Illustrasjonsbilde

«Finnshaugen» i Rønvik, Bodø. Dokumentasjon av sørvestlig utkant av gravhaug id. 38585

År: 2021
Periode: Jernalder
Type: Annet
Sted: Bodø, Nordland

Les rapporten:    

Opprusting av fylkesvei 834 med ny gang- og sykkelsti innebar konflikt med den sørvestlige delen av gravhaug id. 38585 i Rønvik, Bodø by. Dispensasjon ble innvilget, med vilkår om arkeologisk undersøkelse av den berørte delen av kulturminnet.

Undersøkelsen gikk ut på å anlegge en NV – SØ orientert sjakt parallelt med nordøstsiden av Nordstrandveien, i området mellom veien og avgrensingen av planlagt tiltak mot nordøst.

Prosjektets målsetting var å dokumentere eventuelle bevarte spor etter den opprinnelige sørvestlige enden av haugen, og/eller opprinnelig overflate i umiddelbar tilknytning til gravhaugen mot sørvest. Formålet var å bedre kunnskapsgrunnlaget om haugens konstruksjon, om eventuelle anlegg som fotgrøft, samt om den opprinnelige markoverflaten i tilknytning til haugen.

Sjakten var negativ med hensyn til bevarte kulturminner og intakt eldre markoverflate. Det undersøkte området bestod i sin helhet av masser som er forstyrret av flere moderne inngrep, fremfor alt forårsaket av en kabeltrasé som ikke kunne gjenfinnes i offentlig tilgjengelige kart eller registre.

Vår vurdering er at det innenfor det undersøkte området ikke er noen bevarte spor etter haug eller det opprinnelige bakkenivået haugen ble anlagt på.