Skriv ut Lukk vindu


 

Droneteknologi, ingeniør - bachelor

Fakta

Varighet:3 År
Studiepoeng:180
Gradsnavn:Bachelor i ingeniørfag - Droneteknologi
Opptakskrav:

Generell studiekompetanse eller realkompetanse, og Matematikk (R1+R2) og Fysikk 1 (HING)

Søkere som kan dokumentere ett av følgende kvalifiserer også for opptak:
- generell studiekompetanse og bestått realfagkurs, eller
- bestått 1-årig forkurs for ingeniørutdanning, eller
- 2-årig teknisk fagskole etter rammeplan fastsatt av departementet 1998/99 og tidligere studieordninger

Søknadsfrist:15. april
Søknadskode:186 007

Beskrivelse av studiet

Studiet består av to hoveddeler; en ingeniørdel og en operativ del. De fleste emnene som inngår i ingeniørdelen tas sammen med studentene i automasjon. I disse emnene lærer man grunnleggende matematikk, fysikk og programmering. Dette er kunnskap som siden kommer til nytte innen:

I den operative delen av studiet (emner med FLY-kode) lærer man om

I den operative delen av studiet vil man kunne teste ut det man lærer i ingeniørdelen ute i felt, slik at man også lærer hvordan temperatur, vind eller andre faktorer påvirker dronen eller måleinstrumentene som er festet på den.


Oppbygging av studiet

Studieplan
10 stp. 10 stp. 10 stp.
1. sem. (høst) MAT-1050 Matematikk 1 for ingeniører - 10 stp. HMS-0501 Sikkerhet på laboratoriet, verksted, felt og tokt - 0 stp. HMS-0502 Førstehjelp lab, verksted, felt og tokt - 0 stp. HMS-0503 UiTs regelverk for feltarbeid og tokt - 0 stp. FLY-1600 Grunnleggende flyteori RPAS - 5 stp. INF-1039 Introduksjon til programmering og IKT-sikkerhetsbegreper - 5 stp. STA-1050 Introduksjon til sannsynlighetsregning og statistikk for ingeniører - 5 stp. TEK-1513 Innføring i ingeniørfag, droneteknologi - 5 stp.
2. sem. (vår) MAT-1052 Matematikk 2 for ingeniører - 10 stp. TEK-2502 Fysikk og kjemi for ingeniører - 10 stp. AUT-2503 Elektrisitetslære - 5 stp. FLY-1601 Grunnleggende RPAS-operasjoner - 5 stp.
3. sem. (høst) AUT-2501 Elektronikk - 10 stp. AUT-2602 Programmering med mikrokontroller - 10 stp. FLY-2601 Avanserte RPAS-operasjoner VLOS - 5 stp. TEK-2601 Dronesystemer 1 - 5 stp.
4. sem. (vår) AUT-2604 Lineære systemer - 10 stp. AUT-2606 Innebygde Systemer - 10 stp. FLY-2602 Avanserte RPAS-operasjoner BLOS - 5 stp. TEK-2602 Dronesystemer 2 - 5 stp.
5. sem. (høst)
6. sem. (vår) FLY-2780 Bacheloroppgave, droneteknologi - 20 stp. TEK-1518 Entreprenørskap, økonomi og organisasjon - 10 stp.

Hva lærer du?

Etter bestått studieprogram har kandidaten følgende læringsutbytte:

Kunnskaper:

K-1: Bred kunnskap som gir et helhetlig systemperspektiv på ingeniørfaget generelt, med fordypning innen ubemannede luftfartøy.

K-2: Grunnleggende kunnskaper innen matematiske, naturvitenskaplige, relevante samfunns- og økonomifag og om hvordan disse kan integreres i problemløsninger med ubemannede luftfartøy.

K-3: Kunnskap om teknologiens historie, teknologiutvikling, ingeniørens rolle i samfunnet samt konsekvenser av utvikling og bruk av teknologi.

K-4: Inngående kunnskap om lover og regler som gjelder bruk av ubemannede luftfartøy.

K-5: Bred kunnskap om aerodynamikk, navigasjon, systemer, operasjonelle prosedyrer, planlegging av operasjoner og instrumentering for operasjoner med ubemannede luftfartøy.

K-6: Kunnskap om nyttelaster, styre-, kommunikasjons- og overvåkningssystemer.

K-7: Kjenner til forsknings- og utviklingsarbeid innenfor droneteknologi, samt relevante metoder og arbeidsmåter innenfor operasjoner med ubemannede luftfartøy.

K-8: Kan oppdatere sin kunnskap innenfor fagfeltet, både gjennom informasjonsinnhenting og kontakt med fagmiljøer og praksis.

Ferdigheter:

F-1: Kan anvende kunnskap og relevante resultater fra forsknings- og utviklingsarbeid for å løse teoretiske, tekniske og praktiske problemstillinger knyttet til bruk av ubemannede luftfartøy, og begrunne sine valg.

F-2: Har ingeniørfaglig digital kompetanse, kan arbeide i relevante laboratorier og behersker målemetoder, feilsøkingsmetodikk, bruk av relevante instrumenter og programvare, som grunnlag for målrettet og innovativt arbeid innenfor droneteknologi.

F-3: Kan identifisere, planlegge og gjennomføre ingeniørfaglige prosjekter, arbeidsoppgaver, forsøk og eksperimenter både selvstendig og i team.

F-4: Kan finne, vurdere, bruke og henvise til informasjon og fagstoff og framstille dette både skriftlig og muntlig, slik at det belyser en problemstilling.

F-5: Kan bidra til nytenkning, innovasjon og entreprenørskap gjennom deltakelse i utvikling og realisering av bærekraftige og samfunnsnyttige produkter, systemer og løsninger.

F-6: Kan operere ubemannede luftfartøy etter gjeldende lover, regler og operasjonelle prosedyrer.

F-7: Har grunnleggende ferdigheter i hvordan man flyr ubemannede luftfartøy manuelt, og gode ferdigheter i bruk av bakkestasjoner.

F-8: Kan konstruere nyttelaster, styre-, kommunikasjons- og overvåkningssystemer, og løse drifts- og vedlikeholdstekniske problemer både av teoretisk og praktisk karakter.

Generell kompetanse:

G-1: Har innsikt i sikkerhetsmessige, miljømessige, helsemessige, samfunnsmessige og økonomiske konsekvenser ved bruk av ubemannede luftfartøy, og kan sette disse i et etisk perspektiv og et livsløpsperspektiv.

G-2: Kan formidle ingeniørfaglig kunnskap til ulike målgrupper både skriftlig og muntlig på norsk og engelsk og kan bidra til å synliggjøre teknologiens betydning og konsekvenser.

G-3: Kan reflektere over egen faglig utøvelse, også i team og i en tverrfaglig sammenheng, og kan tilpasse egen faglig utøvelse til den aktuelle arbeidssituasjon.

G-4: Kan bidra til utvikling av god praksis gjennom å delta i faglige diskusjoner innenfor droneteknologi og dele sine kunnskaper og erfaringer med andre.


Undervisning og eksamen

Undervisningen baserer seg på forelesninger, selvstendige øvingsoppgaver, gruppeoppgaver, laboratoriearbeid, simuleringsprogram og større prosjekter. Gjennom FLY-emnene tas studentene gjennom et flyprogram hvor de får utviklet og trent sine ferdigheter som piloter. For en rekke emner må et visst antall obligatoriske øvinger være godkjent før en får gå opp til avsluttende eksamen. Informasjon om eksamensform for de enkelte fagene er gitt i emnebeskrivelsene.

Jobbmuligheter

Du finner eksempler på hvilke jobber våre studenter har fått, og info om hvilke arbeidsoppgaver det innebærer under «Mer info om studiet» -> «Utdannede droneingeniører»

Studiet er rettet mot deg som ønsker å jobbe med droner i for eksempel media, kartlegging, prosjektering eller innen forskning og utvikling. Droner brukes til inspeksjon av kraftledninger, bygninger og konstruksjoner som er vanskelig tilgjengelig på annet vis. Droner brukes til fotografering slik at man kan lage kart eller 3D-modeller av bygninger. Det gjøres også spektakulære filmopptak ved hjelp av droner. Med droner kan geologen overvåke rasutsatt terreng, naturforvaltningen kan vurdere dyrebestanden, bonden kan undersøke åkeren sin, entreprenøren kan dokumentere naturinngrep, arkeologen får oversikt over utgravingene og redningsmannskaper kan søke etter savnete personer.

Bransjen har behov for ansatte som kan planlegge og utføre slike droneoperasjoner, både ved manuell flyging og ved bruk av autopiloter. Bransjen har også behov for ansatte som kan ha ansvar for at dokumenter knyttet til en bedrifts dronegodkjenning til enhver tid er godkjent etter gjeldende regelverk, og som sørger for at droneoperasjonene er innenfor de rammene som settes av myndighetene. Konkrete jobber knyttet til dette som våre studenter har fått er blant annet:

RPAS: Remotely piloted aircraft system

ROV: Remotely operated vehicle

Utviklingen innen droneteknologi skjer raskt med bedre presisjon, større rekkevidde, økt nyttelast og selvstyrende fartøy. I tillegg til hyllevare-droner utvikles det også spesialiserte droner med avansert sensorteknologi. Det er behov for ingeniører som kan konstruere nyttelaster, som forstår styre-, kommunikasjons- og overvåkningssystemer, og som kan løse driftstekniske problemer knyttet til droner. Den tekniske kompetansen som ingeniør gjør at du som ferdig utdannet droneingeniør også har denne kompetansen, og dermed kan ta jobber som systemutvikler hos firma som spesialdesigner droner til ulike formål eller teknisk leder hos en godkjent droneoperatør med ansvar for sensorer og måleinstrumenter. Konkrete jobber knyttet til dette som våre uteksaminerte studenter har fått er blant annet:

Videre studier

Studiet droneteknologi gir deg grunnlag for opptak til blant annet

Det presiseres at de obligatoriske emnene kun gir grunnlag for opptak, og at flere av disse masterstudiene stiller krav til at man velger konkrete valgemner for å kvalifisere seg.