Illustrasjonsbilde

Nyelv Nedre Vest. Utgravning av hustufter og boplass fra yngre steinalder

År: 2016
Periode: Yngre steinalder
Type: Utgravning
Sted: Nesseby, Finnmark

Les rapporten:    

Prosjektet ble iverksatt som konsekvens av reguleringsplan for bygging av ny bru over Nyelv og utbedring av tilstøtende deler av E6. På Gressbakken Nedre Øst lå det berørte området rett ved eksisterende vegskjæring, hvor mye av opprinnelig terreng allerede var fjernet i forbindelse med tidligere vegbygging. Det ble foretatt en mindre undersøkelse her, uten at det framkom funn eller andre indikasjoner på fortidig aktivitet. På Nyelv Nedre Vest omfattet undersøkelsesområdet et inntil 10 meter bredt og 160 meter langt område langs E6 i den nordlige delen av lokaliteten. Like øst for dette ligger en ansamling hustufter, hvorav flere tidligere er undersøkte. I 2016 ble en tuft (Hus 11) utgravd i sin helhet, samt deler av vegg og gulv i en annen (Hus 9). Et større område nedenfor og mellom hustuftene ble undersøkt, men svært få strukturer og funn framkom. Hustuftene var også relativt fattige på funn, mest markant var forekomsten av små kvartsavslag, men det var også et mindre innslag slipt skifer. Dateringene viser at tuftene var i bruk i tidsrommet 2200-1600 f.Kr., med en hovedvekt på perioden 2200-1800 f.Kr. Hus 11 har karakteristika som tilsvarer den såkalte «Nyelv-tufta»: rektangulær gulvflate, indre areal på rundt 20-25 m2, oppbygd voll i forkant og nedgravning i bakkant, og et avlangt ildstedsanlegg orientert langs husets lengdeakse, bestående av to ildsteder som deles av en ansamling skjørbrente steiner. Nyelvtuftene deler flere strukturelle trekk med de mer solide Gressbakken-tuftene, og var i bruk i samme tidsrom. Vi foreslår at de to typene tufter må sees som komplementære enheter innenfor samme kulturtradisjon, som trolig bør relateres til differensiert ressursutnyttelse og variasjoner i bosetningsmønsteret ved slutten av yngre steinalder og begynnelsen av tidlig metalltid.