Tolk

En tolk arbeider med muntlig oversetting av innholdet i et språk til et annet.

En tolk arbeider med å tolke, det vil si muntlig oversetting av innholdet fra et språk til et annet. Tolkeyrket skiller seg ut fra oversetteryrket ved at ytringen blir oversatt samtidig som ytringen blir gjort.

Tolkene følger en egen yrkesetisk standard, der det stilles strenge krav som blant annet omfatter objektivitet, taushetsplikt og nøyaktighet. Det er en forutsetning at du alltid forsøker å få frem det riktige budskapet i hva taleren ønsker å si.

Det finnes ulike måter å tolke på. Det mest vanlige er enten å oversette innhold som blir overført i kortere bolker (konsekutivtolking) eller tolke mens taleren snakker (simultantolking).

Etterspørselen etter tolker i de ulike språkene varierer sterkt. For noen språk har etterspørselen variert kraftig over tid, som en følge av internasjonale hendelser og norsk asylpolitikk. Hvor du får jobb er i stor grad avhengig av hvilket språk du er tolk i.

Det er flere måter å bli tolk på. Du kan være statsautorisert tolk, ta tolkeutdanning eller bestå en enkel skriftlig prøve (ToSPoT) og et introduksjonskurs om tolkens ansvarsområde.

For å kunne kalle deg statsautorisert tolk må du ha tolkebevilling. Denne kan du ta ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier (ILN) ved Universitetet i Oslo. Autorisasjonsordningen er den eneste offentlige godkjenningsordning for tolker i Norge.

Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA) er eneste tilbyder av tolkeutdanning på høyere utdanningsnivå i Norge. Ved hvert inntak tilbys utdanning innen en lengre liste med språk.

Studie: Tolking i offentlig sektor

Opptakskrav
Generell studiekompetanse. Språkkompetanse i de to språkene testes ved en opptaksprøve.

Videreutdanning
Det er også mulig å ta påbygging i tolking ved HiOA.

Den største oppdragsgiveren for tolker er det offentlige. Tolking skjer i offentlig tjenesteyting som helsevesenet og NAV, i politi- og rettsvesenet og i utlendingeforvaltningen. Tolking skjer også for organisasjoner, ved besøk eller møter mellom land, ved konferanser og i forbindelse med forskningssamarbeid, samt i det private næringsliv.

God språkforståelse og evne til å arbeide raskt og presist er nødvendige egenskaper for en tolk. En tolk har kompetanse utenom det vanlige innen de språkene han eller hun tolker. Det er også viktig at tolken har forståelse for temaet i det fagfeltet der tolkinga skal foregå.

Det er viktig at tolken stiller godt forberedt til et oppdrag. Tolken må kunne legge bort private tanker og holdninger under oppdraget. En tolk må være konsentrert og nøyaktig, og det er viktig å ha evne til å huske store mengder informasjon på en gang.

Norsk tolkeforening
Tolkeportalen.no - Tjeneste fra Integrerings- og mangfoldsdirektoratet

 

Nesten ingen tolker har fast lønn. Tolker får som regel honorar som frilansere, etter timesatser. Honorarsatsene vil variere fra sektor til sektor, og lengden på oppdraget er selvsagt avgjørende.

Creative Commons Licence

Dette verk er lisensiert under en Creative Commons-lisens (CC BY-NC-ND).

Denne siden er sist oppdatert null
Informasjonen om yrket er hentet fra utdanning.no


Relaterte utdanninger
English Linguistics - master
Russlandsstudier - bachelor
Språk og litteratur - bachelor