Illustrasjonsbilde

Sennalandsvatna, Kvalsund k. : undersøkelse av aktivitetsområde fra eldre steinalder

År: 2012
Periode: Eldre steinalder
Type: Utgravning
Sted: Kvalsund, Finnmark

Les rapporten:    

I forbindelse med bygging av 420 kV-ledning Balsfjord-Hammerfest søkte Statnett om og fikk innvilget tillatelse til inngrep i de nordligste delene av steinalderlokalitet id.nr. 137666 Sennalandsvatna, under forutsetning av at Tromsø Museum først foretok en faglig undersøkelse bekostet av Statnett. I perioden 16.-19. juli ble de delene av lokaliteten som ble berørt av tiltaket og som ble ansett som mulige bosetningsområder undersøkt gjennom utgraving. Det ble gravd ut til sammen 36 m2 i den nordlige delen av lokalitet id.nr. 137666, 29 m2 innenfor tiltaksområdet og i sikringssonen og 7 m2 og like sør for tiltaksområdet. Det kan antas at alle potensielle bosetningsflater i den delen av lokaliteten som berøres av tiltaket dermed er undersøkt. Det ble i løpet av dette arbeidet kun avdekket en enkelt kjerne, som befant seg i sikringssonen rett nord for lokaliteten. I tillegg ble det funnet en bipolar kjerne som lå på torv noen meter mot sør. Ingen av artefaktene kan antas å være in situ.

På grunnlag av den fattige funnmengden ble feltarbeidet avsluttet etter fire dager.