Sted, Makt og Mobilitet

Om oss

Sted, makt og mobilitet forsker på hvordan steder skapes og omskapes i samspillet mellom materielle, sosiale og kulturelle relasjoner. Forskningsgruppa fokuserer på steders kompleksitet og omstillingsprosesser i nordområdene i et globalt så vel som lokalt, komparativt perspektiv. 

Vi er spesielt opptatte av lokal og regional utvikling i relasjon til klimautfordringer og økt mobilitet. Nordområdene kan spille en unik rolle i utviklinga av ny kunnskap for framtidas bærekraftige og levedyktige samfunn. Forskningsgruppa utforsker hvordan vi kan få til ansvarlig stedsutvikling gjennom å studere en rekke temaer: planleggingsprosesser, politikk og deltakelse, forvaltning av kystområder, industriinnovasjoner, urbanisering, turisme- og destinasjonsutvikling, kulturarv, kjønnsrelasjoner, urfolksforhold og mobile praksiser som pendling, internasjonale og nasjonale migrasjonsprosesser. Stedlige transformasjonsprosesser, maktforhold og mobilitet spiller en sentral rolle i bærekraftig utvikling i nord. Når steder blir mer mangfoldige og flerkulturelle, blir de også mer komplekse. Økt mobilitet endrer måten folk forholder seg til steder på, ofte på uventa måter. Sted, makt og mobilitet har som mål å utvikle teorier, metoder og empiriske analyser som muliggjør forståelse av steder som komplekse, dynamiske, relasjonelle og situerte. Gjennom nye former for deltakende forskningspraksiser ønsker vi også å bidra til en ansvarlig samfunnsutvikling.

Forskningsgruppeledere er Anniken Førde og Torill Nyseth

About us

'Place, power and mobility’ focuses on how places are created and recreated in a continuous interplay between material, social and cultural relations. Our research highlights the complexity of place and processes of transformation in the north in comparative global and local perspectives.

A special emphasis is placed on the transformative powers of climate change and increased mobility for local and regional development. Norway’s High North is in a unique position when it comes to leading the way for envisaging and mapping new paths into future sustainable developments and viable communities. The research group addresses how communities can develop capabilities for dynamic resilience and responsible development, through studies of a number of issues; planning processes, policies and participation, coastal governance, industry innovations, urbanization, tourism and destination development, cultural heritage, gender relations, indigeneity and mobile practices such as commuting, national and international travel. Place transformations, power relations and mobilities are key dimensions to sustainable development in the High North. As places become more diverse and multicultural, they also become more complex. Increased mobility changes how people relate to place in nonlinear and often unexpected ways. Place, power and mobility aims at developing theories, methodologies and empirical analyses enabling the understanding of places as complex, dynamic, relational and situated. Through developing collaborative research designs, we also aim to contribute to responsible community development.

Reseach group leaders: Anniken Førde and Torill Nyseth

Medlemmer


Aktiviteter

Vår 2024:

6.mai: Deterrence, entanglements, and the contested presence of urban kittiwakes.

Research seminar with Helen Wilson, professsor in cultural geograpghy, Durham University. Mer info her

25.-26.april: NORDIC LIVEABLE CITIES WORKSHOP: SENSING LIVEABILITY - ENGAGING ARTS AND CRITICAL SPATIAL PRACTICES

The workshop addresses different means and methods through which conceptions and imaginaries of urban liveability are produced. This moves beyond the critical discussion of conventional measures and metrics through interpretative and practice-led engagement with artistic, improvisational and critical spatial practice. Key questions are:

  • - What are the potentials of alternative means of sensing, articulating, and registering urban liveability?
  • - How might these challenge assumptions and silences within dominant liveability imaginaries?
  • - What is their potential for opening up for different conceptions of liveable cities not only for humans but also from a multispecies perspective?

Participants are invited to take part in site-specific artistic interventions and performances by local artists, exploring ways of sensing the city in the context of liveability. The workshop’s first day will be in the studio of artists Lawrence Malstaf and Liv Hanne Haugen, with a combination of a site-specific performance with local artists and a panel debate. The second day will be at Árdna, the Sami cultural house at UiT The Arctic University of Norway in Tromsø, where we will reflect together on the integration of sensuous activity in discussions around liveable cities.

Høst 2023:

25. august: Disputas

Astrid Maria Cabrera disputerer over avhandlinga "Turisme med omsorg for sted: En studie av reiselivs- og stedsutvikling i Lofoten og Ilulissat"

Vår 2023:

14. april: Forskningsseminar. Katrin Anna Lund, University of Iceland

Poetics of nothiness: Ordering wilderness. 

Høst 2022:

11.november: Foreberedende møte for planlegging av seminar om care-perspektiver

8.12. Halvdagsseminar om care-perspektivet

Anniken Greve, Astrid Maria Cabrera og Brynhild Granås innledet til diskusjon.

Vår 2022:

23.-25.mai: Retten til byen- mangfold, deltakelse og krysskulturelle møteplasser. Avslutningskonferanse Cit-egration

Programmet finn du her

24.03: Felles forskningsseminar med Sosiologiseksjonen. Gjesteforsker Tina Termansen la frem paperet: 

"Spaces of participation: Exploring citizen participation in a health promotion initiative in the deprived neighborhood Tingbjerg". Arbeidet er en del av hennes PhD prosjekt.

18.februar: Forskning på turisme i Grønland

Carina Ren, gjesteforsker fra Aalborg Universitet, presenterer

21.januar: Presentasjon forskingssøknad

Ingrid marie Kielland presenterer prosjektskisse for nytt forskingsprosjekt. MOBILE: Municipal policies of (im)mobilityand place

Høst 2021.

8.desember: Smarting the Arctic City?

Agatino Rizzo, Luleå University of Technology presenterer og inviterer til diskusjon om samarbeid.

25.november: Jubileumsseminar Halldis Valestrand

Programmet finner du her

Vår 2021

5.Februar: Presentasjon nye forskingsprosjekt

Brynhild Granås, Arvid Viken og Gaute Svensson presenterer prosjektet The contested nature of Allemannsretten.

Anniken Førde,Marit Aure og Espen Barrat-Due Sollund presenterer prosjektet Upscale: bærekraftig deling.

Aileen Espiritu presenterer nytt prosjekt.

 

HØST 2020

15.desember: Forskningsgruppemøte og juleavslutning

Faglige presentasjoner og planlegging av vårens aktiviteter.

Svein gunnar Karkstrøm fra FIVH presenterer deres satsing på sirkulærøkonomi.

11.desember: Disputas

Kjerstin Uhre disputerer på AHO over avhandlinga "The Perforated Landscape – A study on contested prospects in Sápmi". Disputasen foregår digitalt, mer info finner du her

4.desember: Forskningsseminar

Astrid Marie Cabrera presenterer. Kommentator Brynhild Granås

3.desember: Disputas

Inga Marie Osestad Skavhaug disputerer over avhandlingen: "Mangfoldige verneområder. Å utforske forståelser av vernet natur og landskap i Nord-Troms" . Informasjon om prøveforelesning og disputas finner du her

20.november: Forskningsseminar

Heidi Lydersen presenterer Sanse- og bevegelsespotensialer i en urban felleshage og krysskulturelle møter og relasjoner.
K
ommentator Maiken Granberg

Christine Vatne presenterer Hvordan virker møteplasser? Betingelser for krysskulturell kontakt og dialog. Kommentator Gry Paulgård

13.november: Forskningsseminar 

Torill Nyseth presenterer The Heterogeneity of Arctic Cities. Kommentator Willy Guneriussen

23.oktoberForskningsseminar

Salmela Tarja presenterer Can you talk to me if I sit here and listen… A noble plea for help from trees of the NorthKommentator Ingrid Kielland

9.oktoberForskningsseminar

Siri Gerrard presenterer Barns fiskevær- et bidrag til konstruksjon av stedKommentator Anne Myrstad

25. september : Forskningsseminar

Ida Elise Magnussen presenterer Sangens integrerende rolle. Kommentator Unn-Doris Bæck

VÅR 2020

29.mai: Forskningsseminar

8.mai: Forskningsseminar

Tarja Salmela, University of Lapland, presenterer fra prosjektet "Envisioning proximity tourism with new materialism"

24.april: Forskningsseminar

Astrid Maria Cabrera presenterer fra feltarbeid i Grønland 

20.mars: Forskningsseminar 

 Ida Elise Magnussen presenterer sitt PhD-prosjekt

28.februar: Forskningsseminar

Camilla Brattland og Ingrid Marie Kielland presenterer. Tema: Vindkraftutbygging og interessekonflikter.

21.februar: Kanako Uzawa disputerer!

Programmet finner du her

14.februar: Forskningsgruppemøte

 Vi planlegger vårens aktiviteter

HØST 2019

28.november: Fenomenologi i møte med natur og det mer-enn-menneskelige

Seminar

28.november: Praksis, humanisme og materialisme - en diskussion set fra 'kritisk fænomenologi'

Gjesteforelesning med Kirsten Simonsen. Kl 10.15-11.30, B 1004. Mer info her

21.november: Leseseminar Merlau-Ponty: Øyet og ånden

Anniken Greve og Tatiana Wara gir innleiande presentasjonar av teksten

25.oktober: Cit-egration seminar

Stipendiatar, masterstudentar og forskarar knytt til forskningsprosjektet Cit-egration (Sustainable Diverse Cities - Innovation in Integration) presenterer sine delprosjekt.

15.november. Forskningsgruppemøte

Vi planlegg neste semester

22.oktober: Gjesteforelesning Ottar Brox: Fra grunnrentelogikk til praktisk fangstregulering

Høsting av naturressursnæringer er avgjørende for Nord-Norges utvikling. Striden nå dreier seg om fordeling av overskuddet fra disse næringene, den såkalte grunnrenta. Ottar Brox vil forelese om ulike måter denne fordelingen kan foregå på. Mer info her

4.oktober: Forskningsseminar

Vulnerable spaces of coproduction. Challenging predefined categories through art interventions. Marit Aure, Anniken Førde og Rebekka Brox Liabø presenterer. Anne Britt Flemmen kommenterer.

6.september: Forskningsgruppemøte

Vi planlegg haustens aktivitetar.

 

VÅR 2019

3.mai: Forvirring og fortrylling - sosiologiske samfunnsdiagnoser. Jubileumsseminar for Willy Guneriussen

ISV og Sted, makt og mobilitet inviterer til åpent jubileumsseminar  hvor vi bl.a. diskuterer sosiologiens samfiunnsoppdrag. Program med påmelding finnes her

26.april: Migrasjon mellom fenomenologiogi og normativitet. Gjesteforelesing med Trygve Wyller

Trygve Wyller er professor ved det teologiske fakultetet ved UiO. Hans  interesseområder inkluderer teologisk vitenskapsteori, etikk og praksis, filosofi, fenomenologi, samt migrasjonsstudier.
Les mer her 

22.mars: På sporet av improviserende praksiser; Perspektiver på improvisasjon i forskning og planlegging

Vi inviterer til seminar for å utforske improvisatoriske praksiserfra ulike perspektiver, og inn mot ulike felt; byplanlegging, stedsutvikling, interkulturell pedagogikk, integrering etc. Vi er opptatt av det stedssenitive, og har et kritisk blikk på innovasjons-imperativet som preger disse feltene, og etterhvert også forskninga. Hvordan sikre rom for kreativitet og improvisasjon? Målet med seminaret er å utforske ulike perspektiv på hvordan vi som forskere kan forstå og arbeide med begrepet og fenomenet improvisasjon. Program for seminaret finner du her 

12.mars: Semiorganiseret byrum og nye deltagelsesmuligheder?

Forskningsseminar med Anne-Lene Sand, Institut for Kulturvidenskab, Syddansk Universitet. 
Hvordan påvirker sociale rum og fysiske rammer i byen menneskers praksis og sociale adfærd? Anne-Lene arbeider med græsrodsinitierede organisationspraksisser. I dette seminaret vil Anne-lene presentere en fersk artijkkel med tittelen: “Fra Ghetto til GAME-zone: territorial stigmatisering og stedslige taktikker for selvudtryk blandt unge”

8.mars: Forskningsseminar

Reindrift og rovvilt; vitenskapsteoretiske og metodiske innganger. Camilla Brattland presenterer.

8.februar: Forskningsseminar

Astrid-Maria Cabrera presenterer sitt doktorgradsprosjekt.

31. januar: Jubileumsseminar Arvid Viken:
Makt og motmakt i reiselivet. 

Institutt for reiseliv og nodrlige studier arrangerer jubileumsseminar for Arvid Viken i Alta. 
Program finner du her.

11.januar: Open seminar with Laura Assmuth: 
Translocal childhoods and family mobility in East and North Europe

Laura Assmuth is Professor of Social and Public Policy at the University of Eastern Finland (Joensuu campus). She holds a PhD in Social Anthropology (University of Helsinki) and is Docent in both sociology and anthropology. Laura's long-term research interests are migration and mobility, borders, gender, family, life-course, social inequality, and peripheral rural areas. On these topics she has published extensively in many languages. Her most recent book is Translocal childhoods and family mobility in East and North Europe (eds. L. Assmuth, M. Hakkarainen, A. Lulle and P.M. Siim), Palgrave 2018. Laura has conducted intensive ethnographic fieldwork in Italy (book Women's Work, Women's Worth: Changing Lifecourses in Highland Sardinia 1997), Estonia, Latvia, NW Russia and Eastern Finland. She has led many international research projects including, currently, the project Inequalities of Mobility: Relatedness and Belonging of Transnational Families in the Nordic Migration Space (2015-2019, Academy of Finland).

HØST 2018

14.desember: Forskningsgruppemøte

Vi planlegg aktivitetar for 2019

30.november: Forskningsseminar

Tatiana Wara presenterer: Stemme som unikt medium i pedagogisk handlingsrom.

29.november: Jubileumsseminar for Siri Gerrard

Kvinnforsk sin vinterfest hedrer Siri Gerrard.
Programmet finner her 

29.-31-oktober: PhD-seminar

Samling for PhD-studentane i Lyngen, med presentasjonar og arbeidsøkter.

26.oktober: Kystmåten. Næringsorganisering og sosial egalitet.

Jubileumsseminar for Ragnar Nilsen. 
Programmet finnes her

22.-26.oktober: Gjesteforskar Frå Sydlandske Universitet 

Anne-Lene Sand, Institut for Kulturvidenskaber, Sydlandske Universitet, besøker UiT og STEDS-gruppa.

21.september: Multicultural Cities: The Possibility of Encounter 
Open seminar with Helen Wilson, Durham University UK

Helen Wilson is known for her extensive engagement with the concept of encounter. Working with geographies of encounter, difference, affect and emotion, multiculture and cities, Wilson is concerned with understanding how difference and otherness takes shape in different contexts. In the recent co-edited book Encountering the City: Urban encounters from Accra to New York, Wilson contribute to a more nuanced understanding of encounter, demonstrating how encounters destabilize, rework and produce difference. In this seminar, Helen Wilson will give a presentation of her work, and we will have discussions on the possibilities of encounter in multicultural cities, with examples also from cities in the north through the research project Cit-egration.

9.september: Caring for Norhern Places and Landscapes. An exploratory workshop with Patsy Healey and Tim Ingold

15.00: Walk-about in Tromsø, with short presentations of research topics
17.00.22.30: Seminar onboar Hurtigruten on its' way to Skjervøy.
Caring for Northern landscapes: In introduction - Torill Nyseth and Anniken Førde
Reflections on theories in meeting with Northern landscapes - Tim Ingold and Patsey Healey
Presentations by all participants and discussions on theoretical and methodological challenges

24.august: Forskningsseminar

Gunn Berit Obrestad presenterer: Living with differences, belonging in the city. Anniken Førde kommenterer.

VÅR 2018

5.juni: Lesegruppe

Vi les Patsy Healey (2018): Creating public value through caring for place, og Tim Ingold (2008): When ANT meets SPIDER: Social theory for anthropods

25.mai: Dobbelt forskningsseminar

Maiken Granberg og Inga Skavhaug presenterer 

9.mai: Lesegruppe "The temporality of the landscape"

Vi leser Tim Ingold's artikkel. Seminaransvarlig: Maiken Granberg

16.mars: Forskningsseminar

Halldis Valestrand presenterer: Når kjønnslikestilling går under radaren: Vikeplikter i stedsbaserte samhandlingslabyrinter.

16. mars: Guest lecture by Sylvie Blangly

Sylvie Blangly, French National Research Center, Montpellier, Frankrike: "Developing cross cultural and school based research projects across the arctic through an ongoing Inuit/Saami youth exchange program. Exploring new participatory methodologies and co-producing new knowledge" 

16.februar: Forskningsgruppemøte

Planlegge vårens aktivitetar 

HØST 2017

18.desember: Reni Jasinski Wright disputerer

10.15: Prøveforelesing: "Vis etnografiske eksempler på samisk turisme og produktutvikling, diskuter potensiale for identitetspolitiske arbeid, i konkrete møter og ikke-møter. Diskuter hvorledes materiell semiotikk kan bidra til å understøtte/utfordre analyser av dette materialet" Les meir her
12.15: Disputas. Reni forsvarer avhandlinga "Nå er vi blitt så trygg i oss selv at vi kan selge oss til turister". Les meir her

1.desember: Forskningsseminar

Marit Aure og Anniken FørdeØyeblikk av fellesskap. Teoretiske inntak til studie av integrasjon. Kommentator: Gry Paulgaard. Gry presenterer egne integrasjonsstudier.

3.november: Forskningsseminar

Kanako UsawaIndigenous cultural revitalization and the Urespa Initiative: rethinking Ainu resurgence in Japan through the case study of an innovative social venture. Kommentator Brynhild Granås.

9.november: Søknadsfrist PhD-stilling tilknyttet prosjekt om innovasjon i integrering.

Hvordan kan byer settes i stand til å handtere økt immigrasjon og større kulturelt mangfold? Er du interessert i disse spørsmåla, og vil ta en doktograd, så søk og bli vår kollega.

26.oktober: Lunsjseminar Mangfoldige byer: Innovasjon i integrering

Hvordan kan byer settes i stand til å handtere økt immigrasjon og større kulturelt mangfold? Hvordan kan vi leve sammen som likeverdige i byer med større forskjeller?

I forbindelse med oppstart av forskningsprosjektet Cit-egration: Innovasjon i integrering inviterer forskningsgruppa Sted, makt og mobilitet til åpent lunsjseminar om den bærekraftige, mangfoldige byen. Vi inviterer til dialog om hvordan forskning, kunst- og kulturliv og frivillige kan samarbeide for å skape inkluderende bysamfunn.

  • Paradoksale rum: tværkulturelle møder i det offentlige rum. Lasse Koefoed, Roskilde Universitet, deler erfaringer fra Danmark
  • Kunst- og kultur, frivillighet og forskning: Ny kunnskap om integrering. Marit Aure, UiT, presenterer forskningsprosjektet Cit-egration
  • Inkluderende lokalsamfunn: Nordiske erfaringer.  Silje Sande, Kulturrådet deler erfaringer fra prosjektet Inkluderende kulturliv i Norden. 

Program her

23.august: Forskningsgruppemøte

Planlegge haustens aktivitetar

Vår 2017

Stipendiatstilling utlyst: Arktisk byutvikling i spennet mellom klimautfordringer og vekst. 

Er du interessert i bærekraftig byutvikling? kom og forsk med oss! Søknadsfrist 18.08.2017. For mer info, les utlysninga her 

May 18.-19.: Open workshop: Thinking together; New directions in participatory research

How can we develop approaches in which participatory research is grounded in the recognition and negotiation of community? How do we design our research practices in ways that allows us to co-produce knowledge as an emergent process with our partners? While participatory action research focuses on researchers engaging with individuals and communities, performative approaches go a step further in calling for expanding the notion of participation to also involve more-than-human actors (St. Martin, 2015). How does broadening our understanding of agency change or shape the ‘emergent diversity’ (Boast, Turnbull, 2007) of knowledge production?

In this workshop, we want to share experiences of performing participatory research. Through specific examples of collaborative research efforts, we will discuss prosperities for change through engagement, but also the pit-falls and troubles of such engagements.
You can find the program here

5.april: Forskningsseminar 

Willy GuneriussenBringing nature back in. Kommentator: Brynhild Granås 

5.april: Forskningsgruppemøte 

3.april: Lesegruppe Deluzes filosofi

Vi les og diskuterer to tekstar:

  • Scott-Cato, M. & Hiller, J (2010).: How could we study climate change-related social innovation? Applying a Deluzian philisophy to Transition Towns. Maiken presenterer.
  • Deluze and Guattari. Hillier in conversation with Abraham. Chapter 1: What can assemblage do? Anniken F presenterer

14.mars: Lunsjseminar - Community economies: Enacting new visions

Med Kevin St. Martin
Les mer her

19.januar: Lunsj - og forskningsseminar

Tid: 12.00-14.30. Sted: rom D0134
Vi inviterer til lunsj - og forskningsseminar.
Vi har to innlegg på programmet:

12.00  Siri: "Kvinner i fiske – gjester ved menns bord "
13.00 Willy: ”Bringing Nature back in”
Kommentator: Brynhild 

20.januar: Tatiana Wara disputerer!

Tatiana Wara holder prøveforelesning over oppgitt emne for PhD-graden i humaniora og samfunnsvitenskap, studieretning samfunnsplanlegging og kulturforståelse. Les mer her.
Disputas holdes kl. 12:15 samme sted. Les mer her

HØST 2016

9.desember: Forskningsseminar​

Torill Nyseth presenterer: DEALING WITH DIFFERENCE! Contested place identities in two Northern cities.
Hovedkommentator er Ingrid Kielland

4.november: Forskningsseminar

Brynhild Granås presenterer: The unplanned about tourism. Sled dogs, dog mushers, and an emerging Polar tourist destination.

8.september: Disputas Cand.Polit. Kristian Ekeland

Cand. polit. Kristian Ekeland vil offentlig forsvare sin avhandling PhD–graden i humaniora og samfunnsvitenskap den 08.09.16 kl. 12:15 - 15:00. 

Sted: Theo.Hus3.AUD3.
Mer info her

23.september: Dagskonferanse - Det grønne skiftet

Å planlegge for det grønne skiftet; i spenninga mellom miljømessig, økonomisk og sosial bærekraft 
«Det grønne skiftet» er blitt det nye slagordet for utviklingen mot et mer bærekraftig samfunn. Det gir et enda tydeligere signal om endring enn tidligere. Hvordan kan vi planlegge for radikale omstillinger mot et lavutslippssamfunn samtidig som vi sikrer sosialt og økonomisk bærekraftige samfunn? Koplingen mellom planlegging og handling blir her satt på spissen. Betyr det at vi må lage andre typer planer? Må planprosessene involvere andre aktører? Må vi planleggere i større grad bli «aktivister»? Og hva da med de folkevalgte?

Se programmet her!

Integreringsseminar på kvinnforsk

Les mer her

ProsjekterUtvalgte publikasjoner

Sted, Makt og Mobilitet


Anniken Førde
+47 776 45464
anniken.forde@uit.no
Logg inn / Login