Forskning, samling og forvaltning

Norges arktiske universitetsmuseum er Nord-Norges eldste vitenskapelige institusjon.

Vi forsker på nordlig natur, samfunn, historie og livsgrunnlag. Viktige grunnsteiner i vår forskning og formidling er museets samlinger og vårt arbeid med å forvalte landsdelens kulturminner.

Kultur og natur i nord er i sterk endring. Kunnskap om fortida er avgjørende for å forstå nåtida og planlegge for framtida.

Besøk oss og lær mer på Norges arktiske universitetsmuseum på Sør-Tromsøya, på Polarmuseet og Polstjerna i sentrum, og i Tromsø arktisk- alpine botaniske hage i Breivika

Samlinger

Se våre fotosamlinger, kulturhistoriske samlinger, naturvitenskapelige samlinger og våre plantesamlinger.

Forvaltning

Norges arktiske universitetsmuseum har ansvar for forvaltning av automatisk fredete kulturminner i Nord-Norge nord for Rana.

Forvaltningsansvaret omfatter alle faste og løse kulturminner som er bestemt som automatisk fredete etter kulturminneloven.

Våre forskningsgrupper

Her finner du alle våre forskningsgrupper.

Historien blir
stadig ny

De arkeologiske, samiske, polare og kulturvitenskapelige samlingene omfatter millioner av enkeltgjenstander. Hvert år graves det fram nye objekter som bidrar til kunnskap om og perspektiver på levd liv.

Når materialet øker utfordres gamle forestillinger om samfunn og hendelser i nord. Et nytt Arktisk trer fram. I det utfordres kjønn, kulturelt mangfold og relasjonene menneske, dyr og natur.

Genene ligger
i jorda

Norges arktiske universitetsmuseum har nå flere store prosjekter hvor DNA-analyser er sentrale. Gjennom disse kan vi bedre forstå hvordan plante og dyreriket har endret seg gjennom tidene, og ikke minst hvordan mennesker har vært påvirket av og samtidig påvirket omgivelsene rundt seg.
Uten navn er
vi ingenting

Museet har godt over en million objekter, som pressete planter, insekter på nåler og sjøorganismer på sprit.

Gjennom 150 år har våre ansatte beskrevet over 400 nye arter og nesten 50 nye slekter. Fremdeles beskrives nye.

Våre eldste fossiler er 5- 600 millioner år gamle, og er funnet i Øst-Finnmark. Blant disse fossilene finnes også våre stamfedre og -mødre.

Urfolk og minoriteter

Nordområdene er hjem for urfolk og minoriteter. Fortsatt i dag opplever de et press på sine språk, næringsveier og landområder. Dette skaper store konflikter og reiser spørsmål om deres fremtid.

Siden 1872 har museet tatt del i debatten om urfolks rettigheter ved å dokumentere, forske på og formidle samisk og kvensk kultur og livsvilkår. Gjennom våre samlinger, utstillinger og publikasjoner utfordres oppfatninger om urfolks og minoriteters situasjon i nord.