Skriv ut Lukk vindu


 

Akvamedisin - master

Fakta

Varighet:5 År
Studiepoeng:300
Gradsnavn:Master i akvamedisin
Opptakskrav:Generell studiekompetanse + REALFA
Søknadsfrist:15. april
Søknadskode:186 709

Beskrivelse av studiet

Profesjonsstudiet i akvamedisin kvalifiserer ferdige kandidater til offentlig autorisasjon som fiskehelsebiolog med en lovregulert reseptrett. Gjennom studiet får du forståelse for fiskens biologi, fysiologi, ernæring, miljøkrav og atferd, og hvordan en kan overvåke miljøet og tilpasse teknologien for å oppnå god velferd og helse hos fisk i oppdrett. Studiet gir deg kompetanse i hvordan fiskesykdommer forebygges, diagnostiseres og behandles.

For å gi fremtidige fiskehelsebiologer best mulig grunnlag til å kunne forebygge og behandle sykdommer hos fisk, gir studiet gode kunnskaper i kjemi, biokjemi, mikrobiologi, infeksjonssykdommer, parasittologi, immunologi, patologi, diagnostikk og farmakologi.

Integrert i studiet gis også kunnskap om epidemiologi, dyreetikk, dyrevelferd og veterinærmedisinske arbeidsprinsipper. Som student får du trening i bruk av tradisjonelle og moderne diagnostiske metoder (for eksempel basert på molekylærbiologiske prinsipper). I tillegg blir det gitt opplæring i hygieneprinsipper, matvaretrygghet, produksjonsplanlegging, oppdrettsteknologi og vannmiljø - alt relevant for norsk oppdrettsnæring, samt ulike forvaltningsprinsipper knyttet til norsk og internasjonal lovgivning innen havbruk, miljø, dyrevelferd og sykdom.

PROGRESJONSKRAV
For å kunne starte på 7. semester (4. år) må følgende emner være bestått:

1. semesteremner:
KJE-1001 Introduksjon til kjemi og kjemisk biologi (10 STP)
MAT-0001 Brukerkurs i matematikk (10 STP)

2. semesteremner:
MBI-1002 Celle- og molekylærbiologi (15 STP)
BIO-1601 Innføring i mikrobiologi (5 STP)

3. semesteremner:
BIO-2506 Introduction to Fish Biology (10 STP)
MBI-2001 Biokjemi (10 STP)

Totalt må 170 studiepoeng (STP) være bestått før du starter på 4. året. Det betyr at det kun er tillatt med ett emne (10 STP) som «hengefag» før oppstart av 7. semester (4. år).

Dersom du ikke oppfyller kravene til å kunne starte på 7. semester vil du få utvidet studieretten med maks ett år. Hvis ett eller flere av emnene KJE-1001, MAT-0001, MBI-1002, BIO-1601, BIO-2506 og MBI-2001 ikke er bestått før du starter på ditt 7. semester vil du miste studieretten. Det betyr at du kun kan ha ett «hengefag» før du begynner på mastergraden, men at ingen av de nevnte emnene kan utgjøre dette «hengefaget».

Vær også oppmerksom på at enkelte emner i studieplanen har obligatoriske forkunnskapskrav (emner) som må være bestått før du kan melde deg opp til emnet.


Oppbygging av studiet

Studieplan
10 stp. 10 stp. 10 stp.
1. sem. (høst) FIL-0700 Examen philosophicum, Tromsøvarianten - 10 stp. KJE-1001 Introduksjon til kjemi og kjemisk biologi - 10 stp. MAT-0001 Brukerkurs i matematikk - 10 stp.
2. sem. (vår) MBI-1002 Celle- og molekylærbiologi - 15 stp. BIO-1501 Akvatisk økologi - 10 stp. BIO-1601 Innføring i mikrobiologi - 5 stp.
3. sem. (høst) BIO-2506 Introduction to Fish Biology - 10 stp. BIO-2508 Aquaculture I - 10 stp. MBI-2001 Biokjemi - 10 stp.
4. sem. (vår) BIO-2002 Dyrefysiologi - 10 stp. BIO-2601 Generell mikrobiologi - 10 stp. FSK-2002 Havbruksrett - 10 stp.
5. sem. (høst) BIO-2504 Fish Physiology - 10 stp. BIO-2604 Fiskesykdommer - 10 stp. BIO-3609 Basal and Comparative Immunology - 10 stp.
6. sem. (vår) BIO-2602 Fiskeernæring - 10 stp. BIO-2605 Fiskepatologi - 10 stp. FSK-2010 Oppdrettsteknologi - 10 stp.
7. sem. (høst) BIO-3519 Parasites and epidemiology - 10 stp. HMS-0501 Sikkerhet på laboratoriet, verksted, felt og tokt - 0 stp. HMS-0502 Førstehjelp lab, verksted, felt og tokt - 0 stp. HMS-0504 Biologisk materiale - 0 stp. BIO-3602 Farmakologi - 10 stp. BIO-3607 Matvaretrygghet - 10 stp.
8. sem. (vår) BIO-3955 Mastergradsoppgave i akvamedisin - 60 stp. STA-0001 Brukerkurs i statistikk 1 - 10 stp. BIO-3503 Aquatic Animal Welfare - 5 stp. BIO-3613 Fiskevelferd i havbruk - 5 stp.
9. sem. (høst) BIO-3630 Helsekontroll og klinikk i havbruk - 10 stp.
10. sem. (vår)

Hva lærer du?

Etter fullført utdannelse forventes det at kandidaten har oppnådd følgende læringsutbytte:

Kunnskaper:

Ferdigheter:

Generell kompetanse:


Undervisning og eksamen

De ulike emnene som inngår i studieprogrammet, har forskjellige undervisningsformer. Blant annet forelesninger, seminarer og obligatoriske laboratoriekurs, tokt og feltkurs. Foruten den organiserte undervisningen er det svært viktig at du gjennom egeninnsats leser og diskuterer pensumlitteratur, løser øvingsoppgaver, diskuterer problemstillinger og oppsøker databaser/bibliotek for å innhente empirisk kunnskap. Vi oppfordrer til bruk av studentdrevne kollokviegrupper der studentene tar initiativ selv og jobber sammen i grupper. Studiet avsluttes med at du gjør et selvstendig forskningsarbeid som skrives til en mastergradsoppgave i samarbeid med en veileder.

I studieprogrammet inngår både emner som benytter karakterskalaen bestått/ikke bestått og emner som benytter den graderte karakterskalaen fra A til E for bestått, og F for ikke bestått. Hvilket karaktersystem som benyttes kommer frem av hver enkelt emnebeskrivelse. Noen av emnene har arbeidskrav som må gjennomføres før man kan framstille seg til eksamen. Se emnebeskrivelsene for mer info.

Praksis

For at du som student skal kunne oppnå det foreskrevne læringsutbyttet vil studentene, i sluttfasen av studiet, gjennomgå en intensiv praksisperiode i oppdrettsnæringen. Dette er et feltkurs som avspeiler arbeidssituasjonen fiskehelsebiologer vil møte som feltarbeidere i norsk havbruksnæring. Det gir studentene en innføring i utøvelse av praktisk fiskehelse ute på oppdrettsanlegg og i førstelinje fiskehelsetjeneste. Studentene oppfordres til å søke sommerjobb eller annen tilknytting til havbruksnæringen som gir relevant praksis for senere yrkesutøvelse som fiskehelsebiolog.

Undervisnings- og eksamensspråk

Undervisningsspråket for emnene som inngår i programmet er i hovedsak norsk, noe undervisning vil bli gitt på engelsk. Faglitteratur som benyttes vil være på norsk og/eller engelsk.

Utveksling

For studentene på akvamedisin-programmet vil det være muligheter for utenlandsopphold i fjerde semester. Studenter som skal på utenlandsopphold må imidlertid ha gjennomført og bestått eksamener i emner tilsvarende minimum 60 studiepoeng før utveksling. Et utenlandsopphold skal først og fremst gi et faglig utbytte, men vil også gi verdifull tilleggskompetanse i form av språklige og kulturelle opplevelser. Det finnes mange typer utvekslingsavtaler ved UiT, noen gjelder spesifikke program, mens andre er generelle avtaler som gjelder for hele UiT. Mer informasjon om utveksling ved UiT finner du her. De siste årene har akvamedisinstudenter vært på utveksling til bl.a. Aberdeen (Skottland), København (Danmark) og Hawaii (USA).

Ta kontakt med studieveileder på programmet i god tid før du søker om utveksling, for å bl.a. undersøke status på aktive og operative avtaler. De fleste avtalene vil kreve noe egeninnsats og planlegging fra studenten før alle formaliteter er på plass.

Jobbmuligheter

Studiet kvalifiserer ferdige kandidater til offentlig autorisasjon som Fiskehelsebiolog med en lovregulert reseptrett. Det er Mattilsynet som tildeler autorisasjon etter søknad fra den uteksaminerte kandidaten. Kandidaten er da kvalifisert til å arbeide som dyrehelsepersonell i tilknytning til akvatiske dyr, unntatt sjøpattedyr, på linje med veterinærer. Dyrehelsepersonells plikter er blant annet å arbeide for velferd og sunnhet hos dyr, herunder viltlevende dyrebestander samt å medvirke til etisk og miljømessig forsvarlig dyrehold. Fiskehelsebiologer kan rekvirere reseptpliktige legemidler til akvatiske dyr, unntatt sjøpattedyr.

Fiskehelsebiologer er etterspurt til ulike jobber i fiskehelsetjenester og i Mattilsynet. Videre jobber fiskehelsebiologer som forskere, fagpersoner eller ledere i akvakulturbedrifter, vaksineselskaper, firmaer som tilbyr diagnostikk av fiskesykdommer, fôrfirmaer, konsulentfirma og offentlige virksomheter.

Som fiskehelsebiolog har man dessuten en god faglig plattform til å starte egen virksomhet innen akvamedisin og fiskehelse. En mastergrad i akvamedisin gir grunnlag for å søke opptak til doktorgradsstudium ved norske universitet og høgskoler.

Videre studier

En mastergrad i akvamedisin gir grunnlag for å søke opptak til doktorgradsstudium ved norske universitet og høgskoler.