Illustrasjonsbilde

Offentlige dokumenter

Offentlige dokumenter

Lover

I Norge henviser vi til «originalloven» som konsolideres ved endringer. Det er den konsoliderte versjonen av lover som står i lovsamlingen, og man bruker originaldatoen når man refererer til den. Man kan også vise til dato for endringer hvis man diskuterer selve endringen, men da refererer man til endringens offisielle tittel.

(Lovens korttittel, årstall, ev. paragraf)

(Opplæringslova, 1998)

I opplæringslova (1998, § 6-2) ...

Korttittel. (Årstall). Full tittel (datokode). Nettstedets navn. URL

Opplæringslova. (1998). Lov om grunnskolen og den videregåande opplæringa (LOV-1998-07-17-61). Lovdata. https://lovdata.no/lov/1998-07-17-61

En oversikt over korttitler og datokoder finnes i Lovdata. For juridiske tekster kan det gjelde andre krav (se f.eks. forfatterveiledningen for Tidsskrift for Rettsvitenskap)

I henvisningen i teksten kan man ved behov henvise til paragrafer i lover. Lover skal skrives med liten forbokstav i teksten (unntaket er Grunnloven) og skal ikke kursiveres. For å finne en kort URL for lover og forskrifter i Lovdata, klikk på «del dokument» (øverst til høyre).

Kommentarutgaver refereres i henhold til kilden, dvs. som nettsider, bøker, etc.

Lover

Utfylling av felter i EndNote: Lover APA 7

NB! Noen av de tomme feltene i skjemaet kan være klippet ut. Skroll i skjemaet for å finne frem til alle feltene som skal fylles ut.

Forskrifter

(Forskriftens korttittel, årstall, ev. paragraf/kapittelnr., avsnitt)

(Forskrift om rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver, 2017)

I følge forskrift om rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver (2017, kap. 4, avsn. 2) skal barnehagen være ...

Korttittel. (Årstall). Full tittel (datokode). Nettstedets navn. URL

Forskrift om rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver. (2017). Forskrift om rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver (FOR-2017-04-24-487). Lovdata. https://lovdata.no/forskrift/2017-04-24-487

I henvisningen i teksten kan man ved behov henvise til paragrafer i forskrifter. Forskrifter skal skrives med liten forbokstav i teksten og skal ikke kursiveres.

Forskrifter

Utfylling av felter i EndNote: Forskrifter APA 7

NB! Noen av de tomme feltene i skjemaet kan være klippet ut. Skroll i skjemaet for å finne frem til alle feltene som skal fylles ut.

Rammeplaner

(Organisasjon, årstall, ev. sidetall)

(Kunnskapsdepartementet, 2017)

I den nye rammeplanen for barnehagen (Kunnskapsdepartementet, 2017, s. 25) står det ...

(Falck-Pedersen & Kongstein, 2017, s. 35)

Organisasjon. (Årstall). Tittel: Undertittel. Nettstedets navn. URL

Kunnskapsdepartementet. (2017). Rammeplan for barnehagen: Forskrift om rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver. Udir. https://www.udir.no/contentassets/7c4387bb50314f33b828789ed767329e/rammeplan-for-barnehagen---bokmal-pdf.pdf

Falck-Pedersen, T & Kongstein, C. (2017). Rammeplan for barnehagen: Innhold og oppgaver. Pedlex

Bruk året rammeplanen gjelder fra som publiseringsdato.

Rammeplaner er gitt som forskrifter, men mange er også gjengitt andre steder. Lag referanse i henhold til den utgivelsen du har lest. Bokutgivelsene fra PedLex føres inn som bok.

Hvis du har lest rammeplanen på Lovdata skal du følge eksempelet for Forskrifter.

Rammeplaner

Utfylling av felter i EndNote: Rammeplaner

NB! Noen av de tomme feltene i skjemaet kan være klippet ut. Skroll i skjemaet for å finne frem til alle feltene som skal fylles ut.

Rammeplaner: Bokutgivelse fra PedLex

Utfylling av felter i EndNote: Rammeplan bokutgivelse fra Pedlex APA 7

NB! Noen av de tomme feltene i skjemaet kan være klippet ut. Skroll i skjemaet for å finne frem til alle feltene som skal fylles ut.

Læreplaner

(Departement/direktorat, årstall planen gjelder fra, ev. sidetall)

(Kunnskapsdepartementet, 2017, s. 7)

(Kunnskapsdepartementet, 2019)

(Utdanningsdirektoratet [Udir], 2020)

I følge læreplan i Vg1 helse- og oppvekstfag (Udir, 2020, s. 14) skal ...

Departement/direktorat. (Publiseringstidspunkt). Tittel på overordnet del/læreplan (ev. Plankode). Fastsatt som forskrift ved kongelig resolusjon/Fastsatt som forskrift. Læreplanverket for Kunnskapsløftet 2020. URL

Kunnskapsdepartementet. (2017). Overordnet del - verdier og prinsipper for grunnopplæringen. Fastsatt som forskrift ved kongelig resolusjon. Læreplanverket for Kunnskapsløftet 2020. https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/verdier-og-prinsipper-for-grunnopplaringen/id2570003/

Kunnskapsdepartementet. (2019). Læreplan i norsk (NOR01-06). Fastsatt som forskrift. Læreplanverket for Kunnskapsløftet 2020. https://www.udir.no/lk20/nor01-06?lang=nob

Utdanningsdirektoratet. (2020). Læreplan i Vg1 helse- og oppvekstfag (HSF01‑03). Fastsatt som forskrift. Læreplanverket for Kunnskapsløftet 2020. https://www.udir.no/lk20/hsf01-03

Bruk den elektroniske versjonen av læreplanen, da denne er mest oppdatert.

Utdanningsdirektoratet gir føringer for hvordan læreplaner skal siteres (se Hvordan referere til læreplanene?). Oppsettet her følger Udir, men med APA 7 tegnsetting.

Korrekte opplysninger om utgiver og dato finner du ved å laste ned PDF-versjonen av læreplanen fra udir.no.

Læreplaner: Overordnet del

Utfylling av felter i EndNote: Læreplaner - Overordnet del APA 7

NB! Noen av de tomme feltene i skjemaet kan være klippet ut. Skroll i skjemaet for å finne frem til alle feltene som skal fylles ut.

Læreplaner: Kunnskapsdepartementet

Utfylling av felter i EndNote: Læreplaner - Kunnskapsdepartementet APA 7

NB! Noen av de tomme feltene i skjemaet kan være klippet ut. Skroll i skjemaet for å finne frem til alle feltene som skal fylles ut.

Læreplaner: Udir

Utfylling av felter i EndNote: Læreplaner - Utdanningsdirektoratet APA 7

NB! Noen av de tomme feltene i skjemaet kan være klippet ut. Skroll i skjemaet for å finne frem til alle feltene som skal fylles ut.

chat loading...