Skriv ut Lukk vindu


 

Bioteknologi - bachelor

Fakta

Varighet:3 År
Studiepoeng:180
Gradsnavn:Bachelor i bioteknologi.
Opptakskrav:Generell studiekompetanse + REALFA
Søknadsfrist:15. april
Søknadskode:186 299

Beskrivelse av studiet

En god bioteknolog må ha et bredt fundament av kunnskaper og ferdigheter innen mikrobiologi, biokjemi, molekylærbiologi og kjemi. Emner som bidrar til dette har derfor en sentral plass i bachelorstudiet. I tillegg får du innsyn i mer anvendte sider av bioteknologien, med særlig vekt på bruk av bioteknologiske metoder generelt og anvendt på marine ressurser spesielt. Bachelor i bioteknologi er et heltidsstudium på tre år på tilsammen 180 studiepoeng.

Det første semesteret tar du kjemi og matematikk, som er viktige støttefag for de videre studiene, og et introduksjonsemne i biologi. I andre semester gis bred innføring i molekylær- og cellebiologi, mikrobiologi og ex.phil. De obligatoriske emnene på andre og tredje år gir faglig fordypning i molekylært rettet biologi, mikrobiologi og bioteknologi. Samtidig gis innsikt i de mulighetene som ligger i å utnytte genetiske ressurser og bioaktive forbindelser - særlig med utgangspunkt i det biologiske mangfoldet som finnes i nordlige marine økosystemer. Du har også valgemne i 3. og 6. semester der du kan spisse kompetansen innen ulike fagområder.Se alle detaljer i neste meny "Oppbygging av studiet". Du vil få trening i å planlegge, gjennomføre og rapportere et selvstendig, forskningspreget prosjekt. I løpet av siste studieår må det skrives en selvstendig bachelorgradsoppgave. Den kan være basert på et eksperimentelt arbeid i en forskningsgruppe, gjerne i samarbeid med en bedrift, eller være et litteraturstudium.


Oppbygging av studiet

Semester 10 studiepoeng 10 studiepoeng 10 studiepoeng
1. semester (høst)
2. semester (vår)
(15 STP)
(5 STP)
3. semester (høst)
Valgfritt emne
(BIO-2009 anbefales og vil forsøkt tatt hensyn til i timeplanleggingen)
4. semester (vår)
5. semester (høst)
6. semester (vår)
Valgfritt emne
...........................................
..........................................................................................
Anbefalte valgemner høst 3. sem.
Det vil sannsynligvis forekomme kollisjoner i timeplanen mellom obligatoriske emner og valgemner.
Anbefalte valgemner vår 6.
Det vil sannsynligvis forekomme kollisjoner i timeplanen mellom obligatoriske emner og valgemner.
Det er også mulig å velge andre emner.

Hva lærer du?

Etter fullført utdannelse forventes det at kandidaten har oppnådd følgende læringsutbytte:

Kunnskaper

Ferdigheter

Generell kompetanse


Undervisning og eksamen

Eksamen:
I studieprogrammet inngår både emner som benytter karakterskalaen bestått/ikke bestått og emner som benytter den graderte karakterskalaen med fem trinn fra A til E for bestått, og F for ikke bestått. Hvilket karaktersystem som benyttes fremgår av emnebeskrivelsene. Noen av emnene kan ha ett eller flere arbeidskrav som må godkjennes før man kan framstille seg til eksamen. Det kan være obligatoriske laboratorierapporter, ekskursjon- og toktrapporter, presentasjoner og/eller obligatorisk oppmøte på seminarundervisning.

Eksamensformer kan være skriftlig, muntlig, hjemmeeksamen, rapporter eller presentasjoner. Skriftlige innleveringer leveres som regel inn i WiseFlow, som er et digitalt eksamenssystem.

Undervisning:
Det brukes ulike undervisningsformer som forelesning, lab, tokt, presentasjon av oppgaver, selvstudium, skriving av labrapporter og gruppearbeid. Undervisningsplattformen er Canvas.


Undervisnings- og eksamensspråk

Undervisnings- og eksamensspråk er norsk. Noen emner undervises på engelsk.

Utveksling

For studentene på programmet vil det være muligheter for utenlandsopphold i fjerde semester. Studenter som skal på utenlandsopphold må ha gjennomført og bestått eksamener i emner tilsvarende minimum 60 studiepoeng. Et utenlandsopphold kan gi faglige, språklige og kulturelle opplevelser som gir verdifull tilleggskompetanse - og minner for livet! De siste årene har bioteknologistudenter vært på utveksling til Aberdeen (Skottland).

 

Ta kontakt med studieveileder på programmet før du søker om utveksling. De fleste avtalene vil kreve noe egeninnsats fra studenten før alt er på plass. Studentene som har vært i utlandet kommer tilbake med erfaringer og opplevelser de ikke ville vært foruten.


Jobbmuligheter

Utdanningen gir et god grunnlag i generell bioteknologi og kvalifiserer for jobber i næringsliv med stor grad av innovasjon, i produksjonsbedrifter innen bioteknologiske næringer (marine næringer), samt innen forskning.

Utdanningen kvalifiserer til opptak til Master in Marine Biotechnology (UiT, karakterkrav: minimum snittkarakter C, alle karakterer teller). Det vil også kunne kvalifisere til masterprogrammer ved andre universiteter i inn- og utland.