Illustrasjonsbilde

NOU

NOU

I teksten

(NOU Årstall: Nummer, ev. sidetall)

... (NOU 2016: 16, s. 10)

... NOU 1998: 18 (s. 29)

I referanselisten

NOU Årstall: Nummer. (Årstall). Tittel: Undertittel. Departement. URL

NOU 2016: 16. (2016). Ny barnevernslov: Sikring av barnets rett til omsorg og beskyttelse. Barne- og likestillingsdepartementet. https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/nou-2016-16/id2512881/

NOU 1998: 18. (1998). Det er bruk for alle: Styrking av folkehelsearbeidet i kommunene. Sosial- og helsedepartementet.

Merknader

Det er ikke nødvendig å gjenta årstallet i parentesen når du oppgir NOU-nummeret i teksten.

Har du brukt en trykt utgave, utgår URL.

Dissenser publiseres som kapitler eller vedlegg, og refereres til ved den fulle NOU-en, med teksthenvisning til dissensen: "... Hodnesdals dissens (NOU 2019: 4), kap. 15)."

I EndNote

Utfylling av felter i EndNote: NOU nett APA 7

NB! Noen av de tomme feltene i skjemaet kan være klippet ut. Skroll i skjemaet for å finne frem til alle feltene som skal fylles ut.

Utfylling av felter i EndNote: NOU trykt APA 7

NB! Noen av de tomme feltene i skjemaet kan være klippet ut. Skroll i skjemaet for å finne frem til alle feltene som skal fylles ut.

chat loading...