Forvaltning

Norges arktiske universitetsmuseum har ansvar for forvaltning av automatisk fredete kulturminner i Nord-Norge nord for Rana.

Forvaltningsansvaret omfatter alle faste og løse kulturminner som er bestemt som automatisk fredete etter kulturminneloven. Dette er gjenstander, boplasser og andre levninger som er eldre enn reformasjonen (1537), samiske kulturminner som er eldre enn 100 år, og mynter eldre enn 1650. Norges arktiske universitetsmuseum har også status som sjøfartsmuseum og har ansvar for kulturminner funnet under vann som er eldre enn 100 år.

Hva gjør jeg hvis jeg finner noe som kan være fredet?

Hvis du kommer over gjenstander som kan være automatisk fredet kontaktes Nordland fylkeskommune eller Troms og Finnmark fylkeskommune. For samiske gjenstander kontaktes Sametinget. Ta gjerne bilde av gjenstanden med målestokk, og noter ned opplysninger om funnstedet (koordinater, avmerking på kart).

Hvis du kommer over spor i marka som kan være automatisk fredete kulturminner anbefaler vi å først sjekke om kulturminnet allerede er kjent. Dette kan du gjøre på en rekke kartløsninger på internett, slik som Kulturminnesøk eller Miljøstatus. Er det ikke registert bør du kontakte rette fylkeskommune eller Sametinget.

LES MER OM:

Forvaltningsansvaret Maritime kulturminner Arkeologiske rapporter
Arkeologiske utgravninger Bergkunst Forvaltning og forskning

Vik utgravning
Utgravning av gårdshaug på Vik, Saltdal k. Undersøkelsen var et mindre privat tiltak som ble dekket av staten Foto: Tromsø Museum.

Forvaltningsansvaret

Norges arktiske universitetsmuseum samarbeider med og gir faglig råd til Riksantikvaren, de nordnorske fylkeskommunene og Sametinget (nord for Rana).

Ansvar og myndighet etter kulturminneloven er regulert i egen forskrift . Fylkeskommunene og Sametinget har ansvar for kulturminnevernet i første instans. Alle henvendelser om faste og løse kulturminner rettes til fylkeskommune og Sametinget, som så sender disse videre til rette myndighet.

Norges arktiske universitetsmuseum vurderer og gir uttalelser til søknader om tillatelse til inngrep i automatisk fredete kulturminner basert på vitenskapelig kildeverdi og utarbeider prosjektplaner og budsjetter for arkeologiske undersøkelser i henhold til kulturminnelovens §8 og §10.

Det er fylkeskommunen som gir tillatelse/dispensasjon til inngrep i kulturminner (§8), mens Riksantikvaren gjør vedtak om utgifter til granskning (§10). For samiske kulturminner er Riksantikvaren  myndighet etter både kulturminnelovens §8 og §10. 

Utbygger betaler undersøkelsen, men mindre private tiltak kan bekostes av staten.

Det er Norges arktiske universitetsmuseum som utfører arkeologiske undersøkelser. Formålet er å sikre det vitenskapelige kildematerialet før det går tapt. Innsamlede funn og dokumentasjonsmateriale blir etter arkeologisk undersøkelse tilrettelagt for forskning og formidling.

I tillegg har Norges arktiske universitetsmuseum ansvar for arkeologiske sikringsundersøkelser i landsdelen. Sikringsundersøkelsene bekostes av staten, og omfatter kulturminner som står i fare for å bli ødelagt, og hvor skadevolder ikke er kjent eller at skaden har sin årsak i erosjon m.m.

Mer informasjon om dispensasjon for inngrep i kulturminner finner du på Riksantikvarens sider.

Søk kulturminner i ditt nærområde: https://kulturminnesok.no/

Ved Norges arktiske universitetsmuseum er Keth Lind kontaktperson for spørsmål som berører dispensasjonssaker eller inngrep i kulturminner.

Tilbake til Forvaltning