Forskergruppe for barn- og familievern
Dean Drobot / Mostphotos

Forskningsgruppen har som formål å forske for framtidas barnevern og familievern og bidra til en kunnskapsbasert utvikling regionalt, nasjonalt og internasjonalt. Forskergruppen arbeider i nær kontakt med barne- og familievernets tjenester. Vår forskning skal støtte tjenestene og rettes mot arenaer, kontekster og kunnskapsbehov, som er relevante for profesjonsutøvelse i møte med barn og unge og deres familier.

Tematiske satsinger:

Offentlige tjenesters praksiser og tiltak, slik som, undersøkelsesarbeid i barnevernet, familieråd, myndiggjørende- og dialogbaserte praksiser, barneverninstitusjoner, utilsiktede virkinger av tjenestenes virksomhet slik som klientifisering og stigmatisering, betydning av kjønn, profesjonalisering og profesjonskunnskap, høring av barn i mekling og mekling i høykonfliktsaker.

Barn og unge med samisk/minoritetsbakgrunn, slik som kontekst- og kulturkompetanse, kultursensitivitet og kulturkunnskap, urfolk, barnerettigheter, brukermedvirkning og deltakelse, tiltak og arbeidsmåter for tjenestene i møte med minoriteter. Forskergruppen har kompetanse i relevante teoretiske perspektiver og forskningsmetoder i studie av kulturelle betydninger, kulturforskjeller og barn og unge med minoritetsbakgrunn.

Psykisk helse, slik som psykisk helse i den allmenne barne- og ungepopulasjonen, psykisk helse blant barn og unge i barnevernet og familievernet, psykisk helses påvirkning av oppvekst og tiltak (som barnevernstiltak, barns deltagelse), epidemiologiske kartlegginger og studier, betydningen av psykisk helse blant barn og unge for beslutningstaking blant ulike profesjoner, lokalsamfunnets betydning for psykisk helse.

Familie, lokalsamfunn, slektsfosterhjem og fosterhjem, slik som fosterhjemsordningen, ulike familieformer og familiepraksiser, forholdet mellom offentlig og privat, det offentliges mobilisering av familie og nettverk, virkninger og erfaringer med fosterhjem i og utenfor slekt.

Familievern, slik som mekling med særlig vekt på høring av barn i mekling ved skilsmisser, mekling i høykonfliktsaker og samarbeid mellom familievern, barnevern og domstolene.

Barn og unges deltagelse, slik som barn og unge som aktører i barnevern og i familievern og på fritidsarenaer slik som barneidrett.

ProsjekterMedlemmer


Forskergruppe for barn- og familievern


Forskergruppe for barne- og familievern, RKBU Nord, Det helsevitenskapelige fakultet,
UiT Norges arktiske universitet, 9037 TROMSØ
renee.thornblad@uit.no

Avsluttede prosjekterLogg inn / Login