Illustrasjonsbilde

Fra steinalder til jernalder på Skålbunes : RV 17-prosjektet på Tverlandet, Bodø kommune, Nordland

År: 2006, 2007
Periode: Eldre steinalder, Yngre steinalder, Jernalder
Type: Utgravning
Sted: Bodø, Nordland

Les rapporten:    

RV 17 – prosjektet på Tverlandet har vært gjennomført av Tromsø museum, Universitetsmuseet – Seksjon for kulturvitenskap. Forberedelser, de arkeologiske undersøkelsene og etterarbeidet har tatt rundt to år, hvor utgravningene foregikk somrene 2006 og 2007. Det ble funnet to større boplasser fra steinalder. I tid ligger disse i siste del av boreal og første del av atlantisk tid. Tidligere er det ikke gravd ut boplasser fra denne epoken i Salten og de utgjør derfor et viktig tilfang til ordens eldre kulturhistorie. Overraskende ble det også funnet anlegg fra jernalderen på lokalitetene. Det dreier seg om gårdsanlegg med hustuer, ildsteder, rydningsrøyser og kokegroper, samt tre gravrøyser utenfor utgravningsområdet. Gårdsbosetningen skriver seg fra både førromersk jernalder, folkevandringstid og sein vikingtid/tidlig middelalder. Det er ikke tidligere gravd ut gårdsanlegg fra jernalderen i Salten. Funnene er derfor svært viktige.