Illustrasjonsbilde

Gáidnomanjávri. Sikringsundersøkelse av aktivitetsområder fra steinalder ved Kautokeino kirkested

År: 2020
Periode: Eldre steinalder, Yngre steinalder, Tidlig metalltid
Type: Utgravning
Sted: Kautokeino, Finnmark

Les rapporten:    

Høsten 2020 ble det utført sikringsundersøkelser ved Kautokeino kirkested av tre arkeologer fra Universitetsmuseet ved Norges Arktiske Universitet. På sandterrassene som disse kulturminnene er registrert er det mye aktivitet som kjøring med ATV og moped. I tillegg til naturlige erosjonsprosesser har dette skadet vegetasjonen i området og det eroderer frem eldre bosetningsspor. Løsfunn har blitt levert inn fra området gjennom mange år, men ved senere registreringer og tilstandsvurderinger er det påvist konsentrasjoner av avslag, gjenstander, brent bein, kull og skjørbrent stein. For å sikre at informasjon ikke går tapt ble det av Riksantikvaren bevilget midler til sikring av fem slike områder med funnkonsentrasjoner, fordelt på to lokaliteter på elveterrassene. Sikringsundersøkelsen viste at i åpne sandområder, der vegetasjonen har blitt borte på grunn av skade og erosjon, forsvinner det arkeologiske materialet fort. Funntettheten av avslag og bein økte nær bevart lyngvegetasjon, men det ble ikke funnet spor av strukturer.