Forebyggende og helsefremmende tiltak
Yuri Arcurs/ Mostphotos

Forskergruppen for forebyggende og helsefremmende tiltak utvikler, evaluerer og formidler kunnskap om virksomme tiltak rettet mot barn og unges psykiske helse. Forskningsgruppens målgruppe er fagpersoner i tjenester som jobber med barn, unge og deres familier, som kommunale helse- og sosialtjenester, spesialisthelsetjenester og barne- og familievern. Gruppen jobber også på arenaer utenfor helsetjenester der hvor barn og unge oftest befinner seg, som familie, barnehage, skole og fritidsarenaer.

Forskergruppen sitt hovedfokus og satsningsområde er forebyggende og helsefremmende arbeid med mål om å styrke den psykiske helsen til barn og unge. Gruppen skal bidra til effektivt folkehelsearbeid, til kunnskapsbasert og brukerorientert praksis i tjenestene og til at tjenestene oppnår bedre resultater for barn, unge og deres familier. Dette gjøres gjennom å gi støtte til kvalitetsforbedring og tjenesteutvikling, drive kompetansebygging, tjenesteutviklende forskning og kunnskapsformidling innen psykisk helse rettet mot barn, unge og deres familier.

Å investere i barn og unges psykiske helse er lønnsomt både for den enkelte og for samfunnet. Ikke bare for at barn og unge skal ha det bra og fungere godt gjennom barndommen, men også for å legge et godt fundament for voksenlivet
(Opptrappingsplan for barn og unges psykiske helse, Prop. 121 S (2019–2024), s. 6).

ProsjekterMedlemmer


Avsluttede prosjekterKontakt oss

Forskergruppe for forebyggende og helsefremmende tiltak, RKBU Nord, Det helsevitenskapelige fakultet,
UiT Norges arktiske universitet, 9037 TROMSØ
Forskningsgruppeleder frode.adolfsen@uit.no
Logg inn / Login