Illustrasjonsbilde

Overvåking av graving i gårdshaugen på Harstadgården, Harstad k.

År: 2022
Periode: Middelalder
Type: Overvåking
Sted: Harstad, Troms

Les rapporten:    

I løpet av perioden 30.5 – 17.06.2022 ble det gjennomført arkeologisk overvåking av graving til nytt vann- og avløpsanlegg, kabeltraseer m.m i et 80 m langt sammenhengende strekk gjennom gateløpene Erikstads gate – Harstadgårdsveien i Harstad sentrum. To partier av intakte kulturlag ble dokumentert som profil 1 (Harstadgårdsveien) og profil 2 (Erikstads gate). En datering fra bunnlag i profil 1, tolket som sannsynlig dyrkingslag, ble datert til merovingertid (672-774 AD). To prøver fra profil 2 ble datert til henholdsvis 1515-1640 AD og 1473-1625 AD.

Datering til yngre jernalder kan sammenholdes med dateringsresultater fra tidligere overvåkingsprosjekter og løsfunn i nærheten av gårdshaugen. Samlet er indikasjonene på utstrakt aktivitet i jernalder i gårdshaugens eldre faser sterke.

Svært mye av undergrunnen var sterkt omrotet av moderne inngrep i bakken, og ser ut til å ha rammet de delene av gårdshaugen som ble dannet i mellomalderen og senere særlig hardt. Lignende observasjoner er gjort i tidligere overvåkingsprosjekter. To dateringer fra profil 2 er samtidige med historisk belagt bosetting på stedet, og kulturlag med samme datering er påvist i et tidligere overvåkingsprosjekt. Ingen eldre faser ble påvist i disse områdene, og en mulig årsak til dette kan være at bosetting i tidlig nytid og senere ekspanderte utover kjernen i gårdshaugens bosetting i mellomalder og jernalder.