Illustrasjonsbilde

Løp og Myklebostad, Bodø k. Arkeologiske undersøkelser av kokegroper, fotgrøft og andre strukturer fra sein-neolittisk tid og eldre jernalder

År: 2014
Periode: Jernalder
Type: Utgravning
Sted: Bodø, Nordland

Les rapporten:    

I forbindelse med reguleringsplan for fv834 Myklebostad- Kløkstad ble det høsten 2014 satt i gang arkeologiske undersøkelser av kulturminner registrert av Nordland fylkeskommune to år tidligere. De to lokalitetene Myklebostad og Løp lå henholdsvis 12 og 8 km nordøst for Bodø sentrum.

På Myklebostad var det opprinnelig registrert tre kokegroper med id 159341.1-3. Ved avtorvingen av området rundt dukket det frem ytterligere en kokegrop, et stolpehull og en rekke usikre strukturer.

Ved Løp var det i 2012 registrert tre lokaliteter med askeladden id. 157210.1-3, 157219.1-2 og 157220.1-2. Lokalitet 157210.1-3 er den nordligste lokaliteten og består av tre kokegroper beliggende i skråning fra rygg i nord mot flate jorder i sør. På de flate jordene midt i området var det registrert to strukturer med id. 157219.1-2. Den ene var tolket som en mulig flatmarksgrav, mens den andre var et noe usikkert fyllskifte. Flatmarksgraven ble omdefinert til å være en kokegrop og fyllskiftet ble avskrevet.

Den sørligste lokaliteten med id. 157220.1-2 inneholdt ytterligere to strukturer. Den sørligste var et stort avlangt fyllskifte som ble tolket som en mulig fotgrøft etter en delvis bort gravd gravhaug på stedet. Den nordligste av strukturene her var et tydelig fyllskifte som trolig også har noen tilknytning til fotgrøften.