Illustrasjonsbilde

Kjerkvågen i Kabelvåg. Dokumentasjon og retting av skade på gårdshaug og kirkested fra mellomalder i Vågan kommune, Nordland

År: 2020
Periode: Middelalder, Nyere tid
Type: Annet
Sted: Vågan, Nordland

Les rapporten:    

UM – Norges arktiske universitetsmuseum foretok i juni 2020 arkeologisk dokumentasjon av til sammen fire profiler fordelt på to automatisk fredete kulturminner berørt av ulovlig gravearbeid: Askeladden id. 111112-1 Kjerkvågen og Askeladden id. 65131 Prestegården. Prosjektet oppfylte betingelsene i rettevedtak fra Riksantikvaren. Til sammen tre dateringsprøver fra de nedre kulturlagene i gårdshaugen Kjerkvågen viser med høyest sannsynlighet til aktivitet i tidlig mellomalder, mens tre prøver tatt fra bunnlag i gårdshaug-/kulturlagslokaliteten Prestegården spenner fra høymellomalder til tidlig nytid. Bunnlagene viste lite organisk materiale, og med unntak av en steinkonsentrasjon i bunnlag gårdshaugen, heller ikke anlegg og strukturer. Dateringene er det viktigste resultatet fra undersøkelsen, og tillater en viss støtte til etablerte oppfatninger av at kirkestedet i Vågan har vært her siden tidlig 1100-tall, og at Kjerkvågan har hatt kirke og prestegård siden. Selv om mulighetene for å forstå dypere kulturhistorisk sammenheng på bakgrunn av resultatene fra undersøkelsen 2020 er begrensede, avsluttes rapporten med en drøfting av en mulig modell for utviklingen av to steder med viktige senterfunksjoner i høymellomalder: Kirkestedet Kjerkvågen og kaupstaden Storvågan. 

 

Feltarbeidet ble utført som et samarbeidsprosjekt med NIKU som undersøkte sikringssonen til Askeladden id. 170516, Vågan gamle kirkested jf. gjeldende faglig ansvarsfordeling. NIKU har levert rapport for dette.