Skriv ut Lukk vindu


 

Sykepleie (deltid) - bachelor

Fakta

Varighet:4 År
Studiepoeng:180
Gradsnavn:Bachelor i sykepleie
Opptakskrav:Generell studiekompetanse eller realkompetanse + nordsamisk språkkompetanse
Søknadsfrist:16. oktober
Søknadskode:Kommer

Beskrivelse av studiet

Studiet er praksisnær, profesjonsrettet og kunnskapsbasert og sikrer at studenten utvikler kunnskaper, kompetanse og ferdigheter som danner grunnlag for å utøve sykepleie til mennesker i alle aldre, både enkeltpersoner og grupper. Sykepleierens kompetanse skal sikre likeverdige tjenestetilbud for alle i samfunnet, deriblant ivareta samers status som urfolk med fokus på deres rettigheter til språklige og kulturelt tilpassede tjenester.

Studiet er organisert fra det grunnleggende, til det mer kompliserte og sammensatte. Gjennomgående tema som etikk, pasientsikkerhet, kommunikasjon, samhandling og ledelse ivaretas i flere emner, både teoretisk og praktisk, gjennom hele utdanningsforløpet.

Første studieår består av teoretiske og praktiske emner som gir en basisforståelse for menneskekroppen, grunnleggende sykepleie til eldre og ledelse av eget fag.

Andre studieår omfatter sykepleie til mennesker med akutt, kronisk og kritisk sykdom, sykdomslære, legemiddelhåndtering og innføring i vitenskapsteori.

Tredje studieår omfatter teori og sykepleieutøvelse til mennesker med komplekse og sammensatte lidelser.

Fjerde studieår omfatter sykepleiefaglig ledelse, kvalitetssikring og pasientsikkerhet, med vekt på hvordan gode pasientforløp tilrettelegges i behandlingskjeden.


Oppbygging av studiet

Studieplan
10 stp. 10 stp. 10 stp.
1. sem. (høst) SYS-1120 Grunnleggende sykepleie og sykdomslære til eldre - 12 stp. SYS-1110 Anatomi, fysiologi og biokjemi - 12 stp. SYS-1180 Praksisforberedelse 1 - 5 stp. SYS-1130 Hygiene og mikrobiologi - 3 stp. SYS-1150 Vitenskapsteori, etikk, kommunikasjon og statsvitenskap - 10 stp.
2. sem. (vår) SYS-1140 Generell farmakologi - 3 stp. SYS-1190 Praksisstudier grunnleggende sykepleie - 12 stp. SYS-1191 Prosjektpraksis barn og unge - 3 stp.
3. sem. (høst) SYS-2110 Sykepleie, sykdomslære og farmakologi del 1 - 9 stp. SYS-2120 Legemiddelregning og -håndtering - 2 stp.
4. sem. (vår) SYS-2130 Sykepleie, sykdomslære og farmakologi del 2 - 6 stp. SYS-2140 Vitenskapsteori og forskningsmetode - 3 stp.
5. sem. (høst)
6. sem. (vår) SYS-2610 Sykepleie til pasienter med komplekse og sammensatte lidelser - 8 stp.
7. sem. (høst) SYS-2690 Praktiske studier i sykepleiefag og ledelse - 12 stp. SYS-2620 Sykepleiefaglig ledelse, samfunnsvitenskap og teknologi - 6 stp. SYS-2680 Praksisforberedelse 3 - 3 stp.
8. sem. (vår) SYS-2630 Bacheloroppgave - 15 stp. SYS-2691 Samisk distriktssykepleie - 4 stp.

Hva lærer du?

Kunnskaper

Ved endt utdanning skal kandidaten:

Ferdigheter

Ved endt utdanning skal kandidaten:

Generell kompetanse

Ved endt utdanning skal kandidaten:


Undervisning og eksamen

For å nå læringsmålene må studentene forvente å arbeide cirka 30 timer i uken, inkludert forelesninger, seminarer og selvstudium. I praksisperioder kan arbeidsinnsatsen omfatte ca. 40 timer, da den foregår på fulltid. Praksisstudiene er obligatoriske og skjer under veiledning. Studentene må regne med å måtte reise vekk hjemmefra i forbindelse med praksis.

I den pedagogiske tilretteleggingen vektlegges læring som prosess, ansvar for egen læring og ulike studentaktiviteter. Samiske tradisjons- og relasjonskunnskaper blir vektlagt. Refleksjon over egen kultur og ulike kulturforståelser blir gjenstand for diskusjon. Lærings- og studieaktiviteter foregår individuelt og kollektivt, med skriftlige, muntlige og praktiske øvelser. Gjennom deltakelse i tilrettelagte læresituasjoner ved studiestedet og i praksisfeltet, får studenten mulighet til å tilegne seg et faglig og personlig grunnlag for utøvelse av profesjonell sykepleie.

E-læring: UiTs digitale læringsplattform benyttes til informasjonsdeling, kommunikasjon med studenter, innleveringer og tilbakemeldinger. Deler av undervisningen kan foregå nettbasert i form av forelesninger, oppgaver eller andre e-læringsressurser.

Studentene vurderes skriftlig og/eller muntlig i forbindelse med undervisning, arbeidskrav, praksisstudier og eksamener. Mer informasjon om eksamen kommer i emnebeskrivelsene.


Praksis

Praksisstudiene skal gi studenten erfaring med sykepleie som yrke. Læring i praksisfeltet skal bidra til oppøving av praktiske ferdigheter og evne til å implementere fagkunnskaper og arbeide kunnskapsbasert i konkrete situasjoner.

I praksisstudiene møter studentene pasienter og pårørende og får mulighet til å studere ulike fenomener som inngår i sykepleie. De får arbeide med integrering av kunnskap og reflektere over holdninger, verdier og etikk. Studentene får også erfare arbeidsfellesskapet og samhandle tverrprofesjonelt med andre yrkesgrupper.

Gjennom praksisstudiene vil studentene møte pasienter i alle aldre. Studentene får primært erfaring med sykepleie til eldre i sykehjem i første studieår, i hjemmesykepleien og i praksis i siste studieår. Helsefremmende og forebyggende sykepleie til barn gjennomføres som praksisprosjekt i 1. og overgangen til 2. studieår.

Ved praksisrullering deles hvert kull inn i fire grupper. Hver av gruppene fordeles så i praksisemner innen kirurgi, medisin, psykisk helsevern og hjemmesykepleie. Praksisrulleringen gjennomføres i 2. til 6. semester og rulleringene varer i perioder på 8 uker.

Praksis i fordypningsemnet i distriktssykepleie gjennomføres i 7. semester. Det er også en siste 8 ukers praksis i sykepleiefag og ledelse i 8. semester.

Praksisstudiene er veiledet. Det innebærer at en fagansatt ved utdanningen følger opp studentene i samarbeid med sykepleiere i praksisfeltet. Praksisstudiene vurderes til bestått eller ikke bestått.

Praksisstudier og praksisrettet undervisning utgjør i alt 91 studiepoeng og er en integrert del av utdanningen.

Praksisstudiene gjennomføres primært i kommunehelsetjenesten. Ett av emnene inneholder fordypning i distriktssykepleie, og det er mulig å ha praksis i urfolksområder også utenom Norge og via etablerte utvekslingsavtaler. Les mer under utveksling.

Vurdering av praksisstudier
Alle praksisstudiene er obligatoriske og fravær ut over 10 % innebærer at sluttvurdering ikke kan gjennomføres. Dersom praksisperioden vurderes til ikke bestått, kan dette medføre endret studieprogresjon. Dersom praksisperioden vurderes til ikke bestått to ganger, kan studenten fratas studieretten.

Studentene må påregne å gjennomføre praksis andre steder enn ved studiestedet eller sitt hjemsted. Studentene skal inngå i turnusordning gjeldende for praksisstedet.


Undervisnings- og eksamensspråk

Nordsamisk så langt det er mulig. Andre skandinaviske språk og engelsk kan også bli brukt som undervisningsspråk. Språket i undervisningsmateriell og aktuell faglitteratur er stort sett norsk, men andre skandinaviske språk eller engelsk vil også bli brukt.

Utveksling

Internasjonalisering er et satsingsområde ved bachelorprogrammet i sykepleie. Studenter kan etter søknad gis mulighet til å gjennomføre deler av sin utdanning i utlandet. Søkeren vurderes ut fra faglige og personlige forutsetninger. Utenlandsopphold skal være ved universiteter eller høgskoler som det er etablert avtaler med.

Jobbmuligheter

Som autorisert sykepleier, har du mange jobbmuligheter innen helsetjeneste i Norge eller internasjonalt. Mange sykepleiere arbeider med behandling og pleie av akutt eller kronisk syke, eller mennesker med psykiske lidelser. Andre velger forebyggende helsearbeid, ledelse, undervisning eller fagutvikling. Du vil kunne jobbe både i offentlig og privat sektor, og er særlig kvalifisert til å jobbe i samiskspråklige områder og med urfolk nasjonalt og internasjonalt. Her er noen av mulighetene:

Kravene som er lagt inn i sykepleierutdanningen ved UiT tilfredsstiller rammene som EU har. Dette innebærer at autoriserte sykepleiere utdannet ved UiT kan arbeide i andre land innen EU.

Videre studier

Med bachelor i sykepleie, kan du ta videreutdanning og spesialisere deg. Ved UiT kan du for eksempel ta master i sykepleie, studieretning anestesisykepleie, barnesykepleie, intensivsykepleie, kreftsykepleie eller operasjonssykepleie. Du kan også bli helsesykepleier (tidligere kalt helsesøster) eller jordmor.