Illustrasjonsbilde

Meldinger, innstillinger og proposisjoner til Stortinget

Meldinger, innstillinger og proposisjoner til Stortinget

I teksten

(Meldingsnummer (år–år), ev. sidetall)

... (Meld. St. 33 (2015–2016), s. 14)

... som nevnt i Innst. 49 S (2016–2017) mener komiteen at [...] ( s. 10) ...

... i forslaget til ny lov om e-helse (Prop. 65 L (2019–2020), s. 15) ...

I referanselisten

Meldingsnummer (år–år). Tittel: Undertittel. Departementet. URL

Meld. St. 33 (2015–2016). NAV i en ny tid - for arbeid og aktivitet. Arbeids- og sosialdepartementet. https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/meld.-st.-33-20152016/id2501017/

Innst. 49 S (2016–2017). Innstilling fra arbeids- og sosialkomiteen om Nav i en ny tid - for arbeid og aktivitet. Arbeids- og sosialkomiteen. https://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Publikasjoner/Innstillinger/Stortinget/2016-2017/inns-201617-049s/

Prop. 65 L (2019–2020). Lov om e-helse (e-helseloven). Helse- og omsorgsdepartementet. https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/prop.-65-l-20192020/id2696053/

Merknader

Har du brukt en trykt utgave, utgår URL.

Oppsettet følger nå anbefalt standard fra Stortinget for hvordan henvise til Stortingsforhandlinger.

F.o.m. 1. oktober 2009 er lovbehandlingen i Stortinget endret og publikasjoner fra Stortinget og regjering har fått nye navn. Stortingsmeldinger heter nå "Melding til Stortinget" (Meld. St.). Nye publikasjonsbetegnelsene fra Stortinget.

I EndNote

Utfylling av felter i EndNote: Melding til Stortinget APA 7

NB! Noen av de tomme feltene i skjemaet kan være klippet ut. Skroll i skjemaet for å finne frem til alle feltene som skal fylles ut.

Utfylling av felter i EndNote: Innstilling til Stortinget APA 7

NB! Noen av de tomme feltene i skjemaet kan være klippet ut. Skroll i skjemaet for å finne frem til alle feltene som skal fylles ut.

Utfylling av felter i EndNote: Proposisjon til Stortinget APA 7

NB! Noen av de tomme feltene i skjemaet kan være klippet ut. Skroll i skjemaet for å finne frem til alle feltene som skal fylles ut.

chat loading...