Illustrasjonsbilde

Tønsnes havn, Tromsø kommune, Troms: rapport fra arkeologiske utgravninger i 2008 og 2009

År: 2008, 2009
Periode: Eldre steinalder, Yngre steinalder, Tidlig metalltid
Type: Utgravning
Sted: Tromsø, Troms

Les rapporten:    

Utgravningene av totalt elleve lokaliteter på Skarpeneset i 2008, med et begrenset tillegg i 2009, avdekket overraskende fire store, rektangulære tufter, mer eller mindre nedgravde i bakken, på to av lokalitetene. Tuftene er datert samlet til 7000 – 6500/6400 f.Kr. Det foreslås at de er rester etter hus med parvis skråstilte, takbærende stolper, uten markerte ildsteder og med minst to åpninger/innganger. Til tross for klare likhetstrekk framviser tuftene relativt stor morfologisk variasjon med hensyn til størrelse, form, grad og form på nedgravning i gulvet, konstruksjon av vegger, samt rominndeling. Markkjemiske analyser viser at enkelte av veggene ble brukt som avfallsområder (møddinger). Funnmaterialet var konsentrert innenfor og i veggene på tuftene. Harde bergarter, inkludert flint fra lokale morenemasser, kvarts, kvartsitt og chert, dominerer. Redskapsmaterialet består av avslag med ulike typer retusj, flekker, mikroflekker, noen få tverrspisser, stikler og bor. Flekke- og mikroflekkekjerner finnes i materialet, men vanligst er bipolare kjerner. Funn av en liten, slipt skiferøks og fragmenter av to andre økser kan muligens ses i sammenheng med påvist sekundær bruk. De resterende ni lokalitetene som ble utgravd i 2008 ga lite informasjon til kulturhistoria for Skarpeneset.