Illustrasjonsbilde

Myntfunn på Skagen i Seivåg. Ettersøk og maskinell sjakting av mulig myntdepot

År: 2020
Periode: Jernalder, Middelalder
Type: Utgravning
Sted: Bodø, Nordland

Les rapporten:    

UM gjennomførte ettersøk av myntfunn av til sammen 18 mynter datert siste halvdel av 1000-tallet funnet med bruk av metallsøker på et begrenset område av et jorde på Skagen på Straumøya i Bodø kommune 2013 og 2014. Nordnorsk metallsøkerklubb gjorde søk i for-kant av underøkelsen 25.-27. 9.2020. Fra 28.9. – 2.10.2020 utførte UM maskinell sjakting i kombinasjon med metallsøk for å undersøke pløyelag og undergrunn på funnstedene. Til sammen ble det funnet ytterligere 16 mynter, i hovedsak med lik datering og provenienssom de tidligere myntfunnene. Klippesølv, spenner og andre gjenstander med lik datering ble også funnet. Anleggsspor som viser høy aktivitet ble funnet under flateavdekkingen. Blant disse ble deler av en sannsynlig naustbygning dokumentert, og datert med to date-ringer til 1040 -1204, samtidig med myntfunneneEn nedgravning og et stolpehull ble datert henholdsvis 774-877, og 903-1024 i vikingtid, mens, veggrøft, kulturlag ble datert med hver sin datering innenfor tidsrommet 1030-1158.Ingen depotsteder ble påvist, og relasjon til anleggene i undergrunnen er med få unntak usikker. Spredningen av mynter og funn kan trolig ikke forklares med utpløying alene. Kon-klusjonen er at myntene og andre gjenstander er spredt gjennom stor aktivitet i tilknytning til vareutveksling og produksjon som tok til i vikingtid og nådde sitte klimaks i begynnelsen av tidlig mellomalder.