Illustrasjonsbilde

kV420 Ofoten-Balsfjord, arkeologiske undersøkelser 2013

År: 2013
Periode: Nyere tid
Type: Utgravning
Sted: Narvik, Målselv, Nordland, Troms

Les rapporten:        

Fire árran/teltboplasser ble undersøkt fordelt på to lokaliteter ved Fjellvatnet, Målselv kommune, og to lokaliteter i Skamdalen, Narvik kommune. Ved Fjellvatnet taler resultatene for bruk på slutten av 1800-tallet/begynnelsen av 1900-tallet, med visse muligheter for etterkrigsdatering/sekundær bruk. I Skamdalen var en lokalitet i bruk på 1800-tallet, men den andre viste seg å være to árran som begge skriver seg fra etterkrigstiden. Samlet sett virker alle lokalitetene å kunne knyttes til kortere opphold i forbindelse med reinflytninger. Kulturhistorisk taler mye for at den eldste bruken av teltboplassene ved Fjellvatnet kan tilhøre reindriftssamer med vintertilhold i Torne Lappmark under vår/høstflyttingene. Den eldste teltboplassen i Skamdalen kan knyttes til tilsvarende praksis hos reindriftssamene med tilhold i Lule lappmark, og som hadde sommerbeiter ved kysten i Ofoten. På Medbyfjellet i Narvik k. ble deler av et sperre- eller ledegjerde dokumentert ved hjelp av fotogrammetri og innmålinger. 86 meter av gjerdet er bevart, men det har trolig vært langt større. Det har ikke vært mulig å datere gjerdet nøyaktig. Gjerdet består i dag av steinsettinger og –strenger, som trolig har støttet konstruksjoner av tre. Gjerdets funksjon har åpenbart vært å hindre rein i å vandre inn på flatene vest for kollen gjerdet er anlagt opp mot. Om gjerdet har inngått i villreinfangst eller tamreindrift er vanskelig å fastslå ut fra de foreliggende undersøkelsene.