Illustrasjonsbilde

Lover

Lover

I Norge henviser vi til «originalloven» som konsolideres ved endringer. Det er den konsoliderte versjonen av lover som står i lovsamlingen, og man bruker originaldatoen når man refererer til den. Man kan også vise til dato for endringer hvis man diskuterer selve endringen, men da refererer man til endringens offisielle tittel.

I teksten

(Lovens korttittel, årstall, ev. paragraf)

(Opplæringslova, 1998)

I opplæringslova (1998, § 6-2) ...

I referanselisten

Korttittel. (Årstall). Full tittel (datokode). Nettstedets navn. URL

Opplæringslova. (1998). Lov om grunnskolen og den videregåande opplæringa (LOV-1998-07-17-61). Lovdata. https://lovdata.no/lov/1998-07-17-61

Merknader

En oversikt over korttitler og datokoder finnes i Lovdata. For juridiske tekster kan det gjelde andre krav (se f.eks. forfatterveiledningen for Tidsskrift for Rettsvitenskap)

I henvisningen i teksten kan man ved behov henvise til paragrafer i lover. Lover skal skrives med liten forbokstav i teksten (unntaket er Grunnloven) og skal ikke kursiveres. For å finne en kort URL for lover og forskrifter i Lovdata, klikk på «del dokument» (øverst til høyre).

Kommentarutgaver refereres i henhold til kilden, dvs. som nettsider, bøker, etc.

I EndNote

Utfylling av felter i EndNote: Lover APA 7

NB! Noen av de tomme feltene i skjemaet kan være klippet ut. Skroll i skjemaet for å finne frem til alle feltene som skal fylles ut.

chat loading...