Maritime kulturminner

Norges arktiske universitetsmuseum er en av fem sjøfartsmuseer i Norge med lovpålagt forvaltningsansvar for kulturminner under vann (både i sjø og ferskvann) som rette myndighet etter Kulturminnelovens (kml) § 14 innenfor Finnmark, Troms og Nordland nord for Saltfjellet.

Utgraving av Lovundvraket i 2017

Vårt ansvarsområde er det største av de fem forvaltningsregioner, med en kystlinje på over 20.000 km hvis alle øyer er tatt med. Vi skal ivareta vår maritime kulturarv, enten det er skipsfunn eller andre kulturminner under vann, løsfunn eller sluttede funn.

Universitetsmuseet avgir uttalelser til plan- og tiltakssaker som innebære inngrep under vann og gjennomfører forundersøkelser hvor det vurderes at eventuelle kulturminner kan skades som følge av tiltak, hvor tiltakshaver må betale etter kml §§ 9 og 10. Marinarkeologisk undersøkelser i Nord-Norge har kun dekt en meget begrenset del av kysten med lite feltaktivitet før opprettelse av en marinarkeolog stilling i 1996, i motsetning til Sør-Norge hvor dykkeundersøkelser begynte på 1960-tallet.

Ved Norges arktiske universitetsmuseum er Stephen Wickler kontaktperson for maritim arkeologi.

Sjøfunnmelding

Om du har funnet noe av kulturhistorisk verdi under vann må du melde fra til fylkeskommunen. Er funnet gjort i et av de ovennevnte fylkene er fylket hvor funnet er gjort rette instans å kontakte. Fyll ut vedlagt funnskjema og levere det til kulturminneforvaltning hos fylkeskommunen.  Fylkeskommunen vil oversende skjemaet til oss som rette forvaltningsmuseum.

Utvalgte maritim-arkeologiske forskningsprosjekter

Lovundbåten

Lovundbåten er en fraktefartøy bygd av eik fra siste delen av 1400-tallet, er det eneste bevarte middelalder båt i Norge nord for Vestlandet. Siden båten ble oppdaget i fjæra av en gravemaskin på øya Lovund i Nord-Helgeland i 1976, har det vært stor interesse i lokalsamfunn for å få det utgravd. Dette ble endelig utført som et forskningsbasert samarbeidsprosjekt mellom Norges arktiske universitetsmuseum og Norsk Maritimt Museum med forundersøkelse i 2016 og fullstendig utgravning i 2017 finansiert av en lokal interessegruppe. Målsetting etter dokumentasjon og konservering er utstilling av båten i en tilegnet bygning på Lovund. Mer om prosjektet.

Fiskeværsutvikling og maritim bosettingshauger

Dokumentasjon av fiskeriutvikling og kommersialisering tilknyttet tørrfisk produksjon og eksport i jernalder og middelalder. Fokus på det sentral rolle som mindre øyer, sett på som isolert og marginalt i dagens samfunn, hadde i forbindelse med fiskeri og utnyttelse av marine ressurser. Bruk av data fra forskningsutgravning på Borgvær i Lofoten og forvaltningsundersøkelser fra øyer på yttersida av Senja, Finnes på Ingøy i Vest-Finnmark og Grimsholmen i Nord-Troms.

På Grimsholmen utenfor Vannøya i Troms ligger det tykke kulturlag som vitner om omfattende sesongbosetning for fiske, fra slutten av jernalder og fram til nyere tid Foto: Stephen Wickler, Tromsø Museum

Utvikling av havner i Nord-Norge i vikingtid og middelalder

Forskningsprosjekter som belyser Nord-Norges maritim utvikling i en periode med dramatiske endringer i fiskeri, sjøfart og maritim handel gjennom integrering av arkeologiske data fra land- og undervannskilder. Dokumentasjon av bl.a. kulturlag fra 1200-tallet i naturhavn tilknyttet bypreget bosetting på Vágar og bruk av Borgpollen som havn for høvdingsete Borg i Lofoten.

Baksteheller i Nord-Norge som indikator av middelalder maritime handelsforbindelser med Sør-Norge

Første gjennomgang av baksteheller fra samtlige arkeologiske kontekster i Nord-Norge. Analyse av baksteheller sett i forhold til import og distribusjon trolig tilknyttet tørrfiskhandel. Geokjemisk analyse (XRF) for å identifisere og skille mellom kjente baksteheller bruddlokaliteter i Sør-Norge (Ølve og Hatlestrand i Hardanger) og Midt-Norge (Øye i Sør-Trøndelag) som hovedkilder for baksteheller i Nord-Norge.

Utvikling av nordnorsk båtteknologi i jernalderen basert på båtfunn i myr

Studie av båtteknologi basert på nordnorsk båtfunn (særlig myrfunn) i Norges arktiske universitetsmuseums arkeologisk samling som er dårlig belyst og lite publisert. Flere trinn med fokus på pålitelig datering og grundig detaljdokumentasjon av enkelt deler gjennom bilder og tegninger samt kontrollregistrering av funnsteder. Til sammen 16 båtfunn 14C datert med flertallet fra eldre jernalder og det eldste fra yngre steinalder. Les mer om prosjektet her.

Tilbake til Forvaltning