Skriv ut Lukk vindu


 

Fysioterapi - bachelor

Fakta

Varighet:3 År
Studiepoeng:180
Gradsnavn:Bachelor i fysioterapi
Opptakskrav:Generell studiekompetanse eller tilsvarende realkompetanse.
Søknadsfrist:15. april
Søknadskode:186 703

Beskrivelse av studiet

Studiet er et heltidsstudium på 3 år og utgjør 180 studiepoeng. Obligatoriske praksisstudier utgjør til sammen 30 uker fulltidsstudier. Alle emner er obligatoriske, bygger på hverandre og stiller gradvis høyere krav til studentenes kompetanse og selvstendighet. Studentene kommer tidlig i gang med praksisstudier, og det er en tett kobling mellom undervisning og praksisstudiene.

Første studieår

Det første studieåret retter fokus mot kroppens normale oppbygning og dens utvikling gjennom livsløpet. Det er mye praktisk undervisning, og studentene kommer godt i gang med å lære analyse av bevegelser og undersøkelse av funksjon hos både barn, voksne og eldre. Studentene tilegner seg kunnskap om ulike måter å forstå begrepene kropp, helse og funksjon på, og deres sammenheng med kultur og samfunn. I løpet av studieåret utvikler studentene en begynnende forståelse av folkehelse og folkehelsearbeid, og får erfaring med å instruere grupper i bevegelsesaktiviteter. Undervisningen tar også for seg fysioterapeuters arbeidsoppgaver, profesjonens samfunnsmandat og fagets historie. Fysioterapistudentene møter studenter fra andre helseprofesjonsutdanninger i felles undervisning som utgjør starten på utvikling av tverrprofesjonell samarbeidskompetanse. Praksisstudier utgjør til sammen 4 uker.

Andre studieår

I andre studieår lærer studentene om hvordan sykdom, belastninger og plager påvirker funksjon og livskvalitet. Undervisningen utfordrer dem til å reflektere over hvordan helse, funksjon og deltakelse påvirkes av et samspill mellom biologiske og fysiologiske prosesser og personlige, miljømessige, sosiale og kulturelle forhold. Gjennom studieåret får studentene øvet på klinisk undersøkelse, resonnering, vurdering og behandling. Læringsaktivitetene legger til rette for å videreutvikle evnen til å se sammenhenger mellom ulike deler av en pasientundersøkelse og beskrive funn på en oversiktlig og strukturert måte. Studieåret inneholder innføring i vitenskapsteori, forskningsmetoder og forskningsetikk, som også kobles til klinisk praksis og dokumentasjon i fysioterapi. Praksisstudier utgjør til sammen 12 uker.

Tredje studieår

I løpet av tredje studieår utvikler studentene større grad av faglig og profesjonell selvstendighet, for å kunne møte de krav og forventninger som stilles til en ferdigutdannet fysioterapeut. Undervisningen tar opp en bredde av kliniske temaer og problemstillinger som fysioterapeuter møter i praksis. Dokumentasjon av praksis, systematisk refleksjon over egne erfaringer og bruk av forskningsbasert kunnskap står sentralt. Studieåret inneholder også fordypning i folkehelsearbeid, hvor studentene lærer om hvordan helse, funksjon, aktivitet og deltakelse henger sammen med organisatoriske, demografiske, miljømessige og mellommenneskelige forhold. I bacheloroppgaven fordyper studentene seg i et selvvalgt tema innen fysioterapi, og får erfaring med å gjennomføre og rapportere et faglig utviklingsprosjekt der vitenskapelige metoder tas i bruk. Praksisstudier utgjør til sammen 14 uker.


Oppbygging av studiet

Studieplan
10 stp. 10 stp. 10 stp.
1. sem. (høst) FYT-1120 Bevegelsesanalyse og funksjonsundersøkelse - 25 stp. FYT-1110 Fysiologisk grunnlag for bevegelse og funksjon - 15 stp. FYT-1130 Samfunn og folkehelse - 10 stp. HEL-0700 Samhandling, etikk og grunnleggende akademiske ferdigheter i helse– og sosialfag. - 10 stp.
2. sem. (vår)
3. sem. (høst) FYT-2120 Praksisstudier: undersøkelse, vurdering og tiltak - 10 stp. HEL-1700 Etikk, vitenskapsteori og forskningsmetode for helsefaglige bachelorutdanninger - 10 stp. FYT-2110 Undersøkelse og vurdering i fysioterapi - 20 stp.
4. sem. (vår) FYT-2130 Vurdering og tiltak i fysioterapi - 20 stp.
5. sem. (høst) FYT-2620 Dyktiggjøring og selvstendighet i fysioterapi - 35 stp. FYT-2630 Bacheloroppgave - 15 stp. FYT-2610 Fordypning i folkehelse og helsefremmende lokalsamfunn - 10 stp.

Hva lærer du?

Kunnskap

Ferdigheter

Generell kompetanse


Undervisning og eksamen

For å få et godt samsvar mellom utdanning og yrkespraksis er studentaktive undervisningsformer, praksisnærhet og erfaringslæring sentrale elementer i den pedagogiske profilen til studiet. Det brukes ulike arbeidsformer som klinisk ferdighetstrening, gruppearbeid, egenstudier, praksisstudier, bevegelsesaktiviteter, forelesninger, skriftlige arbeider, temadager, seminarer, laboratorieaktiviteter og e-læring. Mange av læringsaktivitetene tar utgangspunkt i autentiske situasjoner fra praksis.

Forventet arbeidsomfang er 1500-1800 timer per studieår. Dette innebærer at studenter forventes å måtte arbeide omtrent 40 timer i uka for å oppnå læringsutbyttet.

Eksamensformer som benyttes er blant annet skriftlig skoleeksamen, individuell og gruppebasert hjemmeeksamen, individuell praktisk-muntlig klinisk eksamen, individuell mappevurdering.


Praksis

Praksisstudiene er obligatoriske. Omfanget av praksisstudier tilsvarer totalt 30 uker fulltidsstudier. Praksisstudiene er fordelt med 4 uker på første studieår, 12 uker på andre studieår og 14 uker på tredje studieår.

Praksisstudiene omfatter hovedsakelig pasient-/brukerrettet arbeid og finner sted i den offentlige og private helsetjenesten i hele Nord-Norge. Deler av praksisstudiene gjennomføres på relevante arenaer utenfor helsevesenet, for eksempel relatert til helsefremmende og forebyggende arbeid. UiT Norges arktiske universitet har avtaler med praksistilbydere og finner praksisplasser til studentene.


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk.

Utveksling

Studenter kan søke om å gjennomføre deler av utdanningsløpet i utlandet. UiT Norges arktiske universitet har avtaler om studentutveksling med en rekke utenlandske institusjoner. De fleste avtalene er tilknyttet utvekslingsprogrammer som Erasmus+ (Europa) og Nordplus (Norden), men det finnes også muligheter for å utveksle utenfor Europa. Oppdatert informasjon om utvekslingsmuligheter for studenter finnes på UiTs nettsider: www.uit.no.

Utvekslingsopphold gjennomføres fortrinnsvis i løpet av fjerde til sjette semester. Studenter som søker om utvekslingsopphold vil vurderes og rangeres på bakgrunn av både faglige og personlige forutsetninger. Studenter må ha avlagt minimum 60 studiepoeng før avreise, og ha fulgt normal studieprogresjon. I forbindelse med utvekslingsopphold på tredje studieår kan det være aktuelt å justere på fordelingen av praksisuker mellom femte og sjette semester for å legge til rette for utveksling knyttet til praksisstudier.


Jobbmuligheter

Som autorisert fysioterapeut kan du jobbe i alle deler av helsetjenesten, både i offentlig og privat sektor. Eksempler på arbeidssteder er:

For å få autorisasjon som fysioterapeut i Norge, jfr. Helsepersonelloven, §§ 48 og 53, må du etter endt utdanning gjennomføre en ettårig og lønnet turnustjeneste.

Videre studier

En bachelorgrad i fysioterapi kvalifiserer til opptak til videre- og etterutdanning i helsefag og fysioterapi.

UiT tilbyr blant annet flere relevante masterstudier innen helsefag: