Illustrasjonsbilde

Fra steinalder til jernalder på Skålbunes. RV 17-prosjektet på Tverlandet, Bodø kommune, Nordland.

År: 2006, 2007
Periode: Eldre steinalder, Yngre steinalder, Jernalder
Type: Utgravning
Sted: Bodø, Nordland

Les rapporten:    

Prosjektet er en del av en kommunedelplan for Rv 17,Naurstadhøgda – Godøystraumen som ble vedtatt 12.02.2004. Gjennom prøvestikking ble det så påvist et bosetningsområde nord for Tekkelvika ved Skålbunes på gnr. 74/1,3 og 74/6,9.

RV 17 – prosjektet på Tverlandet har vært gjennomført av Tromsø museum, Universitetsmuseet – Seksjon for kulturvitenskap. Forberedelser, de arkeologiske undersøkelsene og etterarbeidet har tatt rundt to år, hvor utgravningene foregikk somrene 2006 og 2007.

Det ble funnet to større boplasser fra steinalder. I tid ligger disse i siste del av boreal og første del av atlantisk tid. Tidligere er det ikke gravd ut boplasser fra denne epoken i Salten og de utgjør derfor et viktig tilfang til fjordens eldre kulturhistorie.

Overraskende ble det også funnet anlegg fra jernalderen på lokalitetene. Det dreier seg om gårdsanlegg med hustufter, ildsteder, rydningsrøyser og kokegroper, samt tre gravrøyser utenfor utgravningsområdet. Gårdsbosetningen skriver seg fra både førromersk jernalder, folkevandringstid og sein vikingtid/tidlig middelalder. Det er ikke tidligere gravd ut gårdsanlegg fra jernalderen i Salten. Funnene er derfor svært viktige.

Askeladden ID 90776 og 90778