Illustrasjonsbilde

Røkenes gård. Arkeologisk overvåking

År: 2020
Periode: Jernalder, Middelalder
Type: Overvåking
Sted: Harstad, Troms og Finnmark

Les rapporten:    

Arkeologisk overvåking av grøftearbeid på Røkenes gård i første halvdel av mai 2020 ble gjennomført under vanskelige forhold, som var medvirkende faktorer i at en grøft til spillvann fra ny drenering først ble lagt i feil område. Her ble en flettverkskonstruksjon av velbevart tre avdekket i underkant av to meter dypt i en del av gårdshaugen som i liten grad var berørt av  inngrep fra nyere tid. Prøver fra to forskjellige staurspisser fra denne konstruksjonen er begge datert ca. 770-970. Den endelige traseen til spillvannsrøret ble lagt i områder der det var gjort nyere inngrep, men kom likevel i berøring med bevarte deler av gårdshaugen to steder som ble dokumentert med profilskisser. Dateringsprøver fra profil 1 ca. 70 cm dypt i haugen indikerer seinmellomalder. En prøve tatt fra den andre profilen om lag to meter dypt i gårdshaugen ga sammenfallende dateringer med dateringen fra flettverkskonstruksjonen.
Dateringene fra yngre jernalder viser med stor sannsynlighet til aktivitet forbundet med gårdsbebyggelse i vikingtid. Observerte kulturlag dypere enn flettverkskonstruksjonen kan bety at fast bosetting og aktivitet lik det som er foreslått for vikingtid kan ha kontinuitet til eldre faser i jernalderen på stedet. Datert kulturlag fra seinmellomalder kan være en indikasjon på bruk av området i en tid da historiske analyser har antatt en lengre ødefase i regionen, som også skal ha rammet Røkenes. Dette resultatet kunne imidlertid ikke støttes av tilleggsobservasjoner eller andre data innhentet i felt.