Illustrasjonsbilde

Traktater og konvensjoner

Traktater og konvensjoner

I teksten

(Korttittel, årstall, ev. artikkelnummer)

... (Barnekonvensjonen, 1989, art. 9)

... slik det fremgår av Barnekonvensjonen (1989, art. 9)

(Organisasjon/institusjon, årstall, ev. sidetall eller artikkelnummer)

... (De forente nasjoner, 2006, art. 12, pkt. 3)

I referanselisten

Hentet fra Lovdata:

Korttittel. (årstall). Lang tittel (Avtalens undertegningsdato). Nettstedets navn. https://xxxxx

Barnekonvensjonen. (1989). Konvensjon om barnets rettigheter (20-11-1989). Lovdata. https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1999-05-21-30/KAPITTEL_8#KAPITTEL_8

Hentet fra organisasjon eller institusjon:

Ansvarlig organisasjon. (årstall). Tittel på konvensjon. Nettstedets navn. https://xxxxx

De forente nasjoner. (2006). Konvensjon om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne. Barne- og familiedepartementet. https://www.regjeringen.no/globalassets/upload/bld/sla/funk/konvensjon_web.pdf

Merknader

Konvensjoner og andre traktater kan hentes fra Lovdata eller hjemmesiden til en organisasjon eller institusjon. Du må lage referanse i henhold til den utgivelsen du har lest. Når det gjelder dato er det for slike kilder dato for inngåelse eller signering som benyttes; hos Lovdata er dette feltet «Avtalens undertegningsdato». Det anbefales å oppgi lenken som leder rett til teksten (altså ikke via nøkkelinformasjonen i Norges traktater).

I EndNote

Utfylling av felter i EndNote: Konvensjon hentet fra Lovdata

NB! Noen av de tomme feltene i skjemaet kan være klippet ut. Skroll i skjemaet for å finne frem til alle feltene som skal fylles ut.

Utfylling av felter i EndNote: Konvensjon hentet fra organisasjon

NB! Noen av de tomme feltene i skjemaet kan være klippet ut. Skroll i skjemaet for å finne frem til alle feltene som skal fylles ut.

chat loading...