Skriv ut Lukk vindu


 

Maskin, ingeniør - bachelor

Fakta

Varighet:3 År
Studiepoeng:180
Gradsnavn:Bachelor i ingeniørfag - Maskin
Opptakskrav:

Generell studiekompetanse eller realkompetanse, og Matematikk (R1+R2) og Fysikk 1 (HING)

Flere opptaksveier: Mangler du studiekompetanse, nødvendige realfag eller har fagbrev kan du likevel kvalifisere for opptak til ingeniørstudier. Sjekk hva som gjelder for deg

Søknadsfrist:15. april
Søknadskode:Narvik og Alta: 186 069

Beskrivelse av studiet

Studiet tilbys i Narvik eller Alta, der første studieår tas i Narvik eller Alta, og fullføres med 2. og 3. studieår i Narvik. (Søknadskode: 186 069).

Industrien i inn- og utland har et stort behov for ingeniører som forstår hvordan mekanisk utstyr fungerer, reguleres, styres og hvordan de vedlikeholdes. Du vil i løpet av studiet lære om hvordan mekanismer, maskiner og prosesser er beregnet og konstruert. Du vil også lære om ulike materialer og produksjonsmetoder. Som maskiningeniør er det vanlig å samarbeide med andre profesjoner. Derfor er det lagt vekt på at du får innføring i prosjektplanlegging, kvalitetsstyring og vedlikeholdsplanlegging. Du vil lære å arbeide både selvstendig og i gruppe, i tillegg hvordan man kommuniserer i prosjekter.

Studiet vil gi deg innsikt i:

For å gi deg en god bredde i utdanningen, undervises det innen områder som:


Oppbygging av studiet

Studieplan
10 stp. 10 stp. 10 stp.
1. sem. (høst) TEK-1507 Matematikk 1 - 10 stp. TEK-1501 Statistikk - 5 stp. TEK-1502 Ingeniørfaglig yrkesutøvelse og arbeidsmetoder - 5 stp. TEK-1503 Teknisk tegning/DAK - 5 stp. TEK-1520 Beregningsorientert programmering - 5 stp.
2. sem. (vår) BYG-2503 Mekanikk og Fluidmekanikk - 10 stp. TEK-1516 Matematikk 2 - 10 stp. TEK-1504 Fysikk - 5 stp. TEK-1505 Kjemi - 5 stp.
3. sem. (høst) MAS-2500 Bearbeiding inkl måleteknikk og materiallære - 10 stp. MAS-2502 Thermodynamics - 10 stp. MAS-2601 Mekanikk 2 - 10 stp.
4. sem. (vår) MAS-2602 Elektroteknikk og automasjonsteknikk - 10 stp. MAS-2603 Hydraulic Systems and Oil Hydraulics - 10 stp. MAS-2604 Konstruksjonselementer, standarder og kvalitetsstyring - 10 stp.
5. sem. (høst) MAS-2780 Bacheloroppgave i maskin - 20 stp.
6. sem. (vår) TEK-1518 Entreprenørskap, økonomi og organisasjon - 10 stp.

Hva lærer du?

Etter bestått studieprogram har kandidaten følgende læringsutbytte:

Læringsutbyttebeskrivelse for Studieretning

Bachelor i Ingeniørfag – Maskin ved UiT Narvik

En kandidat med fullført og bestått 3-årig bachelorgrad i maskiningeniørfag skal ha læringsutbytte iht. generell læringsutbyttebeskrivelse for Maskin (GEN).

For studieretning Maskin ved UiT, Narvik er det i tillegg gjort noen presiseringer.

Kunnskap

Kandidaten har grunnleggende kunnskaper innen konstruksjon og produksjon, materialer og bred kunnskap innen helhetlig system- og produktutvikling. Kandidaten har kunnskap som bidrar til videreutdanning innen relevant mastergrad.

Kandidaten har grunnleggende kunnskaper i matematikk, naturvitenskap og relevante samfunns- og økonomifag, og hvordan disse integreres i system- og produktutvikling, konstruksjon og design.

Kandidaten har kunnskap om fagets historie, utvikling og ingeniørens rolle i samfunnet. Kandidaten har kunnskap om konsekvenser av utvikling og bruk av teknologi.

Kandidaten kjenner til forsknings- og utviklingsarbeid, relevant metodikk og arbeidsmåte innen eget fagfelt.

Kandidaten kan oppdatere sin kunnskap innenfor fagfeltet, både gjennom
informasjonsinnhenting og kontakt med fagmiljøer og praksis.

Ferdigheter

Kandidaten kan anvende kunnskap i matematikk, fysikk, kjemi og teknologiske emner for å formulere, spesifisere, planlegge og løse generelle problemer innen konstruksjon og produksjon på en velbegrunnet og systematisk måte.

Kandidaten behersker relevant utviklingsmetodikk, og kunne anvende programmer for modellering, simulering, regulering og overvåkning, og kunne realisere løsninger og systemer.

Kandidaten kan arbeide i relevante fysiske og digitale laboratorier og behersker metoder og verktøy som grunnlag for målrettet og innovativt arbeid.

Kandidaten kan identifisere, planlegge og gjennomføre prosjekter, eksperimenter og simuleringer, samt analysere, tolke og bruke fremkomne data, både selvstendig og i team.

Kandidaten kan finne, vurdere og utnytte teknisk viten på en kritisk måte innen sitt område, og fremstille dette slik at det belyser en problemstilling, både skriftlig og muntlig.

Innen sin fordypning skal kandidaten kunne bidra til nytenkning, innovasjon, kvalitetsstyring og entreprenørskap ved utvikling og realisering av bærekraftige og samfunnsnyttige produkter, systemer og løsninger.

Generell kompetanse

Kandidaten har innsikt i miljømessige, helsemessige, sikkerhetsmessige, samfunnsmessige og økonomiske konsekvenser av produkter produksjonsløsninger og kan reflektere over disse i et etisk perspektiv og et livsløpsperspektiv.

Kandidaten kan formidle ingeniørfaglig kunnskap til ulike målgrupper både skriftlig og muntlig på norsk og engelsk og kan bidra til å synliggjøre teknologiens betydning og konsekvenser.

Kandidaten kan handtere kjemikalier forskriftsmessig og benytte HMS-datablad. Kandidaten kan delta i faglige diskusjoner, har respekt og åpenhet for andre fagområder og bidra i tverrfaglig arbeid.

Kandidaten kan identifisere og vurdere sikkerhets-, sårbarhets-, personverns- og datasikkerhetsaspekter i produkter og systemer (som anvender IKT).

Kandidaten skal ha kjennskap til grunnleggende sikkerhetsmekanismer i aktuelle IKT-løsninger

Kandidaten skal ha kjennskap til gjeldende lover og regelverk for lagring av personopplysninger

Kandidaten skal ha kunnskap om typiske sårbarheter i IKT-løsninger og hvordan avdekke slike


Undervisning og eksamen

Maskin, ingeniør - bachelor er en profesjonsrettet og forskningsbasert ingeniørutdanning. Utdanningen vektlegger studentens modningsprosess, og viktige temaer som etikk, miljø, teknologi, individ og samfunn inngår i studiet.

En kombinasjon av teori og praksis utgjør en vesentlig del av utdanningen, og arbeids- og undervisningsformer vil i stor grad bestå av forelesninger, gruppetimer, seminarer, veiledning, prosjekt-/øvingsarbeid og selvstudium.
Undervisningen er organisert som et ordinært fulltidsstudium, som også tilbys nettbasert. Emner kan inneholde både gruppebaserte og individuelle arbeidskrav. Obligatoriske elementer er angitt i emnebeskrivelsene.

Vurderingsformer

Faglige prestasjoner vurderes enten med bokstavkarakterer A-F, eller som Bestått / Ikke-bestått. Dersom en eksamen består av flere deler, må alle deler være bestått for å få eksamen godkjent.

Emner inneholder arbeidskrav som må være utført og godkjent for å få tilgang til avsluttende eksamen. Eksamensordning, tillatte hjelpemidler til eksamen, kontinuasjonsadgang og arbeidskrav er beskrevet i de enkelte emnebeskrivelsene.


Praksis

Studiet legger opp til at det skal være mulig å gjennomføre en praksisperiode i studietiden. Denne perioden vil være sommeren mellom 4. og 5. semester, alternativt i oppstarten av 5. semester. Praksisperioden vil være et valgemne.

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Utveksling

UiT i Narvik har kontakt med flere utenlandske høgskoler og universiteter, og flere av våre tidligere studenter har påholdt seg i perioder ved slike utdanningsinstitusjoner.

Fakultetet hjelper til med å legge slike opphold til rette for interesserte studenter, slik at disse utenlandsoppholdene kan inngå som en del av utdanningen.


Jobbmuligheter

Som ferdig utdannet Maskiningeniør har du en allsidig bakgrunn innen et bredt spekter av fagområder. Dette gir mange muligheter for utfordrende og spennende stillinger i yrkeslivet.

Maskiningeniører jobber som produktutviklere, konstruktører, produksjonsplanleggere, kvalitetsingeniører, vedlikeholdsingeniører, laboratorieingeniører, innkjøpere, selgere, konsulenter, takstmenn, mellomledere og toppledere innen ulike virksomheter og bransjer.

Eksemplene er mange: Oljeselskaper, Serviceselskaper, leverandørbedrifter, ingeniørselskaper, produksjonsbedrifter, verksteder, vedlikeholdsbedrifter, rederier, mekanisk industri, næringsmiddelindustri, skipsindustri, bergverksindustri, prosessindustri, kraftproduserende industri, kommuner, statlige direktorater/etater, forsvaret, importører av mekanisk utstyr, konsulentfirma m.m.

Videre studier

Studiet kvalifiserer til 2-årig påbygning til master i Teknologi/Sivilingeniør ved UiT i Narvik innen studieretningene:

Hvis du vil studere ved et annet studiested er du også kvalifisert til å starte masterstudier innen Produktutvikling og produksjon ved NTNU, eller andre masterstudier der din utdanning i maskinteknikk kvalifiserer for opptak.