Forskningsprosjekter ved Seksjon for naturvitenskap

 Kartlegging av soppmyggfaunaen i Norge, finansiert av Artsdatabanken:

 

Toppforskprosjekt ECOGEN om følsomme arktiske og alpine økosystemer. Les mer her

Tidlig liv på Digermulen. Les mer her

Sjøfugler i norske farvann. Les mer her

Genetiske strekkoding av arter. Les mer her

Forskerskole i Biosystematikk, Les mer her 

Floraen på Svalbard. Les mer her

Trekkfugler i nord. Les mer her