Arkeologiske utgravninger

Gjennom arkeologiske utgravninger får vi kunnskap om fortidens mennesker og samfunn. Norges arktiske universitetsmuseum er ansvarlig for utgravning, overvåking og andre typer gransking av kulturminner i Nord-Norge.

Utgravning av båtgrav fra vikingtid på Hillesøy, Tromsø k. i 2017. Foto: Tromsø Museum

Kulturminnene er uerstattelige kilder til kunnskap om fortida. De er viktige som en del av vår felles kulturarv, men har også stor betydning for identitet og stedstilknytning. 

Kulturminnene er en ikke-fornybar ressurs, som tilhører fellesskapet. Et viktig prinsipp er at den som skal sette i gang et tiltak som vil virke negativt inn på et kulturminne også må betale for innsamling, sikring og dokumentasjon av gjenstander, strukturer og annet kildemateriale som står i fare for å gå tapt. Mindre private tiltak kan imidlertid dekkes av staten.

Norges arktiske universitetsmuseum gjennomfører årlig 10-15 større og mindre utgravninger. Museet har en fast stab på tre feltarkeologer. I tillegg lyser vi ut midlertidige felt-stillinger hvert år.

Utover selve gravearbeidet består en stor del av utgravningen av innsamling av gjenstander, uttak av naturvitenskapelige prøver, oppmåling, fotografering og beskrivelser av kontekster.

Innsamlete funn og prøver blir registrert, analysert og konservert. Vi samarbeider med en rekke spesialisert innen forskjellige fagområder, som osteologi (beinmateriale, palynologi (analyser av pollen og frø), kvartærgeologi (endringer i havnivå og landskap), isotopanalyser (datering, diett), dendroøkologi (datering og treartsbestemmelse).

Utgravningsresultatene samles i sluttrapporter, som er tilgjengelige på vår hjemmeside og gjennom Munin.  

Gjenstander og dokumentasjon innlemmes i samlingene og arkiveres ved Tromsø Museum, hvor det er tilgjengelig for forskning og formidling. Det utgravde materialet gir slik ny og viktig kunnskap om forhistorien til Nord-Norge, Norge og Fenno-Skandinavia.  

Arkeologene tar gjerne imot besøk i felt, og mange utgravninger omtales i media. Utgravningene kan også følges på vår Facebook-side og på Norark.

Ved Norges arktiske universitetsmuseum er Anja Roth Niemi kontaktperson for forvaltningsutgravninger.

Tilbake til Forvaltning