Illustrasjonsbilde

Overvåking av graving i gårdshaugen i Kilbotn, Harstad k.

År: 2022
Periode: Middelalder
Type: Overvåking
Sted: Harstad, Troms og Finnmark

Les rapporten:    

Overvåking av grøfting og annet gravearbeid i forbindelse med nytt vann og avløpsanlegg til Aspelivegen 11 og 13 ble gjennomført i perioden 20-22 juni 2022. Arbeidet berørte gårdshaugen Id. 28739-1, i kulturminnets sørlige del.

To områder med bevarte gårdshaugmasser ble dokumentert, profil 1 i det vestre området som ble berørt av tiltaket og profil 2 noe lenger øst i grøfteområdet. Profil 1 viste to meter kulturlag, hvorav 50 cm i bunn tolkes som meget intakt gårdshaug. Prøve fra en trekull- og askekonsentrasjon sentralt i disse kulturlagene ble datert til høymellomalder.

En prøve fra en lignende kontekst i profil 2 ble datert til seinmellomalder/tidlig nytid. Kulturlagene i dette var 30-50 cm tykke, og har trolig i sin helhet blitt avsatt på senere tid enn mellomalderlagene dokumentert i profil 1.

Konklusjonen er at kulturminnets planavgrensning i Askeladden og antydede dybde (opptil 3-4 m), trolig er korrekt. Datering til mellomalder er også sannsynliggjort med denne overvåkingen, men mulighetene for eldre dateringer holdes åpne siden det ikke foreligger datering av bunnlag i profil 1.