

- Arbeide for å øke ekstern finansiering

- Økt kvalitet og antall av publikasjoner

- Samarbeid med masterstudenter, stipendiater og vitenskapelig ansatte

- Framlegging av arbeider i utvikling

- Kompetanseoppbygging

- Bidra til den forskningsbaserte undervisningens kvalitet og relevans

 

Gruppas medlemmer er følgende:

 

Jon Arnesen

Agnete Bersvendsen

Grethe Borgerød

Tina Hansen

Katrine Høgmo

Anne-Berit Lorentsen

Anne-Marith Rasmussen

Rita Øymo Solbakk 

Margrethe Tresselt

 

Stipendiater:

Anne Riise

Kristina Lofnes

Marie Nordvik

Bodil Olsvik

 

Leder: Ida Hydle

 

Oversikt over forskningsprosjekter og kvalifiseringsløp

 

Navn

Tid til FOU   og stilling

Prosjekt

Jon   Arnesen

30   % som førstelektor

- miljøarbeid og aktivitetsfag: tilrettelegging for ulike aktiviteter og opplevelser med sårbare og risikoutsatte barn og unge for å fremme deres vekst og utvikling

-artikkel basert på ny studie: «Samiske eventyr i aktivitetsfaget»

Agnete   Bersvendsen

20%   FOU som lektor: søker PhD-stipend

artikkel i Norsk barnevern basert på masteroppgave om hvordan barn som vokste opp med vold i hjemmet forholdt seg til volden og kjempet for en voldsfri hverdag

Grethe   M. Borgerød

20   % FOU som lektor

 

to kapitler i antologien Barnevernets handlingsrom som kommer i 2018:

-om ungdom og sosial støtte

-om voldhendelser rettet mot ansatte

Tina   Hansen

20%   FOU som lektor, PhD:

Minoritetsbarn i norske fosterhjem: Artikkelskriving etter endt PHD-periode

Anne Riise

75 % PhD

PhD: Medvirkning   i ettervern – komparativ studie av medvirkning for ungdom og enslige mindreårige i ettervern

 

Forskningsprosjekt med NTNU Samfunnsforskning: «Ettervern – en god overgang til voksenlivet?», ferdigstilles i løpet av desember 2018

Katrine   Høgmo

20   % Lektor

 (vikariat går ut juli 2019) Prosjekt under planlegging. Artikkel basert på masteroppgave i sosialantropologi under planlegging. Omhandler erfaringer av å være barn i ulike sosiokulturelle kontekster.

Anne-Berit   Lorentsen

PhD:   50 % i 2015-2018

100   % i 2019

Hverdagslivets betydning for foreldre-praksis i familier med barnevernstiltak: Hvordan driver foreldre utviklingsstøtte ovenfor sine egne barn? Hvilken sammenheng er det mellom levekår, livssituasjon og hverdagslige   praksiser i familier med barnevernstiltak? Hva fremmer og hemmer foreldrenes hverdagslige praksiser med utgangs-punkt i deres livssituasjon og levekår? Undersøkelsens hensikt er å knytte sammen et familieperspektiv på hverdagslivets betydning for foreldrepraksisen, med fokus på hva som fremmer og hemmer foreldrenes hverdagslige praksiser med utgangs-punkt i   deres livssituasjon og levekår.

Sissel   Neverdal

50   % Førstelektorløp 

Barnevernet som aktør i samfunnet

Marie Lindsjørn Nordvik

 

75%   PhD

 

Barns rett til medbestemmelse i saker om   omsorgsovertakelse

Margrethe   A. Tresselt

20   % FOU som lektor

--medforfatter på innlevert artikkel om "Teammøter i skolen - fra "logistikkmøter" til lærende møter?" til det   nordiske tidsskriftet FORSKNING OG FORANDRING

-artikkel om hvordan ungdommer/barn selv kan lage digitale fortellinger slik at deres historie blir hørt

-et utviklingsarbeid med Bradford College, der studentene har undersøkt praksis i Norge vs. praksis i England og lager felles digitale produkter

Bodil Severin Olsvik

100% PhD stipendiat

-skjønnets plass i utøvelse av praktisk   lederskap - et blikk på den kommunale barnevernslederen

Rita   Øymo Solbakk

50   % Førstelektorløp

-kapitel i Barnevernets handlingsrom om ansatte i kommunal barneverntjeneste sin erfaring med ulike former for vold i arbeidssituasjonen, og hvordan dette   håndteres

-kapitel om barnevern og ledelse av det, barnevernets oppdrag satt opp mot   organisering av tjenesten

-utvikling av digitalt verktøy med rutiner til bruk i forbindelse med barneverntjenestens hjemmebesøk

Anne-Marith   Rasmussen

20   % FOU som lektor, sluttføring av PHD etter endt PHD-periode

-ungdomskulturer i mangfoldige og multi-etniske miljøer