Samiske rettsforhold

Spørsmålet om eiendomsretten til grunnen i Finnmark har engasjert mange, ikke minst historikere og jurister – og befolkningen i fylket. Finnmarksloven i 2005 erkjente at «Samene har kollektivt og individuelt gjennom langvarig bruk av land og vann opparbeidet rettigheter til grunn i Finnmark» (§5). Dette har vært utredet siden 1980-tallet og behandlet rettslig både av Finnmarkskommisjonen og Høyesterett. Men fremdeles har man ikke avklart spørsmålet om hvilke rettigheter samene har til de ressursene som de har utnyttet over lang tid.

Foto: Adnan Ičagić, Norges arktiske universitetsmuseum

INNHOLD:

Innledning: Ivar Bjørklund
Vern av samisk ressursgrunnlag – noen trekk ved rettsutviklingen: Kirsti Strøm Bull
Landskap, kunnskap og reindrift i Fiettar: Mikkel Nils M. Sara
Statens umatrikulerte grunn i Finnmark, har den noen gang vært statens?: Øyvind Ravna
Avgjørelser av Høyesterett om samiske retsspørsmål: Jens Edvind A. Skoghøy
Fotografiet: Sveinulf Hegstad