Gunnar Hartvigsen


Professor

Stillingsbeskrivelse

Gunnar Hartvigsen, ph.d., har siden 1989 vært ansatt ved Universitetet i Tromsø – Norges arktiske universitet (UiT), Fakultet for naturvitenskap og teknologi, Institutt for informatikk (Ifi), først som amanuensis (1989–91), deretter som førsteamanuensis (1991–94) og fra 1994 som professor i informatikk. Hartvigsen er leder for forskningsgruppen for helseinformatikk og -teknologi (HIT) (tidligere: medisinsk informatikk og telemedisin (MI&T)) ved instituttet. Han var i perioden 2000–2015 professor II ved Nasjonalt senter for samhandling og teleme­disin (NST) ved Universitets­sykehuset Nord-Norge HF (UNN). I perioden 2016–2017 var han professor II ved Nasjonalt senter for e-helseforskning ved UNN. I 2018 ble Hartvigsen ansatt som professor II ved Institutt for helse- og sykepleievitenskap, Fakultet for helse- og idrettsvitenskap, Universitetet i Agder (UiA), campus Grimstad. Hartvigsen har også vært ansatt som professor II ved Høgskolen i Hedmark (1995-1998) og Høgskolen i Bodø (1998-2005). Hartvigsen etablerte i 2021 firmaet Akademisk mentor AS hvor han er daglig leder.


Hartvigsen var i perioden 2005–2009 prodekan for forskning og utdanning ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet, UiT. Han har tidligere bl.a. vært instituttleder, instituttnestleder og undervisningsleder ved Institutt for informatikk, UiT. Hartvigsen har omfattende administrativ erfaring fra UiT som leder for en rekke råd og utvalg. I 2004–2006 var han leder for Nasjonalt fagråd for informatikk. I årene 2010–2017 var han medlem av Nasjonal forskningsetisk komite for naturvitenskap og teknologi (NENT). Hartvigsen var fra 2007 til 2015 senterleder for Tromsø Telemedicine Laboratory (TTL), ett av Norges 14 første sentre for forskningsdrevet innovasjon (SFI).

Hartvigsen har veiledet 88 mastergrads- og 16 doktorgradsstudenter. Han er for tiden veileder for 4 doktorgrads- og 4 mastergradsstudenter. Han har videre veiledet 7 postdoktorer (ved UNN). Hartvigsen er for tiden mentor for to førsteamanuensis og en førstelektor ved UiA og en førsteamanuensis ved UiT. Han har tidligere vært mentor for fire kvinnelige førsteamanuenser tilknyttet UiTs opprykksprogram for kvinner.

Siden 1992 har han vært medlem av over 90 bedømmelseskomiteer for vitenskapelige stillinger i inn- og utland (Norge, Sverige, Danmark, Finland, Nederland, Tyskland og USA). Han har vært referee for flere internasjonale konferanser og tidsskrifter. Hartvigsen har videre vært medlem av flere doktorgradskomiteer i Norge, Sverige, Danmark og Nederland. Han har deltatt i flere internasjonale ekspertpaneler for vurdering av store søknader med budsjetter på opp mot 500 mill. NOK i Sverige (VINNOVA) og Finland (Academy of Finland og TEKES), bl.a. i 2016 som medlem av et internasjonalt generalistpanel for vurdering av nye kompetansesenter i Sverige (tilsvarende den norske SFI-ordningen i NFR). I 2020 var Hartvigsen medlem av internasjonalt evalueringspanel for Horizon 2020-IMI2 (innovative medicines initiative) og for Health SC1-BHC-06-2020.

Hartvigsen har omfattende undervisningserfaring fra BSc, MSc og ph.d. nivå. Han har de siste 20 år bl.a. undervist følgende emner: Telemedicine and e-health systems, Advance telemedicine and e-health systems, Medical informatics, Electronic health records, User interface design, Management Informa­tion Systems, Visual programming, Educational software, Introduction to computer science, Compu­ter graphics, Software engineering, Operating systems, Distributed operating system og Communica­ting research (for ph.d. studenter i naturvitenskap og teknologi). Hartvigsen har også utstrakt erfaring fra studieadministrasjon fra flere læresteder og har utarbeidet og ledet flere studieprogrammer og emner (kurs).

Hartvigsen ble i 2021 tildelt NOK 6,3 mill. Fra DIKU (Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høgare utdanning) for å etablere en erfaringsbasert master i digitale helsetjenester sammen med helsetjenesten i region Helgeland.

Hartvigsen har mottatt en rekke forskningsbevilgninger (grants) fra Norges forskningsråd (Tromsø Telemedicine Laboratory NOK 80 mill. 2007–2014 (+ 160 mill. fra partnere); Context-sensitive systems for mobile communication in hospitals NOK 4,4 mill. 2007–2010; Global Distributed Diary NOK 3,3 mill. 1996–2001; DiPato – Distributed Electronic Patient Record NOK 1,1 mill. 2000–2004), Helse Nord (Smartphones in Type-2 Diabetes Group Education Programs, NOK 2,8 mill. 2014–2017; Moving pre-surgical planning from the hospital to the patient at home through electronic collaboration (eTeam-Surgery) NOK 8,1 mill. 2013–2016; Impact of Experience Sharing on Type 2 Diabetes Self-Management NOK 2,5 mill. 2011–2013; Self-help through a mobile ICT tool NOK 2 mill. 2005–2008), Tromsø forskningsstiftelse (Mobile phone-based health information for people with diabetes, NOK 1,2 mill., 2011–2014), Regionalt Forskningsfond Fondsregion Nord-Norge (CADMOS, NOK 3 mill, 2014–2016). Horizon 2020 (WARIFA 2021-2024, EURO 710.000). Ved UNN har Hartvigsen bidratt til flere EU prosjekter (Renewing Health 2010–2013, FI-STAR 2013–2015 og HEIR 2020-2023).

Hans forskningsinteresser inkluderer ulike aspekter av m-helse, e-helse, telemedisin og medisinsk informatikk, spesielt elektronisk helseovervåkning, selvhjelpssystemer for personer med kroniske lidelser, sosiale media og seriøse spill for personer med kroniske lidelser, medisinske sensorsystemer, menneske-maskin interaksjon (“HCI”) for mobile systemer, tele­medisinske sys­temer for private hjem, motivasjons-mekanismer innen e-helse, medisinsk avstandsoppfølging, sensorutstyr for fysisk aktivitet, m-helse applikasjoner for personer med psykisk utviklingshemming, digital kommunikasjon med pasienter og kontekst-sensitiv kommunikasjon.

Hartvigsen har hatt flere lengre forskningsopphold (“sabbatical leave”) ved utenlandske universiteter: Faculty of Computer Science, University of Twente, the Netherlands (høst 1994 – vår 1995), Faculty of Medicine, Munich University of Technology (høst 2006), Department of Health Science and Technology, Aalborg University, Denmark (2 uker, høst 2006), ITACA, Technical University of Valencia (juli 2011), University of California Davis / UC Davis (september–desember 2011 og april–juli 2012) og Technical University of Valencia (høst 2017 – vår 2018).

Hartvigsen har en omfattende vitenskapelig produksjon. Han har skrevet tre bøker: “Forskerhåndboken” (utgitt på Høyskoleforlaget), “Informatikk og etikk” (med Dag Johansen og Atle Måseide, utgitt på Fagbokforlaget) og “Lessons learned from 25 years with telemedicine in Northern Norway” (med Steinar Pedersen, boken er skrevet på engelsk og ble også oversatt til russisk i november 2016), og publisert vel 400 vitenska­pelige arbeider om sosiale media, social computer games, smarthusteknologi, elektroniske pasientjournaler, elektronisk helseovervåkning og telemedisinske systemer, distribuerte applikasjoner, adaptive brukergrensesnitt, filsystemer, undervisningsrelatert programvare, kunnskapsbaserte systemer, mobile agenter, dokument teori/modeller og etikk. Hartvigsen er registeret med over 850 bidrag i publikasjonsdatabasen Cristin.

Hartvigsen har etablert omfattende samarbeid med flere av verdens fremste miljøer innen medisinsk informatikk, noe som har resultert i felles publikasjoner med over 150 forskere ved bl.a. University of Washington, Seattle, USA; Illinois Institute of Technology, Chicago, USA; University of California, Davis, USA; University of Texas Health Science Center, Houston, USA; Columbia University, New York, USA; Johns Hopkins University, Baltimore, USA; Technische Universität München, Tyskland; Technical University of Valencia; University of Geneva, Sveits; Aalborg Universitet, Danmark; og, Karolinska Institutet, Sverige.

Hartvigsen har vært medlem av Academia Borealis, Nord-Norges Vitenskapsakademi, siden akademiet ble grunnlagt i 2001. Han ble i 2016 innvalgt som medlem i NTVA, Norges Tekniske Vitenskapsakademi.

I 2014 ble han tildelt Forskerforbundets Hjernekraftpris for sitt bidrag innen selvhjelpssystemer for behandling av personer med diabetes.

Hartvigsen er omtalt i “Biographical Lexicon of Medical Informatics” (2015) og listet i “Who's Who in Ethics” (Global Ethics Observatory, unesco.org).

Han har vært invitert som foredragsholder om telemedisin og e-helse i flere land, inkludert Norge, Sverige, Danmark, Grønland, Tyskland, Frankrike, England, Spania, Polen, Russland, Tsjekkia, USA og Australia.

Hans h-indeks = 30 ifølge Google Scholar, i10-indeks = 65 og hans publikasjoner er gjenstand for over 4200 siteringer, herav over 2500 siden 2016.


 • Pektas, Omer; Koseoglu, M; Muzny, Miroslav; Hartvigsen, Gunnar; Årsand, Eirik. Design of an Android Wear Smartwatch Application as a Wearable Interface to the Diabetes Diary Application. Academic Platform Journal of Engineering and Science – APJES 2021; Volum 9 (1). ISSN 2147-4575.s 126 - 133.s doi: 10.21541/apjes.660490.
 • Bradway, Meghan; Woldaregay, Ashenafi Zebene; Issom, David-Zacharie; Pfuhl, Gerit; Hartvigsen, Gunnar; Årsand, Eirik; Henriksen, André. mHealth: Where Is the Potential for Aiding Informal Caregivers?. Studies in Health Technology and Informatics 2021. ISSN 0926-9630.s doi: 10.3233/SHTI210306.
 • Henriksen, André; Johannessen, Erlend; Hartvigsen, Gunnar; Grimsgaard, Sameline; Hopstock, Laila Arnesdatter. Consumer-Based Activity Trackers as a Tool for Physical Activity Monitoring in Epidemiological Studies During the COVID-19 Pandemic: Development and Usability Study. JMIR Public Health and Surveillance 2021. ISSN 2369-2960.s doi: 10.2196/23806.
 • Issom, David-Zacharie; Hardy-Dessources, Marie-Dominique; Romana, Marc; Hartvigsen, Gunnar; Lovis, Christian. Toward a Conversational Agent to Support the Self-Management of Adults and Young Adults With Sickle Cell Disease: Usability and Usefulness Study. Frontiers in Digital Health 2021; Volum 3.s doi: 10.3389/fdgth.2021.600333.
 • Henriksen, André; Sand, Anne-Sofie; Deraas, Trygve Sigvart; Grimsgaard, Sameline; Hartvigsen, Gunnar; Hopstock, Laila Arnesdatter. Succeeding with prolonged usage ofconsumer-based activity trackers in clinicalstudies: a mixed methods approach. BMC Public Health 2020; Volum 20. ISSN 1471-2458.s doi: 10.1186/s12889-020-09406-w.
 • Torrado, Juan Carlos; Wold, Ida; Jaccheri, Maria Letizia; Pelagatti, Susanna; Gomez, Javier; Hartvigsen, Gunnar; Michalsen, Henriette. Developing software for motivating individuals with intellectual disabilities to do outdoor physical activity. Association for Computing Machinery (ACM) 2020 ISBN 978-1-4503-7126-1.s 81 - 84.s doi: https://dl.acm.org/doi/pdf/10.1145/3377815.3381376.
 • Woldaregay, Ashenafi Zebene; Launonen, Ilkka Kalervo; Albers, David; Igual, Jorge; Årsand, Eirik; Hartvigsen, Gunnar. A Novel Approach for Continuous Health Status Monitoring and Automatic Detection of Infection Incidences in People With Type 1 Diabetes Using Machine Learning Algorithms (Part 2): A Personalized Digital Infectious Disease Detection Mechanism. Journal of Medical Internet Research 2020; Volum 22 (8). ISSN 1438-8871.s e18912 - .s doi: 10.2196/18912.
 • Woldaregay, Ashenafi Zebene; Launonen, Ilkka Kalervo; Årsand, Eirik; Albers, David; Holubova, Anna; Hartvigsen, Gunnar. Toward Detecting Infection Incidence in People With Type 1 Diabetes Using Self-Recorded Data (Part 1): A Novel Framework for a Personalized Digital Infectious Disease Detection System. Journal of Medical Internet Research 2020; Volum 22 (8). ISSN 1438-8871.s e18911 - .s doi: 10.2196/18911.
 • Issom, David-Zacharie; Rochat, Jessica; Hartvigsen, Gunnar; Lovis, Christian. Preliminary Evaluation of a mHealth Coaching Conversational Artificial Intelligence for the Self-Care Management of People with Sickle-Cell Disease. Studies in Health Technology and Informatics 2020; Volum 270. ISSN 0926-9630.s 1361 - 1362.s doi: 10.3233/SHTI200442.
 • Woldaregay, Ashenafi Zebene; Henriksen, André; Issom, David-Zacharie; Pfuhl, Gerit; Sato, Keiichi; Richard, Aude; Lovis, Christian; Årsand, Eirik; Rochat, Jessica; Hartvigsen, Gunnar. User Expectations and Willingness to Share Self-collected Health Data. Studies in Health Technology and Informatics 2020; Volum 270. ISSN 0926-9630.s 894 - 898.s doi: 10.3233/SHTI200290.
 • Randine, Pietro; Micucci, Daniela; Hartvigsen, Gunnar; Årsand, Eirik. The House of Carbs: Personalized Carbohydrate Dispenser for People with Diabetes. Studies in Health Technology and Informatics 2020; Volum 270. ISSN 0926-9630.s 693 - 697.s doi: 10.3233/SHTI200249.
 • Michalsen, Henriette; Wangberg, Silje C; Anke, Audny; Hartvigsen, Gunnar; Jaccheri, Maria Letizia; Arntzen, Cathrine. Family members and health care workers' perspectives on motivational factors of participation in physical activity for people with intellectual disability: A qualitative study. Journal of Intellectual Disability Research 2020; Volum 64 (4). ISSN 0964-2633.s 259 - 270.s doi: 10.1111/jir.12716.
 • Yeng, Prosper; Woldaregay, Ashenafi Zebene; Solvoll, Terje Geir; Hartvigsen, Gunnar. Cluster detection mechanisms for syndromic surveillance systems: Systematic review and framework development. JMIR Public Health and Surveillance 2020; Volum 6:e11512 (2). ISSN 2369-2960.s 1 - 15.s doi: 10.2196/11512.
 • Issom, David-Zacharie; Henriksen, André; Woldaregay, Ashenafi Zebene; Rochat, Jessica; Lovis, Christian; Hartvigsen, Gunnar. Factors Influencing Motivation and Engagement in Mobile Health Among Patients With Sickle Cell Disease in Low-Prevalence, High-Income Countries: Qualitative Exploration of Patient Requirements. JMIR Human Factors 2020; Volum 7 (11). ISSN 2292-9495.s e14599 - .s doi: 10.2196/14599.
 • Henriksen, André; Johansson, Jonas; Hartvigsen, Gunnar; Grimsgaard, Sameline; Hopstock, Laila Arnesdatter. Measuring Physical Activity Using Triaxial Wrist Worn Polar Activity Trackers: A Systematic Review. (fulltekst) International Journal of Exercise Science 2020; Volum 13 (4). ISSN 1939-795X.s 438 - 454.
 • Berg, Valter; Haugland, Vebjørn; Wiik, Marius Foshaug; Michalsen, Henriette; Anke, Audny; Muzny, Miroslav; Gomez Escribano, Javier; Martinez, Santiago; Martínez-Millana, Antonio; Henriksen, André; Sato, Keiichi; Hartvigsen, Gunnar. eHealth Approach for Motivating Physical Activities of People with Intellectual Disabilities. IFIP Advances in Information and Communication Technology 2020; Volum 573. ISSN 1868-4238.s 31 - 41.s doi: 10.1007/978-3-030-39634-3_4.
 • Muzny, Miroslav; Henriksen, André; Giordanengo, Alain; Mužík, Jan; Grøttland, Astrid; Blixgård, Håvard Kvalvåg; Hartvigsen, Gunnar; Årsand, Eirik. Dataset of wearable sensors with possibilities for data exchange. Data in Brief 2019. ISSN 2352-3409.s doi: 10.1016/j.dib.2019.104978.
 • Novaes, M.; Hartvigsen, Gunnar; Haddad, Ana Estela; Kalyanpur, Arjun; Alves, Danielle Santos; Joshi, Ganesh Arun; Oliveira, Keilla Taciane Martins de Melo; Gogia, Kriti; Gogia, Shashi; Mehta, Manoj Rai; Barros, M.B.S.C.; Praveen, Kumar; Latif, F.; Shah, S.; Ghoshal, Shivani; Gupta, Rohit; Basu, Arindam; Bedi, Sanjay; Silva, Denise Garrido; Bushatsky, M.; Dias, Rodrigo; Oliveira, Ana Emilia. Telecare within different specialties. Academic Press 2019 ISBN 9780128143094.s 185 - 254.
 • Hartvigsen, Gunnar; Gogia, Shashi; Mattoli, Maurizio. Technology considerations. Academic Press 2019 ISBN 9780128143094.s 59 - 85.
 • Gogia, Shashi; Hartvigsen, Gunnar. Rationale, history, and basics of telehealth. Academic Press 2019 ISBN 9780128143094.s 11 - 34.
 • Yeng, Prosper; Woldaregay, Ashenafi Zebene; Hartvigsen, Gunnar. K-CUSUM: Cluster Detection Mechanism in EDMON. (fulltekst) Linköping Electronic Conference Proceedings 2019; Volum 161 (024). ISSN 1650-3686.s 141 - 147.
 • Hartvigsen, Gunnar; Gogia, Shashi; Bakken, Suzanne; Pho, Anthony; Henriksen, André; Ramachandran, Anandhi; Mohalanobish, U.C.. Telecare during travel and for special situations. Academic Press 2019 ISBN 9780128143094.s 255 - 276.
 • Coucheron, Sverre; Woldaregay, Ashenafi Zebene; Årsand, Eirik; Botsis, Taxiarchis; Hartvigsen, Gunnar. EDMON - a system architecture for real-time infection monitoring and outbreak detection based on self-recorded data from people with type 1 diabetes: system design and prototype implementation. (fulltekst) Linköping Electronic Conference Proceedings 2019 (161). ISSN 1650-3686.s 37 - 44.
 • Giordanengo, Alain; Årsand, Eirik; Grøttland, Astrid; Bradway, Meghan; Hartvigsen, Gunnar. Acceptance barriers of using patients’ self-collected health data during medical consultation. (fulltekst) Linköping Electronic Conference Proceedings 2019 (161). ISSN 1650-3686.s 50 - 55.
 • Muzny, Miroslav; Henriksen, André; Giordanengo, Alain; Mužík, Jan; Grøttland, Astrid; Blixgård, Håvard Kvalvåg; Hartvigsen, Gunnar; Årsand, Eirik. Wearable sensors with possibilities for data exchange: Analyzing status and needs of different actors in mobile health monitoring systems. International Journal of Medical Informatics 2019; Volum 133:104017. ISSN 1386-5056.s 1 - 8.s doi: 10.1016/j.ijmedinf.2019.104017.
 • Woldaregay, Ashenafi Zebene; Årsand, Eirik; Walderhaug, Ståle; Albers, David; Mamykina, Lena; Botsis, Taxiarchis; Hartvigsen, Gunnar. Data-driven modeling and prediction of blood glucose dynamics: Machine learning applications in type 1 diabetes. Artificial Intelligence in Medicine 2019; Volum 98. ISSN 0933-3657.s 109 - 134.s doi: 10.1016/j.artmed.2019.07.007.
 • Giordanengo, Alain; Årsand, Eirik; Woldaregay, Ashenafi Zebene; Bradway, Meghan; Grøttland, Astrid; Hartvigsen, Gunnar; Granja, Conceição; Torsvik, Torbjørn; Hansen, Anne Helen. Design and prestudy assessment of a dashboard for presenting self-collected health data of patients with diabetes to clinicians: Iterative approach and qualitative case study. JMIR Diabetes 2019; Volum 4 (3). ISSN 2371-4379.s 1 - 25.s doi: 10.2196/14002.
 • Henriksen, André; Grimsgaard, Sameline; Horsch, Alexander; Hartvigsen, Gunnar; Hopstock, Laila Arnesdatter. Validity of the Polar M430 Activity Monitor in Free-Living Conditions: Validation Study. JMIR Formative Research 2019; Volum 21 (8). ISSN 2561-326X.s doi: 10.2196/14438.
 • Woldaregay, Ashenafi Zebene; Årsand, Eirik; Botsis, Taxiarchis; Albers, David; Mamykina, Lena; Hartvigsen, Gunnar. Data-driven blood glucose pattern classification and anomalies detection: Machine-learning applications in Type 1 diabetes. Journal of Medical Internet Research 2019; Volum 21:e11030 (5). ISSN 1438-8871.s 1 - 18.s doi: 10.2196/11030.
 • Henriksen, André; Mikalsen, Martin Haugen; Woldaregay, Ashenafi Zebene; Muzny, Miroslav; Hartvigsen, Gunnar; Hopstock, Laila Arnesdatter; Grimsgaard, Sameline. Using Fitness Trackers and Smartwatches to Measure Physical Activity in Research: Analysis of Consumer Wrist-Worn Wearables. Journal of Medical Internet Research 2018; Volum 20 (3). ISSN 1438-8871.s doi: 10.2196/jmir.9157.
 • Martínez-Millana, Antonio; Jarones, Elena; Fernandez-Llatas, Carlos; Hartvigsen, Gunnar; Traver, Vicente. App features for type 1 diabetes support and patient empowerment: Systematic literature review and benchmark comparison. JMIR mhealth and uhealth 2018; Volum 6:e12237 (11). ISSN 2291-5222.s 1 - 15.s doi: 10.2196/12237.
 • Yeng, Prosper Kandabongee; Woldaregay, Ashenafi Zebene; Solvoll, Terje; Hartvigsen, Gunnar. A systematic review of cluster detection mechanisms in syndromic surveillance: Towards developing a framework of cluster detection mechanisms for EDMON system. (fulltekst) Linköping Electronic Conference Proceedings 2018. ISSN 1650-3686.s 62 - 69.s doi: 10.2196/preprints.11512.
 • Bradway, Meghan; Ribu, Lis; Hartvigsen, Gunnar; Årsand, Eirik. The evolution of clinicians’ preparedness for mHealth use (2013-2017) and current barriers. (fulltekst) Linköping Electronic Conference Proceedings 2018. ISSN 1650-3686.s 45 - 50.
 • Johansen, Svein Gunnar; Årsand, Eirik; Hartvigsen, Gunnar. Making computer games that can teach children with Type 1 diabetes in rural areas how to manage their condition. (fulltekst) Linköping Electronic Conference Proceedings 2018 (151). ISSN 1650-3686.s 7 - 10.
 • Giordanengo, Alain; Øzturk, Pinar; Hansen, Anne Helen; Årsand, Eirik; Grøttland, Astrid; Hartvigsen, Gunnar. Design and development of a context-aware knowledge-based module for identifying relevant information and information gaps in patients with type 1 diabetes self-collected health data. JMIR Diabetes 2018; Volum 3:e10431 (3). ISSN 2371-4379.s 1 - 18.s doi: 10.2196/10431.
 • Woldaregay, Ashenafi Zebene; Issom, David-Zacharie; Henriksen, André; Martilla, Henna; Mikalsen, Martin Haugen; Pfuhl, Gerit; Sato, Keiichi; Lovis, Christian; Hartvigsen, Gunnar. Motivational factors for user engagement with mHealth apps. Studies in Health Technology and Informatics 2018; Volum 249. ISSN 0926-9630.s 151 - 157.s doi: 10.3233/978-1-61499-868-6-151.
 • Rønningen, Ida Charlotte; Årsand, Eirik; Hartvigsen, Gunnar. Exploring In-Game Reward Mechanisms in Diaquarium – A Serious Game for Children with Type 1 Diabetes. Lecture Notes in Computer Science (LNCS) 2018; Volum 10814. ISSN 0302-9743.s 443 - 455.s doi: 10.1007/978-3-319-78759-6_40.
 • Hartvigsen, Gunnar. Why Guidelines for Research Ethics in Science and Technology Should Consider Irreparable Research, and Why They Don’t. Springer 2018 ISBN 978-3-319-73206-0.s 87 - 94.s doi: https://doi.org/10.1007/978-3-319-73207-7_12.
 • Halonen, Raija; Savenstedt, Stefan; Hartvigsen, Gunnar; Abächerli, Roger; Jääskeläinen, Erika; Synnes, Kåre. WANTED! – Virtual Coach for People with Thorny Diseases. Proceedings of the Annual Hawaii International Conference on System Sciences (HICSS) 2018; Volum 51. ISSN 1530-1605.s 2947 - 2956.s doi: 10.24251/hicss.2018.374.
 • Henriksen, André; Hartvigsen, Gunnar; Hopstock, Laila Arnesdatter; Grimsgaard, Sameline. Using mobile sensors to expand recording of physical activity and increase motivation for prolonged data sharing in a population-based study. (fulltekst) Linköping Electronic Conference Proceedings 2017 (145). ISSN 1650-3686.s 28 - 35.
 • Giordanengo, Alain; Bradway, Meghan; Muzny, Miroslav; Woldaregay, Ashenafi Zebene; Hartvigsen, Gunnar; Årsand, Eirik. Systems integrating self-collected health data by patients into EHRs and medical systems: a State-of-the-art review. (fulltekst) Linköping Electronic Conference Proceedings 2017. ISSN 1650-3686.s 43 - 49.
 • Woldaregay, Ashenafi Zebene; Årsand, Eirik; Botsis, Taxiarchis; Hartvigsen, Gunnar. An Early Infectious Disease Outbreak Detection Mechanism Based on Self-Recorded Data from People with Diabetes. (fulltekst) Studies in Health Technology and Informatics 2017; Volum 245. ISSN 0926-9630.s 619 - 623.s doi: 10.3233/978-1-61499-830-3-619.
 • Woldaregay, Ashenafi Zebene; Årsand, Eirik; Giordanengo, Alain; Albers, David; Mamykina, Lena; Botsis, Taxiarchis; Hartvigsen, Gunnar. EDMON - A Wireless Communication Platform for a Real-Time Infectious Disease Outbreak Detection System Using Self-Recorded Data from People with Type 1 Diabetes. (fulltekst) Linköping Electronic Conference Proceedings 2017 (145). ISSN 1650-3686.
 • Henriksen, André; Hopstock, Laila Arnesdatter; Hartvigsen, Gunnar; Grimsgaard, Sameline. Using cloud-based physical activity data from Google Fit and Apple HealthKit to expand recording of physical activity data in a population study. Studies in Health Technology and Informatics 2017; Volum 245. ISSN 0926-9630.s 108 - 112.s doi: 10.3233/978-1-61499-830-3-108.
 • Solvoll, Terje; Arntsen, Harald; Hartvigsen, Gunnar. Alarm Fatigue vs User Expectations Regarding Context-Aware Alarm Handling in Hospital Environments Using CallMeSmart. Studies in Health Technology and Informatics 2017; Volum 241. ISSN 0926-9630.s 159 - 164.
 • Woldaregay, Ashenafi Zebene; Walderhaug, Ståle; Hartvigsen, Gunnar. Telemedicine Services for the Arctic: A systematic review. (fulltekst) JMIR Medical Informatics 2017; Volum 5 (2). ISSN 2291-9694.s doi: 10.2196/medinform.6323.
 • Granja, Conceicao; Dyb, Kari; Bolle, Stein Roald; Hartvigsen, Gunnar. Electronic communication as a tool to reduce elective surgery cancellations a case study from Norway. International Journal on Advances in Life Sciences 2016; Volum 8 (1-2). ISSN 1942-2660.s 16 - 25.
 • Gogia, S.B.; Maeder, Anthony J.; Mars, M.; Hartvigsen, Gunnar; Basu, A.; Abbott, P. Unintended Consequences of Tele Health and their Possible Solutions. (fulltekst) Yearbook of Medical Informatics 2016. ISSN 0943-4747.s 41 - 46.s doi: 10.15265/IY-2016-012.
 • Granja, Conceicao; Dyb, Kari; Bolle, Stein Roald; Hartvigsen, Gunnar. Designing User Interfaces for Personal Health Assessment Questionaires: A Report From a Pilot Study. International Academy, Research and Industry Association (IARIA) 2016 (8) ISBN 978-1-61208-470-1. ISSN 2308-4359.s 171 - 173.
 • Dyb, Kari; Granja, Conceicao; Bolle, Stein Roald; Hartvigsen, Gunnar. Digital Users in Pre-Digital Hospital Organisations? An Analysis on the Readiness for Electronic Communication Between a Hospital and Surgical Patients. International Journal on Advances in Life Sciences 2016; Volum 8 (1-2). ISSN 1942-2660.s 39 - 49.
 • Issom, David-Zacharie; Hartvigsen, Gunnar; Bonacina, Stefano; Koch, Sabine; Lovis, Christian. User-centric ehealth tool to address the psychosocial effects of sickle cell disease. Studies in Health Technology and Informatics 2016; Volum 225. ISSN 0926-9630.s 627 - 628.s doi: 10.3233/978-1-61499-658-3-627.
 • Chomutare, Taridzo; Årsand, Eirik; Hartvigsen, Gunnar. Effectiveness of an Internet Community for Severely Obese Women. Studies in Health Technology and Informatics 2016; Volum 225. ISSN 0926-9630.s 597 - 601.s doi: 10.3233/978-1-61499-658-3-597.
 • Chomutare, Taridzo; Johansen, Svein-Gunnar; Årsand, Eirik; Hartvigsen, Gunnar. Play and Learn: Developing a Social Game for Children with Diabetes. Studies in Health Technology and Informatics 2016; Volum 226. ISSN 0926-9630.s 55 - 58.s doi: 10.3233/978-1-61499-664-4-55.
 • Chomutare, Taridzo; Johansen, Svein-Gunnar; Hartvigsen, Gunnar; Årsand, Eirik. Serious game co-design for children with type 1 diabetes. Studies in Health Technology and Informatics 2016; Volum 226. ISSN 0926-9630.s 83 - 86.s doi: 10.3233/978-1-61499-664-4-83.
 • Granja, Conceicao; Ulriksen, Gro-Hilde; Bolle, Stein Roald; Hartvigsen, Gunnar. Barriers to the Success of Health ICT Implementations – A Report from Norway. Studies in Health Technology and Informatics 2016; Volum 221. ISSN 0926-9630.s 121 - 121.s doi: 10.3233/978-1-61499-633-0-121.
 • Woldaregay, Ashenafi Zebene; Vuurden, Klaske van; Årsand, Eirik; Botsis, Taxiarchis; Hartvigsen, Gunnar. Electronic Disease Surveillance System Based on Inputs from People with Diabetes: An Early Outbreak Detection Mechanism. (fulltekst) Linköping University Electronic Press 2016 (122) ISBN 978-91-7685-776-2. ISSN 1650-3686.s 23 - 27.
 • Hartvigsen, Gunnar. Research Ethics in Health Informatics – Why Bother?. Linköping University Electronic Press 2016 (122) ISBN 978-91-7685-776-2. ISSN 1650-3686.s 63 - 69.
 • Dyb, Kari; Granja, Conceicao; Bolle, Stein Roald; Hartvigsen, Gunnar. On the Need for Interdisciplinary Teams in Health IT Design. (fulltekst) International Academy, Research and Industry Association (IARIA) 2015; Volum 5 (eTELEMED 2015) ISBN 978-1-61208-384-1. ISSN 2308-4359.s 130 - 132.
 • Granja, Conceição; Dyb, Kari; Bolle, Stein Roald; Hartvigsen, Gunnar. On the Development of a Hospital-Patient Web-Based Communication Tool: A Case Study From Norway. (fulltekst) Studies in Health Technology and Informatics 2015; Volum 438 (442). ISSN 0926-9630.s doi: 10.3233/978-1-61499-564-7-438.
 • Issom, David-Zacharie; Woldaregay, Ashenafi Zebene; Chomutare, Taridzo; Bradway, Meghan; Årsand, Eirik; Hartvigsen, Gunnar. Mobile applications for people with diabetes published between 2010 and 2015. Diabetes Management 2015; Volum 5 (6). ISSN 1758-1907.s 539 - 550.s doi: 10.2217/dmt.15.40.
 • Makhlysheva, Alexandra; Årsand, Eirik; Hartvigsen, Gunnar. Review of Serious Games for People with Diabetes. IGI Global 2015 ISBN 9781466695221.s 412 - 447.s doi: 10.4018/978-1-4666-9522-1.ch019.
 • Chomutare, Taridzo; Årsand, Eirik; Hartvigsen, Gunnar. Mining Symptoms of Severe Mood Disorders in Large Internet Communities. IEEE 2015 ISBN 978-1-4673-6775-2.s 214 - 219.s doi: 10.1109/CBMS.2015.36.
 • Solvoll, Terje; Hanenburg, Adrienne; Giordanengo, Alain; Hartvigsen, Gunnar. Communication Pattern Regarding Alarms and Patient Signals Between Nurses, Other Health Care Actors, Patients and Devices. Studies in Health Technology and Informatics 2015; Volum 218. ISSN 0926-9630.s 32 - 38.s doi: 10.3233/978-1-61499-574-6-32.
 • Schaarup, Clara; Hartvigsen, Gunnar; Larsen, Lars Bo; Tan, Zheng-Hua; Årsand, Eirik; Hejlesen, Ole Kristian. Assessing the potential use of eye-tracking triangulation for evaluating the usability of an online diabetes exercise system. Studies in Health Technology and Informatics 2015; Volum 216. ISSN 0926-9630.s 84 - 88.s doi: 10.3233/978-1-61499-564-7-84.
 • Budrionis, Andrius; Hasvold, Per Erlend; Hartvigsen, Gunnar; Bellika, Johan Gustav. Video Conferencing Services in Healthcare: One Communication Platform to Support All. Studies in Health Technology and Informatics 2015; Volum 216. ISSN 0926-9630.s 887 - 887.s doi: 10.3233/978-1-61499-564-7-887.
 • Granja, Conceicao; Dyb, Kari; Bolle, Stein Roald; Hartvigsen, Gunnar. On the Development of a Hospital-Patient Web-Based Communication Tool: A Case Study From Norway. Studies in Health Technology and Informatics 2015; Volum 2016. ISSN 0926-9630.s 438 - 442.
 • Budrionis, Andrius; Hartvigsen, Gunnar; Bellika, Johan Gustav. Camera Movement during Telementoring and Laparoscopic Surgery: Challenges and Innovative Solutions. Linköping University Electronic Press 2015; Volum 115 (.) ISBN 978-91-7685-985-8. ISSN 1650-3686.s 1 - 5.
 • Walderhaug, Ståle; Granja, Conceicao; Horsch, Alexander; Hartvigsen, Gunnar. Telemedicine Services in Arctic Environments – Challenges for Successful Implementation. (fulltekst) Linköping University Electronic Press 2015; Volum 115 (.) ISBN 978-91-7685-985-8. ISSN 1650-3686.s 98 - 101.
 • Chomutare, Taridzo; Årsand, Eirik; Hartvigsen, Gunnar. Diabetes Group Education versus Individual Counselling: Review of Conflicting Evidence. Linköping University Electronic Press 2015; Volum 115 (.) ISBN 978-91-7685-985-8. ISSN 1650-3686.s 93 - 97.
 • Granja, Conceicao; Dyb, Kari; Bolle, Stein Roald; Hartvigsen, Gunnar. The Role of Research Institutions in Health IT: Health IT Research Institutions vs. Health IT Companies. Linköping University Electronic Press 2015; Volum 115 (.) ISBN 978-91-7685-985-8. ISSN 1650-3686.s 85 - 88.
 • Solvoll, Terje; Hanssen, Bård; Giordanengo, Alain; Hartvigsen, Gunnar. CallMeSmart: Location tracking using BLE beacons. Linköping University Electronic Press 2015; Volum 115 (.) ISBN 978-91-7685-985-8. ISSN 1650-3686.s 78 - 84.
 • Issom, David-Zacharie; Zosso, Alexandra; Wipfli, Rolf; Ehrler, Frederic; Lovis, Christian; Hartvigsen, Gunnar; Kjellander, Christian; Samii, Kaveh; Koch, Sabine. Meeting Sickle Cell patients’ unmet needs with eHealth tools: a preliminary study. Linköping University Electronic Press 2015; Volum 115 (.) ISBN 978-91-7685-985-8. ISSN 1650-3686.s 66 - 77.
 • Holubova, Anna; Bradway, Meghan; Årsand, Eirik; Hallgren, Carl Daniel; Hartvigsen, Gunnar. Do mobile medical apps need to follow European and US regulations or not: decisions exemplified by diabetes management app. Linköping University Electronic Press 2015; Volum 115 (.) ISBN 978-91-7685-985-8. ISSN 1650-3686.s 55 - 62.
 • Agafonov, Aleksandr; Årsand, Eirik; Makhlysheva, Alexandra; Blixgård, Håvard Kvalvåg; Bradway, Meghan; Hartvigsen, Gunnar. Diabetes Automata: Software Engine for Blood Glucose Level Simulation. Linköping University Electronic Press 2015; Volum 115 (.) ISBN 978-91-7685-985-8. ISSN 1650-3686.s 47 - 54.
 • Schaarup, Clara; Pape-Haugaard, Louise; Hangaard, Stine V.; Mihovska, Albena; Hartvigsen, Gunnar; Hejlesen, Ole. Using Participatory Heuristic Evaluation as a Collaborative Backbone in Large-Scale Projects – preliminary experience from the eWALL EU-Project. Linköping University Electronic Press 2015; Volum 115 (.) ISBN 978-91-7685-985-8. ISSN 1650-3686.s 19 - 24.
 • Budrionis, Andrius; Hartvigsen, Gunnar; Lindsetmo, Rolv-Ole; Bellika, Johan Gustav. What device should be used for telementoring? Randomized controlled trial. International Journal of Medical Informatics 2015; Volum 84 (9). ISSN 1386-5056.s 715 - 723.s doi: 10.1016/j.ijmedinf.2015.05.004.
 • Budrionis, Andrius; Hasvold, Per Erlend; Hartvigsen, Gunnar; Bellika, Johan Gustav. Assessing the impact of telestration on surgical telementoring: A Randomized Controlled Trial. Journal of Telemedicine and Telecare 2015. ISSN 1357-633X.s doi: 10.1177/1357633X15585071.
 • Solvoll, Terje; Johansen, Monika Alise; Hartvigsen, Gunnar; Giordanengo, Alain. CallMeSmart becoming ubiquious and self-learning. International Academy, Research and Industry Association (IARIA) 2015; Volum 5 (eTELEMED 2015) ISBN 978-1-61208-384-1. ISSN 2308-4359.s 101 - 106.
 • Dyb, Kari; Granja, Conceicao; Bolle, Stein Roald; Hartvigsen, Gunnar. Online Patients in Offline Health Care Systems: Are hospitals ready for electronic communication with patients?. International Academy, Research and Industry Association (IARIA) 2015; Volum 5 (eTELEMED 2015) ISBN 978-1-61208-384-1. ISSN 2308-4359.s 26 - 30.
 • Årsand, Eirik; Mužný, Miroslav; Bradway, Meghan; Mužík, Jan; Hartvigsen, Gunnar. Performance of the first Combined Smartwatch to Smartphone Diabetes Diary Application Study. (fulltekst) Journal of Diabetes Science and Technology 2015; Volum 9 (3). ISSN 1932-2968.s 556 - 563.s doi: 10.1177/1932296814567708.
 • Granja, Conceicao; Dyb, Kari; Bolle, Stein Roald; Hartvigsen, Gunnar. Reduced Elective Surgery Cancellations Through Patient Involvement In Pre-Operative Planning In Norway. (sammendrag) International Academy, Research and Industry Association (IARIA) 2014; Volum 4 (4) ISBN 978-1-61208-327-8. ISSN 2308-4359.s 164 - 169.
 • Hartvigsen, Gunnar. Synchronous online learning in the Arctic through Google Hangout and Twitter. 2014.s 33 - 36.
 • Lee, Eunji; Årsand, Eirik; Choi, Yoon-Hee; Østengen, Geir; Sato, Keiichi; Hartvigsen, Gunnar. Prototyping a Diet Self-management System for People with Diabetes with Cultural Adaptable User Interface Design. (fulltekst) Linköping University Electronic Press 2014 (102) ISBN 978-91-7519-241-3. ISSN 1650-3686.s 91 - 98.
 • Hartvigsen, Gunnar. Implementing telemedicine in rural areas: The Norwegian experiment. Telemedicine journal and e-health 2014; Volum 20 (5). ISSN 1530-5627.s A127 - A128.
 • Granja, Conceicao; Dyb, Kari; Larsen, Eli; Bolle, Stein Roald; Hartvigsen, Gunnar. Methodology for Care Processes Modelling: Bringing the Health Care Complexity into Health IT Development. (fulltekst) Linköping University Electronic Press 2014 (102) ISBN 978-91-7519-241-3. ISSN 1650-3686.s 17 - 21.
 • Budrionis, Andrius; Hasvold, Per Erlend; Hartvigsen, Gunnar; Bellika, Johan Gustav. Moving telementoring to the web. International Journal of Computer Assisted Radiology and Surgery 2014; Volum 9. ISSN 1861-6410.s 279 - 280.s doi: 10.1007/s11548-014-1047-3.
 • Budrionis, Andrius; Hartvigsen, Gunnar; Bellika, Johan Gustav. Are Mobile Devices Ready for Telementoring? A Protocol Design for Randomized Controlled Trials. (sammendrag) International Academy, Research and Industry Association (IARIA) 2014; Volum 4 (4) ISBN 978-1-61208-327-8. ISSN 2308-4359.s 197 - 200.
 • Talsma, Bernd G.; Solvoll, Terje; Hartvigsen, Gunnar. Interruption Management for Hospital Communications Systems. (sammendrag) International Academy, Research and Industry Association (IARIA) 2014; Volum 4 (4) ISBN 978-1-61208-327-8. ISSN 2308-4359.s 180 - 185.
 • Solvoll, Terje; Gironi, Lorenzo; Giordanego, Alain; Hartvigsen, Gunnar. CallMeSmart: A VoIP Softphone on Android Based Mobile Devices Using SIP. (sammendrag) International Academy, Research and Industry Association (IARIA) 2013 ISBN 978-1-61208-252-3.s 198 - 203.
 • Yigzaw, Kassaye Yitbarek; Bellika, Johan Gustav; Andersen, Anders; Hartvigsen, Gunnar; Fernandez-Llatas, Carlos. Towards Privacy-Preserving Computing on Distributed Electronic Health Record Data. (data) (sammendrag) (prosjekt) Association for Computing Machinery (ACM) 2013 ISBN 978-1-4503-2548-6.s doi: 10.1145/2541534.2541593.
 • Solvoll, Terje; Hartvigsen, Gunnar. CallMeSmart: A system for context controlled mobile communication in hospitals. 2013 ISBN 978-0-9805520-8-9.s 131 - 132.
 • Hartvigsen, Gunnar. Ten lessons you should know when implementing telemedicine services in rural areas. 2013 ISBN 978-0-9805520-8-9.s 131 - 131.
 • Solvoll, Terje; Gironi, Lorenzo; Hartvigsen, Gunnar. CallMeSmart: An Ascom/trixbox based prototype for context controlled mobile communication in hospitals. (omtale) IEEE Press 2013 ISBN 978-1-4799-0494-5.s doi: 10.1109/icisa.2013.6579344.
 • Chomutare, Taridzo; Tatara, Naoe; Årsand, Eirik; Hartvigsen, Gunnar. Designing a diabetes mobile application with social network support. Studies in Health Technology and Informatics 2013; Volum 188. ISSN 0926-9630.s 58 - 64.s doi: 10.3233/978-1-61499-266-0-58.
 • Olsen, Bernt Ivar; Yellowlees, Peter; Odor, Alberto; Lund, Niels Windfeld; Hartvigsen, Gunnar. Document Analysis (DA) as a Sociotechnical Design Framework for HCI: A Novel Tele-psychiatric Service as a Case Study. Communications in Computer and Information Science 2013; Volum 373. ISSN 1865-0929.s 65 - 68.s doi: 10.1007/978-3-642-39473-7_14.
 • Hartvigsen, Gunnar; Bellika, Johan Gustav. International Master’s Program in Telemedicine and E‐health at University of Tromsø. (fulltekst) Linköping Electronic Conference Proceedings 2013; Volum 91. ISSN 1650-3686.s 29 - 32.
 • Hartvigsen, Gunnar. Ten Lessons for Successful Implementation of Telemedicine Services in North Norway. (fulltekst) Linköping Electronic Conference Proceedings 2013; Volum 91. ISSN 1650-3686.s 25 - 28.
 • Tatara, Naoe; Årsand, Eirik; Bratteteig, Tone; Hartvigsen, Gunnar. Usage and perceptions of a mobile self-management application for people with type 2 diabetes: qualitative study of a five-month trial. Studies in Health Technology and Informatics 2013; Volum 192. ISSN 0926-9630.s 127 - 131.s doi: 10.3233/978-1-61499-289-9-127.
 • Chomutare, Taridzo; Årsand, Eirik; Hartvigsen, Gunnar. Characterizing Development Patterns of Healthcare Social Networks. Network Modeling Analysis in Health Informatics and Bioinformatics (NetMAHIB) 2013; Volum 2. ISSN 2192-6662.s 147 - 157.s doi: 10.1007/s13721-013-0033-y.
 • Olsen, Bernt Ivar; Laeng, Bruno; Kristiansen, Kari-Ann; Hartvigsen, Gunnar. Size does matter: Women mentally rotate large objects faster than men. Scandinavian Journal of Psychology 2013; Volum 54 (3). ISSN 0036-5564.s 196 - 204.s doi: 10.1111/sjop.12043.
 • Chomutare, Taridzo; Årsand, Eirik; Fernandez-Luque, Luis; Lauritzen, Jonas Nørgaard; Hartvigsen, Gunnar. Inferring community structure in healthcare forums. An empirical study. Methods of Information in Medicine 2013; Volum 52 (2). ISSN 0026-1270.s 160 - 167.s doi: 10.3414/ME12-02-0003.
 • Nesbitt, Thomas S; Dharmar, Madan; Katz-Bell, Jana; Hartvigsen, Gunnar; Marcin, James P.. Telehealth at UC Davis—A 20-Year Experience. Telemedicine journal and e-health 2013; Volum 19 (5). ISSN 1530-5627.s 357 - 362.s doi: 10.1089/tmj.2012.0284.
 • Tatara, Naoe; Årsand, Eirik; Skrøvseth, Stein Olav; Hartvigsen, Gunnar. Long-Term Engagement With a Mobile Self-Management System for People With Type 2 Diabetes. (fulltekst) JMIR mhealth and uhealth 2013; Volum 1 (1). ISSN 2291-5222.s e1 - .s doi: 10.2196/mhealth.2432.
 • Rusin, Miroslav; Årsand, Eirik; Hartvigsen, Gunnar. Functionalities and input methods for recording food intake: A systematic review. International Journal of Medical Informatics 2013; Volum 82 (8). ISSN 1386-5056.s 653 - 664.s doi: 10.1016/j.ijmedinf.2013.01.007.
 • Solvoll, Terje; Scholl, Jeremiah; Hartvigsen, Gunnar. Physicians Interrupted by Mobile Devices in Hospitals: Understanding the Interaction Between Devices, Roles, and Duties. Journal of Medical Internet Research 2013; Volum 15 (3). ISSN 1438-8871.s e56 - .s doi: 10.2196/jmir.2473.
 • Olsen, Bernt Ivar; Lund, Niels Windfeld; Ellingsen, Gunnar; Hartvigsen, Gunnar. Document theory for the design of socio-technical systems A document model as ontology of human expression. Journal of Documentation 2012; Volum 68 (1). ISSN 0022-0418.s 100 - 126.s doi: 10.1108/00220411211200347.
 • Hartvigsen, Gunnar. NST/UNN/UiT: Det enkleste er ofte det beste. 2012 (A23938) ISBN 978-82-14-05249-7. ISSN 1504-9795.s 96 - 97.
 • Chomutare, Taridzo; Årsand, Eirik; Hartvigsen, Gunnar. Temporal Community Structure Patterns in Diabetes Social Networks. (fulltekst) IEEE 2012 ISBN 978-0-7695-4799-2.s 745 - 750.
 • Dias, André; Gorzelniak, Lukas; Jörres, Rudolph; Fischer, Rainald; Hartvigsen, Gunnar; Horsch, Alexander. Assessing physical activity in the daily life of cystic fibrosis patients. Pervasive and Mobile Computing 2012; Volum 8 (6). ISSN 1574-1192.s 837 - 844.s doi: 10.1016/j.pmcj.2012.08.001.
 • Gogia, S.B.; Maeder, Anthony J.; Meher, S.; Mars, M.; Hartvigsen, Gunnar; Kuthiala, A.. Using Personal Handheld Computing Devices for Personalizing Healthcare. Schattauer Gmbh 2012; Volum 2012 (1) ISBN 978-3-7945-2914-8. ISSN 0943-4747.s 74 - 78.s doi: 10.1055/s-0038-1639434.
 • Vuurden, Klaske van; Bassøe, Carl Fredrik; Hartvigsen, Gunnar. Outbreak detection based on a tree-structured anatomic model for infection. Linköping Electronic Conference Proceedings 2012; Volum 70. ISSN 1650-3686.s 35 - 39.
 • Skrøvseth, Stein Olav; Årsand, Eirik; Godtliebsen, F.; Hartvigsen, Gunnar. Mobile Phone-Based Pattern Recognition and Data Analysis for Patients with Type 1 Diabetes. Diabetes Technology & Therapeutics 2012; Volum 14 (12). ISSN 1520-9156.s 1098 - 1104.s doi: 10.1089/dia.2012.0160.
 • Årsand, Eirik; Frøisland, Dag Helge; Skrøvseth, Stein Olav; Chomutare, Taridzo; Tatara, Naoe; Hartvigsen, Gunnar; Tufano, J. T.. Mobile Health Applications to Assist Patients with Diabetes: Lessons Learned and Design Implications. (sammendrag) Journal of Diabetes Science and Technology 2012; Volum 6 (5). ISSN 1932-2968.s 1197 - 1206.s doi: 10.1177/193229681200600525.
 • Botsis, Taxiarchis; Lai, A.M.; Palmas, W; Starren, J; Hartvigsen, Gunnar; Hripcsak, George. Proof of concept for the role of glycemic control in the early detection of infections in diabetics. Health Informatics Journal 2012; Volum 18 (1). ISSN 1460-4582.s 26 - 35.s doi: 10.1177/1460458211428427.
 • Hartvigsen, Gunnar; Årsand, Eirik; Hejlesen, Ole Kristian; Nesbitt, Thomas. Could mobile diabetes management systems revolutionize patient care?. (fulltekst) Diabetes Management 2012; Volum 2 (3). ISSN 1758-1907.s 181 - 183.s doi: 10.2217/dmt.12.14.
 • Lauritzen, Jonas Nørgaard; Årsand, Eirik; Horsch, Alexander; Fernandez-Luque, Luis; Chomutare, Taridzo Fred; Bellika, Johan Gustav; Hejlesen, Ole Kristian; Hartvigsen, Gunnar. Social Media and Games as Self-Management Tools for Children and Adolescents with Type 1 Diabetes Mellitus. SciTePress 2012 ISBN 978-989-8425-88-1.s 459 - 466.
 • Hartvigsen, Gunnar. E-læring for Web 2.0-generasjonen av studenter. Cappelen Damm Akademisk 2012 ISBN 978-82-02-35020-8.s 27 - 50.
 • Årsand, Eirik; Tatara, Naoe; Hartvigsen, Gunnar. Wireless and Mobile Technologies Improving Diabetes Self-Management. IGI Global 2011 ISBN 978-1609600426.s 136 - 156.s doi: 10.4018/978-1-60960-042-6.ch009.
 • Dias, André; Gorzelniak, Lukas; Doring, Angela; Hartvigsen, Gunnar; Horsch, Alexander. Extracting Gait Parameters from Raw Electronic Walkway Data. Studies in Health Technology and Informatics 2011; Volum 169. ISSN 0926-9630.s 445 - 449.
 • Bellika, Johan Gustav; Hasvold, Per Erlend; Ekeland, Anne G.; Hartvigsen, Gunnar. The telemedicine and eHealth equation - proposal for an updated view on the Teorem of Medical Informatics. 2011.
 • Hartvigsen, Gunnar; Bellika, Johan Gustav; Hasvold, Per Erlend; Ekeland, Anne G.; Årsand, Eirik; Horsch, Alexander; Pedersen, Steinar. Global telemedicine services – what can be learned from telemedicine in Norway?. 2011.
 • Olsen, Bernt Ivar; Laeng, Bruno; Kristiansen, Kari-Ann; Hartvigsen, Gunnar. Spatial Tasks on a Large, High-Resolution, Tiled Display: A Male Inferiority in Performance with a Mental Rotation Task. Lecture Notes in Computer Science (LNCS) 2011; Volum 6781 (1). ISSN 0302-9743.s 63 - 71.s doi: 10.1007/978-3-642-21741-8.
 • Lauritzen, Jonas Nørgaard; Årsand, Eirik; Van Vuurden, Klaske; Bellika, Johan Gustav; Hejlesen, Ole Kristian; Hartvigsen, Gunnar. Towards a mobile solution for predicting illness in Type 1 Diabetes Mellitus: Development of a prediction model for detecting risk of illness in Type 1 Diabetes prior to symptom onset. (sammendrag) IEEE conference proceedings 2011 ISBN 978-1-4577-0787-2.s 1 - 5.s doi: 10.1109/wirelessvitae.2011.5940877.
 • Solvoll, Terje Geir; Tiemersma, Annelies; Kerbage, Edouard; Fasani, Stefano; Ravuri, Ashok Babu; Hartvigsen, Gunnar. Context-sensitive Communication in Hospitals: A User Interface Evaluation and Redesign of Ascom Wireless IP-DECT Phones. (fulltekst) International Academy, Research and Industry Association (IARIA) 2011 ISBN 978-1-61208-119-9.s 37 - 46.
 • Lauritzen, Jonas Nørgaard; Årsand, Eirik; Horsch, Alexander; Fernandez-Luque, Luis; Chomutare, Taridzo; Bellika, Johan Gustav; Hejlesen, Ole Kristian; Hartvigsen, Gunnar. Exploring the use of Educational Video Games as Self-Management Tools for Children and Adolescents with Type 1 Diabetes Mellitus. (fulltekst) Tapir Akademisk Forlag 2011 ISBN 978-82-519-2820-5.s 58 - 58.
 • Maeder, Anthony J.; Gogia, S.B.; Hartvigsen, Gunnar. Next Generation Telehealth. Schattauer Gmbh 2011 ISBN 978-3-7945-2844-8.s 15 - 20.s doi: 10.1055/s-0038-1638731.
 • Chomutare, Taridzo; Fernandez-Luque, Luis; Årsand, Eirik; Hartvigsen, Gunnar. Features of Mobile Diabetes Applications: Review of the Literature and Analysis of Current Applications Compared Against Evidence-Based Guidelines. (fulltekst) Journal of Medical Internet Research 2011; Volum 13 (3). ISSN 1438-8871.s doi: 10.2196/jmir.1874.
 • Chomutare, Taridzo; Årsand, Eirik; Hartvigsen, Gunnar. Mobile Peer Support in Diabetes. (sammendrag) Studies in Health Technology and Informatics 2011; Volum 169. ISSN 0926-9630.s 48 - 52.s doi: 10.3233/978-1-60750-806-9-48.
 • Lee, Eunji; Tatara, Naoe; Årsand, Eirik; Hartvigsen, Gunnar. Review of Mobile Terminal-Based Tools for Diabetes Diet Management. Studies in Health Technology and Informatics 2011; Volum 169. ISSN 0926-9630.s 23 - 27.s doi: 10.3233/978-1-60750-806-9-23.
 • Dias, André; Gorzelniak, L.; Doring, Angela; Hartvigsen, Gunnar; Horsch, Alexander. Extracting Gait Parameters from Raw Electronic Walkway Data. Studies in Health Technology and Informatics 2011; Volum 169. ISSN 0926-9630.s 445 - 449.s doi: 10.3233/978-1-60750-806-9-445.
 • Lauritzen, Jonas Nørgaard; Årsand, Eirik; Bellika, Johan Gustav; Van Vuurden, Klaske; Hejlesen, Ole Kristian; Hartvigsen, Gunnar. Exploring illness prediction in Type 1 Diabetes Mellitus pre-symptom onset. Emerging Health Threats Jour 2011; Volum 4. ISSN 1752-8550.s 36 - .s doi: 10.3134/ehtj.10.036.
 • Solvoll, Terje Geir; Fasani, Stefano; Ravuri, Ashok Babu; Tiemersma, Annelies; Hartvigsen, Gunnar. Evaluation of an Ascom/trixbox system for context sensitive communication in hospitals. (fulltekst) Tapir Akademisk Forlag 2010 ISBN 978-82-519-2606-5.s 50 - 53.
 • Tatara, Naoe; Årsand, Eirik; Hartvigsen, Gunnar. Patient-user involvement for designing a self-help tool for Type 2 diabetes. 2010 (532). ISSN 0105-8517.
 • Botsis, Taxiarchis; Hartvigsen, Gunnar; Chen, Fei; Weng, Chunhua. Secondary Use of EHR: Data Quality Issues and Informatics Opportunities. (fulltekst) AMIA Summits on Translational Science Proceedings 2010; Volum 2010. ISSN 2153-4063.s 1 - 5.
 • Årsand, Eirik; Tatara, Naoe; Østengen, Geir; Hartvigsen, Gunnar. Mobile-Phone-based Self-Management Tools for Type 2 Diabetes – The Few Touch Application. (fulltekst) Journal of Diabetes Science and Technology 2010; Volum 4 (2). ISSN 1932-2968.s 328 - 336.
 • Botsis, Taxiarchis; Anagnostou, Valsamo K.; Hartvigsen, Gunnar; Hripcsak, George; Weng, Chunhua. Developing a multivariable Developing a multivariable prognostic model for pancreatic endocrine tumors using the clinical data warehouse resources of a single institution. Applied Clinical Informatics 2010; Volum 1 (1). ISSN 1869-0327.s 38 - 49.
 • Olsen, Bernt Ivar; Lund, Niels Windfeld; Hartvigsen, Gunnar. Leaving twentieth-century understanding of documents - From book to eBook to digital ecosystem. IEEE International Conference on Digital Ecosystems and Technologies 2010. ISSN 2150-4938.s 600 - 605.s doi: 10.1109/DEST.2010.5610589.
 • Botsis, Taxiarchis; Hartvigsen, Gunnar. Exploring new directions in disease surveillance for people with diabetes: Lessons learned and future plans. Studies in Health Technology and Informatics 2010; Volum 160. ISSN 0926-9630.s 466 - 470.
 • Walderhaug, Ståle; Hartvigsen, Gunnar; Stav, Erlend. Model-Driven Traceability in Healthcare Information Systems Development. Studies in Health Technology and Informatics 2010; Volum 160. ISSN 0926-9630.s 242 - 246.
 • Solvoll, Terje Geir; Scholl, Jeremiah; Hartvigsen, Gunnar. Physicians interrupted by mobile devices in hospitals – understanding the interaction between devices, roles and duties. Studies in Health Technology and Informatics 2010; Volum 160. ISSN 0926-9630.s 1365 - 1365.
 • Botsis, Taxiarchis; Bassøe, Carl-Fredrik; Hartvigsen, Gunnar. Sixteen years of ICPC use in Norwegian primary care: looking through the facts. BMC Medical Informatics and Decision Making 2010; Volum 10. ISSN 1472-6947.s doi: 10.1186/1472-6947-10-11.
 • Botsis, Taxiarchis; Bellika, Johan Gustav; Hartvigsen, Gunnar. New Directions in Electronic Disease Surveillance: Detection of Infectious Diseases during the Incubation Period. IEEE 2009 ISBN 978-0-7695-3532-6.s 176 - 183.
 • Dias, Andrê Fernando; Fisterer, Bernhard; Lamla, Gregor; Kuhn, Klaus A.; Hartvigsen, Gunnar; Horsch, Alexander. Measuring Physical Activity with Sensors: A Qualitative Study. Studies in Health Technology and Informatics 2009; Volum 150. ISSN 0926-9630.s 475 - 479.
 • Johansen, Monika Alise; Johnsen, Jan Are Kolset; Hartvigsen, Gunnar; Ellingsen, Gunnar; Bellika, Johan Gustav. Bridging the Gap between Patients’ Expectations and General Practitioners’ Knowledge through Disease Surveillance. Studies in Health Technology and Informatics 2009; Volum 150. ISSN 0926-9630.s 423 - 427.
 • Olsen, Bernt Ivar; Laeng, Bruno; Kristiansen, Kari-Ann; Hartvigsen, Gunnar. Spatial Tasks on a Large, High-Resolution Tiled Display: Females Mentally Rotate Large Objects Faster Than Men. Lecture Notes in Computer Science (LNCS) 2009; Volum 5639. ISSN 0302-9743.s 233 - 242.s doi: 10.1007/978-3-642-02728-4.
 • Botsis, Taxiarchis; Anagnostou, Valsamo K.; Hartvigsen, Gunnar; Hripcsak, George; Weng, Chunhua. Modeling Prognostic Factors in Resectable Pancreatic Adenocarcinomas. Cancer Informatics 2009; Volum 7. ISSN 1176-9351.s 281 - 291.
 • Hartvigsen, Gunnar; Årsand, Eirik; Botsis, Taxiarchis; Van Vuurden, Klaske; Johansen, Monika Alise; Bellika, Johan Gustav. Reusing Patient Data to Enhance Patient Empowerment and Electronic Disease Surveillance. Journal on Information Technology in Healthcare 2009; Volum 7 (1). ISSN 1479-649X.s 4 - 12.
 • Tatara, Naoe; Årsand, Eirik; Nilsen, Heidi; Hartvigsen, Gunnar. A Review of Mobile Terminal-Based Applications for Self-Management of Patients with Diabetes. IEEE 2009 ISBN 978-0-7695-3532-6.s 166 - 175.
 • Botsis, Taxiarchis; Hartvigsen, Gunnar. Current status and future perspectives in telecare for elderly people suffering from chronic diseases. Journal of Telemedicine and Telecare 2008; Volum 14 (4). ISSN 1357-633X.s 195 - 203.s doi: 10.1258/jtt.2008.070905.
 • Årsand, Eirik; Olsen, Odd-Arne; Varmedal, Ragnhild; Mortensen, Willy; Hartvigsen, Gunnar. A System for Monitoring Physical Activity Data Among People with Type 2 Diabetes. Studies in Health Technology and Informatics 2008; Volum 136. ISSN 0926-9630.s 113 - 118.
 • van Vuurden, Klaske; Hartvigsen, Gunnar; Bellika, Johan Gustav. Disease outbreak detection through clique covering on a weighted ICPC-coded graph. Studies in Health Technology and Informatics 2008; Volum 136. ISSN 0926-9630.s 271 - 276.
 • Olsen, Bernt Ivar; Dhakal, Sanjaya Babu; Eldevik, Odd Petter; Hasvold, Per Erlend; Hartvigsen, Gunnar. A Large, High Resolution Tiled Display for Medical Use: Experiences from Prototyping of a Radiology Scenario. Studies in Health Technology and Informatics 2008; Volum 136. ISSN 0926-9630.s 535 - 540.
 • Botsis, Taxiarchis; Hejlesen, Ole; Bellika, Johan Gustav; Hartvigsen, Gunnar. Electronic Disease Surveillance for Sensitive Population Groups - The Diabetics Case Study. Studies in Health Technology and Informatics 2008; Volum 136. ISSN 0926-9630.s 365 - 370.
 • Bellika, Johan Gustav; Johansen, Monika Alise; Hasvold, Per Erlend; Nystad, Johanna; Bakkevoll, Per Atle; Hartvigsen, Gunnar. Eight Challenges for Developing Telemedicine Applications. Journal on Information Technology in Healthcare 2008; Volum 6 (4). ISSN 1479-649X.s 295 - 302.
 • Johansen, Monika Alise; Scholl, Jeremiah; Aronsen, Gudleif; Hartvigsen, Gunnar; Bellika, Johan Gustav. An exploratory study of disease surveillance systems in Norway. (data) Journal of Telemedicine and Telecare 2008; Volum 14 (7). ISSN 1357-633X.s 368 - 371.s doi: 10.1258/jtt.2008.007010.
 • Botsis, Taxiarchis; Demiris, George; Pedersen, Steinar; Hartvigsen, Gunnar. Home telecare technologies for the elderly. Journal of Telemedicine and Telecare 2008; Volum 14 (7). ISSN 1357-633X.s 333 - 337.s doi: 10.1258/jtt.2008.007002.
 • Årsand, Eirik; Andersson, Niklas; Hartvigsen, Gunnar. No-touch wireless transfer of blood glucose data from patient-operatedblood glucose monitors. Société de l'Electricité, de l'Electronique et des Technologies de l'Information et de la Communication 2007 ISBN 2-91-2-328-470.
 • Walderhaug, Ståle; Mikalsen, Marius; Hartvigsen, Gunnar; Stav, Erlend; Aagedal, Jan Øyvind. Improving Systems Interoperability with Model-Driven Software Development for HealthCare. Studies in Health Technology and Informatics 2007; Volum 129. ISSN 0926-9630.s 122 - 126.
 • Hartvigsen, Gunnar; Johansen, Monika A.; Hasvold, Per Erlend; Bellika, Johan Gustav; Årsand, Eirik; Arild, Eli; Gammon, Deede; Pettersen, Sture; Pedersen, Steinar. Challenges in Telemedicine and eHealth: Lessons Learned from 20 Years with Telemedicine in Tromsø. Studies in Health Technology and Informatics 2007; Volum 129. ISSN 0926-9630.s 82 - 86.
 • Granberg, Ove; Bellika, Johan Gustav; Årsand, Eirik; Hartvigsen, Gunnar. Automatic Infection Detection System. Studies in Health Technology and Informatics 2007; Volum 129. ISSN 0926-9630.s 566 - 570.
 • Bellika, Johan Gustav; Sue, Hoylen; Bird, Linda; Goodchild, Andrew; Hasvold, Toralf; Hartvigsen, Gunnar. Properties of a fedarated epidemiology query system. International Journal of Medical Informatics 2007; Volum 76 (9). ISSN 1386-5056.s 664 - 676.s doi: 10.1016/j.ijmedinf.2006.05.040.
 • Bellika, Johan Gustav; Hasvold, Toralf; Hartvigsen, Gunnar. Propagation of program control: A tool for distributed disease surveillance. International Journal of Medical Informatics 2007; Volum 76 (4). ISSN 1386-5056.s 313 - 329.s doi: 10.1016/j.ijmedinf.2006.02.007.
 • Lund, Niels Windfeld; Olsen, Bernt Ivar; Anshus, Otto; Larsen, Tore; Bjørndalen, John Markus; Hartvigsen, Gunnar. "Watch the Document on the Wall!" an Analytical Model for Health Care Documents on Large Displays. Lecture Notes in Computer Science (LNCS) 2007; Volum 4832. ISSN 0302-9743.s 395 - 406.
 • Olsen, Bernt Ivar; Lund, Niels Windfeld; Bellika, Johan Gustav; Årsand, Eirik; Hasvold, Per Erlend; Ellingsen, Gunnar; Horsch, Alexander; Hartvigsen, Gunnar. Documents in medicine: from paper documents to quality-healthcare?. (fulltekst) Peter Lang Publishing Group 2007 ISBN 978-3-631-56294-9.s 95 - 116.
 • Hartvigsen, Gunnar; Johansen, Monika Alise; Hasvold, Per Erlend; Bellika, Johan Gustav; Årsand, Eirik; Arild, Eli; Gammon, Deede; Pettersen, Sture; Pedersen, Steinar. Challenges in Telemedicine and eHealth: Lessons Learned from 20 Years with Telemedicine in Tromsø. IOS Press 2007; Volum 129 (Part 1) ISBN 978-1-58603-774-1. ISSN 0926-9630.s 82 - 86.
 • Walderhaug, Ståle; Mikalsen, Marius; Hartvigsen, Gunnar; Stav, Erlend; Aagedal, Jan Øyvind. Improving Systems Interoperability with Model-Driven Software Development for HealthCare. IOS Press 2007; Volum 129 (Part 1) ISBN 978-1-58603-774-1. ISSN 0926-9630.s 122 - 126.
 • Granberg, Ove; Bellika, Johan Gustav; Årsand, Eirik; Hartvigsen, Gunnar. Automatic Infection Detection System. IOS Press 2007; Volum 129 (Part 1) ISBN 978-1-58603-774-1. ISSN 0926-9630.s 566 - 570.
 • Botsis, Taxiarchis; Solvoll, Terje Geir; Scholl, Jeremiah; Hasvold, Per Erlend; Hartvigsen, Gunnar. Context-aware systems for mobile communication in healthcare - A user oriented approach. World Scientific and Engineering Academy and Society 2007; Volum 1 (1) ISBN 978-960-8457-96-6. ISSN 1790-5117.s 69 - 74.
 • Baardsgaard, Anders; Hartvigsen, Gunnar. The Scandinavian Health Network. 2007 ISBN 978-91-633-1111-6.s 11 - 16.
 • Johannessen, Terje; Hartvigsen, Gunnar. The Mobile solution for blood donor, registration and identification for the National Blood Transfusion Service, Tanzania. 2007 ISBN 978-91-633-1111-6.s 39 - 40.
 • Årsand, Eirik; Varmedal, Ragnhild; Hartvigsen, Gunnar. Usability of a Mobile Self-Help Tool for People with Diabetes: the Easy Health Diary. IEEE conference proceedings 2007 ISBN 978-1-4244-1154-2.s 863 - 868.
 • Cao, W.; Bian, C. G.; Hartvigsen, Gunnar. Cooperator-Base U Task-Base for Agent Modeling: the Virtual Secretary Approach. AAAI Press 2006 ISBN 1-57735-008-1.s 105 - 111.
 • Henriksen, June Ingeborg; Bellika, Johan Gustav; Gurrin, Cathal Gerard; Hartvigsen, Gunnar. Open Source Software - The future of medical imaging?. 2006.
 • Hartvigsen, Gunnar. Challenges in Telemedicine and eHealth: Lessons learned from 20 years with Telemedicine in Tromsø. 2006 ISBN 87-986264-7-7.s 34 - 36.
 • Hartvigsen, Gunnar; Bellika, Johan Gustav; Årsand, Eirik. New Trends in Electronic Health Records. 2006 ISBN 1-905052-70-7.s 31 - 34.
 • Bellika, Johan Gustav; Hartvigsen, Gunnar. A Decentralised Model for EHR Data Integration. 2006.s 75 - 77.
 • Olsen, Bernt Ivar; Lund, Niels Windfeld; Hartvigsen, Gunnar. Considerations on a Documentation Approach to Analysis of Health Care Information Needs within a Computer Supported Cooperative Work Framework. 2006.s 99 - 106.
 • Årsand, Eirik; Hartvigsen, Gunnar. A Wearable eHealth System for People With Type 2 Diabetes. 2005 ISBN 87-986264-5-0.s 82 - 85.
 • Bellika, Johan Gustav; Hartvigsen, Gunnar. The oncological nurse assistant: A web-based intelligent oncological nurse advisor. International Journal of Medical Informatics 2005; Volum 74. ISSN 1386-5056.s 587 - 595.
 • Årsand, Eirik; Walseth, Ole Anders; Andersson, Niklas; Fernando, Ruchith; Granberg, Ove; Bellika, Johan Gustav; Hartvigsen, Gunnar. Using blood glucose data as an indicator for epidemic disease outbreaks. Studies in Health Technology and Informatics 2005; Volum 116. ISSN 0926-9630.s 217 - 222.
 • Bellika, Johan Gustav; Hasvold, Toralf; Hartvigsen, Gunnar. Propagation of program control: A tool for distributed disease surveillance. International Journal of Medical Informatics 2005. ISSN 1386-5056.
 • Helle, Stein Roar; Hartvigsen, Gunnar. SymboPaD – A Symbol-based Patient Diary for Small Children. European Notes in Medical Informatics 2005; Volum 1 (1). ISSN 1861-3179.s 1321 - 1326.
 • Bellika, Johan Gustav; Sletteng, Øystein; Hartvigsen, Gunnar. Patient Diary as Tool for Patient Empowerment. Journal of Telemedicine and Telecare 2004; Volum 10. ISSN 1357-633X.s 97 - .
 • Bellika, Johan Gustav; Hartvigsen, Gunnar. The Oncological Nurse Assistant: A Web-Based Intelligent Oncological Nurse Advisor. Studies in Health Technology and Informatics 2004; Volum 107. ISSN 0926-9630.s 573 - 577.
 • Bellika, Johan Gustav; Hartvigsen, Gunnar. SNOW Agents: Simple Network Of Working Agents. NSEP-rapport / Norsk senter for elektronisk pasientjournal 2004; Volum 1 (1). ISSN 1504-1964.s 25 - 29.
 • Olsen, Bernt Ivar; Eggen, Anne Elise; Bellika, Johan Gustav; Angermo, Per; Weij, Molly van der; Hartvigsen, Gunnar. An electronic health record-based system for automatic monitoring and control of medication. 2003 ISBN 3960813171.s 147 - 151.
 • Bellika, Johan Gustav; Hartvigsen, Gunnar; Norum, Jan. Using discharge letters and context representation in information retrieval of medical literature. Studies in Health Technology and Informatics 2003; Volum 95. ISSN 0926-9630.s 373 - 378.
 • Andorsen, Stian; Hartvigsen, Gunnar; Nilssen, Kai Even. Symbo e-mail for small children. Tapir Akademisk Forlag 2002 ISBN 82-91116-45-8.s 145 - 156.
 • Bellika, Johan Gustav; Bønes, Erlend; Hartvigsen, Gunnar. PaSent - the Patient's Personal Health Advisor. Journal of Telemedicine and Telecare 2002; Volum 8. ISSN 1357-633X.s 41 - 43.
 • Hartvigsen, Gunnar. Myter om IT-bransjen. 2000 ISBN 82-7314-307-4.s 218 - 234.
 • Bellika, Johan Gustav; Hartvigsen, Gunnar. Integration of Electronic Patient Records - The DiPato Approach. 2000 ISBN 1-893378-04-7.s 160 - 165.
 • Bian, C. G.; Cao, W.; Hartvigsen, Gunnar. ViSe2 - An Agent-Based Export Consulting Systems with Efficient Cooperation. International Journal of Advanced Computational Intelligence 1998; Volum 2 (3).s 104 - 110.
 • Bellika, Johan Gustav; Hartvigsen, Gunnar; Widding, Roy Arild. The Virtual Library Secretary – A user model based software agent. Personal Technologies 1998; Volum 2 (3). ISSN 0949-2054.s 162 - 187.
 • Bellika, Johan Gustav; Hartvigsen, Gunnar; Widding, Roy Arild. Using User Models in Software Agents: The Virtual Secretary. IEEE 1998 ISBN 0-8186-8500-X.s 391 - 392.
 • Cao, W.; Bian, C. G.; Hartvigsen, Gunnar. Achieving Efficient Cooperation in a Multi-Agent System: the Twin-Base Modeling. Springer 1997 (1202) ISBN 3-540-62591-7. ISSN 0302-9743.s 210 - 221.
 • Bian, C. G.; Cao, W.; Hartvigsen, Gunnar. ViSe2-an agent-based expert consulting system with efficient cooperation. IEEE 1997 ISBN 0-7803-3627-5.s 191 - 196.
 • Cao, W.; Bian, C. G.; Hartvigsen, Gunnar. ViSe2 - An Application of Intelligent Agents Approaching Efficient Cooperation in a Multi-Agent System. IOS Press 1997 (40) ISBN 90-5199-354-4. ISSN 0922-6389.s 176 - 186.
 • Stabell, Bjørn; Hartvigsen, Gunnar. A Software Prosthesis for Color-Defective Vision. Tapir Akademisk Forlag 1996 ISBN 82-519-1381-0.s 125 - 136.
 • Akselsen, Sigmund; Danielsen, Thore; Evjemo, Bente; Folkow, Trine; Hansen, Andreas; Hansen, Trond; Hartvigsen, Gunnar; Hartviksen, Gjermund; Larsen, Eva; Nylund, Arne; Steinbakken, Bjørnar; Vognild, Lars Kristian; Wetjen, Freddy. GladLaks: Rasjonaliseringsverktøy innen fiskeoppdrett. Datatid 1996 (12). ISSN 0332-8171.s 55 - .
 • Johansen, Dag; Hartvigsen, Gunnar. Architectural Issues in the StormCast System. Springer 1995 (938) ISBN 3-540-60042-6. ISSN 0302-9743.s 1 - 16.
 • Fallmyr, Terje; Hartvigsen, Gunnar; Stabell-Kulø, Tage. Supporting Mobile Users in a Variable Connected Distributed System: The PASTA Approach. Tapir Akademisk Forlag 1995 ISBN 82-519-1409-4.s 245 - 252.
 • Johansen, Dag; Hartvigsen, Gunnar. Convenient Abstractions in StormCast Applications. ACM Press 1994 ISBN 1-11111-111-1.s 11 - 16.
 • Hartvigsen, Gunnar. Reducing the gap between academic theory and professional practice in software engineering education. Springer 1994 ISBN 978-3-540-57461-3.s 263 - 273.
 • Hartvigsen, Gunnar. Limitations of Knowledge-Based Systems for Financial Analysis in Banking. Expert Systems With Applications 1992; Volum 4 (1). ISSN 0957-4174.s 19 - 32.
 • Johansen, Dag; Hartvigsen, Gunnar. StormCast – A Distributed Application. 1991 ISBN 1-873611-01-3.s 273 - 286.
 • Hartvigsen, Gunnar. Datafaglig etikk – en forsømt komponent i datafaglig undervisning. Data i skolen 1991 (1). ISSN 0802-362X.s 24 - 28.
 • Hartvigsen, Gunnar. Datafaglig etikk ved universiteter og høyskoler: Et forsømt område. Datatid 1991 (4). ISSN 0332-8171.s 38 - 44.
 • Borch, Odd Jarl; Hartvigsen, Gunnar. Knowledge-Based Systems for Strategic Market Planning in Small Firms. Decision Support Systems 1991; Volum 7 (2). ISSN 0167-9236.s 157 - 157.
 • Hartvigsen, Gunnar. KABAL: a Knowledge-Based System for Financial Analysis in Banking. Expert Systems for Information Management 1991; Volum 3 (3). ISSN 0953-5551.s 213 - 231.
 • Johansen, Dag; Hartvigsen, Gunnar. StormCast – A Disitributed Artificial Intelligence Application in the Weather Domain. AISB Quarterly 1991 (76). ISSN 0268-4179.s 28 - 30.
 • Akselsen, Sigmund; Hartvigsen, Gunnar; Langseth, Kjell Roald. Experiences from the Use of the Grimstad-Model for Design and Implementation of Educational Software. Education and Computing 1991; Volum 7 (3-4). ISSN 0167-9287.s 253 - 265.
 • Akselsen, Sigmund; Hartvigsen, Gunnar; Langseth, Kjell Roald. Teachers’ Further Education in Educational Computing: Experiences from The “Tromsø-Package”. Education and Computing 1991; Volum 7 (3-4). ISSN 0167-9287.s 231 - 238.
 • Danielsen, Thore; Finnseth, Wiggo; Flægstad, Frode; Hartvigsen, Gunnar; Steen, Roar. RATATOSK – an Adaptive User Interface to Computer-Mediated Communication. Elsevier 1990 ISBN 0444889167.s 345 - 354.
 • Borch, Odd Jarl; Hartvigsen, Gunnar. STRATEX – a Knowledge-Based Systems for Strategic Market Planning in Small Firms. AI Communications 1990; Volum 3 (1). ISSN 0921-7126.s 12 - 24.
 • Hartvigsen, Gunnar; Johansen, Dag. Cooperation in a Distributed Artificial Intelligence Environment–the StormCast Application. Engineering Applications of Artificial Intelligence 1990; Volum 3 (3). ISSN 0952-1976.s 229 - 237.
 • Hartvigsen, Gunnar. Grimstad-modellen. Data i skolen 1990 (3). ISSN 0802-362X.s 30 - 35.
 • Hartvigsen, Gunnar; Johansen, Dag. A Multiagent Architecture for a Distributed Artificial Intelligence Application. NAIM : nordisk magasin for avansert informasjonsteknologi 1990; Volum 5 (1). ISSN 0802-1759.s 4 - 13.
 • Hartvigsen, Gunnar; Johansen, Dag. StormCast – a Distributed Artificial Intelligence Application for Severe Storm Forecasting. NAIM : nordisk magasin for avansert informasjonsteknologi 1990; Volum 5 (2). ISSN 0802-1759.s 10 - 11.
 • Danielsen, Thore; Finnseth, Wiggo; Flægstad, Frode; Hartvigsen, Gunnar; Steen, Roar. RATATOSK – an Adaptive User Interface to Computer-Mediated Communication. NAIM : nordisk magasin for avansert informasjonsteknologi 1990; Volum 5 (2). ISSN 0802-1759.s 13 - .
 • Borch, Odd Jarl; Hartvigsen, Gunnar. STRATEX – a Knowledge-Based System for Strategic Market Planning in Small Firms. NAIM : nordisk magasin for avansert informasjonsteknologi 1990; Volum 5 (2). ISSN 0802-1759.s 14 - 14.
 • Hartvigsen, Gunnar; Johansen, Dag. StormCast – a Distributed Artificial Intelligence Application for Severe Storm Forecasting. Pergamon Press 1989 ISBN 0-08-036938-3.s 99 - 102.
 • Akselsen, Sigmund; Hartvigsen, Gunnar; Richardsen, Per Wiggo. Knowledge-based systems for commercial line insurance. AI Communications 1989; Volum 2 (2). ISSN 0921-7126.s 98 - 109.
 • Borch, Odd Jarl; Hartvigsen, Gunnar. STRATEX – a Knowledge-Based System for Strategic Market Planning in Small Firms. NAIM : nordisk magasin for avansert informasjonsteknologi 1989; Volum 4 (2/3). ISSN 0802-1759.s 28 - 41.
 • Borch, Odd Jarl; Hartvigsen, Gunnar. STRATEX – a Knowledge-based System for Export of Fish and Fish Products. Elsevier 1988 ISBN 0444705082.s 425 - 432.
 • Akselsen, Sigmund; Hartvigsen, Gunnar; Richardsen, Per Wiggo. Knowledge-based systems for commercial line insurance. IOS Press 1988 ISBN 90-5199-003-0.s 137 - 148.
 • Hartvigsen, Gunnar; Strand, Rolf G.; Törnqvist, Pontus. Improved Management Control in Small Companies by Computer Aided Instruction. 1988 ISBN 82-7314-127-6.s 137 - 155.
 • Hartvigsen, Gunnar; Danielsen, Thore. KABAL – a knowledge-based system for analysis of financial statements. Elsevier 1988 ISBN 0-444-70427-2.s 1087 - 1094.
 • Hartvigsen, Gunnar. Knowledge-based Systems – a new stage in banking and finance. IOS Press 1988 ISBN 90-5199-003-0.s 125 - 135.
 • Martinez, Santiago; Budrionis, Andrius; Bygholm, Ann; Fossum, Mariann; Hartvigsen, Gunnar; Hägglund, Maria; Moe, Carl Erik; Thygesen, Elin; Vimarlund, Vivian; Yigzaw, Kassaye Yitbarek. Proceedings from The 15th Scandinavian Conference on Health Informatics 2017 Kristiansand, Norway, August 29–30, 2017. Linköping University Electronic Press 2017 (145) ISBN 978-91-7685-364-1. ISSN 1650-3686.s 60 - 65.
 • Hartvigsen, Gunnar; Pedersen, Steinar. 25 лет истории развития телемедицины на севере Норвегии. 2016 ISBN 978-82-8242-075-4.
 • Karlsson, Daniel; Budrionis, Andrius; Bygholm, Ann; Fossum, Mariann; Granja, Conceicao; Hartvigsen, Gunnar; Hejlesen, Ole; Hägglund, Maria; Johansen, Monika Alise; Lindsköld, Lars; Martinez, Santiago; Moe, Carl Erik; Ruiz, Luis Marco; Vimarlund, Vivian; Yigzaw, Kassaye Yitbarek. Proceedings from The 14th Scandinavian Health Informatics Conference 2016. Linköping University Electronic Press 2016 (122) ISBN 978-91-7685-776-2. ISSN 1650-3686.s 63 - 69.
 • Hartvigsen, Gunnar; Pedersen, Steinar. Lessons learned from 25 years with telemedicine in Northern Norway. 2015 ISBN 978-82-8242-053-2.
 • Bellika, Johan Gustav; Bygholm, Ann; Dencker, Mette; Fossum, Mariann; Galster, Gert; Hartvigsen, Gunnar; Hejlesen, Ole Kristian; Karlsson, Daniel; Koch, Sabine; Moe, Carl Erik. Scandinavian Conference on Health Informatics 2013 - Proceedings. (fulltekst) Linköping University Electronic Press 2013 (2013:091) ISBN 978-91-7519-518-6. ISSN 1650-3686.s 67 - 71.
 • Bellika, Johan Gustav; Bygholm, Ann; Dencker, Mette; Fossum, Mariann; Galster, Gert; Hartvigsen, Gunnar; Heljesen, Ole; Karlsson, Daniel; Koch, Sabine; Moe, Carl Erik. Scandinavian Conference on Health Informatics 2013. (fulltekst) Linköping University Electronic Press 2013 (91) ISBN 978‐91‐7519‐518‐6. ISSN 1650-3686.s 87 - 88.
 • Karlsson, Daniel; Bellika, Johan Gustav; Elberg, Pia Britt; Fossum, Mariann; Galster, Gert; Hartvigsen, Gunnar; Koch, Sabine; Nilsson, Gunilla. Scandinavian Conference on Health Informatics 2012. (fulltekst) Linköping University Electronic Press 2012 (70) ISBN 978-91-7519-758-6. ISSN 1650-3686.s 19 - 25.
 • Hartvigsen, Gunnar; Johansen, Dag; Måseide, A.. Etikk og informasjonsteknologi. Fagbokforlaget 2000 ISBN 82-7674-610-1.
 • Hartvigsen, Gunnar. Forskerhåndboken. Cappelen Damm Høyskoleforlaget 1998 ISBN 82-7634-122-5.
 • Hartvigsen, Gunnar. Fortellingen om en digital helserevolusjon og nord-norsk e-helseforskning. Helgelandssykehuset HFs forskningskonferanse 2021 2021-10-06 - 2021-10-07 2021.
 • Michalsen, Henriette; Wangberg, Silje C.; Hartvigsen, Gunnar; Jaccheri, Maria Letizia; Henriksen, André; Olsen, Monica Isabel Benedikte; Thrane, Gyrd; Jahnsen, Reidun Birgitta; Pettersen, Gunn; Arntzen, Cathrine; Anke, Audny. E-health, physical activity and intellectual disability – protocol for a pilot study. Journal of Intellectual Disability Research 2021. ISSN 0964-2633.s doi: 10.1111/jir.12869.
 • Hartvigsen, Gunnar. Kunstig intelligens: – Rivende utvikling, men ikke for diabetes. 2021.
 • Hartvigsen, Gunnar; Woldaregay, Ashenafi Zebene; Årsand, Eirik. AI applied in diabetes research and care: glucose control. 57th Annual Meeting of the European Association for the Study of Diabetes (EASD 2021) 2021-09-27 - 2021-10-01 2021.
 • Hartvigsen, Gunnar. UiT etablerer unik masterutdanning på Helgeland. 2021.
 • Hartvigsen, Gunnar. Styrker helsevesenet med nytt mastertilbud lagt til Campus Helgeland: Dette skal være et «hands on» studietilbud forankret i regionens behov. 2021.
 • Hartvigsen, Gunnar. Hvordan bli professor eller dosent? Gode råd på veien mot professoratet eller dosenturet. Adeptsamling i Mentoringprogrammet for kvinnelige førsteamanuenser og førstelektorer ved NTNU 2021-03-25 - 2021.
 • Hartvigsen, Gunnar. Strategisk CV-bygging mot opprykk. Opprykksseminaret ved HiVolda - eit tiltak i ramma av NFR-prosjektet «Kvinneløftet» 2021-03-08 - 2021.
 • Hartvigsen, Gunnar. What are the scientific requirements to become a professor?. Seminar for PhD studenter og vitenskapelig ansatte som deltar i IDUN prosjektet "From PhD to pro-fessor" ved NTNU 2021-02-09 - 2021.
 • Michalsen, Henriette; Anke, Audny; Hartvigsen, Gunnar. Hjelper Maja i form. 2021.
 • Michalsen, Henriette; Anke, Audny; Hartvigsen, Gunnar. Appen er utviklet i Tromsø og gir Maja bedre form: – Handler om å ha det gøy. 2021.
 • Hartvigsen, Gunnar. Innovasjon i e-helse: En digitale helse (r)evolusjon. Innovasjonsforelesninger på fredager 2021-05-21 - 2021.
 • Hartvigsen, Gunnar. Hva kjennetegner et (lokalt forankret) internasjonalt forskningsprosjekt, samarbeidspartnere og organisering?. Workshop - Innovasjon i kommunene i Troms og Finnmark gjennom Horisont Europa 2021-04-28 - 2021.
 • Hartvigsen, Gunnar. Mobile applications for self-help and motivation of people with diabetes. Diabetes Research Symposium: Digital Health and Self-Management 2021-05-27 - 2021-05-28 2021.
 • Henriksen, André; Woldaregay, Ashenafi Zebene; Issom, David-Zacharie; Sato, Keiichi; Årsand, Eirik; Bradway, Meghan; Pfuhl, Gerit; Pelagatti, Susanna; Hartvigsen, Gunnar. What motivates patients with NCDs to follow up their treatment?. Medical informatics europe 2021 2021-05-29 - 2021-05-31 2021.
 • Bradway, Meghan; Giordanengo, Alain; Joakimsen, Ragnar Martin; Hansen, Anne Helen; Grøttland, Astrid; Hartvigsen, Gunnar; Randine, Pietro; Årsand, Eirik. Measuring the effects of sharing mobile health data during diabetes consultations: Protocol for a mixed method study. JMIR Research Protocols 2020; Volum 9:e16657 (2). ISSN 1929-0748.s 1 - 12.s doi: 10.2196/16657.
 • Hartvigsen, Gunnar. How to apply for a professorship at UiT (and other Norwegian universitites). Seminar i opprykksprosjektet ved UiT 2020-12-08 - 2020-12-08 2020.
 • Hartvigsen, Gunnar. The digital health (r)evolution and (potential) consequences for people with diabetes. Invited lecture 2020-12-09 - 2020-12-09 2020.
 • Hartvigsen, Gunnar. Dette kan dingsene bety for helsen din. 2020.
 • Hartvigsen, Gunnar. The digital health (r)evolution and the future of medicine. OPEN WORKSHOP on past, present and future of health technology 2020-11-25 - 2020-11-25 2020.
 • Hartvigsen, Gunnar. Telemedicine and e-health in Northern Norway. OPEN WORKSHOP on past, present and future of health technology 2020-11-25 - 2020-11-25 2020.
 • Hartvigsen, Gunnar. 50 years with health technology in Northern Norway. OPEN WORKSHOP on past, present and future of health technology 2020-11-25 - 2020-11-25 2020.
 • Hartvigsen, Gunnar. E-helse støtte for å motivere til fysisk aktivitet. Seminar om e-helse og habilitering 2020-06-24 - 2020-06-24 2020.
 • Årsand, Eirik; Bradway, Meghan; Giordanengo, Alain; Hansen, Anne Helen; Hartvigsen, Gunnar. Healthcare Personnel's Expectations of a System for Sharing and Using Patient‐Gathered Data. 13th International Conference on Advanced Technologies & Treatments for Diabetes (ATTD 2020) 2020-02-19 - 2020-02-22 2020.
 • Woldaregay, Ashenafi Zebene; Årsand, Eirik; Botsis, Taxiarchis; Hartvigsen, Gunnar. How People with Type 1 Diabetes can Assist in Disease Outbreak Detection. 13th International Conference on Advanced Technologies & Treatments for Diabetes (ATTD 2020) 2020-02-19 - 2020-02-22 2020.
 • Randine, Pietro; Muzny, Miroslav; Micucci, D.; Hartvigsen, Gunnar; Årsand, Eirik. Transforming a Furby Toy into a Multi‐Modal Companion for Children with Type 1 Diabetes. 13th International Conference on Advanced Technologies & Treatments for Diabetes (ATTD 2020) 2020-02-19 - 2020-02-22 2020.
 • Martínez-Millana, Antonio; Årsand, Eirik; Traver, Vicente; Fernandez-Llatas, Carlos; Hartvigsen, Gunnar. Discovering Blood Glucose Regulation Processes with Process Mining. 13th International Conference on Advanced Technologies & Treatments for Diabetes (ATTD 2020) 2020-02-19 - 2020-02-22 2020.
 • Michalsen, Henriette; Wangberg, Silje C; Hartvigsen, Gunnar; Jaccheri, Maria Letizia; Muzny, Miroslav; Henriksen, André; Olsen, Monica Isabel Benedikte; Thrane, Gyrd; Jahnsen, Reidun Birgitta; Pettersen, Gunn; Arntzen, Cathrine; Anke, Audny. Physical Activity With Tailored mHealth Support for Individuals With Intellectual Disabilities: Study Protocol for a Randomized Controlled Trial. JMIR Research Protocols 2020; Volum 9 (6). ISSN 1929-0748.s e19213 - .s doi: 10.2196/19213.
 • Hartvigsen, Gunnar. En digital helse(r)evolusjon. Digitalt instituttmøte 2020-05-03 - 2020.
 • Hartvigsen, Gunnar. Sivilingeniørstudium i helseteknologi ved UiT Norges arktiske universitet -et intervju med professor Gunnar Hartvigsen. (fulltekst) 2020.
 • Hartvigsen, Gunnar; Årsand, Eirik. Vi trenger en digital revolusjon i helsevesenet. (fulltekst) 2020.
 • Hartvigsen, Gunnar. Søknad på professorat og dosentur. Informasjonsmøte om opprykk til professor og dosent ved UiT 2020-05-14 - 2020.
 • Hartvigsen, Gunnar. Mobile technologies for self-management of chronic diseases (diabetes). Invited lecturere 2020-02-18 - 2020.
 • Woldaregay, Ashenafi Zebene; Årsand, Eirik; Botsis, Taxiarchis; Hartvigsen, Gunnar. HOW PEOPLE WITH TYPE 1 DIABETES CAN ASSIST IN DISEASE OUTBREAK DETECTION. (fulltekst) Diabetes Technology & Therapeutics 2020; Volum 22 (S1). ISSN 1520-9156.
 • Randine, Pietro; Muzny, Miroslav; Micucci, D.; Hartvigsen, Gunnar; Årsand, Eirik. TRANSFORMING A FURBY TOY INTO A MULTI‐MODAL COMPANION FOR CHILDREN WITH TYPE 1 DIABETES. (fulltekst) Diabetes Technology & Therapeutics 2020; Volum 22 (S1). ISSN 1520-9156.
 • Årsand, Eirik; Bradway, Meghan; Giordanengo, Alain; Hansen, Anne Helen; Hartvigsen, Gunnar. HEALTHCARE PERSONNEL'S EXPECTATIONS OF A SYSTEM FOR SHARING AND USING PATIENT‐GATHERED DATA. (fulltekst) Diabetes Technology & Therapeutics 2020; Volum 22 (S1). ISSN 1520-9156.
 • Martinez-Millana, Antonia; Årsand, Eirik; Traver, Vicente; Fernandez-Llatas, Carlos; Hartvigsen, Gunnar. DISCOVERING BLOOD GLUCOSE REGULATION PROCESSES WITH PROCESS MINING. (fulltekst) Diabetes Technology & Therapeutics 2020; Volum 22 (S1). ISSN 1520-9156.
 • Årsand, Eirik; Rotvold, Gunn-Hilde; Hartvigsen, Gunnar; Grøttland, Astrid. Forskning på teknologi og diabetes - en lang historie. Diabetesfag 2019 (1). ISSN 2535-5929.
 • Hartvigsen, Gunnar. From local research group to international network of researchers?. Program for yngre forskningsledere (YFL) i psykologi 2019-08-20 - 2019-08-21 2019.
 • Hartvigsen, Gunnar. Opprykk til professor. Åpent opprykksseminar 2019-04-10 - 2019.
 • Hartvigsen, Gunnar. Diabetes Self-management using mHealth and eHealth technology: Motivating people with diabetes to follow up their treatment. Invited lecture 2019-12-04 - 2019.
 • Hartvigsen, Gunnar. Technology for people with ID. Workshop on technology and e-support for people with mental disabilities 2019-12-06 - 2019.
 • Hartvigsen, Gunnar. eHealth Approach for Motivating Physical Activities of People with Intellectual Disabilities. Workshop “Digital Transformation for an Inclusive Society – DTIS”, as part of The 18th IFIP Conference on e-Business, e-Services and e-Society (I3E2019) 2019-09-18 - 2019-09-20 2019.
 • Hartvigsen, Gunnar. The digital health revolution started almost 50 years ago in Northern Norway. VI. Kladruby Symposium on Interdisciplinary Neurorehabilitation (with international attendance). Focus on Innovative Technology, Treatment Management, Telemedicine and Supervisory Therapeutic Systems 2019-10-31 - 2019-11-01 2019.
 • Hartvigsen, Gunnar. Digital medicine and emergent technologies. SHI/EHiN 2019 Workshop/Preconference “Patient Genereted Data. Opportunities and challenges”. 2019-11-11 - 2019.
 • Hartvigsen, Gunnar. Teknologiske applikasjoner og systemer for personer med kroniske lidelser og andre helse-relaterte problemer. Medlemsmøte NTVA (Norges Tekniske Vitenskapsakademi) 2019-10-01 - 2019.
 • Hartvigsen, Gunnar. Den digitale helserevolusjonen: Gjennomgripende endringer i helsevesenet krever omfattende IKT kompetanse. Åpent foredrag (90 min) 2019-11-07 - 2019.
 • Hartvigsen, Gunnar. Ingeniører spiller en avgjørende rolle i utvikling av digital medisin. Nordnorsk ingeniørkonferanse 2019 2019-09-03 - 2019.
 • Giordanengo, Alain; Årsand, Eirik; Grøttland, Astrid; Bradway, Meghan; Hartvigsen, Gunnar. Acceptance barriers of using patients’ self-collected health data during medical consultation. The 17th Scandinavian Conference on Health Informatics (SHI 2019) 2019-11-12 - 2019-11-13 2019.
 • Coucheron, Sverre; Woldaregay, Ashenafi Zebene; Årsand, Eirik; Botsis, Taxiarchis; Hartvigsen, Gunnar. EDMON - A System Architecture for Real-Time Infection Monitoring and Outbreak Detection Based on Self-Recorded Data from People with Type 1 Diabetes: System Design and Prototype Implementation. The 17th Scandinavian Conference on Health Informatics (SHI 2019) 2019-11-12 - 2019-11-13 2019.
 • Yeng, Prosper; Woldaregay, Ashenafi Zebene; Hartvigsen, Gunnar. K-CUSUM: Cluster Detection Mechanism in EDMON. The 17th Scandinavian Conference on Health Informatics (SHI 2019) 2019-11-12 - 2019-11-13 2019.
 • Hartvigsen, Gunnar. Den digitale helserevolusjonen: Gjennomgripende endringer i helsevesenet!. Nettverksmøte 2019-02-18 - 2019.
 • Hartvigsen, Gunnar. Health data need for user/patient modelling. Workshop on machine learning, reinforcement learning and statistical pattern recognition in experi-mental eHealth and medical computer science research 2019-03-11 - 2019.
 • Hartvigsen, Gunnar. Diabetes Self-management: How to motivate people with diabetes to follow up their treatment regimen using mHealth and eHealth Technology. Invited lecture 2018-12-19 - 2018-12-19 2018.
 • Hartvigsen, Gunnar. Promoting physical activity with e-health support for people with intellectual disability. UiT/UiA/NSE/UC workshop on living lab / living in a lab / living with a lab 2018-12-11 - 2018-12-12 2018.
 • Hartvigsen, Gunnar. Putting it all together – The PIPP project. UiT/UiA/NSE/UC workshop on living lab / living in a lab / living with a lab 2018-12-11 - 2018-12-12 2018.
 • Hartvigsen, Gunnar. Campus som aktiv læringsarena: Hva ønsker jeg som universitetslærer?”. Rom for aktive studenter – en konferanse om undervisningsrom og teknologi for studentaktiv læring 2018-11-29 - 2018-11-30 2018.
 • Hartvigsen, Gunnar. Digital medisin. Himmel og hav: Åpent møte om ny teknologi i Tromsø ved Teknologirådet 2018-11-16 - 2018.
 • Hartvigsen, Gunnar. Plagiering – det dummeste du kan gjøre som forsker?. Etikk-seminar 2018-09-20 - 2018.
 • Hartvigsen, Gunnar. Technology in use for promotion of physical activity in individuals with intellectual disabilities. Seminar Physical Activity with E-health Support in Individuals with Intellectual Disabilities 2018-10-03 - 2018-10-04 2018.
 • Årsand, Eirik; Grøttland, Astrid; Østengen, Geir; Hartvigsen, Gunnar. 17 år med forskning ved bruk av e-helse. 2018 ISBN 978-82-90472-20-2.s 93 - 97.
 • Hartvigsen, Gunnar. Health Informatics: From research to ordinary use. The 16th Scandinavian Conference on Health Informatics 2018 (SHI2018) (Panel discussion: Health Informatics: From research to ordinary use - 15 min presentation) 2018-08-28 - 2018-08-29 2018.
 • Yeng, Prosper Kandabongee; Woldaregay, Ashenafi Zebene; Solvoll, Terje; Hartvigsen, Gunnar. A Systematic Review of Cluster Detection Mechanisms in Syndromic Surveillance: Towards Developing a Framework of Cluster Detection Mechanism for EDMON System. The 16th Scandinavian Conference on Health Informatics 2018 (SHI2018) 2018-08-28 - 2018-08-29 2018.
 • Bradway, Meghan; Ribu, Lis; Hartvigsen, Gunnar; Årsand, Eirik. The Evolution of Clinicians’ Preparedness for mHealth Use (2013-2017) and Current Barriers. The 16th Scandinavian Conference on Health Informatics 2018 (SHI2018) 2018-08-28 - 2018-08-29 2018.
 • Johansen, Svein Gunnar; Årsand, Eirik; Hartvigsen, Gunnar. Making Computer Games that Can Teach Children with Type 1 Diabetes in Rural Areas How to Manage Their Condition. The 16th Scandinavian Conference on Health Informatics 2018 (SHI2018) 2018-08-28 - 2018-08-29 2018.
 • Hartvigsen, Gunnar. Søknad på professorat og dosentur. Skriveuke i opprykksprosjektet ved UiT 2018-08-20 - 2018-08-20 2018.
 • Hartvigsen, Gunnar. En (relativt) personlig beretning om hvordan øke publikasjonsraten. Skriveuke i opprykksprosjektet ved UiT 2018-08-21 - 2018-08-21 2018.
 • Woldaregay, Ashenafi Zebene; Issom, David-Zacharie; Henriksen, André; Martilla, Henna; Mikalsen, Martin Haugen; Pfuhl, Gerit; Sato, Keiichi; Lovis, Christian; Hartvigsen, Gunnar. Motivational factors for user engagement with mHealth apps. pHealth 2018: 15th International Conference on Wearable, Micro & Nano technologies for Personalized Health 2018-06-12 - 2018-06-14 2018.
 • Hartvigsen, Gunnar. Diabetes research in the Medical Informatics & Telemedicine group (MI&T) at Dept. of Computer Science, University of Tromsø – The Arctic University of Norway. Invited lecture (45 min) 2018-06-21 - 2018-06-21 2018.
 • Hartvigsen, Gunnar. The New Digital Medicine: Without computer science and technology, no modern medicine?. Invited lecture (90 min) 2018-06-21 - 2018-06-21 2018.
 • Hartvigsen, Gunnar. Fra lokal forskningsgruppe til internasjonalt forskernettverk. Nettverksseminar i opprykksprosjektet ved UiT 2018-05-09 - 2018.
 • Hartvigsen, Gunnar. Presenting Scientific Papers – Giving a talk at a conference. What every PhD student should know about science 2018-05-02 - 2018-05-04 2018.
 • Hartvigsen, Gunnar. Research Fraud – do scientists act unethical?. What every PhD student should know about science 2018-05-02 - 2018-05-04 2018.
 • Hartvigsen, Gunnar. How to write Research Papers. What every PhD student should know about science 2018-05-02 - 2018-05-04 2018.
 • Hartvigsen, Gunnar. The ‘almost perfect’ PhD dissertation. What every PhD student should know about science 2018-05-02 - 2018-05-04 2018.
 • Hartvigsen, Gunnar. What a Supervisor can help you with (in the PhD Program). What every PhD student should know about science 2018-05-02 - 2018-05-04 2018.
 • Hartvigsen, Gunnar. Are you ready for a PhD program?. What every PhD student should know about science 2018-05-02 - 2018-05-04 2018.
 • Hartvigsen, Gunnar. Some thoughts about Science & Research. What every PhD student should know about science 2018-05-02 - 2018-05-04 2018.
 • Rønningen, Ida Charlotte; Årsand, Eirik; Hartvigsen, Gunnar. Exploring In-Game Reward Mechanisms in Diaquarium – A Serious Game for Children with Type 1 Diabetes. IWBBIO 2018: International Work-Conference on Bioinformatics and Biomedical Engineering 2018-04-25 - 2018-04-27 2018.
 • Bradway, Meghan; Giordanengo, Alain; Grøttland, Astrid; Joakimsen, Ragnar Martin; Hartvigsen, Gunnar; Årsand, Eirik. Stepwise treatment concept proposed for an m-health enabled diabetes intervention. Advanced Technologies & Treatments for Diabetes Conference 2018 2018-02-14 - 2018-02-17 2018.
 • Bradway, Meghan; Giordanengo, Alain; Grøttland, Astrid; Joakimsen, Ragnar Martin; Hartvigsen, Gunnar; Årsand, Eirik. Stepwise treatment concept proposed for an m-health enabled diabetes intervention. Diabetes Technology & Therapeutics 2018; Volum 20. ISSN 1520-9156.s A111 - A112.
 • Hartvigsen, Gunnar. HCP versus digital health: Can computers and technology replace the health care provider (HCP) in diabetes care?. Invited lecture 2018-02-28 - 2018-02-28 2018.
 • Hartvigsen, Gunnar. Nytt liv med ny teknologi for deg med diabetes. 2018.
 • Hartvigsen, Gunnar. Nytt liv med ny teknologi for deg med diabetes. Nordlys 2018 (58). ISSN 0805-5440.s 3 - 3.
 • Pektas, Omer; Muzny, Miroslav; Årsand, Eirik; Hartvigsen, Gunnar; Koseoglu, M. Utilizing the New Generation of Wearable Devices in a Combined Diabetes Diary Application. International Conference on Advanced Technologies & Treatments for Diabetes (ATTD) 2018-02-14 - 2018-02-17 2018.
 • Hartvigsen, Gunnar; Mikalsen, Martin Haugen; Muzny, Miroslav; Årsand, Eirik. Extended Glucose Monitoring through the use of Group-based Internet of Things Mini Displays. International Conference on Advanced Technologies & Treatments for Diabetes (ATTD) (fulltekst) 2018-02-14 - 2018-02-17 2018.
 • Hartvigsen, Gunnar; Mikalsen, Martin Haugen; Muzny, Miroslav; Årsand, Eirik. Extended Glucose Monitoring through the use of Group-based Internet of Things Mini Displays. Diabetes Technology & Therapeutics 2018; Volum 20 (S1). ISSN 1520-9156.s A-113 - A-113.
 • Giordanengo, Alain; Bradway, Meghan; Grøttland, Astrid; Hartvigsen, Gunnar; Årsand, Eirik. A FHIR-based data flow enabling patients to share self-collected data with the Norwegian national healthcare systems and electronic health record systems. International Conference on Advanced Technologies & Treatments for Diabetes (ATTD) 2018-02-14 - 2018-02-17 2018.
 • Giordanengo, Alain; Bradway, Meghan; Grøttland, Astrid; Hartvigsen, Gunnar; Årsand, Eirik. A FHIR-based data flow enabling patients to share self-collected data with the Norwegian national healthcare systems and electronic health record systems. Diabetes Technology & Therapeutics 2018; Volum 20 (S1). ISSN 1520-9156.s A-109 - A-109.
 • Årsand, Eirik; Bradway, Meghan; Blixgård, Håvard Kvalvåg; Muzny, Miroslav; Giordanengo, Alain; Grøttland, Astrid; Hartvigsen, Gunnar. EXPERIENCE FROM USING A DYNAMIC STUDY MANAGEMENT SERVICE FOR AN MHEALTH DIABETES TYPE 2 RCT. International Conference on Advanced Technologies & Treatments for Diabetes (ATTD) 2018-02-14 - 2018-02-17 2018.
 • Årsand, Eirik; Bradway, Meghan; Blixgård, Håvard Kvalvåg; Muzny, Miroslav; Giordanengo, Alain; Grøttland, Astrid; Hartvigsen, Gunnar. EXPERIENCE FROM USING A DYNAMIC STUDY MANAGEMENT SERVICE FOR AN MHEALTH DIABETES TYPE 2 RCT. Diabetes Technology & Therapeutics 2018; Volum 20. ISSN 1520-9156.s 74 - 74.s doi: 10.1089/dia.2018.2525.abstracts.
 • Halonen, Raija; Savenstedt, Stefan; Hartvigsen, Gunnar; Abächerli, Roger; Jääskeläinen, Erika; Synnes, Kåre. WANTED! – Virtual Coach for People with Thorny Diseases. The 51st Hawaii International Conference on System Sciences (HICSS) 2018-01-02 - 2018-01-06 2018.
 • Woldaregay, Ashenafi Zebene; Årsand, Eirik; Hartvigsen, Gunnar. Data Driven Blood Glucose Prediction: Interval vs. Point Blood Glucose Prediction?. Diabetes Technology & Therapeutics 2017; Volum 19 (S1). ISSN 1520-9156.s A56 - A57.
 • Yigzaw, Kassaye Yitbarek; Bellika, Johan Gustav; Hartvigsen, Gunnar; Andersen, Anders; Godtlibsen, Fred; Skrøvseth, Stein Olav; Berntsen, Gro Karine Rosvold. Towards Practical Privacy-Preserving Distributed Statistical Computation of Health Data. (sammendrag) 2017.
 • Hartvigsen, Gunnar. Diabetes self-management research: How to motivate patients to stay healthy using mHealth and eHealth technology. Course at Charles University on "Advanced Technologies for Diabetes" 2017-12-20 - 2017-12-20 2017.
 • Hartvigsen, Gunnar. Twelve advices on the road to land a professorship: How to think strategically about your research career. Career seminar for (upcoming) faculty members and researchers (at any levels) at Universitat Politèc-nica de València (UPV) 2017-11-29 - 2017-11-29 2017.
 • Hartvigsen, Gunnar. How to establish a good working environment for research: What characterises a good research group?. Career seminar for (upcoming) faculty members and researchers (at any levels) at Universitat Politèc-nica de València (UPV) 2017-11-29 - 2017-11-29 2017.
 • Hartvigsen, Gunnar. Helseteknologi: Norge kan bli en stormakt innen helseteknologi. (fulltekst) 2017.
 • Henriksen, André; Hartvigsen, Gunnar; Hopstock, Laila Arnesdatter; Grimsgaard, Sameline. Using smart devices to measure physical activity in research projects: A review of consumer wrist worn wearables. NOFE conference 2017 2017-11-07 - 2017-11-08 2017.
 • Henriksen, André; Hartvigsen, Gunnar; Hopstock, Laila Arnesdatter; Grimsgaard, Sameline. Using Mobile Sensors to Expand Recording of Physical Activity and Increase Motivation for Prolonged Data Sharing in a Population-based Study. Scandinavian Conference on Health Informatics 2017 (SHI 2017) 2017-08-29 - 2017-08-30 2017.
 • Woldaregay, Ashenafi Zebene; Årsand, Eirik; Giordanengo, Alain; Albers, David; Mamykina, Lena; Botsis, Taxiarchis; Hartvigsen, Gunnar. EDMON - A Wireless Communication Platform for a Real-Time Infectious Disease Outbreak Detection System Using Self-Recorded Data from People with Type 1 Diabetes. Scandinavian Conference on Health Informatics 2017 (SHI 2017) 2017-08-29 - 2017-08-30 2017.
 • Hartvigsen, Gunnar. Norge kan bli en stormakt innen helseteknologi. (fulltekst) Nordlys 2017. ISSN 0805-5440.
 • Woldaregay, Ashenafi Zebene; Årsand, Eirik; Botsis, Taxiarchis; Hartvigsen, Gunnar. An Early Infectious Disease Outbreak Detection Mechanism Based on Self-Recorded Data from People with Diabetes. MEDINFO 2017 2017-08-21 - 2017-08-25 2017.
 • Henriksen, André; Hopstock, Laila Arnesdatter; Hartvigsen, Gunnar; Grimsgaard, Sameline. Using cloud-based physical activity data from Google Fit and Apple HealthKit to expand recording of physical activity data in a population study. MEDINFO 2017 2017-08-21 - 2017-08-25 2017.
 • Henriksen, André; Hartvigsen, Gunnar; Hopstock, Laila Arnesdatter; Grimsgaard, Sameline. Using smart devices to measure physical activity in research projects: A review of consumer wrist worn wearables. (fulltekst) Norsk Epidemiologi, Supplement 2017. ISSN 0803-4206.s 41 - .
 • Hartvigsen, Gunnar. Hva ville jeg trukket fram om jeg kun fikk lov til å gi ett råd?. Karriereseminar for ansatte i vitenskapelig stilling ved Høgskolen i Østfold 2017-06-07 - 2017-06-08 2017.
 • Hartvigsen, Gunnar. Publiseringstradisjoner (Open Access, forlag, medforfatterskap, siteringer, indekser, etc.). Karriereseminar for ansatte i vitenskapelig stilling ved Høgskolen i Østfold 2017-06-07 - 2017-06-08 2017.
 • Hartvigsen, Gunnar. Hvordan etablere et internasjonalt nettverk. Karriereseminar for ansatte i vitenskapelig stilling ved Høgskolen i Østfold 2017-06-07 - 2017-06-08 2017.
 • Hartvigsen, Gunnar. Søknad på professorat / dosentur. Karriereseminar for ansatte i vitenskapelig stilling ved Høgskolen i Østfold 2017-06-07 - 2017-06-08 2017.
 • Hartvigsen, Gunnar. Presentasjon av skjemaet for karriereplan. Karriereseminar for ansatte i vitenskapelig stilling ved Høgskolen i Østfold 2017-06-07 - 2017-06-08 2017.
 • Hartvigsen, Gunnar. Tolv råd på veien mot professoratet / dosenturet. Karriereseminar for ansatte i vitenskapelig stilling ved Høgskolen i Østfold 2017-06-07 - 2017-06-08 2017.
 • Hartvigsen, Gunnar. Dosent eller professor – to ulike karrierestiger?. Karriereseminar for ansatte i vitenskapelig stilling ved Høgskolen i Østfold 2017-06-07 - 2017-06-08 2017.
 • Hartvigsen, Gunnar. Et godt (arbeids)klima for forskning: Hva karakteriserer en god forskningsgruppe?. Karriereseminar for ansatte i vitenskapelig stilling ved Høgskolen i Østfold 2017-06-07 - 2017-06-08 2017.
 • Hartvigsen, Gunnar. Hva ville jeg trukket fram dersom jeg kun fikk lov til å gi ett råd?. Karriereseminar for universitetslektorer som er tatt opp på førstelektorprogrammet ved Universitetet i Tromsø – Norges arktiske universitet 2017-06-20 - 2017-06-20 2017.
 • Hartvigsen, Gunnar. Trenger jeg en plan? Presentasjon av mulig karriereplan(er). Karriereseminar for universitetslektorer som er tatt opp på førstelektorprogrammet ved Universitetet i Tromsø – Norges arktiske universitet 2017-06-20 - 2017-06-20 2017.
 • Hartvigsen, Gunnar. Karrierestige: lektor --> førstelektor --> dosent. Karriereseminar for universitetslektorer som er tatt opp på førstelektorprogrammet ved Universitetet i Tromsø – Norges arktiske universitet 2017-06-20 - 2017-06-20 2017.
 • Hartvigsen, Gunnar. Hva karakteriserer en god faggruppe?. Karriereseminar for universitetslektorer som er tatt opp på førstelektorprogrammet ved Universitetet i Tromsø – Norges arktiske universitet 2017-06-20 - 2017-06-20 2017.
 • Hartvigsen, Gunnar. Dosent og professor – to likestilte karriereveier. Karriereseminar for universitetslektorer som er tatt opp på førstelektorprogrammet ved Universitetet i Tromsø – Norges arktiske universitet 2017-06-20 - 2017-06-20 2017.
 • Hartvigsen, Gunnar. Vitenskapelig karriere. Karriereseminar for universitetslektorer som er tatt opp på førstelektorprogrammet ved Universitetet i Tromsø – Norges arktiske universitet 2017-06-20 - 2017-06-20 2017.
 • Hartvigsen, Gunnar. Karriereplan for å bli førstelektor (eller dosent). Karriereseminar for universitetslektorer som er tatt opp på førstelektorprogrammet ved Universitetet i Tromsø – Norges arktiske universitet 2017-06-20 - 2017-06-20 2017.
 • Hartvigsen, Gunnar. Why guidelines for research ethics in science and technology should consider irreparable research, and why they don’t. International Conference on Responsible Research and Innovation in Science, Innovation and Society 2017 (RRI-SIS 2017) 2017-09-25 - 2017-09-26 2017.
 • Hartvigsen, Gunnar. The ’perfect’ PhD dissertation. PhD Consortium, Scandinavian Health Informatics Conference 2017 (SHI2017) 2017-08-28 - 2017-08-30 2017.
 • Hartvigsen, Gunnar. Regulation of Tele-Health in Emerging Economies: Qua Vadis? Lessons learned from Norway (or – where you might go). MEDINFO 2017, Panel No. 721 Regulation of Tele-Health in Emerging Economies: Qua Vadis? 2017-08-21 - 2017-08-25 2017.
 • Hartvigsen, Gunnar. How do We Plan for the Digital Health Revolution?. MEDINFO 2017, Workshop 690 Preparing the Next Generation for Information and Communications Technology ena-bled Healthcare 2017-08-21 - 2017-08-25 2017.
 • Hartvigsen, Gunnar. Hva enhver robot bør vite om helsesektoren. EHiN 2017 2017-10-31 - 2017-11-01 2017.
 • Hartvigsen, Gunnar. The digital health revolution is happening now. EHiN 2017 Pre-conference 2017-10-30 - 2017.
 • Solvoll, Terje; Arntsen, Harald; Hartvigsen, Gunnar. Alarm Fatigue vs User Expectations Regarding Context-Aware Alarm Handling in Hospital Environments Using CallMeSmart. Context Sensitive Health Informatics 2017 (CSHI 2017) 2017-08-18 - 2017-08-19 2017.
 • Giordanengo, Alain; Bradway, Meghan; Muzny, Miroslav; Woldaregay, Ashenafi Zebene; Hartvigsen, Gunnar; Årsand, Eirik. Systems integrating self-collected health data by patients into EHRs and medical systems: a State-of-the-art review. SHI2017 2017-08-29 - 2017-08-30 2017.
 • Henriksen, André; Hartvigsen, Gunnar; Hopstock, Laila Arnesdatter; Grimsgaard, Sameline. Motivating continous Sharing of Physical activity using non-Intrusive Data Extraction methods Retrospectively. The 2nd workshop on personal data systems 2017-08-16 - 2017-08-17 2017.
 • Hartvigsen, Gunnar. eHealth is all about (wireless) communication(?). Workshop on wireless communication in eHealth 2017-02-21 - 2017-02-21 2017.
 • Hartvigsen, Gunnar. Søknad på professorat og dosentur. Karriereseminar for ansatte i vitenskapelig stilling ved Universitetet i Agder, campus Grimstad 2017-01-26 - 2017-01-26 2017.
 • Hartvigsen, Gunnar. Karriereplan for ansatte i vitenskapelige stillinger. Karriereseminar for ansatte i vitenskapelig stilling ved Universitetet i Agder, campus Grimstad 2017-01-26 - 2017-01-26 2017.
 • Hartvigsen, Gunnar. Hvordan bygge sterke forskningsgrupper?. Insituttsamling Institutt for helse- og sykepleievitenskap, Fakultet for helse-og idrettsvitenskap, Universitetet i Agder 2017-01-25 - 2017-01-25 2017.
 • Woldaregay, Ashenafi Zebene; Chomutare, Taridzo; Albers, Dave; Mamykina, Lena; Hejlesen, Ole Kristian; Lovis, Christian; Demiris, George; Toussaint, Pieter Jelle; Bassøe, Carl Fredrik; Horsch, Alexander; Godtliebsen, Fred; Botsis, Taxiarchis; Årsand, Eirik; Hartvigsen, Gunnar. An early infectious disease outbreak detection system based on self-recorded data from people with diabetes. ATTD 2017 2017-02-15 - 2017-02-18 2017.
 • Woldaregay, Ashenafi Zebene; Chomutare, Taridzo; Albers, Dave; Mamykina, Lena; Hejlesen, Ole Kristian; Lovis, Christian; Demiris, George; Toussaint, Pieter Jelle; Bassøe, Carl Fredrik; Horsch, Alexander; Godtliebsen, Fred; Botsis, Taxiarchis; Årsand, Eirik; Hartvigsen, Gunnar. An early infectious disease outbreak detection system based on self-recorded data from people with diabetes. Diabetes Technology & Therapeutics 2017; Volum 19 (S1). ISSN 1520-9156.s A73 - A74.
 • Woldaregay, Ashenafi Zebene; Årsand, Eirik; Hartvigsen, Gunnar. Data Driven Blood Glucose Prediction: Interval vs. Point Blood Glucose Prediction?. ATTD 2017 2017-02-15 - 2017-02-18 2017.
 • Woldaregay, Ashenafi Zebene; Hartvigsen, Gunnar; Walderhaug, Ståle. Appendix E Telemedisinske løsninger i maritime operasjoner og redningstjeneste. 2016 (A27500) ISBN 9788214060256. ISSN 1504-9795.
 • Hartvigsen, Gunnar. Tromsø – Norges hovedstad innen forskning på IKT i helsesektoren. Nordlys 2016. ISSN 0805-5440.s 3 - 3.
 • Hartvigsen, Gunnar. Motivation in mHealth and eHealth. Course at Charles University on "Advanced Technologies for Diabetes" 2016-12-07 - 2016-12-07 2016.
 • Guilhem, Fernanda; Hartvigsen, Gunnar; Granja, Conceicao; Solvoll, Terje. Context sensitive system for secure communication between pre-surgical patients and health care personnel. 2016.
 • Årsand, Eirik; Bradway, Meghan; Muzny, Miroslav; Blixgård, Håvard Kvalvåg; Grøttland, Astrid; Giordanengo, Alain; Hartvigsen, Gunnar. Warning: the Do-It-Yourself (DIY) wave will drastically change diabetes care. ATTD 2016 2016-06-03 - 2016-06-06 2016.
 • Beckmann, Dani; Reehorst, Christian Marstrander; Henriksen, André; Mužný, Miroslav; Årsand, Eirik; Hartvigsen, Gunnar. Better glucose regulation through enabling group-based motivational mechanisms in cloud-based solutions like Nightscout. European Telemedicine Conference 2016 2016-11-15 - 2016-11-16 2016.
 • Bradway, Meghan; Grøttland, Astrid; Hartvigsen, Gunnar; Blixgård, Håvard Kvalvåg; Joakimsen, Ragnar Martin; Årsand, Eirik. mHealth data-sharing system to improve communication during consultations: Type 1 diabetes patients’ perspective during the FI-STAR study. European Telemedicine Conference 2016 2016-11-15 - 2016-11-16 2016.
 • Hartvigsen, Gunnar. Software-based motivational mechanisms – improved motivation with gamification. 2nd International Tromsø/Chicago & ADMIT workshop. Workshop on motivational mechanisms in eHealth 2016-12-01 - 2016-12-02 2016.
 • Hartvigsen, Gunnar. 25 years history of the development of telemedicine in northern Norway. 2nd International scientific and Practical Conference ”Arctic Telemedicine” 2016-11-24 - 2016-11-25 2016.
 • Hartvigsen, Gunnar. Motivation in mHealth, eHealth and telemedicine. EHiN Future Health 2016 2016-11-14 - 2016-11-16 2016.
 • Woldaregay, Ashenafi Zebene; Walderhaug, Ståle; Hartvigsen, Gunnar. Literatures Review of Telemedicine Services in Maritime and Extreme Weather. European Telemedicine Conference 2016 2016-11-14 - 2016-11-16 2016.
 • Woldaregay, Ashenafi Zebene; Walderhaug, Ståle; Hartvigsen, Gunnar. Literatures Review of Telemedicine Services in Maritime and Extreme Weather. International Journal of Integrated Care (IJIC) 2016; Volum 16 (5). ISSN 1568-4156.s doi: 10.5334/ijic.2597.
 • Giordanengo, Alain; Bradway, Meghan; Pedersen, Rune; Grøttland, Astrid; Hartvigsen, Gunnar; Årsand, Eirik. Integrating data from apps, wearables and personal Electronic Health Record (pEHR) systems with clinicians’ Electronic Health Records (EHR) systems. International Journal of Integrated Care (IJIC) 2016; Volum 16 (5). ISSN 1568-4156.s doi: 10.5334/ijic.2565.
 • Bradway, Meghan; Grøttland, Astrid; Hartvigsen, Gunnar; Blixgård, Håvard Kvalvåg; Joakimsen, Ragnar Martin; Årsand, Eirik. mHealth data-sharing system to improve communication during consultations: Type 1 diabetes patients’ perspective during the FI-STAR study. International Journal of Integrated Care (IJIC) 2016; Volum 16 (5). ISSN 1568-4156.s doi: 10.5334/ijic.2551.
 • Beckmann, Dani; Reehorst, Christian Marstrander; Henriksen, André; Mužný, Miroslav; Årsand, Eirik; Hartvigsen, Gunnar. Better glucose regulation through enabling group-based motivational mechanisms in cloud-based solutions like Nightscout. International Journal of Integrated Care (IJIC) 2016; Volum 16 (5). ISSN 1568-4156.s doi: 10.5334/ijic.2548.
 • Årsand, Eirik; Bradway, Meghan; Mužný, Miroslav; Blixgård, Håvard Kvalvåg; Grøttland, Astrid; Giordanengo, Alain; Hartvigsen, Gunnar. Warning: the Do-It-Yourself (DIY) wave will drastically change diabetes care!. International Journal of Integrated Care (IJIC) 2016; Volum 16 (5). ISSN 1568-4156.s doi: 10.5334/ijic.2599.
 • Hartvigsen, Gunnar. Beslutningsstøtte for personer med diabetes. BESLUTNINGSSTØTTE 2016 2016-10-26 - 2016-10-27 2016.
 • Issom, David-Zacharie; Bonacina, Stefano; Wipfli, Rolf; Zosso, Alexandra; Koch, Sabine; Lovis, Christian; Hartvigsen, Gunnar. Designing mHealth tools empowering people with sickle cell disease. HEC 2016 2016-08-28 - 2016-09-02 2016.
 • Hartvigsen, Gunnar. Grensløs teknologi. Avisa Nordland 2016.s 3 - 3.
 • Hartvigsen, Gunnar. Har forskere et ansvar for teknologisk forskning som kan utslette menneskeheten?. Paneldebatt m/innlegg under Forskningsdagene 2016 2016-09-21 - 2016-09-21 2016.
 • Hartvigsen, Gunnar. Udfordringer med telemedicin og e-sundhed: Erfaringer opnået gennem 25 år med telemedicin i Nordnorge. Invited lecture (3 hours tutorial) 2016-10-04 - 2016-10-04 2016.
 • Hartvigsen, Gunnar. Challenges in telemedicine and eHealth: Lessons learned from 25 years with telemedicine in Northern Norway. NUNA MED 2016 2016-10-01 - 2016-10-03 2016.
 • Issom, David-Zacharie; Bonacina, Stefano; Wipfli, Rolf; Zosso, Alexandra; Koch, Sabine; Lovis, Christian; Hartvigsen, Gunnar. Designing mHealth tools empowering people with sickle cell disease. European Journal of Epidemiology (EJE) 2016; Volum 31. ISSN 0393-2990.s S86 - S86.
 • Gogia, S.B.; Hartvigsen, Gunnar; Udayasaskaran, J.G.; Iyengar, M Sriram; Novaes, M.. mHealth and eHealth for Patient Engagement and Self-Efficacy. European Journal of Epidemiology (EJE) 2016; Volum 31. ISSN 0393-2990.s S65 - S65.
 • Hartvigsen, Gunnar. Lessons learned from 25 years with telemedicine in Northern Norway. eHealth Innovation Days 2016 (2,5 timers tutorial) 2016-09-08 - 2016-09-09 2016.
 • Hartvigsen, Gunnar. Improved quality of life for people with diabetes through mHealth. HEC2016 2016-08-28 - 2016-09-02 2016.
 • Hartvigsen, Gunnar. Type 1 diabetes = life-long logging of health data. Personal Data Systems 2016 (PDS2016) 2016-09-06 - 2016-09-06 2016.
 • Hartvigsen, Gunnar. Mobile technologies for self-management of chronic diseases. eHealth Innovation Days 2016 (keynote speaker) 2016-09-08 - 2016-09-09 2016.
 • Issom, David-Zacharie; Hartvigsen, Gunnar; Bonacina, Stefano; Koch, Sabine; Lovis, Christian. User-Centric eHealth Tool to Address the Psychosocial Effects of Sickle Cell Disease. 13th International Congress in Nursing Informatics (NI2016) 2016-06-25 - 2016-06-29 2016.
 • Chomutare, Taridzo; Årsand, Eirik; Hartvigsen, Gunnar. Effectiveness of an Internet Community for Severely Obese Women. 13th International Congress in Nursing Informatics (NI2016) 2016-06-25 - 2016-06-29 2016.
 • Chomutare, Taridzo; Johansen, Svein-Gunnar; Årsand, Eirik; Hartvigsen, Gunnar. Play and Learn: Developing a Social Game for Children with Diabetes. 14th International Conference on Informatics, Management and Technology in Healthcare 2016-07-01 - 2016-07-03 2016.
 • Chomutare, Taridzo; Johansen, Svein-Gunnar; Hartvigsen, Gunnar; Årsand, Eirik. Serious Game Co-Design for Children with Type 1 Diabetes. 14th International Conference on Informatics, Management and Technology in Healthcare 2016-07-01 - 2016-07-03 2016.
 • Årsand, Eirik; Makhlysheva, Alexandra; Bradway, Meghan; Chomutare, Taridzo; Johansen, Svein-Gunnar; Blixgård, Håvard Kvalvåg; Hartvigsen, Gunnar. Serious Gaming in Diabetes: Combining Apps and Gaming Principles in a Holistic Diabetes Environment. ATTD 2016 2016-02-03 - 2016-02-06 2016.
 • Muzny, Miroslav; Bradway, Meghan; Mužík, Jan; Hartvigsen, Gunnar; Årsand, Eirik. Wearable Computing in Diabetes – Advanced Functions Enabled by Smartwatches. 9th International Conference on Advanced Technologies & Treatments for Diabetes 2016-02-03 - 2016-02-06 2016.
 • Johansen, Svein-Gunnar; Makhlysheva, Alexandra; Årsand, Eirik; Bradway, Meghan; Hartvigsen, Gunnar. Designing motivational and educational diabetes video games involving children as a creative resource. 9th International Conference on Advanced Technologies & Treatments for Diabetes 2016-02-03 - 2016-02-06 2016.
 • Hartvigsen, Gunnar; Mužný, Miroslav; Årsand, Eirik; Makhlysheva, Alexandra; Blixgård, Håvard Kvalvåg; Chomutare, Taridzo; Bradway, Meghan; Johansen, Svein-Gunnar; Giordanengo, Alain. Utilizing technology and alternative approaches for displaying vital information and creating engagement for children and adolescents with diabetes. 9th International Conference on Advanced Technologies & Treatments for Diabetes 2016-02-03 - 2016-02-06 2016.
 • Chomutare, Taridzo; Bradway, Meghan; Årsand, Eirik; Hartvigsen, Gunnar. Using Online Forums to Better Understand Motivations Behind Technology Uptake Among Type 2 Diabetes Patients, Using CGM as the Use-Case. 9th International Conference on Advanced Technologies & Treatments for Diabetes 2016-02-03 - 2016-02-06 2016.
 • Granja, Conceicao; Ulriksen, Gro-Hilde; Bolle, Stein Roald; Hartvigsen, Gunnar. Barriers to the Success of Health ICT Implementations – A Report from Norway. EFMI STC 2016 2016-04-17 - 2016-04-19 2016.
 • Hartvigsen, Gunnar. Plagiering er et kjempestort problem. (fulltekst) 2016.
 • Hartvigsen, Gunnar. Research Ethics in Health Informatics – Why Bother?. SHI 2016 - the 14th Scandinavian Conference on Health Informatics 2016-04-06 - 2016-04-07 2016.
 • Hartvigsen, Gunnar. Software-based motivational mechanisms. Tromsø/Chicago seminar & ADMIT workshop. 1-day pre-workshop on motivational mechanisms in eHealth 2016-06-16 - 2016-06-16 2016.
 • Hartvigsen, Gunnar. Forskningsetikkens ti bud. Forskerforum 2016; Volum 48 (6). ISSN 0800-1715.s 36 - 37.
 • Hartvigsen, Gunnar. Motivation: Lessons learned from 15 years with self-management systems for people with diabetes. Workshop on motivational mechanisms in eHealth. Exploring motivation and motivational mechanism in serious games for people with diabetes and other chronic diseases 2016-03-04 - 2016-03-05 2016.
 • Hartvigsen, Gunnar. Motivation, health care, technology, and design. Workshop on motivational mechanisms in eHealth. Exploring motivation and motivational mechanism in serious games for people with diabetes and other chronic diseases 2016-03-04 - 2016-03-05 2016.
 • Hartvigsen, Gunnar. Some examples of motivation mechanisms from the diabetes group at UNN and a tiny bit of theory. Workshop on motivational mechanisms in eHealth. Exploring motivation and motivational mechanism in serious games for people with diabetes and other chronic diseases 2016-03-04 - 2016-03-05 2016.
 • Hartvigsen, Gunnar. Motivation in games: Motivational Mechanisms used in Traditional Computer Games. Workshop on motivational mechanisms in eHealth. Exploring motivation and motivational mechanism in serious games for people with diabetes and other chronic diseases 2016-03-04 - 2016-03-05 2016.
 • Mužný, Miroslav; Bradway, Meghan; Mužík, Jan; Hartvigsen, Gunnar; Årsand, Eirik. Wearable Computing in Diabetes: Advanced Functions Enabled by Smartwatches. Diabetes Technology & Therapeutics 2016; Volum 18 (S1). ISSN 1520-9156.s A95 - A95.
 • Johansen, Svein-Gunnar; Makhlysheva, Alexandra; Årsand, Eirik; Bradway, Meghan; Hartvigsen, Gunnar. Designing motivational and educational diabetes video games involving children as a creative resource. Diabetes Technology & Therapeutics 2016; Volum 18 (S1). ISSN 1520-9156.s A92 - A92.
 • Hartvigsen, Gunnar; Mužný, Miroslav; Årsand, Eirik; Makhlysheva, Alexandra; Blixgård, Håvard Kvalvåg; Chomutare, Taridzo; Bradway, Meghan; Johansen, Svein-Gunnar; Giordanengo, Alain. Utilizing technology and alternative approaches for displaying vital information and creating engagement for children and adolescents with diabetes. Diabetes Technology & Therapeutics 2016; Volum 18 (S1). ISSN 1520-9156.s A91 - A91.
 • Chomutare, Taridzo; Bradway, Meghan; Årsand, Eirik; Hartvigsen, Gunnar. Using Online Forums to Better Understand Motivations Behind Technology Uptake Among Type 2 Diabetes Patients, Using CGM as the Use-Case. Diabetes Technology & Therapeutics 2016; Volum 18 (S1). ISSN 1520-9156.s A88 - A88.
 • Årsand, Eirik; Makhlysheva, Alexandra; Bradway, Meghan; Chomutare, Taridzo; Johansen, Svein-Gunnar; Blixgård, Håvard Kvalvåg; Hartvigsen, Gunnar. Serious Gaming in Diabetes: Combining Apps and Gaming Principles in a Holistic Diabetes Environment. Diabetes Technology & Therapeutics 2016; Volum 18 (S1). ISSN 1520-9156.s A86 - A86.
 • Hartvigsen, Gunnar; Berg, Tarjei. Tromsø-forsker mottok pris for arbeidet med denne revolusjonerende helse-appen. (data) 2015.
 • Hartvigsen, Gunnar. Vil underholdning og multimedia bidra til øke kvalitet i utdanning?. Helsekompetanse 2015 2015-06-11 - 2015.
 • Hartvigsen, Gunnar. Apps for diabetics. Workshop on Innovative Learning for Health and Education, Visjon 2030, Nasjonal innovasjonsdugnad 2015-03-02 - 2015-03-03 2015.
 • Hartvigsen, Gunnar. SFI TTL skaper verdier for helsesektoren. (fulltekst) 2015.
 • Hartvigsen, Gunnar. Når frem med grunnforskning. (fulltekst) 2015.
 • Hartvigsen, Gunnar. Veteraner med bok om telemedisinens historie i nord. (fulltekst) 2015.
 • Årsand, Eirik; Chomutare, Taridzo; Hartvigsen, Gunnar. Selvhjelpssystemer for behandling av diabetes i utviklingsland. Visjon 2030 2015-03-02 - 2015-03-03 2015.
 • Hartvigsen, Gunnar. Hvordan bli professor før du er 40? (Alternativt – Hvordan bli professor?). (fulltekst) 2015.
 • Hartvigsen, Gunnar. Søknad på professorat ved norske universiteter og høgskoler. (fulltekst) 2015.
 • Hartvigsen, Gunnar. How to apply for a professorship at Norwegian Universities and University Colleges. (fulltekst) 2015.
 • Hartvigsen, Gunnar. How to become a professor before you turn 40? (Alternatively – How to become a professor?). (fulltekst) 2015.
 • Granja, Conceicao; Dyb, Kari; Bolle, Stein Roald; Hartvigsen, Gunnar. On the Development of a Hospital-Patient Web-Based Communication Tool: A Case Study From Norway. Medinfo 2015 - The 15th World Congress on Health and Biomedical Informatics 2015-08-19 - 2015-08-23 2015.
 • Budrionis, Andrius; Hartvigsen, Gunnar; Bellika, Johan Gustav. Camera Movement during Telementoring and Laparoscopic Surgery: Challenges and Innovative Solutions. SHI 2015 - the 13th Scandinavian Conference on Health Informatics 2015-06-15 - 2015-06-17 2015.
 • Hartvigsen, Gunnar. Forskningens samfunnsansvar – gjelder det meg også?. Forskningsetikk 2015; Volum 15 (3). ISSN 1502-6353.s 31 - 31.
 • Nohr, Leif Erik; Hartvigsen, Gunnar; Rødseth, Eirin; Hagen, Oddvar; Lindquist, Torbjørg. Polish-Norwegian Cooperation for Integrated Care and Telemedicine. NST – History and Main Achievements. 2015.
 • Hartvigsen, Gunnar. Telemedisin til lands og til vanns i kaldt klima. Medlemsmøte Tromsø Skipperforening 2015-10-27 - 2015-10-27 2015.
 • Hartvigsen, Gunnar. Telemedisin i arktiske omgivelser. SARINOR arbeidsseminar: Redning og overlevelse i kaldt klima 2015-09-29 - 2015-09-30 2015.
 • Dyb, Kari; Granja, Conceicao; Bolle, Stein Roald; Hartvigsen, Gunnar. On the Need for Interdisciplinary Teams in Health IT Design. eTELEMED 2015 - The Seventh International Conference on eHealth, Telemedicine, and Social Medicine 2015-02-22 - 2015-02-27 2015.
 • Schaarup, Clara; Hartvigsen, Gunnar; Larsen, Lars Bo; Tan, Zheng-Hua; Årsand, Eirik; Hejlesen, Ole Kristian. Assessing the Potential Use of Eye-Tracking Triangulation for Evaluating the Usability of an Online Diabetes Exercise System. Medinfo 2015 - The 15th World Congress on Health and Biomedical Informatics 2015-08-19 - 2015-08-23 2015.
 • Solvoll, Terje; Johansen, Monika Alise; Hartvigsen, Gunnar; Giordanengo, Alain. CallMeSmart Becoming Ubiquitous and Self-learning. eTELEMED 2015 : The Seventh International Conference on eHealth, Telemedicine, and Social Medicine 2015-02-22 - 2015-02-27 2015.
 • Dyb, Kari; Granja, Conceicao; Bolle, Stein Roald; Hartvigsen, Gunnar. Online Patients in an Offline Health Care Sector: Are Hospitals Ready for Electronic Communication With Patients?. eTELEMED 2015 : The Seventh International Conference on eHealth, Telemedicine, and Social Medicine 2015-02-22 - 2015-02-27 2015.
 • Hartvigsen, Gunnar. Telemedicine in California, USA. Seminar “Inzynieria telemedyczna" 2015-04-15 - 2015-04-17 2015.
 • Hartvigsen, Gunnar. Research in telemedicine and medical informatics in Tromsø, Norway. Seminar “Inzynieria telemedyczna” 2015-04-15 - 2015-04-17 2015.
 • Hartvigsen, Gunnar. Etablering av forskernettverk & Publiseringstradisjoner. Seminar om “Skrive protokoll og søke forskningsmidler” 2015-05-20 - 2015.
 • Hartvigsen, Gunnar. A good (working) climate for research: What characterizes a good research group?. Seminar under “Program for yngre forskningsledere” (i psykologi ved UiB, UiO, NTNU, UiT) 2015-08-25 - 2019-08-26 2015.
 • Chomutare, Taridzo; Årsand, Eirik; Hartvigsen, Gunnar. Mining Symptoms of Severe Mood Disorders in Large Internet Communities. 28th IEEE International Symposium on Computer-Based Medical Systems 2015-06-22 - 2015-06-25 2015.
 • Mužný, Miroslav; Mužík, Jan; Årsand, Eirik; Bradway, Meghan; Hartvigsen, Gunnar; Oulická, Martina; Holubová, Anna; Polacek, M.; Fiala, D.; Hana, K.; Smrcka, P.; Broz, J.. Využití chytrých hodinek (smartwatch) při self-managementu diabetu. Sborník konference 51. diabetologické dny Luhačovice 2015-04-16 - 2015-04-18 2015.
 • Walderhaug, Ståle; Granja, Conceicao; Horsch, Alexander; Hartvigsen, Gunnar. Telemedicine Services in Arctic Environments – Challenges for Successful Implementation. SHI 2015 - the 13th Scandinavian Conference on Health Informatics 2015-06-15 - 2015-06-17 2015.
 • Chomutare, Taridzo; Årsand, Eirik; Hartvigsen, Gunnar. Diabetes Group Education versus Individual Counselling: Review of Conflicting Evidence. SHI 2015 - the 13th Scandinavian Conference on Health Informatics 2015-06-15 - 2015-06-17 2015.
 • Granja, Conceicao; Dyb, Kari; Bolle, Stein Roald; Hartvigsen, Gunnar. The Role of Research Institutions in Health IT: Health IT Research Institutions vs. Health IT Companies. SHI 2015 - the 13th Scandinavian Conference on Health Informatics 2015-06-15 - 2015-06-17 2015.
 • Solvoll, Terje; Hanssen, Bård; Giordanengo, Alain; Hartvigsen, Gunnar. CallMeSmart: Location tracking using BLE beacons. SHI 2015 - the 13th Scandinavian Conference on Health Informatics 2015-06-15 - 2015-06-17 2015.
 • Issom, David-Zacharie; Zosso, Alexandra; Wipfli, Rolf; Ehrler, Frederic; Lovis, Christian; Hartvigsen, Gunnar; Kjellander, Christian; Samii, Kaveh; Koch, Sabine. Meeting Sickle Cell patients’ unmet needs with eHealth tools: a preliminary study. SHI 2015 - the 13th Scandinavian Conference on Health Informatics 2015-06-15 - 2015-06-17 2015.
 • Holubová, Anna; Bradway, Meghan; Årsand, Eirik; Hallgren, Daniel; Hartvigsen, Gunnar. Do mobile medical apps need to follow European and US regulations or not: decisions exemplified by diabetes management app. SHI 2015 - the 13th Scandinavian Conference on Health Informatics 2015-06-15 - 2015-06-17 2015.
 • Agafonov, Aleksandr; Årsand, Eirik; Makhlysheva, Alexandra; Blixgård, Håvard Kvalvåg; Bradway, Meghan; Hartvigsen, Gunnar. Diabetes Automata: Software Engine for Blood Glucose Level Simulation. SHI 2015 - the 13th Scandinavian Conference on Health Informatics 2015-06-15 - 2015-06-17 2015.
 • Schaarup, Clara; Pape-Haugaard, Louise; Hangaard, Stine V.; Mihovska, Albena; Hartvigsen, Gunnar; Hejlesen, Ole Kristian. Using Participatory Heuristic Evaluation as a Collaborative Backbone in Large-Scale Projects – preliminary experience from the eWALL EU-Project. SHI 2015 - the 13th Scandinavian Conference on Health Informatics 2015-06-15 - 2015-06-17 2015.
 • Hartvigsen, Gunnar. 25 years with telemedicine in Northern Norway. 3 timers tutorial under SHI 2015 2015-06-17 - 2015.
 • Hartvigsen, Gunnar. Status of health informatics research in Scandinavia. SHI 2015 2015-06-14 - 2015-06-17 2015.
 • Hartvigsen, Gunnar. What are the most promising areas for doing research in health informatics?. PRE SHI 2015 & Tromsø E-health Week seminar 2015-06-12 - 2015.
 • Hartvigsen, Gunnar. Er Nord-Norge fremst i Norge på Helse IKT eller er det bare en illusjon?. TAG-IT konferansen 2015 2015-03-18 - 2015-03-19 2015.
 • Årsand, Eirik; Chomutare, Taridzo; Makhlysheva, Alexandra; Hartvigsen, Gunnar. Selvhjelpsverktøy for barn og ungdom med diabetes i lav- og mellominntektsland. Visjon 2030 2015-03-02 - 2015-03-03 2015.
 • Muzny, Miroslav; Chomutare, Taridzo; Johansen, Svein-Gunnar; Årsand, Eirik; Mužík, Jan; Hartvigsen, Gunnar. Ambient light as an information mediator for parents to children with diabetes. Diabetes Technology & Therapeutics 2015; Volum 17. ISSN 1520-9156.s 127 - 127.
 • Budrionis, Andrius; Hartvigsen, Gunnar; Bellika, Johan Gustav. Are Mobile Devices Ready for Telementoring? A Protocol Design for Randomized Controlled Trials. eTELEMED 2014 : The Sixth International Conference on eHealth, Telemedicine, and Social Medicine 2014-03-23 - 2014-03-27 2014.
 • Mužný, Miroslav; Årsand, Eirik; Hartvigsen, Gunnar. Utilizing Physical Activity Trackers in Mobile Diabetes Self-management. ATTD 2014 - the 7th International Conference on Advanced Technologies & Treatments for Diabetes 2014-02-05 - 2014-02-08 2014.
 • Lee, Eunji; Årsand, Eirik; Choi, Yoon-Hee; Østengen, Geir; Sato, Keiichi; Hartvigsen, Gunnar. Prototyping a Diet Self-management System for People with Diabetes with Cultural Adaptable User Interface Design. SHI 2014 - Scandinavian Conference on Health Informatics 2014-08-21 - 2014-08-22 2014.
 • Granja, Conceicao; Dyb, Kari; Larsen, Eli; Bolle, Stein Roald; Hartvigsen, Gunnar. Methodology for Care Processes Modelling: Bringing the Health Care Complexity into Health IT Development. SHI 2014 - Scandinavian Conference on Health Informatics 2014-08-21 - 2014-08-22 2014.
 • Talsma, Bernd G.; Solvoll, Terje; Hartvigsen, Gunnar. Interruption Management for Hospital Communications Systems: A user requirements study. eTELEMED 2014 : The Sixth International Conference on eHealth, Telemedicine, and Social Medicine 2014-03-23 - 2014-03-27 2014.
 • Hartvigsen, Gunnar. "Etablering av forskernettverk" & "Publiseringstradisjoner". Seminar om “Skrive protokoll og søke forskningsmidler” 2014-05-19 - 2014.
 • Hartvigsen, Gunnar. Søknadsprinsipper og søknadsstrategier. Karriereseminar for ansatte i vitenskapelig stilling Høgskolen i Oslo og Akershus (HIOA): “Hvordan få opprykk til professor? 2014-12-09 - 2014-12-09 2014.
 • Hartvigsen, Gunnar. Making multicultural research group work: Who shall adapt to whom? (Might it be that it is us – the Norwegians – who are different?). TTL Open International Seminar on Making Multicultural Research Groups Work: How to be a Foreign Researcher in Norway? 2014-12-08 - 2014-12-08 2014.
 • Begna, Petros Endale; Hartvigsen, Gunnar; Bolle, Stein Roar; Granja, Conceicao; Dyb, Kari. Home-Based Health Monitoring for Pre-surgical Patients. 2014.
 • Livitckaia, Kristina; Hartvigsen, Gunnar; Årsand, Eirik. “Diabetes Care”: Providing Advanced Representation of Mobile Diabetes Diary Data to General Practitioner. 2014.
 • Muzny, Miroslav; Årsand, Eirik; Hartvigsen, Gunnar. Utilizing Physical Activity Trackers in Mobile Diabetes Self-management. Diabetes Technology & Therapeutics 2014; Volum 16. ISSN 1520-9156.s 64 - 64.
 • Hartvigsen, Gunnar. Telemedicine in North-Norway. Telemedicine seminar 2014-06-25 - 2014-06-26 2014.
 • Hartvigsen, Gunnar. Health informatics research - publications and contributions?. Scandinavian Health Informatics Conference (SHI2014) 2014-08-21 - 2014-08-22 2014.
 • Hartvigsen, Gunnar. Bruk av digitale verktøy i utdanning. Årskonferansen for offentlige fagskoler 2014 2014-09-22 - 2014-09-24 2014.
 • Hartvigsen, Gunnar. Tromsø – en internasjonal spydspiss innen telemedisin. Helse og medisinsk teknologi 2014-06-11 - 2014-06-12 2014.
 • Hartvigsen, Gunnar. Cultural diversity and health systems’ design. TTL International Seminar on Philosophical Issues and Meanings in Healthcare Systems Design – Who Cares? 2014-06-17 - 2014-06-17 2014.
 • Hartvigsen, Gunnar. Do social media have a place in healthcare?. TTL International Seminar on Social Media in Health Care 2014-05-15 - 2014-05-15 2014.
 • Hartvigsen, Gunnar. Mine SFI-erfaringer – Hva vi burde ha tenkt på. , SFI-forum 2014-04-29 - 2014-04-29 2014.
 • Hartvigsen, Gunnar. e-health in Norway. TTL International Seminar on telemedicine and e-health 2014-04-02 - 2014-04-03 2014.
 • Makhlysheva, Alexandra; Årsand, Eirik; Varmedal, Ragnhild; Leknessund, Arild; Hartvigsen, Gunnar. Use of patient- recorded data in smartphone- based game for children with diabetes. Diabetes Technology & Therapeutics 2014; Volum 16. ISSN 1520-9156.s doi: 10.1089/dia.2014.1515.
 • Granja, Conceicao; Dyb, Kari; Bolle, Stein Roald; Hartvigsen, Gunnar. Reduced Elective Surgery Cancellations Through Patient Involvement In Pre-Operative Planning In Norway. eTELEMED 2014, The Sixth International Conference on eHealth, Telemedicine, and Social Medicine 2014-03-23 - 2014-03-27 2014.
 • Laukli, Randi; Årsand, Eirik; Hartvigsen, Gunnar. Blodsukker på mobilen. (fulltekst) 2013.
 • Solvoll, Terje; Hartvigsen, Gunnar. CallMeSmart: A system for context controlled mobile communication in hospitals. HIC 2013 - the 21st Australian National Health Informatics Conference 2013-07-15 - 2013-07-18 2013.
 • Solvoll, Terje; Gironi, Lorenzo; Hartvigsen, Gunnar. CallMeSmart: An Ascom/trixbox based prototype for context controlled mobile communication in hospitals. 2013 International Conference on Information Science and Applications (ICISA) 2013-06-24 - 2013-06-26 2013.
 • Solvoll, Terje; Gironi, Lorenzo; Giordanengo, Alain; Hartvigsen, Gunnar. CallMeSmart: A VoIP Softphone on Android Based Mobile Devices using SIP. eTELEMED 2013 – The Fifth International Conference on eHealth, Telemedicine, and Social Medicine 2013-02-24 - 2013-03-01 2013.
 • Olsen, Bernt Ivar; Yellowlees, Peter; Odor, Alberto; Lund, Niels Windfeld; Hartvigsen, Gunnar. Document Analysis (DA) as a Sociotechnical Design Framework for HCI: A Novel Tele-psychiatric Service as a Case Study. HCI International 2013 2013-07-21 - 2013-07-26 2013.
 • Hartvigsen, Gunnar. Ten lessons you should know when implementing telemedicine services in rural areas. HIC 2013 - the 21st Australian National Health Informatics Conference 2013-07-15 - 2013-07-18 2013.
 • Chomutare, Taridzo; Tatara, Naoe; Årsand, Eirik; Hartvigsen, Gunnar. Designing a diabetes mobile application with social network support. HIC 2013 - the 21st Australian National Health Informatics Conference 2013-07-15 - 2013-07-18 2013.
 • Lauritzen, Jonas Nørgaard; Ejskjaer, Niels; Årsand, Eirik; Hartvigsen, Gunnar. Educational Social Games Embedded in a Telemonitoring Tool for Children with Type 1 Diabetes: A Preliminary Paper. Journal of Diabetes Science and Technology 2013; Volum 7 (1). ISSN 1932-2968.s A77 - A77.
 • Makhlysheva, Alexandra; Årsand, Eirik; Hartvigsen, Gunnar; Lauritzen, Jonas Nørgaard. A review of serious games for diabetic patients. The 6th International Conference on Advanced Technologies & Treatments for Diabetes (ATTD 2013) 2013-02-27 - 2013-03-02 2013.
 • Årsand, Eirik; Skrøvseth, Stein Olav; Hejlesen, Ole; Horsch, Alexander; Godtliebsen, Fred; Grøttland, Astrid; Hartvigsen, Gunnar. Mobile Patient Applications within Diabetes - from Few and Easy to Advanced Functionalities. MEDINFO 2013 2013-08-20 - 2013-08-23 2013.
 • Talsma, Bernd G.; Solvoll, Terje; Hartvigsen, Gunnar. User requirements for interruption management in mobile communications in hospitals. MEDINFO 2013 2013-08-20 - 2013-08-23 2013.
 • Yigzaw, Kassaye Yitbarek; Andersen, A; Hartvigsen, Gunnar; Bellika, Johan Gustav. Towards privacy preserving comparative effectiveness research. Helseinformatikkuka i Trondheim 2013-09-17 - 2013-09-19 2013.
 • Bellika, Johan Gustav; Yigzaw, Kassaye Yitbarek; Henriksen, Torje Starbo; Ilebrekke, Lars; Skrøvseth, Stein Olav; Bakkevoll, Per Atle; Bønes, Erlend; Leer, Eirik; Johansen, Monika Alise; Chomutare, Taridzo; Simonsen, Gunnar Skov; Geilhufe, Marc; Berntsen, Gro; Gjelstad, Stein Are; Hartvigsen, Gunnar; Godtliebsen, Fred. The Snow system – a distributed medical data processing system. Helseinformatikkuka i Trondheim 2013-09-17 - 2013-09-19 2013.
 • Hartvigsen, Gunnar. Publish or perish? – min vei mot publish. Formidlingsseminar for førstelektorprogrammet ved Universitetet i Tromsø 2013-10-25 - 2013.
 • Yigzaw, Kassaye Yitbarek; Bellika, Johan Gustav; Andersen, Anders; Hartvigsen, Gunnar; Fernandez-Llatas, Carlos. Towards Privacy-Preserving Computing on Distributed Electronic Health Record Data. Middleware '13 14th International Middleware Conference 2013-12-09 - 2013-12-13 2013.
 • Gogia, S.B.; Meher, S.; Basu, A.; Mars, M.; Hartvigsen, Gunnar. Working solutions for telehealth in low resource areas. (sammendrag) Studies in Health Technology and Informatics 2013; Volum 192. ISSN 0926-9630.s 1243 - 1243.
 • Hartvigsen, Gunnar. Lessons Learned from 20 Years of Telemedicine in North Norway. Telemedicine: International Cooperation and Experience 2013-09-26 - 2013-09-26 2013.
 • Hartvigsen, Gunnar. Rekk opp hånden alle som kjenner til forskningsetiske retningslinjer. Forskningsetikk 2013; Volum 13 (3). ISSN 1502-6353.s 22 - 22.
 • Årsand, Eirik; Skrøvseth, Stein Olav; Joakimsen, Ragnar Martin; Hartvigsen, Gunnar. Design of an Advanced Mobile Diabetes Diary Based on a Prospective 6-month Study Involving People with Type 1 Diabetes. ATTD 2013 2013-02-27 - 2013-03-02 2013.
 • Årsand, Eirik; Skrøvseth, Stein Olav; Hejlesen, Ole; Horsch, Alexander; Godtliebsen, Fred; Grøttland, Astrid; Hartvigsen, Gunnar. Mobile Patient Applications within Diabetes - from Few and Easy to Advanced Functionalities. Studies in Health Technology and Informatics 2013; Volum 192. ISSN 0926-9630.s 1010 - 1010.s doi: 10.3233/978-1-61499-289-9-1010.
 • Talsma, Bernd G.; Solvoll, Terje; Hartvigsen, Gunnar. User requirements for interruption management in mobile communications in hospitals. Studies in Health Technology and Informatics 2013; Volum 192. ISSN 0926-9630.s 1095 - 1095.s doi: 10.3233/978-1-61499-289-9-1095.
 • Hartvigsen, Gunnar. “Working solutions for telehealth in low resource areas” (Panel Discussion). MEDINFO 2013 (1,5 timers panel) 2013-08-23 - 2013-08-23 2013.
 • Hartvigsen, Gunnar. Implementation of telemedicine services in rural areas - lessons learned and future perspectives. MEDINFO 2013 (3,5 timers tutorial) 2013-08-19 - 2013-08-19 2013.
 • Hartvigsen, Gunnar. Ten lessons you should know when implementing telemedicine services in rural areas. Telematics 2013 2013-06-26 - 2013-06-27 2013.
 • Tatara, Naoe; Årsand, Eirik; Bratteteig, Tone; Hartvigsen, Gunnar. Usage and Perceptions of a Mobile Self-Management Application for People with Type 2 Diabetes: Qualitative Study of 5-month Trial. Medinfo 2013 2013-08-20 - 2013-08-23 2013.
 • Hartvigsen, Gunnar. Hvordan etablere et internasjonalt nettverk?. Karriereseminar for ansatte i vitenskapelig stilling ved Universitet i Agder 2013-04-11 - 2013-04-12 2013.
 • Hartvigsen, Gunnar. Publiseringstradisjoner (Open Access, forlag, medforfatterskap, siteringer, indekser, etc.). Karriereseminar for ansatte i vitenskapelig stilling ved Universitet i Agder 2013-04-11 - 2013-04-12 2013.
 • Hartvigsen, Gunnar. Eksempler på mulige karriereplaner. Karriereseminar for ansatte i vitenskapelig stilling ved Universitet i Agder 2013-04-11 - 2013-04-12 2013.
 • Hartvigsen, Gunnar. Operational Aspects of Inpatient and Outpatient Telemedicine. 1-day tutorial: Telemedicine 101 - How to Build Your Telehealth Program” 2013-05-04 - 2013-05-04 2013.
 • Skrøvseth, Stein Olav; Årsand, Eirik; Joakimsen, Ragnar Martin; Hartvigsen, Gunnar. Utilization of self-gathered patient data in a mobile-phone-based feedback system for patients with type 1 diabetes. (fulltekst) Diabetes Technology & Therapeutics 2013; Volum 15. ISSN 1520-9156.s A22 - A23.s doi: 10.1089/dia.2012.1221.
 • Årsand, Eirik; Skrøvseth, Stein Olav; Joakimsen, Ragnar Martin; Hartvigsen, Gunnar. Design of an advanced mobile diabetes diary based on a prospective 6-month study involving people with type 1 diabetes. (sammendrag) Diabetes Technology & Therapeutics 2013; Volum 15 (Supp. 1). ISSN 1520-9156.s A99 - A100.
 • Makhlysheva, Alexandra; Årsand, Eirik; Hartvigsen, Gunnar; Lauritzen, J. A review of serious games for diabetic patients. (sammendrag) Diabetes Technology & Therapeutics 2013; Volum 15. ISSN 1520-9156.s A109 - A109.
 • Hartvigsen, Gunnar. Planlegger nytt studium i helseteknologi. 2012.
 • Sjøveian, Anja Lisbeth Laitinen; Bellika, Johan Gustav; Hartvigsen, Gunnar. A web/mobile app for internet based survey of gastrointestinal and respiratory symptoms. 2012.
 • Yigzaw, Kassaye Yitbarek; Bellika, Johan Gustav; Hartvigsen, Gunnar; Geilhufe, Marc. Snow Integrated Communicable Disease Prediction Service. 2012.
 • Olsen, Bernt Ivar; Hartvigsen, Gunnar; Lund, Niels Windfeld; Horsch, Alexander. Display Scale in a 'Document' perspective: size matters. 2012 ISBN 978-82-8236-074-6.
 • Van Vuurden, Klaske; Bassøe, Carl Fredrik; Hartvigsen, Gunnar. Outbreak detection based on a tree-structured anatomic model for infection. Scandinavian Conference on Health Informatics SIH2012 2012-10-02 - 2012-10-03 2012.
 • Hartvigsen, Gunnar. Kan publikasjonspoeng skape etiske dilemmas?. Forskningsetikk 2012; Volum 12 (4). ISSN 1502-6353.s 22 - 22.
 • Hartvigsen, Gunnar. Plagiering – det dummeste du kan gjøre som forsker?. Forskningsetikk 2012; Volum 12 (2-3). ISSN 1502-6353.s 26 - 26.
 • Hartvigsen, Gunnar. Interactive Panel Discussion, Part of 1-day tutorial: “Telemedicine 201 - Taking Your Program to the Next Level.”. ATA International Meeting and Exposition 2012-04-29 - 2012-04-29 2012.
 • Hartvigsen, Gunnar. Round table discussion: How to commercialize. The Circumpolar Conference on High North Entrepreneurship and Innovation 2012-11-26 - 2012-11-27 2012.
 • Hartvigsen, Gunnar. Panel discussion: Which are the challenges for successful eHealth in the High North in a short (2 years) and long (10 years) perspective? What are the generic concepts? Who are the main stakeholders?. International workshop on Healthy Living in the High North: Providing health and social care to remote regions 2012-11-30 - 2012-11-30 2012.
 • Hartvigsen, Gunnar. Home Telehealth – ideals and realities?. NERO Workshop 2012-11-05 - 2012-11-07 2012.
 • Hartvigsen, Gunnar. NxtViCTS HC – Next generation VideoConference-based Telemedicine Systems for Home Care. Workshop on Cross Disciplinary Knowledge for Health/Senior Care Systems Integration 2012-11-17 - 2012-11-18 2012.
 • Hartvigsen, Gunnar. Beste forskningsmelding ever. Kunnskapsdepartementets Innspillskonferanse i forbindelse med ny forsknngsmelding 2012-03-28 - 2012-03-28 2012.
 • Hartvigsen, Gunnar. Forskning på medisinsk informatikk i Norge mot 2025. Arbeidsseminar om IKT for helse- og omsorgstjenester i forbindelse med forskningsrådets strategi for IKT-forskning for 2015 – 2025 2012-09-24 - 2012-09-24 2012.
 • Hartvigsen, Gunnar. Advancements in mHealth: Exemplified by the Few Touch Application for People with Diabetes. Invitert foredrag ved IDI, NTNU 2012-10-04 - 2012-10-04 2012.
 • Chomutare, Taridzo; Årsand, Eirik; Hartvigsen, Gunnar. Temporal Community Structure Patterns in Diabetes Social Networks. International Symposium on Network Enabled Health Informatics, Biomedicine and Bioinformatics 2012-08-27 - 2012-08-28 2012.
 • Hartvigsen, Gunnar. Hvordan etablere et consortium? Viktigheten av nettverksetableringer og internasjonalt samarbeid. Karriereseminar for ansatte i vitenskapelig stilling ved Høyskolen i Gjøvik 2012-02-15 - 2012-02-16 2012.
 • Hartvigsen, Gunnar. Den gode forskningsprosjektsøknaden. Karriereseminar for ansatte i vitenskapelig stilling ved Høyskolen i Gjøvik 2012-02-15 - 2012-02-16 2012.
 • Hartvigsen, Gunnar. Søknad på professorat eller dosentur. Karriereseminar for ansatte i vitenskapelig stilling ved Høyskolen i Gjøvik 2012-02-15 - 2012-02-16 2012.
 • Hartvigsen, Gunnar. 12 råd på veien mot professorat. Karriereseminar for ansatte i vitenskapelig stilling ved Høyskolen i Gjøvik 2012-02-15 - 2012-02-16 2012.
 • Hartvigsen, Gunnar. Dosent eller professor? To ulike karrierestiger. Karriereseminar for ansatte i vitenskapelig stilling ved Høyskolen i Gjøvik 2012-02-15 - 2012-02-16 2012.
 • Hartvigsen, Gunnar. Et godt (arbeids-)klima for forskning. Hva karakteriserer en god forskningsgruppe?. Karriereseminar for ansatte i vitenskapelig stilling ved Høyskolen i Gjøvik 2012-02-15 - 2012-02-16 2012.
 • Årsand, Eirik; Skrøvseth, Stein Olav; Joakimsen, Ragnar Martin; Hartvigsen, Gunnar. Effects and Feedback from 30 Individuals with Type 1 Diabetes, Using a Mobile Diabetes Diary: The Few Touch Application. The 5th International Conference on Advanced Technologies & Treatments for Diabetes (ATTD 2012) 2012-02-08 - 2012-02-12 2012.
 • Lauritzen, Jonas Nørgaard; Årsand, Eirik; Horsch, Alexander; Fernandez-Luque, Luis; Chomutare, Taridzo Fred; Bellika, Johan Gustav; Hejlesen, Ole Kristian; Hartvigsen, Gunnar. Social Media and Games as Self-Management Tools for Children and Adolescents with Type 1 Diabetes Mellitus. HEALTHINF 2012 – International Confernece on Health Informatics 2012-02-01 - 2012-02-04 2012.
 • Hartvigsen, Gunnar. Advancements in mHealth: Exemplified by the Few Touch Application for People with Diabetes. Advanced course in telemedicine (1-day) 2012-04-29 - 2012-04-29 2012.
 • Hartvigsen, Gunnar. Hvordan bli professor før du er 40?. (fulltekst) 2011.
 • Hartvigsen, Gunnar. Søknad på professorat. (fulltekst) 2011.
 • Hartvigsen, Gunnar. How to apply for a professorship (in Norway). (fulltekst) 2011.
 • Hartvigsen, Gunnar. How to become a (full) professor before you turn 40?. (fulltekst) 2011.
 • Hartvigsen, Gunnar. The Tromsø Telemedicine Experience - 20 years of telemedicine in Tromsø. Invitert foredrag 2011-09-13 - 2011-09-13 2011.
 • Hartvigsen, Gunnar. The ICT Lifestyle and Health Motivation Project. Invitert foredrag 2011-10-21 - 2011-10-21 2011.
 • Solvoll, Terje; Tiemersma, Annelies; Kerbage, Edouard; Fasani, Stefano; Ravuri, Ashok Babu; Hartvigsen, Gunnar. Redesigning user interfaces of wireless IP-DECT phones to support context-sensitive communication in hospitals. eTELEMED 2011-02-23 - 2011-02-23 2011.
 • Gironi, Lorenzo; Hartvigsen, Gunnar; Solvoll, Terje Geir. A prototype system for Context Sensitive Communication in hospitals based on an Ascom/trixbox experimental platform. 2011.
 • Dawson, Joanna Adobea; Horsch, Alexander; Hartvigsen, Gunnar. Comparative study on system requirements and success factors of telemedicine solutions in resource-poor settings. 2011.
 • Lee, Eunji; Hartvigsen, Gunnar; Tatara, Naoe; Årsand, Eirik. SMART CARB - A mobile nutrition self-management application for people with diabetes. 2011.
 • Hartvigsen, Gunnar. Telemedicine in Tromsø, Norway. Medlemsmøte Sons of Norway 2011-11-08 - 2011-11-08 2011.
 • Lauritzen, Jonas Nørgaard; Årsand, Eirik; Horsch, Alexander; Fernandez-Luque, Luis; Bellika, Johan Gustav; Hejlesen, Ole; Hartvigsen, Gunnar. Exploring the use of Educational Video Games as Self-Management Tools for Children and Adolescents with Type 1 Diabetes Mellitus. 9th Scandinavian Conference on Health Informatics 2011-08-30 - 2011-08-30 2011.
 • Lee, Eunji; Tatara, Naoe; Årsand, Eirik; Hartvigsen, Gunnar. Review of Mobile Terminal-Based Tools for Diabetes Diet Management. MIE2011 2011-08-28 - 2011-08-31 2011.
 • Dias, André; Gorzelniak, L.; Doring, Angela; Hartvigsen, Gunnar; Horsch, Alexander. Extracting Gait Parameters from Raw Electronic Walkway Data. MIE 2011 2011-08-28 - 2011-08-31 2011.
 • Chomutare, Taridzo; Årsand, Eirik; Hartvigsen, Gunnar. Mobile Peer Support in Diabetes. MIE 2011 2011-08-28 - 2011-08-31 2011.
 • Lauritzen, Jonas Nørgaard; Årsand, Eirik; Van Vuurden, Klaske; Bellika, Johan Gustav; Hejlesen, Ole Kristian; Hartvigsen, Gunnar. Towards a mobile solution for predicting illness in Type 1 Diabetes Mellitus: Development of a prediction model for detecting risk of illness in Type 1 Diabetes prior to symptom onset. Towards a mobile solution for predicting illness in Type 1 Diabetes Mellitus: Development of a prediction model for detecting risk of illness in Type 1 Diabetes prior to symptom onset 2011-02-28 - 2011-03-03 2011.
 • Chomutare, Taridzo; Fernandez-Luque, Luis; Hartvigsen, Gunnar; Årsand, Eirik. Review of iPhone Applications for Diabetes Self-Management. Medicine 2.0'11 2011-09-17 - 2011-09-18 2011.
 • Årsand, Eirik; Skrøvseth, Stein Olav; Chomutare, Taridzo; Lauritzen, Jonas Nørgaard; Hartvigsen, Gunnar. Personalized Mobile Phone-based Tools for Type 1 Diabetes. 23rd International Conference of the European Federation for Medical Informatics 2011-08-28 - 2011-08-31 2011.
 • Olsen, Bernt Ivar; Laeng, Bruno; Kristiansen, Kari-Ann; Hartvigsen, Gunnar. Spatial Tasks on a Large, High-Resolution, Tiled Display: A Male Inferiority in Performance with a Mental Rotation Task. HCI International 2011, The 14th International Conference on Human-Computer Interaction 2011-07-09 - 2011-07-14 2011.
 • Hartvigsen, Gunnar. Global telemedicine services - what can be learned from telemedicine in Norway?. Presentation in the Workshop Telemedicine and Mobile Health at the 23rd International Conference of the European Federation for Medical Informatics User Centred Networked Health Care (MIE2011) 2011-08-28 - 2011-08-31 2011.
 • Hartvigsen, Gunnar. 20 years of Telemedicine in Tromsø, Norway. Invited lecture at Technical University of Valencia 2011-07-21 - 2011-07-21 2011.
 • Hartvigsen, Gunnar. Forskningsetikk – et lederansvar. Forskningsetikk 2011; Volum 11 (1). ISSN 1502-6353.s 26 - 26.
 • Hartvigsen, Gunnar. Skal varsle epidemier. 2011.
 • Årsand, Eirik; Skrøvseth, Stein Olav; Tufano, J. T.; Hartvigsen, Gunnar; Joakimsen, Ragnar M. Mobile Diabetes Self-Management Tools –What’s the Role of Clinicians?. 4th International Conference On Advanced Technologies & Treatments For Diabetes (ATTD 2011) 2011-02-16 - 2011-02-19 2011.
 • Hartvigsen, Gunnar. Eksempler på vitenskapelig uredelighet. Fellessamling for de norske etikk-komiteer 2011-01-18 - 2011.
 • Botsis, Taxiarchis; Hartvigsen, Gunnar; Chen, Fei; Weng, Chunhua. Secondary Use of EHR: Data Quality Issues and Informatics Opportunities. 2010 AMIA Summit on Clinical Research Informatics 2010-03-12 - 2010-03-13 2010.
 • Horn, Geir; Hartvigsen, Gunnar; Lysne, Olav; Bratbergsengen, Kjell; Arntzen Bechina, Aurilla Aurelie; Fallmyr, Terje; Prinz, Andreas; Dæhlen, Morten. Informatikkforskning —grunnleggende for moderne samfunnsutvikling. ComputerWorld Norge 2010 (37). ISSN 1501-6595.s 34 - 34.
 • Dias, André; Gorzelniak, L.; Horsch, Alexander; Hartvigsen, Gunnar. Measuring Physical Activity. 1st GSISH biosensor workshop 2010-07-01 - 2010-07-04 2010.
 • Tatara, Naoe; Årsand, Eirik; Hartvigsen, Gunnar. Patient-user involvement for designing a self-help tool for Type 2 diabetes. Workshop “Therapeutic Strategies - 
a Challenge for User Involvement in Design“ 2010-10-17 - 2010-10-17 2010.
 • Lauritzen, Jonas Nørgaard; Årsand, Eirik; Bellika, Johan Gustav; Van Vuurden, Klaske; Hejlesen, Ole; Hartvigsen, Gunnar. Exploring illness prediction in Type 1 Diabetes Mellitus pre-symptom onset. International Society for Disease Surveillance: 9th Annual Conference 2010-12-01 - 2010-12-02 2010.
 • Hartvigsen, Gunnar. Trådløse og mobile teknologier til hjælp ved selvstyret diabetesbehandling. Nordisk konferanse om Egenomsorg ved kronisk sygdom (fulltekst) 2010-12-02 - 2010-12-02 2010.
 • Walderhaug, Ståle; Hartvigsen, Gunnar; Stav, Erlend. Model-Driven Traceability in Healthcare Information Systems Development. 13th International Congress on Medical Informatics - Medinfo 2010 2010-09-12 - 2010-09-15 2010.
 • Botsis, Taxiarchis; Hartvigsen, Gunnar. Exploring new directions in disease surveillance for people with diabetes: Lessons learned and future plans. 13th International Congress on Medical Informatics - Medinfo 2010 2010-09-12 - 2010-09-15 2010.
 • Årsand, Eirik; Tatara, Naoe; Andersson, Niklas; Varmedal, Ragnhild; Samuelsen, Thomas; Østengen, Geir; Hartvigsen, Gunnar. User-Involved Design of Mobile Self-Help Tools for People with Diabetes. 3rd International Conference On Advanced Technologies & Treatments For Diabetes (ATTD 2010) 2010-02-10 - 2010-02-13 2010.
 • Hartvigsen, Gunnar. E-learning tools for the Web 2.0 generation of students. Artic Frontiers 2010 2010-01-24 - 2010-01-29 2010.
 • Olsen, Bernt Ivar; Lund, Niels Windfeld; Hartvigsen, Gunnar. Leaving twentieth-century understanding of documents - From book to eBook to digital ecosystem. 4th IEEE International Conference on Digital Ecosystems and Technology (IEEE DEST 2010) 2010-03-12 - 2010-03-15 2010.
 • Solvoll, Terje Geir; Fasani, Stefano; Ravuri, Ashok Babu; Tiemersma, Annelies; Hartvigsen, Gunnar. Evaluation of an Ascom/trixbox system for context sensitive communication in hospitals. 8th Scandinavian Conference on Health Informatics (fulltekst) 2010-08-23 - 2010-08-24 2010.
 • Solvoll, Terje Geir; Scholl, Jeremiah; Hartvigsen, Gunnar. Physicians interrupted by mobile devices in hospitals – understanding the interaction between devices, roles and duties. 13th International Congress on Medical Informatics - Medinfo 2010 2010-09-12 - 2010-09-15 2010.
 • Wittmann, M.; Schultz, K.; Gorzelniak, L.; Dias, Andre; Horsch, Alexander; Hartvigsen, Gunnar. Aktivitätsmessungen mit multiplen Sensoren (Akzelerometern) bei COPD-Patienten mit LTOT – eine Pilotstudie. 51th Congress of the German Society of Pneumology and Respiration Medicine e.V 2010-03-17 - 2010-03-20 2010.
 • Årsand, Eirik; Tatara, Naoe; Andersson, Niklas; Varmedal, Ragnhild; Samuelsen, Thomas; Østengen, Geir; Hartvigsen, Gunnar. User-Involved Design of Mobile Self-Help tools for People with Diabetes – The Few Touch Application. Norwegian Research Conference on Diabetes 2010-03-24 - 2010-03-25 2010.
 • Årsand, Eirik; Tatara, Naoe; Andersson, Niklas; Varmedal, Ragnhild; Samuelsen, Thomas; Østengen, Geir; Hartvigsen, Gunnar. User-Involved Design of Mobile Self-Help Tools for People with Diabetes. 3rd International Conference On Advanced Technologies & Treatments For Diabetes (ATTD 2010) 2010-02-10 - 2010.
 • Hartvigsen, Gunnar. Uten informatikk, ingen moderne medisin?. NT-fakultetets populærvitenskapelig forelesningsserie med temaet: Realfagenes betydning for de medisinske framskritt 2010-05-21 - 2010-05-21 2010.
 • Hartvigsen, Gunnar. Fusk i forskning: Noen klassiske eksempler. Forskingsetisk seminar ved UiT 2010-11-16 - 2010-11-16 2010.
 • Hartvigsen, Gunnar. Telemedisin.teknologi og helse. Science- who cares? 2010-09-02 - 2010.
 • Hartvigsen, Gunnar. En leksjon om eksamen og eksamensteknikk. Fakultetsseminar 2009-11-19 - 2009.
 • Dias, André; Gorzelniak, L.; Hartvigsen, Gunnar; Horsch, Alexander. Physical activity measurments by accelerometers in chronic diseases. 1st GSISH Symposium 2009-07-25 - 2009-07-28 2009.
 • Botsis, Taxiarchis; Walderhaug, Ståle; Dias, Andrê Fernando; Van Vuurden, Klaske; Bellika, Johan Gustav; Hartvigsen, Gunnar. Point-of-care devices for healthy consumers - a feasibility study. Journal of Telemedicine and Telecare 2009; Volum 15 (8). ISSN 1357-633X.s 419 - 420.s doi: 10.1258/jtt.2009.090510.
 • Årsand, Eirik; Hartvigsen, Gunnar; Grimsmo, Anders; Hjortdahl, Per. The Few Touch Digital Diabetes Diary, User-Involved Design of Mobile Self-Help Tools for People with Diabetes. 2009.
 • Årsand, Eirik; Varmedal, Ragnhild; Nilsen, Heidi; Østengen, Geir; Hartvigsen, Gunnar. Experiences from using a diabetes diary based on a mobile phone - the few touch application. 2nd International Conference On Advanced Technologies & Treatments For Diabetes (ATTD 2009) 2009-02-25 - 2009-02-28 2009.
 • Hartvigsen, Gunnar. Tromsø Telemedicine Laboratory – fra hospital til børs. Forskningskonferansen 2009 (Den tredje regional forskningskonferanse innen medisin og helse) 2009-03-25 - 2009-03-26 2009.
 • Dias, Andrê Fernando; Fisterer, Bernhard; Lamla, Gregor; Kuhn, Klaus A.; Hartvigsen, Gunnar; Horsch, Alexander. Measuring Physical activity with Sensors: A Qualitative Study. Medical Informatics in a United and Healty Europe 2009-08-30 - 2009-09-02 2009.
 • Johansen, Monika Alise; Johnsen, Jan Are Kolset; Hartvigsen, Gunnar; Ellingsen, Gunnar; Bellika, Johan Gustav. Bridging the Gap between Patients' Expectations and General Practitioners' Knowledge through Disease Surveillance. Medical Informatics in a United and Healty Europe (MIE 2009) 2009-08-30 - 2009-09-02 2009.
 • Olsen, Bernt Ivar; Kristiansen, Kari-Ann; Eldevik, Odd Petter; Hartvigsen, Gunnar. Large, high-resolution displays for co-located collaboration within healthcare: information proliferation for medical decision-making. INTERACT 2009 Workshop: Team meetings within clinical domains – exploring the use of routines and technical support for communication 2009-08-24 - 2009-08-25 2009.
 • Olsen, Bernt Ivar; Laeng, Bruno; Kristiansen, Kari-Ann; Hartvigsen, Gunnar. Spatial Tasks on a Large, High-Resolution Tiled Display: Females Mentally Rotate Large Objects Faster Than Men. Human Computer Interaction International, HCII 2009 2009-07-19 - 2009-07-24 2009.
 • Botsis, Taxiarchis; Bellika, Johan Gustav; Hartvigsen, Gunnar. New Directions in Electronic Disease Surveillance: Detection of Infectious Diseases during the Incubation Period. International Conference on eHealth, Telemedicine, and Social Medicine 2009-02-01 - 2009-02-07 2009.
 • Tatara, Naoe; Årsand, Eirik; Nilsen, Heidi; Hartvigsen, Gunnar. A Review of Mobile Terminal-Based Applications for Self-Management of Patients with Diabetes. International Conference on eHealth, Telemedicine, and Social Medicine 2009-02-01 - 2009-02-07 2009.
 • Tatara, Naoe; Årsand, Eirik; Hartvigsen, Gunnar. Designing mobile patient-centric self-help terminals for people with diabetes. 11th International Conference on Human-Computer Interaction with Mobile Devices and Service (MobileHCI09) 2009-09-15 - 2009-09-18 2009.
 • Tatara, Naoe; Årsand, Eirik; Østengen, Geir; Samuelsen, Thomas; Andersson, Niklas; Chomutare, Taridzo Fred; Varmedal, Ragnhild; Hartvigsen, Gunnar. Diabetes diary based on a mobile phone – Users´experiences and iterative design process. pHealth 2009 – the 6th International Workshop On Wearable Micro and Nano Technologies for Personalised Health 2009-06-24 - 2009-06-26 2009.
 • Årsand, Eirik; Varmedal, Ragnhild; Nilsen, Heidi; Østengen, Geir; Hartvigsen, Gunnar. Experiences from using a diabetes diary based on a mobile phone - the few touch application. 2nd International Conference On Advanced Technologies & Treatments For Diabetes (ATTD 2009) 2009-02-25 - 2009-02-28 2009.
 • Hartvigsen, Gunnar. Den gode søknaden - krav, tips og råd. Seminar i Norsk ortopedisk forening, Den norske legeforening: “Hvordan pushe professortalenter?”, pre-høstmøte-symposium 2009-10-20 - 2009-10-20 2009.
 • Hartvigsen, Gunnar. Hvordan bli professor (før du er 40)? Tolv (gode) råd på veien mot professoratet. Seminar i Norsk ortopedisk forening, Den norske legeforening: “Hvordan pushe professortalenter?”, pre-høstmøte-symposium 2009-10-20 - 2009-10-20 2009.
 • Hartvigsen, Gunnar. Mitt hjem er mitt hospital – om telemedisinske løsninger i hjemmet. Dagsseminar for prosjektgruppen i THOM, Teknologi i Helse og Omsorg 2009-02-25 - 2009-02-25 2009.
 • Hartvigsen, Gunnar. Hvorfor kan man ikke bare ta en digital kopi?. Lørdagsuniversitetet, Universitetet i Tromsø 2008-11-29 - 2008.
 • Hartvigsen, Gunnar. Sånn blir du professor. 2008.
 • Hartvigsen, Gunnar. Sånn blir du professor før du er 40. 2008.
 • Hartvigsen, Gunnar. Professor før 40. 2008.
 • Hartvigsen, Gunnar. En leksjon om eksamen og eksamensteknikk. Fakultetsseminar 2008-09-22 - 2008.
 • Botsis, Taxiarchis; Hejlesen, Ole; Bellika, Johan Gustav; Hartvigsen, Gunnar. Disease surveillance systems for diabetics. Telemedicine journal and e-health 2008; Volum 14. ISSN 1530-5627.s 108 - 108.
 • Hartvigsen, Gunnar; Pedersen, Steinar. Helseregion Nord - en stormakt innen helse og IKT. Nordlys 2008. ISSN 0805-5440.s 3 - .
 • Botsis, Taxiarchis; Demiris, George; Pedersen, Steinar; Hartvigsen, Gunnar. Telehomecare Technologies for the Elderly: Milestones and challenges. 2008.
 • Chomutare, Taridzo Fred; Årsand, Eirik; Varmedal, Ragnhild; Hartvigsen, Gunnar. A Context-Sensitive Framework for Mobile Terminals for Assisting Type 2 Diabetes Patients. 2008.
 • Johansen, Monika Alise; Scholl, Jeremiah; Aronsen, Gudleif; Hartvigsen, Gunnar; Bellika, Johan Gustav. An Exploratory Study of Disease Surveillance System in Norway. 2008.
 • Van Vuurden, Klaske; Hartvigsen, Gunnar; Bellika, Johan Gustav; Botsis, Taxiarchis. Models for Automatic Detection of Infectious Diseases at an Early Stage in Disease Progression. 2008.
 • Hanssen, Harald Sømnes; Hartvigsen, Gunnar; Munch-Ellingsen, Arne. Design and implementation of an Encourager and Motivator Application of Physical Activity based on Bluetooth devices and Argos Middleware Platform. 2008.
 • Chomutare, Taridzo Fred; Hartvigsen, Gunnar; Årsand, Eirik. A Context-Sensitive Framework for Mobile Terminals for Assisting Type 2 Diabetes Patients. 2008.
 • Myrvang, Per Harald; Stabell-Kulø, Tage; Hartvigsen, Gunnar. Obol - The Disign and Implementation of a Security Protocol Programming Language. 2008 ISBN 978-82-92461-89-1.
 • Hartvigsen, Gunnar. Improved patient empowerment and continuity of care through electronic disease surveillance. ICICTH 2008 2008-07-11 - 2008-07-13 2008.
 • Bellika, Johan Gustav; Johansen, Monika Alise; Hasvold, Per Erlend; Nystad, Johanna; Bakkevoll, Per Atle; Hartvigsen, Gunnar. Eight Challenges for Developing Telemedicine Applications. ICICTH 2008 2008-07-11 - 2008-07-13 2008.
 • Hartvigsen, Gunnar. Twenty Years of Telemedicine in Tromsø. 3 hours tutorial at Tromsø Telemedicine and eHealth Conference (TTeC2008) 2008-06-09 - 2008-06-11 2008.
 • Hartvigsen, Gunnar. Telemedicine in Norway. Invited keynote lecture at ICICTH 2008 2008-07-11 - 2008-07-13 2008.
 • Hartvigsen, Gunnar. Experiences with telemedicine in Tromsø, Norway – from entrepreneurship to full-scale telemedicine services (L’expérience de télémédecine en Norvège). Invitert keynote ANTEL 2008: La France dans l’Europe de la telemedicine. 2008-09-05 - 2008.
 • Hartvigsen, Gunnar. Bruk av teknologi i telebasert tilsyn for eldre. InnoMed-konferanse om Fremtidens eldreboliger og smarthusteknologi.(Invitert keynote) 2008-10-15 - 2008-10-16 2008.
 • Van Vuurden, Klaske; Hartvigsen, Gunnar; Bellika, Johan Gustav; Botsis, Taxiarchis. Models for Automatic Detection of Infectious Diseases at an Early Stage in Disease Progression. Tromsø Telemedicine and e-Health Conference (TTeC 08) 2008-06-09 - 2008-06-11 2008.
 • Johansen, Monika Alise; Scholl, Jeremiah; Aronsen, Gudleif; Hartvigsen, Gunnar; Bellika, Johan Gustav. An Exploratory Study of Disease Surveillance Systems in Norway. Tromsø Telemedicine and e-Health Conference (TTeC 08) 2008-06-09 - 2008-06-11 2008.
 • Botsis, Taxiarchis; Demiris, George; Pedersen, Steinar; Hartvigsen, Gunnar. Telehomecare Technologies for the Elderly: Milestones and challenges. Tromsø Telemedicine and e-Health Conference (TTeC 08) 2008-06-09 - 2008-06-11 2008.
 • Chomutare, Taridzo Fred; Årsand, Eirik; Varmedal, Ragnhild; Hartvigsen, Gunnar. Context-Sensitive Framework for Mobile Terminals for Assisting Type 2 Diabetes Patients. Tromsø Telemedicine and eHealth Conference - TTeC 2008 2008-06-08 - 2008-06-11 2008.
 • Botsis, Taxiarchis; Hejlesen, Ole; Bellika, Johan Gustav; Hartvigsen, Gunnar. Electronic Disease Surveillance for Sensitive Population Groups - The Diabetics Case Study. 21st International Congress of the European Federation for Medical Informatics 2008-05-25 - 2008-05-28 2008.
 • van Vuurden, Klaske; Hartvigsen, Gunnar; Bellika, Johan Gustav. Disease outbreak detection through clique covering on a weighted ICPC-coded graph. 21st International Congress of the European Federation for Medical Informatics 2008-05-25 - 2008-05-28 2008.
 • Årsand, Eirik; Olsen, Odd-Arne; Varmedal, Ragnhild; Mortensen, Willy; Hartvigsen, Gunnar. A System for Monitoring Physical Activity Data Among People with Type 2 Diabetes. 21st International Congress of the European Federation for Medical Informatics 2008-05-25 - 2008-05-28 2008.
 • Olsen, Bernt Ivar; Dhakal, Sanjaya Babu; Eldevik, Odd Petter; Hasvold, Per Erlend; Hartvigsen, Gunnar. A Large, High Resolution Tiled Display for Medical Use: Experiences from Prototyping of a Radiology Scenario. Medical Informatics Europe 2008 2008-05-25 - 2008-05-28 2008.
 • Johansen, Monika Alise; Scholl, Jeremiah; Aronsen, Gudleif; Hartvigsen, Gunnar; Bellika, Johan Gustav. A Qualitative Study of Current and Future Systems for Disease Surveillance. The 21st International Congress of the European Federation for Medical Informatics (MIE) 2008-05-25 - 2008-05-28 2008.
 • Botsis, Taxiarchis; Hejlesen, Ole; Bellika, Johan Gustav; Hartvigsen, Gunnar. Electronic infectious disease surveillance systems for diabetics. 1st International Conference on Advanced Technologies & Treatments for Diabetes 2008-02-27 - 2008-03-01 2008.
 • Hartvigsen, Gunnar. Den gode søknaden - krav, tips og råd. Dagsseminar for kvinner som ønsker å kvalifisere seg til professor 2008-10-06 - 2008.
 • Hartvigsen, Gunnar. Hvordan bli professor? Tolv gode råd på veien mot professorat. Dagsseminar for kvinner som ønsker å kvalifisere seg til professor 2008-10-06 - 2008.
 • Hartvigsen, Gunnar. Morgendagens bibliotek: Hvilke tanker og forventninger har jeg til biblioteket?. Invitert foredrag på UBs seminar om morgendagens bibliotek (“next gen libraries”) 2008-11-20 - 2008.
 • Årsand, Eirik; Varmedal, Ragnhild; Østengen, Geir; Gammon, Deede; Hartvigsen, Gunnar. Lessons learned from interacting with users 40-70 years old in designing an eHealth self-help tool. Tromsø Telemedicine and eHealth Conference 2007-06-10 - 2007-06-13 2007.
 • Årsand, Eirik; Østengen, Geir; Wangberg, Silje C; Varmedal, Ragnhild; Gammon, Deede; Hartvigsen, Gunnar. Supporting diabetes self-management through information and communication technology (ICT). Diabetesforskningskonferansen 2007 2007-02-07 - 2007-02-09 2007.
 • Hartvigsen, Gunnar. Wired up for the aging boom. 2007.
 • Hartvigsen, Gunnar. Frihet gjør det umulige mulig. Pingviner flyr fritt både høyt og lavt i helsevesenet i Tromsø. 2007.
 • Hartvigsen, Gunnar. En leksjon om eksamen og eksamensteknikk. Fakultetsseminar 2007-11-13 - 2007.
 • Hartvigsen, Gunnar. Hvordan bli professor før du er 40. Mentor-prosjektet ved Universitetet i Tromsø 2007-02-27 - 2007.
 • Botsis, Taxiarchis; Bellika, Johan Gustav; Hartvigsen, Gunnar. Disease surveillance for sensitive populations. 2007.
 • Botsis, Taxiarchis; Hejlesen, Ole; Bellika, Johan Gustav; Hartvigsen, Gunnar. Blood glucose levels as a censor for the early detection of infection in type-1 diabetics. 2007.
 • Bellika, Johan Gustav; Aronsen, Gudleif; Johansen, Monika Alise; Hartvigsen, Gunnar; Simonsen, Gunnar Skov. The Snow Agent System: A peer-to-peer system for disease surveillance and diagnostic assistance. 2007.
 • Johansen, Monika Alise; Aronsen, Gudleif; Hartvigsen, Gunnar; Bellika, Johan Gustav. What do GPs want in return from a Syndromic Surveillance system?. 2007.
 • Hartvigsen, Gunnar; Bellika, Johan Gustav; Baardsgaard, Anders. The Scandinavian Health Network: Connecting the Scandinavian countries` health networks. 2007.
 • Igesund, Harald; Hartvigsen, Gunnar; Ellingsen, Gunnar. Writing Electronic Nursing Care Plans. An Approach to Facilitate Navigation the Standardized Nursing Vocabularies NANDA and NIC. 2007.
 • Johannessen, Terje; Hartvigsen, Gunnar; Hasvold, Per Erlend; Ellingsen, Gunnar. Mobile blood donor registration system Dodoma Regional Blood Transfusion Centre National Blood Transfusion Service Dodoma/Dar es Salaam, Tanzania. 2007.
 • Aronsen, Gudleif; Bellika, Johan Gustav; Hartvigsen, Gunnar; Simonsen, Gunnar Skov. Visualization of contagious disease outbreak information for primary care physicians. 2007.
 • Nilssen, kai-even; Hartvigsen, Gunnar. SymboL Et symbolspråk for Symbo. 2007.
 • Solbakk, Joakim; Hartvigsen, Gunnar. Sensorintegrasjon i elektroniske pasientjournalsystemer Integrasjon av måledata fra PiKo Flow Meter i Proper. 2007.
 • Hartvigsen, Gunnar. The Tromso telemedicine experience - 20 years of Telemedicine in Tromso, Norway. MEDINFO 2007 (3 hours tutorial) 2007-08-20 - 2007-08-24 2007.
 • Bellika, Johan Gustav; Aronsen, Gudleif; Johansen, Monika Alise; Hartvigsen, Gunnar; Simonsen, Gunnar Skov. The Snow Agent System: A peer-to-peer system for disease surveillance and diagnostic assistance. International Society for Disease Surveillance: Sixth Annual Conference 2007-10-11 - 2007-10-12 2007.
 • Årsand, Eirik; Varmedal, Ragnhild; Hartvigsen, Gunnar. Usability of a Mobile Self-Help Tool for People with Diabetes: the Easy Health Diary. The third annual IEEE Conference on Automation Science and Engineering (IEEE CASE 2007) 2007-09-22 - 2007-09-25 2007.
 • Årsand, Eirik; Andersson, Niklas; Hartvigsen, Gunnar. No-touch wireless transfer of blood glucose data from patient-operatedblood glucose monitors. COGIS'07 - Cognitive systems with Interactive Sensors 2007 2007-11-26 - 2007-11-27 2007.
 • Hartvigsen, Gunnar; Demiris, George; Bowes, Alison. Telemedicine in (private) homes. Fourth Tromsø Telemedicine and eHealth Conference (TTeC2007) 2007-06-11 - 2007-06-13 2007.
 • Hartvigsen, Gunnar. Twenty years of Telemedicine in Tromsø. Fourth Tromsø Telemedicine and eHealth Conference (TTeC2007) 2007-06-11 - 2007-06-13 2007.
 • Hartvigsen, Gunnar. How to write a scientific paper. Dagsseminar 2007-11-07 - 2007.
 • Hartvigsen, Gunnar. Telemedicine in Norway. Invited keynote at SCT 2007 2007-11-20 - 2007-11-21 2007.
 • Hartvigsen, Gunnar. Norwegian Experiences with Telemedicine and E-Health. Minimal Invasive Surgery for the Elderly – towards robot assisted surgery and simulator Training 2007-03-14 - 2007-03-14 2007.
 • Hartvigsen, Gunnar. Utfordringer i telemedisinsk forskning - fra hospital til børs. Forskning for innovasjon innen helse og e-forvaltning. Om resultater og utfordringer innen forskning for innovasjon i offentlig sektor. FIFOS fagseminar og eGOVERNET interessegruppe-seminar 2007-05-04 - 2007-05-04 2007.
 • Lund, Niels Windfeld; Olsen, Bernt Ivar; Anshus, Otto; Larsen, Tore; Bjørndalen, John Markus; Hartvigsen, Gunnar. "Watch the Document on the Wall!" An Analytical Model for Health Care Documents on Large Displays. International Workshop on Personalized Access to Web Information (PAWI) 2007-12-03 - 2007-12-06 2007.
 • Johannessen, Terje; Hartvigsen, Gunnar. The Mobile solution for blood donor, registration and identification fot the National Blood Transfusion Service, Tanzania. 5th Scandinavian Conference on Health Informatics 2007-10-01 - 2007-10-03 2007.
 • Baardsgaard, Anders; Hartvigsen, Gunnar. The Scandinavian Health Network. 5th Scandinavian Conference on Health Informatics 2007-10-01 - 2007-10-03 2007.
 • Botsis, Taxiarchis; Solvoll, Terje Geir; Scholl, Jeremiah; Hasvold, Per Erlend; Hartvigsen, Gunnar. Context-aware systems for mobile communication in healthcare - A user oriented approach. The 7th WSEAS International Conference on Applied informatics & Communications 2007-08-24 - 2007-08-26 2007.
 • Granberg, Ove; Bellika, Johan Gustav; Årsand, Eirik; Hartvigsen, Gunnar. Automatic Infection Detection System. MEDINFO 2007 2007-08-20 - 2007-08-24 2007.
 • Hartvigsen, Gunnar; Johansen, Monika Alise; Hasvold, Per Erlend; Bellika, Johan Gustav; Årsand, Eirik; Arild, Eli; Gammon, Deede; Pettersen, Sture; Pedersen, Steinar. Challenges in Telemedicine and eHealth: Lessons Learned from 20 Years with Telemedicine in Tromsø. MEDINFO 2007 2007-08-20 - 2007-08-24 2007.
 • Walderhaug, Ståle; Mikalsen, Marius; Hartvigsen, Gunnar; Stav, Erlend; Aagedal, Jan Øyvind. Improving Systems Interoperability with Model-Driven Software Development for Healthcare. MEDINFO 2007 (data) 2007-08-20 - 2007-08-24 2007.
 • Botsis, Taxiarchis; Hejlesen, Ole; Bellika, Johan Gustav; Hartvigsen, Gunnar. Blood glucose levels as a censor for the early detection of infection in type-1 diabetics. International Society for Disease Surveillance: Sixth Annual Conference 2007-10-11 - 2007-10-12 2007.
 • Johansen, Monika Alise; Aronsen, Gudleif; Hartvigsen, Gunnar; Bellika, Johan Gustav. What do GPs want in return from a Syndromic Surveillance system?. International Society for Disease Surveillance: Sixth Annual Conference 2007-10-11 - 2007-10-12 2007.
 • Botsis, Taxiarchis; Hartvigsen, Gunnar; Bellika, Johan Gustav. Disease surveillance for sensitive populations. International Society for Disease Surveillance: Sixth Annual Conference 2007-10-11 - 2007-10-12 2007.
 • Årsand, Eirik; Olsen, Odd-Arne; Mortensen, W.; Varmedal, Ragnhild; Østengen, Geir; Hartvigsen, Gunnar. Construction of a Self-help System for Automatic Capture of Physical Activity Data Among People With Type 2 Diabetes. Tromsø Telemedicine and eHealth Conference 2007 (TTeC 2007) 2007-06-11 - 2007-06-13 2007.
 • Årsand, Eirik; Varmedal, Ragnhild; Hartvigsen, Gunnar. Usability of a Mobile Self-Help Tool for People with Diabetes. The third annual IEEE Conference on Automation Science and Engineering (IEEE CASE 2007) 2007-09-22 - 2007-09-25 2007.
 • Årsand, Eirik; Hartvigsen, Gunnar. Reprogrammable hardware used in future patient-centric eHealth tools. Tromsø Telemedicine and eHealth Conference 2006-06-12 - 2006-06-14 2006.
 • Hartvigsen, Gunnar. Etablerer telemedisinsk SFI-senter i Tromsø. 2006.
 • Hartvigsen, Gunnar. Tenkehette til 10 mill. 2006.
 • Hartvigsen, Gunnar. Telemedisinere vil møte eldrebølgen. 2006.
 • Hartvigsen, Gunnar. Telemedisinsk teknologisenter til Tromsø. 2006.
 • Hartvigsen, Gunnar. En leksjon om eksamen og eksamensteknikk. Fakultetsseminar 2006-11-17 - 2006.
 • Henriksen, June Ingeborg; Hartvigsen, Gunnar; Bellika, Johan Gustav. An Open Source PACS study. 2006.
 • Hartvigsen, Gunnar; Bellika, Johan Gustav; Granberg, Ove. The Infectious Health Analysis (IHAS) system. 2006.
 • Bellika, Johan Gustav; Hartvigsen, Gunnar; Hasvold, Toralf. The Snow Agent System - A mobile agent system platform for extending electronic health record systems with clinical decision support modules. 2006 ISBN 82-92461-62-0.
 • Bellika, Johan Gustav; Hartvigsen, Gunnar. A decentralised model for EHR data integration. 6th Nordic Conference on eHealth and Telemedicine "From Tools to Services" 2006-08-31 - 2006-09-01 2006.
 • Årsand, Eirik; Varmedal, Ragnhild; Wangberg, Silje C; Hartvigsen, Gunnar. Capturing and presenting patient-data through a smartphone: Designing a self-help tool. Third Tromsø Telemedicine and eHealth Conference (TTeC2006) 2006-06-11 - 2006-06-13 2006.
 • Horsch, Alexander; Ellingsen, Gunnar; Hartvigsen, Gunnar; Hasvold, Per Erlend. Insight and Experience Gained from Clinical Telemedicine Applications. The Healthware Project: Improving connectivity with remote areas for equitable access to health services (fulltekst) 2006-04-06 - 2006.
 • Hartvigsen, Gunnar. Challenges in telemedicine and eHealth: Lessons learned from 20 years with telemedicine in Tromsø. Scandinacian Conference on Health Informatics (SHI 2006) 2006-08-24 - 2006-08-25 2006.
 • Henriksen, June Ingeborg; Bellika, Johan Gustav; Gurrin, Cathal Gerard; Hartvigsen, Gunnar. Open Source Software - The future of medical imaging?. EuroPACS 2006: The 24th International EuroPACS Conference 2006-06-15 - 2006-06-17 2006.
 • Olsen, Bernt Ivar; Lund, Niels Windfeld; Hartvigsen, Gunnar. Considerations on a Documentation Approach to Analysis of Health Care Information Needs within a Computer Supported Cooperative Work Framework. COOP'06 7th International Conference on the Design of Cooperative systems 2006-05-09 - 2006-05-12 2006.
 • Bellika, Johan Gustav; Larsen, Eli; Olsen, Bernt Ivar; Hartvigsen, Gunnar. Compiling medication lists using distributed search. Medical Informatics Europe (MIE 2006) 2006-08-27 - 2006-08-30 2006.
 • Årsand, Eirik; Varmedal, Ragnhild; Wangberg, Silje C; Hartvigsen, Gunnar. Capturing and presenting patient-data through a smartphone: Designing a self-help tool. Third Tromsø Telemedicine and eHealth Conference (TTeC2006) 2006-06-11 - 2006-06-13 2006.
 • Hartvigsen, Gunnar. Tromsø telemedicine experiment. VK-foredrag på postgraduate collegium TELEMEDICINE 2006-04-27 - 2006-04-27 2006.
 • Hartvigsen, Gunnar. How to master a PhD-program. Dagsseminar for PhD-studenter 2006-11-28 - 2006-11-29 2006.
 • Hartvigsen, Gunnar. Elektronisk ID - en begrepsavklaring. Seminar og generalforsamling i Norsk Arkivråd, E-post – praktiske og juridiske utfordringer 2006-04-24 - 2006-04-25 2006.
 • Hartvigsen, Gunnar. Leveregler for e-post – Act Street Wise. Seminar og generalforsamling i Norsk Arkivråd, E-post – praktiske og juridiske utfordringer 2006-04-24 - 2006-04-25 2006.
 • Hartvigsen, Gunnar. Lessons learned from 20 years with telemedicine in Tromsø. Seminar 2006-11-30 - 2006.
 • Hartvigsen, Gunnar. Lessons learned from 20 years with telemedicine in Tromsø. Seminar 2006-10-13 - 2006.
 • Hartvigsen, Gunnar. Lessons learned from 20 years with telemedicine in Tromsø. Seminar 2006-10-11 - 2006.
 • Hartvigsen, Gunnar. Computer Science Behind Your Science. Communicating Science and Technology (CST2006) 2006-06-06 - 2006-06-08 2006.
 • Hartvigsen, Gunnar. Health Informatics. Third Tromsø Telemedicine and eHealth Conference (TTeC2006) (Tutorial) 2006-06-11 - 2006.
 • Varmedal, Ragnhild; Hartvigsen, Gunnar. Studie med mye sprell. 2005.
 • Hartvigsen, Gunnar. Studenter utviklet tilsynssystem. (fulltekst) 2005.
 • Hartvigsen, Gunnar. En leksjon om eksamen og eksamensteknikk. Fakultetsseminar 2005-10-05 - 2005.
 • Helle, Stein Roar; Hartvigsen, Gunnar. SymboPaD - En tegne- og symbolbasert elektronisk pasientdagbok for barn. 2005.
 • Berg, Jon Mikael; Hartvigsen, Gunnar. Semi-Automatic Analysis of Web Pages. 2005.
 • Sveen, Thomas; Hartvigsen, Gunnar. Astma Pasientdagbok (AstmaPaD). Telemedisinsk tilsyn og oppfølging av astmasyke barn uten lese og skrive kunnskaper. 2005.
 • Nygård, Daniel; Hartvigsen, Gunnar. TAB-IM: Telemedicine Availabulity Broker: Instant Messaging in Health-Sector. 2005.
 • Simonsen, Cathrin; Hartvigsen, Gunnar. SymboMed: Symbolbasert medisinliste for små barn. 2005.
 • Hartvigsen, Gunnar. Leaving nineteenth-century understanding of documents. The International Document Summer School '05 2005-06-27 - 2005-07-03 2005.
 • Hartvigsen, Gunnar; Falao, Kai Vidar. My Own Hopital: Turning Private Homes into Hospitals. IAHSA Sixth International Conference: Creative Solutions for an Ageing Society: Sharing the Wisdom 2005-06-27 - 2005-06-29 2005.
 • Årsand, Eirik; Hartvigsen, Gunnar. A Wearable eHealth System for People With Type 2 Diabetes. SHI 2005 - 3rd Scandinavian conference on Health Informatics 2005-08-25 - 2005-08-26 2005.
 • Olsen, Bernt Ivar; Lund, Niels Windfeld; Hartvigsen, Gunnar. Analyzing Health Care Information Needs Within a Computer Supported Cooperative Work Framework using Documentation Theory. DocAm ‘05 2005-10-07 - 2005-10-09 2005.
 • Årsand, Eirik; Walseth, Ole Anders; Andersson, Niklas; Fernando, Ruchith; Granberg, Ove; Bellika, Johan Gustav; Hartvigsen, Gunnar. Using blood glucose data as an indicator for epidemic disease outbreaks. Medical Informatics Europe (MIE 2005) 2005-08-28 - 2005-08-31 2005.
 • Helle, Stein Roar; Hartvigsen, Gunnar. SymboPaD – A Symbol-based Patient Diary for Small Children. Medical Informatics Europe (MIE 2005) 2005-08-28 - 2005-08-31 2005.
 • Hartvigsen, Gunnar. Søknad på professorat. Mentor-programmet ved UiT 2005-01-17 - 2005-01-17 2005.
 • Hartvigsen, Gunnar. Søknad på førstelektorstilling. Invitert foredrag (2 x 45 min) 2005-03-14 - 2005-03-14 2005.
 • Hartvigsen, Gunnar. Patenter = fremmedord på P i IKT FoU. Seminar om beskyttelse av immaterielle rettigheter innen IKT og biotek 2005-09-28 - 2005-09-28 2005.
 • Hartvigsen, Gunnar. Mitt hjem er mitt hospital: Telemedisinske løsninger i private hjem. Helse- og omsorgsdep.’s dialogkonferanse i fb med ny stortingsmelding om eldreomsorg mot 2050 2005-03-15 - 2005-03-15 2005.
 • Hartvigsen, Gunnar. Mitt hjem er mitt hospital: Telemedisinske systemer i private hjem. Dyrøyseminaret 2004 2004-09-20 - 2004-09-21 2004.
 • Hartvigsen, Gunnar. Framtidas helsevesen er elektronisk. 2004.
 • Hartvigsen, Gunnar. Slik søker du et professorat!. Forskerforum 2004 (8). ISSN 0800-1715.s 26 - 28.
 • Sletteng, Øystein; Hartvigsen, Gunnar. PanDa � A PATIENT DIARY FOR CONTROL WITH MEDICATION. Diplomoppgave. 2004.
 • Hagberg, Bjørn Tore; Hartvigsen, Gunnar. LAVAL - Lokasjonsbasert Administrasjons- og VArslingstjeneste for Leteaksjoner. Diplomoppgave. 2004.
 • Johansen, Kristian; Rolandsen, Kristian Bjarne; Hartvigsen, Gunnar; Bellika, Johan Gustav. PaSent - Electronic Health Advisor. Diplomoppgave. 2004.
 • Sundnes, Kenneth; Hartvigsen, Gunnar; Myhre, Geir Egil; Syvertsen, Tore; Thorstensen, Bjørn. Study, Evaluation and Implementation of a Datalink/MAC Layer Protocol for Low Bandwidth Ad Hoc Networks with Intermittent Connectivity. Diplomoppgave. 2004.
 • Jensen, Jørn Mikal; Hartvigsen, Gunnar. Electronic medicine list. Diplomoppgave. 2004.
 • Kristoffersen, Jannicke Isabell; Hartvigsen, Gunnar. Kommunikasjonsbehov og kommunikasjonsinfrastruktur i boliger for unge mennesker. 2004.
 • Hanssen, Øyvind; Hartvigsen, Gunnar; Karlsen, Randi; Varmedal, Ragnhild; Berg, Karen Marie. Gjør internett brukervennlig. 2004.
 • Bellika, Johan Gustav; Hartvigsen, Gunnar. The Oncological Nurse Assistant: A Web-Based Intelligent Oncological Nurse Advisor. 11th World Congress on Medical Informatics (MEDINFO 2004) 2004-09-07 - 2004-09-11 2004.
 • Bellika, Johan Gustav; Sletteng, Øystein; Hartvigsen, Gunnar. Patient Diary as Tool for Patient Empowerment. 4th Annual International Conference on Successes and Failures in Telehealth 2004-07-22 - 2004-07-23 2004.
 • Lund, Siren Zeitz Schou; Krogstad, Trine; Weij, Molly van der; Hartvigsen, Gunnar. Integration of Sensordata in PanDa Patient Diary. Second Tromsø Telemedicine and eHealth Conference (TTeC2004) (fulltekst) 2004-06-21 - 2004-06-23 2004.
 • Falao, Kai Vidar; Hartvigsen, Gunnar. My Home is my Hospital. Second Tromsø Telemedicine and eHealth Conference (TTeC2004) (fulltekst) 2004-06-21 - 2004-06-23 2004.
 • Sletteng, Øystein; Hartvigsen, Gunnar. PanDa � A Patient Diary for Control with Medication. Second Tromsø Telemedicine and eHealth Conference (TTeC2004) (fulltekst) 2004-06-21 - 2004-06-23 2004.
 • Helle, Stein Roar; Hartvigsen, Gunnar. SymboPaD � A Symbol-based Patient Diary for Children. Second Tromsø Telemedicine and eHealth Conference (TTeC2004) (fulltekst) 2004-06-21 - 2004-06-23 2004.
 • Bellika, Johan Gustav; Hartvigsen, Gunnar. SNOW Agents: Simple Network Of Working Agents. HelsIT 2004 2004-09-20 - 2004-09-24 2004.
 • Hartvigsen, Gunnar. Working on a doctoral thesis. PhD dag 2004-02-26 - 2004-02-26 2004.
 • Hartvigsen, Gunnar. Mitt hjem er mitt hospital. Telepleie i Moss kommune 2004-03-01 - 2004.
 • Hartvigsen, Gunnar. Analyse av web-sider. DnD-møte (IT pub) 2004-02-25 - 2004.
 • Hartvigsen, Gunnar. Telemedisin i private hjem. “Mer tid til omsorg". Nasjonal konferanse om modernisering av pleie, omsorg og helse i kommunesektoren 2004-09-14 - 2004-09-16 2004.
 • Hartvigsen, Gunnar. My home is my hospital: Patient adopted telehomecare and telemedicine in homes. 2003 ISBN 82-92092-33-1.
 • Olsen, Bernt Ivar; Eggen, Anne Elise; Bellika, Johan Gustav; Angermo, Per; Weij, Molly van der; Hartvigsen, Gunnar. Automatic Monitoring and Control of Medication. 1st Tromsø Telemedicine Conference (TTC2003) / 8th International Conference on the Medical Aspects of Telemedicine 2003-09-15 - 2003-09-17 2003.
 • Hartvigsen, Gunnar. Mitt hjem er mitt hospital: Pasienttilpasset telebasert tilsyn og telemedisinske løsninger i hjemmet. 2003 (14) ISBN 82-92092-33-1.
 • Hartvigsen, Gunnar. Framtidas helsevesen er elektronisk. 2003.
 • Hartvigsen, Gunnar. EHR in Telehomecare. TTC2003 workshop on "New Trends in Electronic Health Records", 1st Tromsø Telemedicine Conference (TTC2003) / 8th International Conference on the Medical Aspects of Telemedicine 2003-09-14 - 2003.
 • Olsen, Bernt Ivar; Eggen, Anne Elise; Bellika, Johan Gustav; Angermo, Per; Weij, Molly van der; Hartvigsen, Gunnar. Automatic Monitoring and Control of Medication. 1st Tromsø Telemedicine Conference (TTC2003) / 8th International Conference on the Medical Aspects of Telemedicine. 2003-09-15 - 2003-09-17 2003.
 • Olsen, Bernt Ivar; Eggen, Anne Elise; Bellika, Johan Gustav; Angermo, Per; Weij, Molly van der; Hartvigsen, Gunnar. An electronic health record-based system for automatic monitoring and control of medication. International Conference on Information Communication Technologies in Health (ICICTH 2003) 2003-06-11 - 2003-06-13 2003.
 • Bellika, Johan Gustav; Hartvigsen, Gunnar; Norum, Jan. Using discharge letters and context representation in information retrieval of medical literature. Medical Informatics Europe 2003, MIE 2003 2003-05-04 - 2003-05-07 2003.
 • Hartvigsen, Gunnar. Forskning og forskningsformidling. Forskerkurs for PhD studenter (3 timer) 2003-11-28 - 2003-11-28 2003.
 • Hartvigsen, Gunnar. En fremtid full av datateknologi: store muligheter for alle eller handicap for mange?. Senioruniversitetet i Tromsø 2003-01-29 - 2003.
 • Hartvigsen, Gunnar. En fremtid full av datateknologi: store muligheter for alle eller handicap for mange?. Pensjonistuniversitetet i Harstad 2003-04-28 - 2003.
 • Hartvigsen, Gunnar. Framtidens huslege: Telemedisinske løsninger i private hjem. Forelesninger for Senioruniversitetet 2003-05-14 - 2003-05-14 2003.
 • Hartvigsen, Gunnar. Mitt hjem er mitt hospital. Seminar om ’Smarte løsninger - trygghet eller fengsel’, rettet mot aktører med fokus på smarte løsninger i pleie og omsorgssektoren 2003-11-17 - 2003-11-18 2003.
 • Hartvigsen, Gunnar. Nyttig nett-etikette. 2002.
 • Hartvigsen, Gunnar. Hvordan bli professor før du er 40?. Forskerforum 2002 (2). ISSN 0800-1715.s 22 - 23.
 • Eggen, Anne Elise; Hartvigsen, Gunnar; Olsen, Bernt Ivar. A remote controlled pill dispenser for telecare. 4th Nordic Congress on Telemedicine (Nortelemed 2002) 2002-09-30 - 2002-10-02 2002.
 • Andorsen, Stian; Hartvigsen, Gunnar; Nilsen, Kai Even. Symbo email for small children. Norsk informatikkonferanse (NIK 2002) 2002-11-25 - 2002-11-27 2002.
 • Hartvigsen, Gunnar. A telecare infrastructure for private homes. 4th Nordic Congress on Telemedicine (Nortelemed 2002), 2002-09-30 - 2002-10-02 2002.
 • Bellika, Johan Gustav; Bønes, Erlend; Hartvigsen, Gunnar. PaSent - the Patient's Personal Health Advisor. Telemed '02 2002-01-29 - 2002-01-30 2002.
 • Bellika, Johan Gustav; Bønes, Erlend; Hartvigsen, Gunnar; Norum, Jan; Skorpen, Stine. Empowering the patient: How to provide patients with personalized medical information. 4th Nordic Congress on Telemedicine (Nortelemed 2002) 2002-09-30 - 2002-10-02 2002.
 • Hartvigsen, Gunnar. Søknad på professorat og andre vitenskapelige stillinger. Forelesning for mentor-prosjektet ved Universitetet i Tromsø 2002-02-28 - 2002.
 • Hartvigsen, Gunnar. Veiledningssituasjonen ved Universitetet i Tromsø: styrker og svakheter. Arbeidsseminar/idedugnad om opplæ-ring av veiledere ved UiTø 2002-11-15 - 2002.
 • Hartvigsen, Gunnar. Telemedisin i private hjem. Nordisk el-installatørkongress 2002-08-22 - 2002-08-24 2002.
 • Hartvigsen, Gunnar; Måseide, A.. Web pages and the disappearanse of social reality: An analysis of its moral implications. Making Common Ground: methodological and ethical challenges in internet research. Nordic interdisciplinary workshop at NTNU, 2002-06-01 - 2002-06-02 2002.
 • Hartvigsen, Gunnar. Det Gode Rommet – Organisering og fremtidsvisjoner. Nordisk forum for Telekommunikasjon og Handikap (NFTH). 2001-03-19 - 2001-03-19 2001.
 • Bellika, Johan Gustav; Hartvigsen, Gunnar; Loftesnes, Leif Erik; Strandenæs, Thomas. Arkitektur og visualisering. Delrapport fra Elviraprosjektet Nettbasert pasientinformasjonssystem. 2001.
 • Bellika, Johan Gustav; Andreassen, Hege Kristin; Bergmo, Trine Strand; Christiansen, Ellen K; Hartvigsen, Gunnar; Hartviksen, Gjermund; Hasvold, Per Erlend; Hasvold, Toralf; Henriksen, Eva; Krystad, Marit; Kummervold, Per Egil; Larsen, Eli; Larsen, Frank Atle; Loftesnes, Leif Erik; Nohr, Leif Erik; Nystadnes, Torbjørn; Rinde, Eivind; Rotvold, Gunn-Hilde; Skipenes, Eva; Strandenæs, Thomas. Nettbasert pasientinformasjonssystem. Hovedrapport fra Elviraprosjektet. 2001.
 • Hartvigsen, Gunnar. Sender e-post - men kan ikke skrive. 2001.
 • Bellika, Johan Gustav; Bønes, E.; Hartvigsen, Gunnar. PaSent - The Electronic Patient Record as the Patients Health Adviser. Proceedings of the 6th TEHRE Conference (TEHRE 2001) ;6th Annual European Health IT Conference and Exposition 2001-11-11 - 2001-11-14 2001.
 • Hartvigsen, Gunnar. A Smart Home Infrastructure for Increased Quality of Life in Senior Citizens Private Homes: The Good Room Approach. the 7th Circumpolar University Co-operation Conference (CUA 01) 2001-08-19 - 2001-08-21 2001.
 • Hartvigsen, Gunnar. Forskning og forskningsformidling. Forskerkurs for PhD studenter (8 timer) 2001-09-13 - 2001-09-14 2001.
 • Hartvigsen, Gunnar. Leveregler på nettet – hva din mor og far burde fortalt deg. Etikk-seminar ved Høgskolen i Tromsø 2001-01-17 - 2001.
 • Hartvigsen, Gunnar. ”Act street wise” – nettet overvåker deg. Etikk-seminar ved Høgskolen i Tromsø 2001-01-17 - 2001.
 • Hartvigsen, Gunnar. ”Gi meg din URL og jeg skal si deg hvem du er” – web’en som personlig informasjonstjener. Etikk-seminar ved Høgskolen i Tromsø 2001-01-17 - 2001.
 • Hartvigsen, Gunnar. Hvorfor konstruers virusprogrammer og ormprogrammer?. Etikk-seminar ved Høgskolen i Tromsø 2001-01-17 - 2001.
 • Hartvigsen, Gunnar. Hvorfor kan man ikke bare ta en kopi av programvaren? Om digital eiendomsrett. Etikk-seminar ved Høgskolen i Tromsø 2001-01-17 - 2001.
 • Hartvigsen, Gunnar. Digitale utfordringer – hva venter oss i årene framover?. Etikk-seminar ved Høgskolen i Tromsø 2001-01-17 - 2001.
 • Hartvigsen, Gunnar. Etikk, e-handel og informasjonsteknologi. Etikk-seminar ved Høgskolen i Finnmark 2001-03-06 - 2001.
 • Hartvigsen, Gunnar. Dagens og morgendagens teknologiske muligheter i omsorgsboliger. Fylkeskonferanse for kommunale eldreråd i Troms 2001-05-30 - 2001-05-31 2001.
 • Hartvigsen, Gunnar. Data og etikk. Foredrag for IKT-lærlinger og deres faglige ledere/instruktører 2001-10-31 - 2001.
 • Hartvigsen, Gunnar. Teknologiens gode sider - finnes de?. Seminar om etikk, eldre/funksjonshemmede og smarthusteknologi 2001-02-22 - 2001-02-23 2001.
 • Hartvigsen, Gunnar. Fremtidens omsorgsbolig: Dagens og morgendagens teknologiske muligheter. NELFOs årskonferanse 2001-04-27 - 2001.
 • Bellika, Johan Gustav; Bønes, Erlend; Hartvigsen, Gunnar. Den elektroniske pasientjournalen som pasientens kunnskapskilde: hvordan intelligente søkeagenter kan fremskaffe informasjon om egne lidelser. Pasienten i Sentrum '01 2001-04-23 - 2001-04-24 2001.
 • Hartvigsen, Gunnar. Weekend gjest i P4 (radio) om regler for bruk av elektronisk post. 2000.
 • Hartvigsen, Gunnar. Universitetet i Tromsø som kompetanseleverandør. Seminar: Utvikling av campus Breivika som IKT-senter i Norge 2000-01-10 - 2000.
 • Hartvigsen, Gunnar. Integration of Electronic Patient Records – Opportunities and Challenges. Interregional Workshop on Strategies for Implementing, Monitoring and Evaluation of Comprehensive Quality Eye Care Programmes in Developing Countries of South East Asian and Western Pacific Regions (Invitert foredrag) 2000-07-01 - 2000-07-02 2000.
 • Bellika, Johan Gustav; Hartvigsen, Gunnar. Integration of Electronic Patient Records - The DiPato Approach. The 5th TEHRE Conference (TEHRE 2000) 2000-11-12 - 2000-11-12 2000.
 • Hartvigsen, Gunnar. Hvordan bli professor før du er 40?. Fagdagene 2000 2000-05-04 - 2000.
 • Hartvigsen, Gunnar. Fallgruber i doktorgradsprosjekter. Telenor-seminar om doktorgradsprosjekter 2000-05-16 - 2000.
 • Hartvigsen, Gunnar. Hvordan bli professor før du er 40?. Seminar i mentor-prosjektet ved Universitetet i Tromsø 2000-09-28 - 2000.
 • Hartvigsen, Gunnar. Tør du virkelig handle på nettet?. DnD Fagting 2000-05-05 - 2000-05-06 2000.
 • Hartvigsen, Gunnar. Telemedisin og den teknologiske dimensjon. Nasjonalt seminar om IKT i medisin og helse i regi av NFR Medisin og Helse 2000-05-11 - 2000-05-12 2000.
 • Hartvigsen, Gunnar. Glem storebror: alle ser deg. Telecom EXPO 2000 2000-10-18 - 2000.
 • Hartvigsen, Gunnar. Overvåkning eller trygghet? Morgendagens smarthusløsninger bringer 1984-problematikken inn i private hjem. DnD Fagting 2000-04-20 - 2000-04-21 2000.
 • Hartvigsen, Gunnar. Myter om IT-bransjen. NOKOBIT�00 Høgskolen i Bodø. s. 218-234. 2000-11-20 - 2000-11-22 2000.
 • Hartvigsen, Gunnar; Måseide, A.. Give me your URL and I will tell you who you are. Norsk informatikkonferanse 1999 (NIK'99) 1999-11-15 - 1999-11-17 1999.
 • Hartvigsen, Gunnar. Hva kjennetegner gode forskningsmiljøer (og suksessrike forskere)?. Forskningsseminar 1999-10-29 - 1999.
 • Hartvigsen, Gunnar. Hvordan bli professor før du er 40?. Institutt for informatikk, Universitetet i Tromsø, . 1999.
 • Hartvigsen, Gunnar. Karakteristika ved et aktivt forskningsmiljø. 1999.
 • Bellika, Johan Gustav; Hartvigsen, Gunnar; Hasvold, Per Erlend. Scenario 2002. Norsk Telemed '99. 1999-10-13 - 2000-03-13 1999.
 • Hartvigsen, Gunnar. Etikk og informatikk. Medlemsmøte 1999-12-16 - 1999.
 • Hartvigsen, Gunnar. Det finnes ingen gjemmesteder på elektroniske veier. Forskningsdagene 1999 1999-10-02 - 1999.
 • Hartvigsen, Gunnar. Få vinnere og mange tapere i kunnskapssamfunnet. Forskningsdagene 1999 1999-10-02 - 1999.
 • Hartvigsen, Gunnar. Universitetets næringslivsansvar. Medlemsmøte 1999-04-29 - 1999.
 • Hartvigsen, Gunnar. Digitale utfordringer. Forskningsdagene 1998 1998-09-18 - 1998.
 • Hartvigsen, Gunnar. Digitale utfordringer. Miniseminar 1998-12-05 - 1998.
 • Hartvigsen, Gunnar. Leveregler i vår digitale verden. Fagdagene ved Høgskolen i Tromsø 1998-03-12 - 1998.
 • Hartvigsen, Gunnar. Agents as personal assistants: Experiences from the Virtual Secretary project. Konferanse om avansert samhand-lings- og agentteknologi – grunnlag for et brukervennlig informasjonssamfunn? 1998-12-04 - 1998.
 • Smit, G.J.M.; Havinga, P.J.M.; Mullender, S.J.; Helme, A.; Hartvigsen, Gunnar; Fallmyr, Terje; Stabell-Kulø, Tage; Bartoli, A.; Dini, G.; Rizzo, L.; Avvenuti, M. Overview of the Moby Dick project. 1st Euromicro summer school on mobile computing 1998-08-20 - 1998-08-21 1998.
 • Mullender, Sape J.; Smit, G. J. M.; Havinga, P. J. M.; Helme, A.; Hartvigsen, Gunnar; Fallmyr, Terje; Stabell-Kulø, Tage; Bartoli, A.; Dini, G.; Rizzo, L.; Avvenuti, M.. The Moby Dick Architecture. Centre for Telematics and Information Technology, University of Twente, The Netherlands, TR-CTIT 98 1998-09-19 - 1998.
 • Bellika, Johan Gustav; Hartvigsen, Gunnar; Widding, Roy Arild. Using User Models in Software Agents: The Virtual Secretary. The 3rd International Conference on Multi Agent Systems (ICSMAS '98) 1998-06-04 - 1998-06-07 1998.
 • Hartvigsen, Gunnar. Hvordan kan vi unngå nerd-stempelet?. Medlemsmøte 1998-09-14 - 1998-09-14 1998.
 • Hartvigsen, Gunnar. Utviklingen i Silicon Valley. kick-off møte for IKT-basert næringsutvikling i Nord-Norge 1998-02-26 - 1998-02-26 1998.
 • Hartvigsen, Gunnar. Kunnskapsbaserte systemer innen bank og finans. Forskningsdagene 1988 1998-10-01 - 1998-10-01 1998.
 • Hartvigsen, Gunnar. Hvordan skal informatikkstudiet bli kvitt ‘nerd stempelet’?. Nasjonalt seminar om “Jenter og data” prosjektet 1998-06-11 - 1998.
 • Hartvigsen, Gunnar. Gyldne reglere for brukergrensesnittdesign. BIBSYS høstmøte 1998-11-11 - 1998.
 • Hartvigsen, Gunnar. Samfunnsmessige konsekvenser av internett. Foredrag på IKT-konferansen for skoleverket ‘98 1998-12-03 - 1998-12-04 1998.
 • Bellika, Johan Gustav; Hartvigsen, Gunnar; Widding, Roy Arild. User Model Based Software Agents: The Virtual Secretary Approach. Tapir Akademisk Forlag 1997 ISBN 82-519-1361-6.s 255 - 266.
 • Hartvigsen, Gunnar; Trond, Hansen. Introduksjon til UNIX. 1997.
 • Hartvigsen, Gunnar. Aktv IT-professor. 1997.
 • Hartvigsen, Gunnar. Kritisk på informatikk. 1997.
 • Hartvigsen, Gunnar. Thesis proposals. DITS Workshop 1997-11-23 - 1997-11-24 1997.
 • Cao, W.; Bian, C. G.; Hartvigsen, Gunnar. Approaching Efficient Cooperation in a Multi-Agent System. 6th Scandinavian Conference on Artificial Intelligence (SCAI '97) 1997-08-18 - 1997-08-20 1997.
 • Bellika, Johan Gustav; Hartvigsen, Gunnar; Widding, Roy Arild. User Model Based Software Agents: The Virtual Secretary Approach. Norsk informatikkonferanse (NIK -97) 1997-11-24 - 1997-11-26 1997.
 • Cao, W.; Bian, C. G.; Hartvigsen, Gunnar. Achieving Efficient Cooperation in a Multi-Agent System: the Twin-Base Modeling. Cooperative Information Agents - DAI Meets Database Systems (CIA '97), 26.-28.2.97 1997-02-26 - 1997-02-28 1997.
 • Bian, C. G.; Cao, W.; Hartvigsen, Gunnar. ViSe2 - An Agent-Based Export Consulting System with Efficient Cooperation. IEEE Conference on Intelligent Engineering Systems (INES -97) 1997-09-15 - 1997-09-17 1997.
 • Bian, C. G.; Cao, W.; Hartvigsen, Gunnar. An Efficient Heuristic Search in a Large Multi-Agent System. Fourteenth National Conference on Artificial Intelligence (AAAI-97), Providence, . 1997-07-27 - 1997-07-31 1997.
 • Cao, W.; Bian, C. G.; Hartvigsen, Gunnar. An Organizational Approach to Efficient Cooperation in an Agent Society. MAAMAW '97 (8th European Workshop on Modeling Autonomous Agents in a Multi-Agent World) 1997-05-13 - 1997-05-16 1997.
 • Hartvigsen, Gunnar. Kontorløse sekretærer – utopi eller realitet. Forskningsdagene 1997 1997-09-23 - 1997-09-23 1997.
 • Hartvigsen, Gunnar; Måseide, A.. Gi meg din URL, og jeg skal si deg hvem du er. NOKOBIT '97, 11.-13.6.97. 1997-06-11 - 1997-06-13 1997.
 • Hartvigsen, Gunnar. Hvordan kan vi lære av Silicon Valley?. NOKOBIT '97, , 11.-13.6.97. Bodø: 1997-06-11 - 1997-06-13 1997.
 • Hartvigsen, Gunnar. Universitetets ansvar for næringslivet. Medlemsmøte 1996-02-20 - 1996-02-20 1996.
 • Hartvigsen, Gunnar. Strategier for organisasjonsendring ved innføring av EDB-systemer. Analysert i lys av teoretiske beslutningsmodeller. DND-møte 1996-11-06 - 1996.
 • Stabell, Bjørn; Hartvigsen, Gunnar. A Software Prosthesis for Color-Defective Vision. NIK '96 1996-11-18 - 1996-11-20 1996.
 • Hartvigsen, Gunnar; Johansen, Stig; Helme, Arne; Widding, Roy Arild; Bellika, Johan Gustav; Cao, W.. The Virtual Secretary Architecture for Secure Software Agents. The first international conference and exhibition on The Practical Application of Intelligent Agents and Multi-Agent Technology (PAAM 96), 1996-04-22 - 1996-04-24 1996.
 • Hartvigsen, Gunnar. The Virtual Secretary Project: The Problem Definition. 1995.
 • Hartvigsen, Gunnar; Farsi, Vahid; Vinter, Brian. The Virtual Secretary Project: Some Parts of the Project's Theoretical Background. 1995.
 • Hartvigsen, Gunnar; Johansen, Stig; Widding, Roy Arild; Bellika, Johan Gustav; Cao, W.. The Virtual Secretary. 1995.
 • Hartvigsen, Gunnar; Helme, Arne; Johansen, Stig. An Environment for Secure Software Agents: The Virtual Secretary Approach. 1995.
 • Fallmyr, Terje; Hartvigsen, Gunnar; Stabell-Kulø, Tage. Supporting Mobile Users in a Variable Connected Distributed System: The PASTA Approach. NIK ‘95 1995-11-20 - 1995-11-22 1995.
 • Hartvigsen, Gunnar; Helme, Arne; Johansen, Stig. A Secure System Architecture for Software Agents: The Virtual Secretary Approach. 2nd BROADCAST Open Workshop 1995-07-05 - 1995-07-07 1995.
 • Hartvigsen, Gunnar. Research Methods. Seminar 1995-03-01 - 1995-03-01 1995.
 • Hartvigsen, Gunnar. Kontorløse sekretærer. Forskningsdagene 1995 1995-09-01 - 1995-09-01 1995.
 • Skotnes, harald; Hartvigsen, Gunnar; Johansen, Dag. 3D visualization of weather forecasts and topography. 1994 (94-15). ISSN 0803-1444.
 • Nybø, Olav; Hartvigsen, Gunnar; Johansen, Dag. StormVideo – Digital Video in the Field of Meteorology. 1994 (94-16). ISSN 0803-1444.
 • Farstad, Werner; Hartvigsen, Gunnar; Johansen, Dag. Satellite Communication applied in a distributed application. 1994 (94-18). ISSN 0803-1444.
 • Hartvigsen, Gunnar; Johansen, Dag; Farsi, Vahid; Farstad, Werner; Høgtun, Bente; Knudsen, Pål. The StormCast API – The Specification of Standard Interfaces in StormCast 2.1. 1994 (94-19). ISSN 0803-1444.
 • Hartvigsen, Gunnar. Computing the Future. Foredrag på CandiData biennale 1993-05-28 - 1993-05-28 1993.
 • Hartvigsen, Gunnar. Sikkerhet og beskyttelse. Miniseminar 1993-11-26 - 1993.
 • Hartvigsen, Gunnar. Skalering i StormCast. Miniseminar 1993-11-26 - 1993-11-26 1993.
 • Hartvigsen, Gunnar. Domain limitations and consequences of domain limitationson the system role in knowledge-based systems within financial analysis and strategic market planning: results from the construction of the KABAL and the STRATEX systems. 1992.
 • Hartvigsen, Gunnar. Adapterbare og adaptive brukergrensesnitt. 1992 (TF R 2/92). ISSN 1500-2608.
 • Hartvigsen, Gunnar. Datafaglig etikk ved universiteter og høyskoler. 1991 (91-03). ISSN 0803-1444.
 • Akselsen, Sigmund; Hartvigsen, Gunnar; Langseth, Kjell-Roald. Teachers’ Further Education in Educational Computing – Experiences from the “Tromsø-Package”. 1991 (91-04). ISSN 0803-1444.
 • Akselsen, Sigmund; Hartvigsen, Gunnar; Langseth, Kjell-Roald. Experiences from The Use of The Grimstad-Model for Design and Implementation of Educational Software. 1991 (91-10). ISSN 0803-1452.
 • Johansen, Dag; Hartvigsen, Gunnar. StormCast – A Distributed Application. Autumn 1991 EurOpen Conference 1991-09-16 - 1991-09-20 1991.
 • Akselsen, Sigmund; Hartvigsen, Gunnar; Langseth, Kjell Roald. Teachers’ Further Education in Educational Computing: Experiences from The “Tromsø-Package”. IFIP WG 3.5 Working Conference on Elementary Education 1991-07-01 - 1991-07-05 1991.
 • Akselsen, Sigmund; Hartvigsen, Gunnar; Langseth, Kjell Roald. Experiences from The Use of The Grimstad-Model for Design and Implementation of Educational Software. IFIP WG 3.5 Working Conference on Elementary Education 1991-07-01 - 1991-07-05 1991.
 • Hartvigsen, Gunnar. Finansielle ekspertsystemer. Medlemsmøte 1991-11-27 - 1991-11-27 1991.
 • Hartvigsen, Gunnar; Karlsen, Randi; Sørensen, Tryggve Einar. DATAFAGLIG ETIKK. Instilling fra etikk-utvalget ved Seksjon for Datafag. 1990.
 • Hartvigsen, Gunnar. Grimstad-modellen for utvikling av undervisningsprogramvare. 1990 (90-02). ISSN 0803-1444.
 • Hartvigsen, Gunnar. KABAL - A KBS for Financial Analysis. 1990 (90-03). ISSN 0803-1452.
 • Hartvigsen, Gunnar; Johansen, Dag. A Multiagent Architecture for a Distributed Artificial Intelligence Application. 1990 (90-04). ISSN 0803-1452.
 • Hartvigsen, Gunnar; Johansen, Dag. Cooperation in a Disitributed Artificial Intelligence Environment – the StormCast Application. 1990 (90-05). ISSN 0803-1452.
 • Hartvigsen, Gunnar; Johansen, Dag. Cooperation Through Information Interchange in StormCast. 1990 (90-08). ISSN 0803-1452.
 • Hartvigsen, Gunnar; Johansen, Dag; Helme, Arne; Steen, Roar. The StormCast Distributed Application. Version 1.8. 1990 (90-09). ISSN 0803-1452.
 • Danielsen, Thore; Finnseth, Wiggo; Flægstad, Frode; Hartvigsen, Gunnar; Steen, Roar. RATATOSK – et adaptivt brukergrensesnitt for datamaskinbasert kommunikasjon. 1990 (TF R35/90). ISSN 1500-2608.
 • Danielsen, Thore; Finnseth, Wiggo; Flægstad, Frode; Hartvigsen, Gunnar; Steen, Roar. RATATOSK – an Adaptive User Interface to Computer-Mediated Communication. 1990 (TF F16/90). ISSN 1500-2608.
 • Hartvigsen, Gunnar. RATATOSK – et adaptivt brukergrensesnitt. Medlemsmøte 1990-11-20 - 1990-11-20 1990.
 • Hartvigsen, Gunnar. Datafaglig etikk. Medlemsmøte 1990-09-25 - 1990-09-25 1990.
 • Hartvigsen, Gunnar. StormCast – en distribuert AI applikasjon. Medlemsmøte 1990-12-05 - 1990-12-05 1990.
 • Borch, Odd Jarl; Hartvigsen, Gunnar. Knowledge-based systems for strategic market planning in small firms : the Stratex system. 1989 (8/89) ISBN 82-7321-105-3. ISSN 0805-4460.
 • Hartvigsen, Gunnar. Et helhetskonsept for anvendelsesorientert undervisning i økonomistyring for småbedrifter. 1988 (13). ISSN 0805-4460.
 • Hartvigsen, Gunnar; Strand, Rolf G.; Törnqvist, Pontus. Improved management control in small companies by computer-aided instruction. 1988 (12). ISSN 0805-4460.
 • Hartvigsen, Gunnar. Ekspertsystemer – et ekspansivt område. DND-møte 1987-03-17 - 1987.
 • Hartvigsen, Gunnar. KABAL : kunnskapsbasert system for analyse av løpende engasjement ; en introduksjon til kunnskapsbaserte systemer. 1987.
 • Hartvigsen, Gunnar. Beslutningsstøttesystem for bankvesenet. "Faglig ekspertsystemmøte” for norske miljøer 1986-05-26 - 1986-05-27 1986.
 • Se alle arbeider i CRIStin →


  Forskningsinteresser

  Mine forskningsinteresser inkluderer ulike aspekter av m-helse, e-helse, telemedisin og medisinsk informatikk, spesielt elektronisk helseovervåkning, selvhjelpssystemer for personer med kroniske lidelser, sosiale media og seriøse spill for personer med kroniske lidelser, medisinske sensorsystemer, menneske-maskin interaksjon (“HCI”) for mobile systemer, tele­medisinske sys­temer for private hjem, motivasjonsmekanismer innen e-helse, medisinsk avstandsoppfølging, sensorutstyr for fysisk aktivitet, m-helse applikasjoner for personer med psykisk utviklingshemming, digital kommunikasjon med pasienter og kontekst-sensitiv kommunikasjon.

  Undervisning

  Jeg har omfattende undervisningserfaring fra BSc, MSc og ph.d. nivå. Jeg har de siste 20 år bl.a. undervist følgende emner: Telemedicine and e-health systems, Advance telemedicine and e-health systems, Medical informatics, Electronic health records, User interface design, Management Informa­tion Systems, Visual programming, Educational software, Introduction to computer science, Compu­ter graphics, Software engineering, Operating systems, Distributed operating system og Communica­ting research (for ph.d. studenter i naturvitenskap og teknologi).